بررسی تقاضا و رفاه مصرف کنندگان انواع گوشت در ایران : پایان نامه ارشد کشاورزی

بررسی تقاضا و رفاه مصرف کنندگان انواع گوشت در ایران : پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی تقاضا و رفاه مصرف کنندگان انواع گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل) ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تقاضا و رفاه مصرف کنندگان انواع گوشت در ایران (کاربرد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل):

در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل رفتار مصرفی انواع گوشت خانوارهای شهری و روستایی ایران از اطلاعات مربوط به هزینه درآمد خانوار سال ۱۳۹۱ و اطلاعات سری زمانی مربوط به ۱۳۹۱-۱۳۷۱ با استفاده از سیستم تقاضای معکوس استفاده شد. در ادامه اثر تغییر در مقدار انواع گوشت بر مخارج خانوارهای شهری و روستایی با استفاده از شاخص‌های رفاهی تغییرات جبرانی و تغییرات معادل بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که کشش خود مقداری انواع گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی مطابق انتظار منفی می‌باشد. همچنین بررسی کشش‌های متقاطع مقداری نشان داد که برای خانوارهای شهری و روستایی گوشت قرمز و گوشت طیور به عنوان کالای مکمل محسوب می‌شوند. همچنین رابطه جانشینی بین گوشت قرمز و گوشت آبزیان بیشتر از سایر انواع گوشت می‌باشد.

نتایج نشان داد که کشش مقیاس انواع گوشت تحت تأثیر داده‌های مورد استفاده در تحلیل (مقطعی و سری زمانی) قرار دارد به نحوی که بر اساس نتایج داده‌های مقطعی قدر مطلق کشش مقیاس برای گوشت قرمز و آبزیان کوچکتر از یک و برای گوشت طیور بزرگتر از یک محاسبه شد. این در حالی است که بر اساس داده‌های سری زمانی قدر مطلق کشش مقیاس برای گوشت آبزیان و گوشت طیور بزرگتر از یک و برای گوشت قرمز کوچکتر از یک بدست آمد.

بررسی اثرات رفاهی تغییر در مقدار انواع گوشت نشان داد که کاهش مقدار انواع گوشت موجب کاهش مخارج خانوارهای شهری و روستایی و افزایش مقدار انواع گوشت نیز افزایش مخارج را به دنبال دارد. به طوری که برای خانوارهای روستایی تغییر مخارج ناشی از تغییر در مقدار گوشت طیور و برای خانوارهای شهری تغییر مخارج ناشی از تغییر در مقدار گوشت قرمز بیشتر از دو گروه دیگر می‌باشد. در نهایت به دلیل تفاوت در نتایج داده‌های مقطعی و سری زمانی پیشنهاد می‌شود که تجزیه و تحلیل‌ تقاضا و اثرات رفاهی به این مسئله توجه شود تا بتوان در اعمال سیاست‌های حمایتی و امنیت غذایی کاراتر عمل نمود.

کلید واژه: گوشت، IAIDS، کشش، اثرات رفاهی، خانوار شهری و روستایی، ایران

 

اهداف تحقیق

الف) بررسی واکنش‌های خانوارهای شهری و روستایی به تغییرات مقدار و مخارج انواع گوشت

ب) مطالعه روابط میان انواع گوشت در خانوارهای شهری و روستایی ایران

ج) تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر مقدار انواع گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی ایران

 

فرضیات تحقیق

الف) تقاضای برخی از انواع گوشت نسبت به تغییرات مقدار برای خانوارهای شهری و روستایی ایران با کشش است.

ب) برخی از انواع گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی کالایی لوکس محسوب می‌شوند.

ج) انواع گوشت­، جانشین­های قوی برای هم به حساب می­آیند.

د) با کاهش مقدار انواع گوشت رفاه خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد.

 

فهرست مطالب

۱- مقدمه و اهمیت موضوع   ۲

۱-۱- اهداف تحقیق  ۸

۱-۲- فرضیات تحقیق  ۸

۲- مروری بر مطالعات پیشین   ۱۰

۲-۱- بخش اول: تئوری تقاضای مصرف کننده و سیستم تقاضای IAIDS  ۱۰

۲-۲- بخش دوم: کشش‌ تقاضای انواع گوشت   ۱۸

۲-۳- بخش سوم: ارزیابی اثرات رفاهی  ۲۰

۳- مبانی نظری و روش تحقیق   ۲۶

۳-۱- مبانی نظری مدل مورد استفاده ۲۶

۳-۱-۱- سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل  ۲۶

۳-۱-۲- پدیده سهم بودجه ای صفر برای کالاها ۲۹

۳-۱-۳- کشش‌های مقداری و مقیاس در سیستم IAIDS   ۳۰

۳-۱-۴-  اندازه‌گیری تغییر رفاه مصرف کنندگان  ۳۲

۳-۲- روش تحقیق  ۳۳

۳-۲- ۱- روش تخمین و تصریح مدل  ۳۳

۳-۲-۲- آزمون برون زایی  ۳۵

۳-۲-۳- معرفی داده های مورد نیاز برای سیستم تقاضا ۳۶

۴- نتایج و بحث    ۳۸

۴-۱- ویژگی‌های نمونه مورد بررسی  ۳۸

۴-۲- بررسی برونزایی متغیر مقدار و قیمت انواع گوشت   ۴۰

۴-۳- سیستم تقاضای IAIDS  برای خانوارهای شهری و روستایی  ۴۲

۴-۴- کشش‌های مقداری و مقیاس انواع گوشت   ۴۵

۴-۵- اثرات رفاهی ناشی از تغییر مقدار مصرف انواع گوشت   ۵۲

۴-۵-۱- تعریف سناریو  ۵۲

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات    ۸۲

فهرست منابع  ۹۱

پیوست‏ها ۹۹

پیوست ۱- نتایج تست برونزایی مقدار انواع گوشت برای خانوارها ۹۹

پیوست ۲- نتایج تست درونزایی قیمت انواع گوشت برای خانوارها ۱۰۲

 

فهرست جداول

جدول (۴-۱). میانگین و انحراف معیار مصرف و مخارج گوشت و خصوصیات اجتماعی خانوارها در سال ۱۳۹۱   ۴۰

جدول (۴-۲). بررسی برون زایی مقدار مصرف انواع گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی   ۴۱

جدول (۴-۳). بررسی درونزایی قیمت انواع گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی   ۴۲

جدول (۴-۴). نتایج برآورد الگوی سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل  برای خانوار شهری (IAIDS)  ۴۴

جدول (۴-۵). نتایج برآورد الگوی سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل  برای خانوار روستایی (IAIDS)  ۴۵

جدول (۴-۶). کشش‌های غیر جبرانی مقداری و کشش مقیاس در سیستم IAIDS برای خانوار روستایی   ۴۸

جدول (۴-۷). کشش‌های جبرانی مقداری در سیستم IAIDS برای خانوار روستایی   ۴۹

جدول (۴-۸). کشش‌های غیر جبرانی مقداری و کشش مقیاس در سیستم IAIDS برای خانوار شهری   ۵۱

جدول (۴-۹). کشش‌های جبرانی مقداری در سیستم IAIDS برای خانوار شهری   ۵۲

جدول (۴-۱۰). میانگین میزان مصرف و مخارج مصرفی انواع گوشت خانوارهای شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۳   ۵۵

جدول (۴-۱۱). مقدار مصرف کل انواع گوشت طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۳ و نرخ تغییرات سالانه آن‌ها ۵۷

جدول(۴-۱۲).  درصد تغییر مقدار انواع گوشت برای خانوارهای شهری و روستایی به منظور تحلیل اثرات رفاهی   ۵۸

جدول(۴-۱۳). متوسط میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۱ (قبل از اعمال سناریو)  ۵۸

جدول (۴-۱۴). تغییرات مخارج خانوار شهری ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت (سناریو اول)  ۶۰

جدول (۴-۱۵). تغییرات مخارج خانوار شهری ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت (سناریو دوم)  ۶۲

جدول (۴-۱۶). تغییرات مخارج خانوار شهری ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت (سناریو سوم)  ۶۳

جدول (۴-۱۷). تغییرات مخارج خانوار شهری ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت (سناریو چهارم)  ۶۵

جدول (۴-۱۸). تغییرات مخارج خانوار روستایی ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت ناشی (سناریو اول)  ۶۷

جدول (۴-۱۹). تغییرات مخارج خانوار روستایی ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت (سناریو دوم)  ۶۸

جدول (۴-۲۰). تغییرات مخارج خانوار روستایی ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت (سناریو سوم)  ۷۰

جدول (۴-۲۱). تغییرات مخارج خانوار روستایی ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت (سناریو چهارم)  ۷۲

جدول (۴-۲۲). کشش‌های غیر جبرانی مقداری و مقیاس در سیستم IAIDS برای خانوار شهری با استفاده از داده‌های سری زمانی (سال ۱۳۹۱-۱۳۷۱)  ۷۵

جدول (۴-۲۳). کشش‌های جبرانی مقداری در سیستم IAIDS برای خانوار شهری با استفاده از داده‌های سری زمانی (سال ۱۳۹۱-۱۳۷۱)  ۷۵

جدول (۴-۲۴). تغییرات مخارج خانوار شهری ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت برای داده‌های سری زمانی (سناریو اول)  ۷۶

جدول (۴-۲۵). تغییرات مخارج خانوار شهری ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت برای داده‌های سری زمانی (سناریو دوم)  ۷۷

جدول (۴-۲۶). تغییرات مخارج خانوار شهری ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت برای داده‌های سری زمانی (سناریو سوم)  ۷۸

جدول (۴-۲۷). تغییرات مخارج خانوار شهری ناشی از تغییر در مقدار انواع گوشت برای داده‌های سری زمانی (سناریو چهارم)  ۸۰

 

فهرست نمودار

نمودار (۴-۱). روند تغییر مصرف کل انواع گوشت در کشور طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۶۰   ۵۶

 

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0