روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان

در اين تحقيق در پي آن هستيم تا با استفاده از روش مدل‌سازي پويا، مدلي كلان انرژي در اقتصاد ايران طراحي نماييم. بخش‌هاي عمده اين مدل عبارتند از بخش توليد شامل توليد ناخالص ملي، بخش مصرف شامل مصرف بخش خصوصي و دولتي، بخش مصرف انرژي شامل مصارف انرژي در بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و مسكوني و بخش سرمايه‌گذاري شامل سرمايه‌گذاري در بخش انرژي و سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصاد.

در مدل طراحي شده، روابط علي ـ معلولي بين بخش انرژي و بخش‌هاي واقعي اقتصاد با استفاده از روش مدل‌سازي پويا شبيه‌سازي شده و سپس پارامترهاي مدل با روش سابقه تاريخي نتايج مطلوب، كاليبره گرديده‌اند. پس از آن از طريق سه سناريو اثرات تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي بر مصارف برق، گاز و نفت و همچنين ميزان سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي برق، گاز و نفت و رشد اقتصاد مورد بررسي قرار گرفته است. سه سناريوي فوق عبارتند از: الف) تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي، ب) افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با توجه به نرخ تورم، ج) تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي با توجه به قيمت تمام شده و افزايش آنها با توجه به تورم. هر يك از اين سناريوها چه اثراتي در پي خواهند داشت؟

مقايسه نتايج اين سه سناريو نشان مي‌دهد كه هر سه سناريو مصرف و سرمايه‌گذاري در بخش انرژي را با شدتهاي متفاوتي كاهش مي‌دهند كه شدت آنها از سنايوري الف تا ج بيشتر مي‌گردد.

همچنين به اين نتيجه رسيديم كه سه سناريو بر رشد اقتصاد اثرات متفاوتي دارند، بدين ترتيب كه سناريوي ب رشد اقتصاد را از دو سناريوي ديگر در بلندمدت بيشتر افزايش مي‌دهد. سناريوي ج در كوتاه مدت رشد اقتصاد را بيشتر از دو سناريوي ديگر افزايش مي‌دهد ولي در بلندمدت اثر كمتري نسبت به دو سناريوي ديگر دارد.

كليدواژه‌ها:

مدلسازي پويا، شبيه سازي، مدل كلان اقتصادي، مدل كلان انرژي

 

  هدف‌ها

هدف از انجام اين تحقيق بررسي آثار متغيرهاي كلان اقتصادي و تصميمات كلان دولت بر بخش انرژي و بالعكس بصورت پويا است. تا بتوان با تحليل حساسيت در برخي از متغيرها در مدل كلان اقتصادي كه منضم به مدل برق شده است بهترين تصميم و راه حل را پيش روي تصميم گيران و دولت قرار داد.

 روش انجام تحقيق

روش و ابزار گردآوري اطلاعات

روش: روش كتابخانه‌اي براي جمع آوري سابقه كارهاي انجام شده در اين موضوع و بررسي مدلهاي كلان و بخش انرژيدر كتابخانه‌هاي دانشگاهي و سازمان‌هاي دولتي مربوط به انرژي. در قسمت بعد طراحي برنامه پوياي كلان انرژي و تعريف سناريوهاي مختلف و ممكن در اقتصاد كلان و بخش انرژي و تحليل حساسيت متغيرهاي تعيين شده در مدل.

ابزار گردآوري اطلاعات: استفاده از اينترنت، براي بررسي كارهاي انجام شده در نقاط مختلف دنيا ـ بخش‌هاي مختلف پژوهشي در وزارتخانه‌هاي مرتبط و پايان نامه‌هاي دانشگاههاي مختلف كشور جهت بررسي مدل‌هاي مختلف كلان اقتصاد و كلان انرژي در اقتصاد ايران. سازمان آمار و وزارت نيرو و نفت جهت گرداوري آمار و ارقام مورد نياز جهت تهيه و تخمين پارامترهاي مدل.

 فهرست روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان

 • فصل ۱-  كليات تحقيق ۱
 • فصل ۲-  آشنايي با تحليل پويايي‌شناسي سيستمي ۶
 • فصل ۳-  مقايسه تحليل پويايي‌شناسي سيستمي با اقتصادسنجي و بهينه‌سازي ۳۱
 • فصل ۴-  مروري بر مدل‌هاي کلان انرژي در جهان و ايران ۶۶
 • فصل ۵-  ساختار مدل پيشنهاديو تخمين اوليه پارامترها ۹۹
 • فصل ۶-  کاليبراسيون پارامترها، بررسي نتايج و تحليل حساسيت مدل ۱۳۲
 • فصل ۷-  جمع بندي و پيشنهادها ۱۵۹
 • فصل ۸-  ضميمه الف: مفاهيم مدل و مدل‌سازي و جايگاه روش پويايي شناسي سيستمي ۱۶۷
 • فصل ۹-    ضميمه ب: مدل‌سازي پويايي شناسي سيستمي در نرم افزار ithink يا STELLA 183

 

 

فهرست تفصيلي روابط متقابل بخش انرژي و اقتصاد كلان

 • فصل ۱-  كليات تحقيق  ۱
 • ۱-۱-      كليات تحقيق  ۲
 • ١-١-١-     تعريف مسأله ۲
 • ١-١-٢- سؤالات اصلي تحقيق  ۳
 • ١-١-٣-   سابقه و ضرورت انجام تحقيق  ۳
 • ١-١-٤-   فرضيه‌ها ۴
 • ۱-۱-۵- هدف‌ها ۴
 • ١-١-٦-   روش انجام تحقيق  ۵
 • ١-١-٦-١-           روش و ابزار گردآوري اطلاعات   ۵
 • ١-١-٧-   قلمرو تحقيق (زماني، مكاني) ۵
 • فصل ۲-  آشنايي با تحليل پويايي‌شناسي سيستمي  ۶
 • ۲-۱-      آشنايي با تحليل پويايي‌شناسي سيستمي  ۷
 • ۲-۱-۱- مراحل مختلف نظري تدوين مدل و فرايند مدل‌سازي پويايي‌شناسي سيستمي  ۱۰
 • ۲-۱-۲- نمودار علّي ـ معلولي مدل‌هاي ساده تک حلقوي و مدل‌هاي چند حلقوي  ۱۵
 • ۲-۱-۳- تعريف چند اصطلاح  ۱۷
 • ۲-۱-۴- نحوه نمايش مدل  ۱۸
 • ۲-۱-۴-۱-         نمودار علي ـ معلولي  ۱۸
 • ۲-۱-۴-۲-         نمودار حالت جريان  ۱۸
 • ۲-۱-۴-۳-         نمايش مدل به صورت رياضي  ۱۹
 • ۲-۱-۵- رويکردهاي مختلف تحليل پويايي‌شناسي سيستمي به مسأله تخمين پارامتر  ۱۹
 • ۲-۱-۵-۱-         مکتب کلاسيک   ۲۰
 • ۲-۱-۵-۲-         مکتب تمايل آماري  ۲۵
 • ۲-۱-۶- کاليبراسيون در مدل‌هاي تحليل پويايي‌شناسي سيستمي  ۲۵
 • ۲-۱-۶-۱-         روش‌هاي ابتکاري کاليبراسيون  ۲۶
 • ۲-۱-۶-۲-         بررسي تطابق مدل با رفتار تاريخي در کاليبراسيون با استفاده از آمار‌هاي موجود ۲۸
 • ۲-۱-۶-۳-         بررسي تطابق مدل با ساختار آن  ۲۸
 • فصل ۳-  مقايسه تحليل پويايي‌شناسي سيستمي با اقتصادسنجي و بهينه‌سازي  ۳۱
 • ۳-۱-      مقايسه تحليل پويايي‌شناسي سيستمي با اقتصادسنجي  ۳۲
 • ۳-۲-      محدوديت‌هاي مدل سازي اقتصادسنجي  ۴۵
 • ۳-۲-۱- تفاوت در منابع اطلاعاتي  ۵۲
 • ۳-۲-۲- تفاوت در درجة سختي  ۵۴
 • ۳-۲-۳- تفاوت در ساختار مدل  ۵۵
 • ۳-۲-۴- تفاوت در نوع معادلات   ۵۶
 • ۳-۲-۵- تفاوت در شکل تابع  ۵۶
 • ۳-۲-۶- تفاوت در انعکاس تأخيرها ۵۷
 • ۳-۲-۷- تفاوت در تخمين پارامتر  ۵۷
 • ۳-۲-۸- تفاوت در نحوه اعتبارسنجي  ۵۸
 • ۳-۲-۹- تفاوت در هدف   ۵۹
 • ۳-۲-۱۰-           استفاده از تحليل پويايي‌شناسي سيستمي در مدل‌هاي اقتصادي ـ آري يا خير؟ ۶۲
 • فصل ۴-  مروري بر مدل‌هاي کلان انرژي در جهان و ايران  ۶۶
 • ۴-۱-      مروري بر تحقيقات کلان انرژي در جهان  ۶۷
 • ۴-۱-۱- سيستم مدل‌سازي ملي انرژي در آمريكا ،” NEMS” 67
 • ۴-۱-۱-۱-         هدف مدل  ۶۷
 • ۴-۱-۱-۲-         موضوعات قابل اجراء در مدل  ۶۸
 • ۴-۱-۱-۳-         ساختار كلي مدل  ۶۸
 • ۴-۱-۱-۴-         ساختار واحدي مدل  ۶۹
 • ۴-۱-۲- مدل جامع مصرف نهايي آسياي اقيانوسيه”AIM” 69
 • ۴-۱-۲-۱-         هدف   ۶۹
 • ۴-۱-۳- سيستم مدل‌سازي جامع كانادايي (CIMS) 71
 • ۴-۱-۳-۱-         هدف مدل  ۷۱
 • ۴-۱-۳-۲-         ساختار كلي مدل  ۷۱
 • ۴-۱-۴- مدل کلان‌سنجي بخش انرژي يونان  ۷۳
 • ۴-۱-۵- مدل کشورهاي تايلند، فيليپين، اندونزي و مالزي  ۷۴
 • ۴-۱-۶- مدل انرژي ـ اقتصاد هند  ۷۴
 • ۴-۲-      مدل‌هاي کلان انجام شده مشتمل بر بخش انرژي در ايران  ۷۶
 • ۴-۲-۱- پروژه‌ي پيوند  ۷۷
 • ۴-۲-۲- الگوي سازمان برنامه و بودجه (۱) ۷۸
 • ۴-۲-۳- الگوي سازمان برنامه و بودجه (۲) ۷۸
 • ۴-۲-۴- الگوهاي فيروز وکيل  ۷۸
 • ۴-۲-۵- الگوهاي حبيب آگهي  ۷۹
 • ۴-۲-۶- الگوي رابرت لوني  ۸۰
 • ۴-۲-۷- الگوي سازمان برنامه و بودجه (۳) ۸۰
 • ۴-۲-۸- الگوي آپادانا ۸۱
 • ۴-۲-۹- الگوي آق اولي و سيروس ساسان‌پور ۸۲
 • ۴-۲-۱۰-           مدل برنامه اول توسعه ۸۳
 • ۴-۲-۱۱-           الگوي بانك جهاني براي اقتصاد ايران  ۸۴
 • ۴-۲-۱۲-           الگوي وزارت اقتصاد و دارايي (نو فرستي و عرب مازار)(۱) ۸۴
 • ۴-۲-۱۳-           مدل برنامه‌ي دوم توسعه ۸۶
 • ۴-۲-۱۴-           الگوي وزارت اقتصاد و دارايي (نوفرستي و عرب مازار) (۲) ۸۸
 • ۴-۲-۱۵-           الگوي بانک مرکزي (بيژن بيد آباد) ۹۰
 • ۴-۲-۱۶-           الگوي بانک مرکزي (کواک، مجرد و جمشيدي) ۹۲
 • ۴-۲-۱۷-           الگوي سوم توسعه ۹۴
 • فصل ۵-  ساختار مدل پيشنهاديو تخمين اوليه پارامترها ۹۹
 • ۵-۱-      ساختار و ويژگي‌هاي کلي مدل  ۱۰۰
 • ٥-١-١-   ويژگي‌هاي ساختار مدل  ۱۰۰
 • ۵-۲-      روابط علي و معلولي مدل  ۱۰۱
 • ۵-۲-۱- تعريف نمادهاي استفاده شده در مدل  ۱۰۳
 • ۵-۳-      تصريح روابط ساختاري و تخمين اوليه پارامترهاي مدل  ۱۰۵
 • ۵-۳-۱- بخش تقاضاي کل  ۱۰۷
 • ۵-۳-۱-۱-         مخارج مصرفي بخش خصوصي  ۱۰۷
 • ۵-۳-۱-۲-         مخارج مصرفي بخش دولتي  ۱۰۹
 • ۵-۳-۱-۳-         کل سرمايه‌گذاري  ۱۱۱
 • ۵-۳-۱-۴-         خالص صادرات و واردات   ۱۱۴
 • ۵-۳-۲- بخش درآمدهاي دولت   ۱۱۴
 • ۵-۳-۲-۱-         ماليات   ۱۱۴
 • ۵-۳-۲-۲-         درآمدهاي نفتي  ۱۱۶
 • ۵-۳-۳- بخش انرژي  ۱۱۷
 • ۵-۳-۳-۱-         تقاضاي نفت   ۱۱۷
 • ۵-۳-۳-۲-         تقاضاي گاز ۱۱۹
 • ۵-۳-۳-۳-         مصرف برق  ۱۲۱
 • ۵-۳-۳-۴-         بخش سرمايه‌گذاري انرژي  ۱۲۶
 • ۵-۳-۴- جمعيت   ۱۳۱
 • فصل ۶-  کاليبراسيون پارامترها، بررسي نتايج و تحليل حساسيت مدل  ۱۳۲
 • ۶-۱-      كاليبراسيون پارامترها ۱۳۳
 • ۶-۱-۱- بيان رياضي مدل  ۱۳۳
 • ۶-۲-      بيان نتايج مدل  ۱۳۸
 • ۶-۳-      شبيه سازي در چارچوب مدل  ۱۴۶
 • ۶-۳-۱- تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي  ۱۴۶
 • ۶-۳-۱-۱-         اثر افزايش قيمت نفت   ۱۵۳
 • فصل ۷-  جمع بندي و پيشنهادها ۱۵۹
 • فصل ۸-  ضميمه الف: مفاهيم مدل و مدل‌سازي و جايگاه روش پويايي شناسي سيستمي  ۱۶۷
 • ۸-۱-      مدل چيست؟ ۱۶۸
 • ۸-۲-      هدف از ساخت مدل چيست؟ ۱۶۹
 • ۸-۳-      معيارهاي طبقه بندي مدل‌ها ۱۷۰
 • ٨-٣-١-   طبقه بندي براساس نحوه مدل‌سازي  ۱۷۰
 • ٨-٣-٢-   طبقه بندي براساس محتوا ۱۷۱
 • ۸-۳-۳- طبقه بندي براساس نوع کاربرد مدل‌ها ۱۷۲
 • ۸-۴-      مدل‌هاي رياضي  ۱۷۳
 • ٨-٤-١-   طبقه بندي براساس درجه قطعيت پارامترها و متغيرهاي مدل  ۱۷۳
 • ٨-٤-٢-   طبقه بندي براساس نوع برخورد با زمان  ۱۷۴
 • ٨-٤-٣-   طبقه بندي براساس نوع روابط مدل  ۱۷۵
 • ۸-۵-      اعتبار سنجي مدل  ۱۷۵
 • ۸-۶-      تکنيک‌هاي مدل‌سازي  ۱۷۶
 • فصل ۹-  ضميمه ب: مدل‌سازي پويايي شناسي سيستمي در نرم افزار ithink يا STELLA  ۱۸۳
 • ۹-۱-      مدل‌سازي پويايي شناسي سيستمي در نرم افزار ithink يا STELLA  ۱۸۴
 • ۹-۱-۱- مؤلفه‌هاي مدل  ۱۸۴
 • ۹-۱-۲- مدل‌سازي در ithink و STELLA  ۱۸۶
 • ۹-۱-۳- اصول مدل‌سازي  ۱۹۷
 • ۹-۱-۴- چهار روش کلي براي مدل‌سازي در ithink  ۱۹۹
 • ۹-۱-۴-۱-         مدل‌هاي محرک ـ واکنش    ۱۹۹
 • ۹-۱-۴-۲-         مدل خود بارگشت   ۲۰۲
 • ۹-۱-۴-۳-         مدل هدف‌جو  ۲۰۴
 • ۹-۱-۴-۴-         مدل‌ هدف‌ساز ۲۰۶
 • ۹-۱-۵- مثالها ۲۰۹
 • ۹-۱-۵-۱-         تجزيه نمايي يک جسم  ۲۰۹
 • ۹-۱-۵-۲-         سردشدن تدريجي  ۲۱۱
 • ۹-۱-۶- تابع‌ها در نرم افزار ithink  ۲۱۳

فهرست جدول‌ها

 • جدول (٢-۱):      مراحل نظري مدل‌سازي  ۱۲
 • جدول (٢-۲):      ويژگي‌هاي نمودارهاي علّي ـ معلولي و حالت ـ جريان  ۱۶
 • جدول (٥-۱):      تخمين اوليه پارامترهاي معادله مخارج مصرفي بخش خصوصي  ۱۰۹
 • جدول (٥-۲):      تخمين پارامترهاي معادله مخارج مصرفي دولت   ۱۱۱
 • جدول (٥-۳):      تخمين پارامترهاي معادله کل سرمايه‌گذاري  ۱۱۳
 • جدول (٥-۴):      تخمين پارامترهاي معادله درآمدهاي مالياتي  ۱۱۵
 • جدول (٥-۵):      تخمين پارامترهاي معادله تقاضاي نفت   ۱۱۹
 • جدول (٥-۶):      تخمين پارامترهاي معادله تقاضاي گاز ۱۲۰
 • جدول (٥-۷):      تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش مسکوني  ۱۲۴
 • جدول (٥-۸):      تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش صنعت   ۱۲۵
 • جدول (٥-۹):      تخمين پارامترهاي تقاضاي برق بخش کشاورزي  ۱۲۵
 • جدول (٦-۱):      نتايج مدل كلان انرژي طراحي شده ۱۳۸
 • جدول (٨-۱):      فهرست تابع‌هاي نرم‌افزار ithink  ۲۱۴

 

فهرست شكل‌ها

 • شكل (٨-۱):        نماد چهار متغير مورد استفاده در ithink  ۱۸۶
 • شكل (٨-۲):        نماد انتقال به حالت مدل‌سازي  ۱۸۶
 • شكل (٨-۳):        متغير حالت   ۱۸۷
 • شكل (٨-۴):        متغير جريان  ۱۸۸
 • شكل (٨-۵):        انتخاب نوع متغير جريان  ۱۸۹
 • شكل (٨-۶):        ابزار مبدل و ابزار ارتباط دهنده ۱۹۰
 • شكل (٨-۷):        بازه‌هاي زماني جهت اجراي مدل  ۱۹۰
 • شكل (٨-۸):        نمادهاي نمودار و جدول  ۱۹۱
 • شكل (٨-۹):        ارتباط در جهت عكس    ۱۹۳
 • شكل (٨-۱۰):     نمادهاي جابجايي، تغيير رنگ و پاك كردناجزاي مدل  ۱۹۵
 • شكل (٨-۱۱):     نماد ابزارهاي متن و بخش    ۱۹۶
 • شكل (٨-۱۲):     بيان رياضي مدل رشد جمعيت   ۱۹۷
 • شكل (٨-۱۳):     افزايش جمعيت بدليل مهاجرت   ۲۰۰
 • شكل (٨-۱۴):     بيان رياضي رشد جمعيت بديل مهاجرت   ۲۰۲
 • شكل (٨-۱۵):     مدل خود بازگشت   ۲۰۳
 • شكل (٨-۱۶):     مدل هدف‌جو  ۲۰۵
 • شكل (٨-۱۷):     مدل هدف ساز ۲۰۷
 • شكل (٨-۱۸):     بيان رياضي رشد جمعيت در مدل هدف‌ساز ۲۰۸
 • شكل (٨-۱۹):     نرخ تجزيه يك جسم  ۲۱۰
 • شكل (٨-۲۰):     بيان رياضي مدل تجزيه نمايي يك جسم  ۲۱۱
 • شكل (٨-۲۱):     مدل روند كاهش دما تا رسيدن به دماي مطلوب   ۲۱۲
 • شكل (٨-۲۲):     بيان رياضي مدل كاهش دما تا رسيدن به دماي مطلوب   ۲۱۳
 • شكل (٨-۲۳):     مدلي جهت محاسبه ميزان مبلغ قسط ماهانه يك وام ۲۱۶
 • شكل (٨-۲۴):     مدلي جهت محاسبه ارزش فعلي  ۲۱۷

 

فهرست نمودارها

 • نمودار (٢-۱):      مراحل مدل‌سازي پويايي‌شناسي سيستمي  ۱۱
 • نمودار (٢-۲):      مدل چرخه سه مرحله‌اي  ۱۴
 • نمودار (٢-۳):      متغير حالت و متغيرهاي نرخ  ۱۵
 • نمودار (٢-۴):      زمان حايل  ۱۷
 • نمودار (٢-۵):      نمودار حالت ـ جريان افزايش جمعيت   ۱۹
 • نمودار (٤-۱):      ساختار مدل مصرف نهايي AIM   ۷۰
 • نمودار (٥-۱):      بخش Interface مدل کلان انرژي طراحي شده ۱۰۱
 • نمودار (٥-۲):      بخش مدل و روابط علي و معلولي درمدل کلان انرژي طراحي شده ۱۰۲
 • نمودار (٥-۳):      بخش شبيه سازي در مدل کلان انرژي طراحي شده ۱۰۳
 • نمودار (٥-۴):      بخشهاي مجزا شده در مدل کلان انرژي طراحي شده ۱۰۶
 • نمودار (٥-۵):      بخش تقاضاي کل در مدل  ۱۰۷
 • نمودار (٥-۶):      اجزاي تشکيل دهنده مصرف بخش خصوصي  ۱۰۹
 • نمودار (٥-۷):      اجزاي تشکيل دهنده مصرف بخش دولتي  ۱۱۰
 • نمودار (٥-۸):      کل سرمايه‌گذاري در اقتصاد ۱۱۲
 • نمودار (٥-۹):      کل سرمايه‌گذاري بخش انرژي  ۱۱۲
 • نمودار (٥-۱۰):    رابطه اجزاي مخارج سرمايه‌گذاري معمولي  ۱۱۳
 • نمودار (٥-۱۱):    بخش‌هاي صادرات و واردات   ۱۱۴
 • نمودار (٥-۱۲):    درآمدهاي مالياتي دولت   ۱۱۵
 • نمودار (٥-۱۳):    بيان درآمدهاي حقيقي نفتي دولت بصورت تابعي از زمان  ۱۱۷
 • نمودار (٥-۱۴):    رابطه اجزاي تشكيل دهنده تقاضاي نفت   ۱۱۸
 • نمودار (٥-۱۵):    بيان قيمت نفت بصورت تابعي از زمان  ۱۱۹
 • نمودار (٥-۱۶):    رابطه اجزاي تشكيل دهنده تقاضاي گاز ۱۲۰
 • نمودار (٥-۱۷):    مصرف کلي برق (مجموع مصرف سه بخش مسکوني، صنعتي و کشاورزي) ۱۲۲
 • نمودار (٥-۱۸):    تقاضاي برق بخش مسکوني  ۱۲۲
 • نمودار (٥-۱۹):    بيان قيمت برق مسكوني بصورت تابعي از زمان  ۱۲۲
 • نمودار (٥-۲۰):    تقاضاي برق بخش صنعت   ۱۲۳
 • نمودار (٥-۲۱):    بيان قيمت برق صنعتي بصورت تابعي از زمان  ۱۲۳
 • نمودار (٥-۲۲):    تقاضاي برق بخش کشاورزي  ۱۲۳
 • نمودار (٥-۲۳):    بيان قيمت برق كشاورزي بصورت تابعي از زمان  ۱۲۴
 • نمودار (٥-۲۴):    کل مصرف انرژي  ۱۲۶
 • نمودار (٥-۲۵):    محاسبه سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش نفت   ۱۲۸
 • نمودار (٥-۲۶):    محاسبه سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش گاز ۱۲۹
 • نمودار (٥-۲۷):    محاسبه سرمايه‌گذاري مورد نياز در بخش برق  ۱۳۰
 • نمودار (٥-۲۸):    نحوه رشد جمعيت در مدل  ۱۳۱
 • نمودار (٦-۱):      توليد ناخالص ملي و رشد آن  ۱۴۰
 • نمودار (٦-۲):      رشد جمعيت   ۱۴۱
 • نمودار (٦-۳):      مصرف حقيقي بخش دولتي  ۱۴۱
 • نمودار (٦-۴):      مصرف بخش خصوصي بجز انرژي  ۱۴۲
 • نمودار (٦-۵):      سرمايه‌گذاري كل بجز بخش انرژي  ۱۴۲
 • نمودار (٦-۶):      سرمايه‌گذاري كل بخش انرژي  ۱۴۲
 • نمودار (٦-۷):      سرمايه‌گذاري بخش گاز ۱۴۳
 • نمودار (٦-۸):      سرمايه‌گذاري بخش برق  ۱۴۳
 • نمودار (٦-۹):      سرمايه‌گذاري بخش نفت   ۱۴۳
 • نمودار (٦-۱۰):    مصرف انرژي گاز طبيعي در اقتصاد ۱۴۴
 • نمودار (٦-۱۱):    مصرف فرآورده‌هاي نفتي در اقتصاد ۱۴۴
 • نمودار (٦-۱۲):    خالص درآمدهاي مالياتي دولت   ۱۴۴
 • نمودار (٦-۱۳):    مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش كشاورزي  ۱۴۵
 • نمودار (٦-۱۴):    مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش صنعت   ۱۴۵
 • نمودار (٦-۱۵):    مصرف انرژي الكتريسيته توسط بخش مسكوني  ۱۴۵
 • نمودار (٦-۱۶):    بخش شبيه سازي در مدل کلان انرژي طراحي شده ۱۴۶
 • نمودار (٦-۱۷):    افزايش GDP از سناريوي اول تا سوم ۱۴۸
 • نمودار (٦-۱۸):    كاهش مصرف برق در بخش كشاورزي از سناريوي اول تا سوم ۱۴۸
 • نمودار (٦-۱۹):    كاهش مصرف برق در بخش صنعتي از سناريوي اول تا سوم ۱۴۹
 • نمودار (٦-۲۰):    كاهش مصرف برق در بخش مسكوني از سناريوي اول تا سوم ۱۴۹
 • نمودار (٦-۲۳):    كاهش سرمايه‌گذاري كل در بخش انرژي از سناريوي اول تا سوم ۱۵۱
 • نمودار (٦-۲۴):    كاهش سرمايه‌گذاري در بخش گاز از سناريوي اول تا سوم ۱۵۱
 • نمودار (٦-۲۵):    كاهش سرمايه‌گذاري در بخش برق از سناريوي اول تا سوم ۱۵۲
 • نمودار (٦-۲۶):   كاهش سرمايه‌گذاري در بخش نفت در كوتاه مدت در سناريوي سومنسبت به اول و برعكس در بلند مدت      ۱۵۲
 • نمودار (٦-۲۷):    افزايش رشد توليد ناخالص ملي در كوتاه مدت در سناريوي سومنسبت به اول و برعكس در بلند مدت      ۱۵۳
 • نمودار (٦-۲۸):    اعمال افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۳
 • نمودار (٦-۲۹):    تغييرات GDP پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۴
 • نمودار (٦-۳۰):    تغييرات مصرف فرآورده‌هاي نفتي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۴
 • نمودار (٦-۳۱):    تغييرات در مصرف كل انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۵
 • نمودار (٦-۳۲):    تغييرات مصرف بخش دولتي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۵
 • نمودار (٦-۳۳):    تغييرات مصرف بخش خصوصي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۶
 • نمودار (٦-۳۴):    تغييرات سرمايه‌گذاري غير از انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۶
 • نمودار (٦-۳۵):    تغييرات درآمدهاي مالياتي بخش دولتي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۷
 • نمودار (٦-۳۶):    تغييرات سرمايه‌گذاري بخش انرژي پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۷
 • نمودار (٦-۳۷):    تغييرات سرمايه‌گذاري بخش نفت پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۸
 • نمودار (٦-۳۸):   تغييرات رشد اقتصاد پس از افزايش قيمت نفت از سال ١٣٨٤  ۱۵۸
 • نمودار (٧-۱):      كاهشرشد توليد ناخالص ملي با افزايش قيمت‌هاي انرژي  ۱۶۱
 • نمودار (٧-۲):      كاهش توليد ناخالص ملي با افزايش قيمت‌هاي انرژي  ۱۶۱
 • نمودار (٧-۳):      كاهشمصرف انرژي بخش خصوصي با افزايش قيمت‌هاي انرژي  ۱۶۱
 • نمودار (٧-۴):      كاهشمصرف بخش خصوصي با افزايش قيمت‌هاي انرژي  ۱۶۲
 • نمودار (٧-۵):      كاهش مصرف گاز طبيعي با افزايش قيمت گاز ۱۶۲
 • نمودار (٧-۶):      كاهش مصرف مشتقات نفتي با افزايش قيمت نفت   ۱۶۳
 • نمودار (٧-۷):      كاهش مصرف الكتريسيته در بخش مسكوني با افزايش قيمت الكتريسيته ۱۶۳
 • نمودار (٧-۸):      كاهش مصرف الكتريسيته در بخش صنعتي با افزايش قيمت الكتريسيته ۱۶۳
 • نمودار (٧-۹):      كاهش مصرف الكتريسيته در بخش كشاورزي با افزايش قيمت الكتريسيته ۱۶۴
 • نمودار (٧-۱۰):    سرمايه گذاري مورد نياز براي توليد گاز با افزايش قيمت گاز ۱۶۴
 • نمودار (٧-۱۱):    كاهش مصرف مشتقات نفتي با افزايش قيمت نفت   ۱۶۴
 • نمودار (٧-۱۲):    كاهش سرمايه گذاري مورد نياز براي توليد الكتريسيته با افزايش قيمت الكتريسيته ۱۶۵
 • نمودار (٧-۱۳):    كاهش کل سرمايه‌گذاري مورد نياز در انرژي با افزايش قيمت‌هاي انرژي  ۱۶۵
 • نمودار (٧-۱۴):    كاهش کل سرمايه‌گذاري در اقتصاد با افزايش قيمت‌هاي انرژي  ۱۶۵
 • نمودار (٨-۱):      مراحل ساختن يك مدل  ۱۸۵
 • نمودار (٨-۲):      نمودار رشد جمعيت   ۱۹۱
 • نمودار (٨-۳):      تشكيل يك تابع گرافيكي  ۱۹۴
 • نمودار (٨-۴):      رشد جمعيت پس از اعمال ارتباط در جهت عكس    ۱۹۴
 • نمودار (٨-۵):      تابع گرافيكي نرخ مهاجرت   ۲۰۰
 • نمودار (٨-۶):      رشد جمعيت بوسيله مهاجرت   ۲۰۱
 • نمودار (٨-۷):      تابع گرافيكي نرخ خالص تولد  ۲۰۳
 • نمودار (٨-۸):      رشد جمعيت در حالت ارتباط بين نرخ خالص تولد و سطح جمعيت   ۲۰۴
 • نمودار (٨-۹):      رشد جمعيت با توجه به يك هدف   ۲۰۶
 • نمودار (٨-۱۰):    تابع گرافيكي رابطه بين تراکم جمعيت و جمعيت هدف   ۲۰۷
 • نمودار (٨-۱۱):    تابع گرافيكي تغيير مساحت محيط   ۲۰۸
 • نمودار (٨-۱۲):    رشد جمعيت تا رسيدن به هدف مورد نظر  ۲۰۸
 • نمودار (٨-۱۳):    روند تجزيه نمايي يك جسم  ۲۱۰
 • نمودار (٨-۱۴):    روند كاهش دما تا رسيدن به دماي مطلوب   ۲۱۲
 • نمودار (٨-۱۵):    روند افزايش ارزش فعلي (NPV) 217

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0