روان‌شناسي كودكان با نيازهاي خاص : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

روان‌شناسي كودكان با نيازهاي خاص : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان روان‌شناسي كودكان با نيازهاي خاص از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی روانشناسي كودكان استثنايي در ۱۰۲ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

چکیده پایان نامه روان‌شناسي كودكان با نيازهاي خاص:

هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي اصفهان بود. در اين پژوهش طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل و نمونه گيري در دسترس استفاده شد و تعداد ۲۶ نفر از مددجويان دختر مركز فاطمه الزهراي اصفهان كه در سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه نمره پايين كسب كرده بودند، انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند. سپس گروه آزمايشي طي ده جلسه تحت آموزش مهارتهاي اجتماعي به صورت گروهي قرار گرفتند. در حالي كه گروه كنترل هيچ مداخله‌اي دريافت نكردند. در پايان، هر دو گروه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل مانووا نشان داد كه آموزش مهارتهاي اجتماعي نمرات سازگاري اجتماعي دختران با نقص بينايي در تمامي مولفه ها ( به استثنا مولفه مهارتهاي اجتماعي ) افزايش داده است .همچنين تحليل كوواريانس نشان داد آموزش مهارتهاي اجتماعي نمرات نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي را افزايش داده است. بنابراين، اثربخشي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر سازگاري اجتماعي و نگرش صميمانه دختران با نقص بينايي تأييد شد.

 

كليدواژه‌ها: مهارتهاي اجتماعي، سازگاري اجتماعي، نگرش صميمانه ، دختران نابينا

 

اهداف تحقيق

۱-۴-۱ اهداف اصلي

۱- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان سازگاري اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

۲- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان نگرش صميمانه مددجويان دختر با نقص بينايي.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصي

۱- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه روابط اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

۲- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه روابط مدرسه‌اي مددجويان دختر با نقص بينايي.

۳- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه روابط خانوادگي مددجويان دختر با نقص بينايي.

۴- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه علايق ضد اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

۵- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه مهارتهاي اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

۶- تعيين ميزان تأثير آموزش مهارت‌هاي اجتماعي بر ميزان مولفه قالب‌هاي اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي.

فرضيه‌هاي تحقيق

فرضيه‌هاي اصلي

۱- آموزش مهارتهاي اجتماعي سازگاري اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي موثر است.

۲- آموزش مهارتهاي اجتماعي نگرش صميمانه مددجويان دختر با نقص بينايي موثر است.

فرضيه‌هاي فرعي

۱- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه روابط اجتماعي مدد جويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

۲- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه روابط مدرسه‌اي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

۳- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه روابط خانوادگي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

۴- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه علايق ضد اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

۵- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه مهارتهاي اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

۶- آموزش مهارتهاي اجتماعي در بهبود مؤلفه قالب‌هاي اجتماعي مددجويان دختر با نقص بينايي مؤثر است.

فهرست مطالب:

-۱ مقدمه…………………………………….. ۱

۱-۲ شرح و بيان مساله………………………….. ۲

۱-۳ اهميت و ارزش تحقيق………………………… ۴

۱-۴ اهداف تحقيق………………………………. ۶

۱-۴-۱ اهداف اصلي……………………………… ۶

۱-۴-۲ اهداف اختصاصي…………………………… ۶

۱-۵ فرضيه‌هاي تحقيق……………………………. ۶

۱-۵-۱ فرضيه‌هاي اصلي…………………………… ۶

۱-۵-۲ فرضيه‌هاي فرعي…………………………… ۷

۱-۶ تعريف واژه‌ها و متغيرها…………………….. ۷

۱-۶-۱ تعاريف مفهومي…………………………… ۷

۱-۶-۲ تعاريف عملياتي………………………….. ۸

 فصل دوم: مروري بر پيشينه پژوهش

۲-۱ مقدمه……………………………………. ۹

۲-۲ نقص بينايي……………………………….. ۹

۲-۲-۱ اهميت حس بينايي…………………………. ۹

۲-۲-۲ تعريف و طبقه‌بندي نقص بينايي………………. ۱۰

۲-۲-۳ علل نقص بينايي…………………………… ۱۲

۲-۲-۴ نحوه برخورد فرد نابينا با نقص بينايي………. ۱۳

۲-۲-۵ نکات ضروري در آموزش نابينايان…………….. ۱۴

۲-۳ تعريف مفهوم سازگاري اجتماعي………………… ۱۵

۲-۴ نگرش صميمانه……………………………… ۱۶

۲-۴-۱ تعريف نگرش……………………………… ۱۶

۲-۴-۲ ويژگي‌هاي نگرش…………………………… ۱۷

۲-۴-۳ تفاوت نگرش با ارزش، عقيده و علاقه………….. ۱۸

۲-۴-۴ شرايط عمده شکل‌گيري و تکوين نگرش‌ها…………. ۱۸

۲-۴-۵ تعريف صميميت……………………………. ۱۹

۲-۵ مهارتهاي اجتماعي………………………….. ۲۰

۲-۵-۱ فرآيند ارتباط اجتماعي…………………….. ۲۰

۲-۵-۲ مفهوم مهارتهاي اجتماعي…………………… ۲۰

۲-۵-۳ تعريف مهارت‌هاي اجتماعي…………………… ۲۲

۲-۵-۴ ويژگي‌هاي مهارتهاي اجتماعي………………… ۲۴

۲-۵-۵ شش ويژگي عمده مهارتهاي اجتماعي……………. ۲۵

۲-۵-۶ طبقه‌بندي مهارتهاي اجتماعي از نظر کارکرد……. ۲۶

۲-۵-۷ فرايند‌هاي عاطفي و شناختي در مهارت اجتماعي….. ۲۷

۲-۵-۷-۱ مهارت‌هاي اجتماعي مربوط به عواطف…………. ۲۸

۲-۵-۷-۲ مهارت‌هاي مربوط به شناخت اجتماعي…………. ۲۸

۲-۵-۸ پيامد‌هاي مهارتهاي اجتماعي………………… ۲۹

۲-۶ مهارت‌هاي اجتماعي نابينايان…………………. ۳۰

۲-۶-۱ رشد اجتماعي در نابينايان…………………. ۳۰

۲-۶-۲ ويژگي‌هاي و محدوديت‌هاي روانشناختي کودکان نابينا ۳۱

۲-۶-۳ تأثير اختلال بينايي در فرآيند‌هاي تحول رواني…. ۳۵

۲-۶-۴ خصوصيات افراد با ناتواني اجتماعي………….. ۳۸

۲-۶-۵ سازگاري اجتماعي افراد داراي نقص بينايي و عوامل موثر بر آن     ۴۰

۲-۶-۶ عوامل مؤثر در سازگاري نابينايان…………… ۴۳

۲-۶-۷ اهميت مهارت‌هاي افراد آسيب ديده بينايي……… ۴۵

۲-۷ شيوه‌هاي آموزش مهارتهاي اجتماعي……………… ۴۶

۲-۸ پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق……………….. ۴۹

۲-۸-۱ تحقيقات انجام شده پيرامون در خارج از کشور….. ۴۹

۲-۸-۲ تحقيقات انجام شده در ايران……………….. ۵۱

 فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه……………………………………. ۵۴

۳-۲ طرح کلي پژوهش…………………………….. ۵۴

۳-۳ جامعه آماري………………………………. ۵۵

۳-۴ نمونه، حجم نمونه و روش نمونه‌گيري……………. ۵۵

۳-۵ ابزار اندازه‌گيري………………………….. ۵۵

۳-۵-۱ پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا (فرم تجدبد نظر شده، ۱۹۵۳)  ۵۵

۳-۵-۲ پرسشنامه نگرش صميمانه اميدون و همكاران (فرم تجديد نظر شده، ۱۹۸۳)……………………………………………. ۵۶

۳-۶ نحوه اجرا………………………………… ۵۷

۳-۷ ابزار تجزيه و تحليل……………………….. ۵۷

 فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها

۴-۱ مقدمه……………………………………. ۵۸

۴-۲ تحليل توصيفي داده‌هاي پژوهش…………………. ۵۹

۴-۲-۱ پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات……………. ۶۰

۴-۳ آمار استنباطي…………………………….. ۶۱

۴-۳-۱ پيش فرض تساوي واريانس‌ها………………….. ۶۱

 فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري

۵-۱ مقدمه……………………………………. ۶۳

۵-۲ تبيين يافته‌هاي پژوهشي……………………… ۶۳

۵-۳ محدوديت‌هاي پژوهش………………………….. ۶۶

۵-۴ پيشنهادهاي پژوهش………………………….. ۶۶

۵-۵ پيشنهادات كاربردي…………………………. ۶۷

پيوست ۱- پرسشنامه سازگاري اجتماعي كاليفرنيا (فرم تجديد نظر شده، ۱۹۵۳)……………………………………………. ۶۸

پيوست ۲- پرسشنامه اندازه‌گيري نگرش صميمانه اميدون و همكاران (فرم تجديدنظر شده، ۱۹۸۳)…………………………………… ۷۳

پيوست ۳- بسته آموزشي مهارتهاي اجتماعي ………….. ۷۶

منابع و مآخذ…………………………………. ۸۰

فهرست جدول‌ها

جدول (۴-۱): ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آزمودني‌ها در پيش‌آزمون و پس آزمون، خرده مقياس‌هاي پرسشنامه سازگاري اجتماعي گروه‌هاي آزمايش و كنترل…………………. ۵۹

جدول (۴-۲): ميانگين و انحراف استاندارد نمرات آزمودني‌ها در پيش‌آزمون و پس‌آزمون پرسشنامه نگرش صميمانه گروههاي آزمايش و كنترل ۶۰

جدول (۴-۳): نتايج آزمون شاپيرو -ويلك در مورد پيش فرض نرمال بودن نمرات سازگاري اجتماعي در مددجويان دختر با نقص بينايي…… ۶۰

جدول (۴-۴): نتايج آزمون شاپيرويلك در مورد پيش فرض نرمال بودن نمرات نگرش صميمانه در مددجويان دختر با نقص بينايي……… ۶۱

جدول (۴-۵): نتايج آزمون لوين در پيش فرض تساوي واريانس نمرات خرده مقياس‌هاي سازگاري اجتماعي………………………. ۶۱

جدول (۴-۶): نتايج آزمون لوين در پيش فرض تساوي واريانس نمرات نگرش صميمانه در گروه‌هاي
آزمايش و كنترل………………………………. ۶۱

جدول (۴-۷): نتايج تحليل مانوا تأثير عضويت گروهي بر سازگاري اجتماعي گروه آزمايش و كنترل درجه آزادي…………………. ۶۲

جدول (۴-۸): نتايج تحليل كوواريانس تأثير عضويت گروهي بر نگرش صميمانه گروه آزمايش………………………………….. ۶۲

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0