مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی :پایان نامه ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی

مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی :پایان نامه ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مهندسی نقشه برداری  و با عنوانمقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران  در ۱۲۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب نقشه برداری قرار گیرد.

چکیده مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی :

یکی از مسائل مهم در سازه های مهندسی و بررسی تغییر شکل زمین، کنترل جابجایی میباشد. بدین منظور لازم است در منطقه مورد بررسی شبکه های میکروژئودزی ایجاد گردند. این شبکه ها متشکل از چندین نقطه مبنا و نقطه موضوع میباشد که موقعیت دقیق این نقاط در چندین اپک میبایست تعیین گردند. در مرحله بعدی باید نقاط پایدار شبکه با استفاده از روشهای موجود آشکارسازی از نقاط ناپایدار مشخص شوند. از جمله روشهای کلاسیک آشکارسازی نقاط ناپایدار میتوان به روش تست ثبات کلی و روش مینیمم سازی نرم اول اشاره نمود.
با توجه به خاصیت پخش کنندگی خطاها در روش کمترین مربعات، نقاط ناپایدار مانند مشاهدات اشتباه عمل کرده و میتواند موجب کشف ناصحیح نقاط ناپایدار شود که این موضوع نیز بر روی جابجایی های برآورد شده تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. ایدهای که به منظور مقابله با این محدودیت مطرح میشود استفاده از آنالیز زیرشبکه میباشد. هر زیرشبکه تنها شامل یک نقطه موضوع و نقاط مبنا میباشد. هر زیرشبکه بطور جداگانه سرشکن شده و نقاط ناپایدار آن کشف خواهد شد.

در این تحقیق روشهای مختلف کشف نقاط پایدار در شبکه های میکروژئودزی شامل روشهای معمول تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول و روش پیشنهادی این تحقیق، آنالیز زیرشبکه بررسی میشوند. کارایی و عملکرد این روشها در شبکه شبیه سازی شده و یک شبکه واقعی کنترل جابهجایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا به منظور بررسی کارایی این روشهای آشکارسازی کشف نقاط پایدار در شبکه های کنترل جابجایی از چندین نمونه داده های شبیه سازی شده استفاده شد. مشاهدات شبیه سازی شده، مشاهدات طول مبنای GPS در نظر گرفته شده اند.

نتایج نشان میدهد که استفاده از روش آنالیز زیرشبکه بجای روش تست ثبات کلی باعث بهبود نتایج خواهد شد. در روش آنالیز زیرشبکه در تمام حالتهای شبیه سازی شده (شبکه منظم و نامنظم با جابجاییهای مشخص و تصادفی)، بهبود نتایج صحیح کشف نقاط، درصد قابل ملاحظهای است. این بهبود در همه حالتهای شبیه سازی شده به طور متوسط حدود ۳۵ درصد است. بهبود نتایج روش زیرشبکه نسبت به روش مینیمم سازی نرم اول در حد یک درصد است. در ادامه الگوریتمهای کشف نقاط ناپایدار روشهای رایج و روش آنالیز زیرشبکه بر روی مشاهدات یک شبکه واقعی در اطراف سد کبودوال واقع در استان گلستان پیاده سازی شد که نتایج حاصل، در تطابق با نتایج شبکه شبیه سازی شده میباشد و حاکی از برتری روش آنالیز زیرشبکه نسبت به روشهای رایج است. در خاتمه میزان جابجایی نقاط ناپایدار کشف شده محاسبه گردید.

 

 معرفی موضوع تحقیق

امروزه رفتار سنجی سازه های بزرگ و حساس همچون سدها، نیروگاهها و برجها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. بنابراین امروزه در کشورهای پیشرفته تقریباً هیچ سازه بزرگی را نمیتوان یافت که فاقد مشاهدات پایش پایداری باشد. در ایران نیز این موضوع همواره مَـد نظر قرار داشته، به طوریکه همه سدها و سازه های عظیم صنعتی و مهندسی دارای ابزارهای دقیق کنترل و مشاهدات ژئودزی مهندسی برای رفتارسنجی میباشند. رفتارسنجی این گونه سازه ها معمولاً به دو صورت ژئوتکنیکی و ژئودتیکی انجام میگیرد. در روش ژئوتکنیکی، ابزارهای سنجنده کشش، بُـرش و انحراف در داخل سازه در حین ساخت نصب گردیده و اطلاعات حاصل از این سنجنده ها به طور مستمر در حین و پس از بهره برداری از سازه به منظور کنترل پایداری مورد مطالعه قرار میگیرد. این ابزارها امکان کنترل درونی سازه را فراهم میسازد.

در روش ژئودتیکی، شبکهای از نقاط بر روی بدنه و محیط اطراف سازه ایجاد شده و از طریق مشاهدات ژئودتیکی عمدتاً طول، زاویه و مختصات در اپکهای زمانی متفاوت، رفتار سازه مورد پایش و کنترل قرار میگیرد. این گونه مشاهدات امکان کنترل تغییر شکل بیرونی سازه را مهیا میسازند.
یکی از مهمترین کاربردهای شبکه های ژئودتیک، شبکه های کنترل جابجایی یا شبکه های میکروژئودزی است. شبکه های میکروژئودزی را میتوان به دو دسته شبکه های مطلق و نسبی تقسیم بندی نمود. این شبکه ها بسیار پر کاربرد هستند و در موارد بسیاری کاربرد دارند، از جمله آنها میتوان حداقل به موارد زیر اشاره کرد:
۱) تعیین جابجایی پوسته زمین در اطراف بدنه سدها
۲) مطالعه تغییر شکل سازه های مهندسی نظیر سدها و پلها و تأسیسات و نیروگاههای هستهای
۳) کنترل نشست زمین در مناطقی که استخراج معادن صورت میگیرد
۴) حرکات ناشی از پدیده زمین لغزش مخصوصاً در مناطق کوهستانی
۵) تعیین جابجایی فلاتها و ساختارهای تکتونیکی درپروژه های مربوط به ژئوفیزیک و زمین شناسی
۶) تأثیرات جزر و مدی که در آن پوسته زمین در اثر این تأثیرات تا حداکثر نیم متر تغییر شکل پیدا میکند.
در شبکه های مطلق، بحث جابجایی مطلق نقاط مطرح است، بنابراین در این شبکه ها میبایست تعدادی نقطه پایدار وجود داشته باشد. انتخاب نقاط پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است که در فصلهای بعدی به تفصیل شرح داده خواهد شد. بر خلاف شبکه های مطلق، در شبکه های نسبی بحث جابجایی نسبی نقاط مطرح است.
بکارگیری مشاهدات میکروژئودزی به جهت رفتارسنجی خارجی سازه ها در سالهای اخیر خصوصاً با افزایش دقت وسایل اندازه گیری، به ویژه GPS از اهمیت و توجهی بیش از پیش برخوردار گردیده است. در رفتارسنجی سازه ها به کمک مشاهدات ژئودتیکی، نوعاً کار با ارائه بردارهای جابجایی خاتمه یافته و مهندسین از طریق تفسیر این بردارهای جابجایی رفتار سازه را تحلیل میکنند. برای تعیین میزان جابجاییها تعدادی نقطه روی سازه و اطراف آن در نظر گرفته میشوند؛ دو یا چندین سری مشاهده در اپکهای زمانی متفاوت برای مطالعه تغییر شکل و حرکت سازه صورت میگیرد. در این گونه شبکه ها لازم است یک سری نقاط پایدار، سیستم مختصات را تشکیل دهند تا بتوان جابجاییها را نسبت به آنها محاسبه کرد. در صورت نبود این نقاط جابجاییهای محاسبه شده بین نقاط کاذب خواهد بود. اما باید در نظر گرفت که احتمال دارد تعدادی از نقاط پایدار نیز در عمل، در فاصله زمانی بین مشاهدات دو اپک از جای خود حرکت نمایند. پس لازم است نقاطی که جابجا شدهاند قبل از انجام مشاهدات و محاسبه میزان جابجایی، شناسایی شوند و از فهرست نقاط پایدار که سیستم مختصات را تشکیل میدهند حذف شوند. چنانچه این نقاط را حذف کنیم به یک سیستم مختصات بدون جابجایی دست مییابیم. این کار به ما کمک میکند تا میزان جابجایی هر نقطه را به صورت دقیق و بدون تأثیر جابجایی نقاط مبنا بر آنها محاسبه کنیم. در بخش بعدی به مروری بر کارهای انجام شده در گذشته در زمینه کشف و تعیین میزان جابجایی خواهیم پرداخت.

 

 اهداف تحقیق

در این تحقیق هدف مقایسه روشهای نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی میباشد. همانطور که گفته شد برای محاسبه جابجایی در شبکه های میکروژئودزی کشف نقاط پایدار و ناپایدار از اهمیت بسیاری برخوردار است. با تشخیص نقاط پایدار، میتوان اولاً به تعریف واحدی از سیستم مختصات در دو اپک زمانی رسید و ثانیاً میزان جایجایی نقاط ناپایدار را محاسبه کرد. در صورتی که نقاط پایدار به درستی شناسایی نشوند، جابجاییهای محاسبه شده برای نقاط ناپایدار اعتباری نخواهند داشت. به همین دلیل ضرورت استفاده از روشی مناسب، کارا و موثر برای کشف نقاط پایدار و ناپایدار احساس میشود. متاسفانه این موضوع در بسیاری از پروژه های میکروژئودزی لحاظ نمیشود و بدلیل عدم تشخیص صحیح نقاط پایدار، جابجاییهای تعیین شده برای سایر نقاط شبکه به درستی تعیین نمیگردد. در واقع جابجاییهای محاسبه شده برای نقاط شبکه به واسطه جابجایی سیستم مختصات شبکه است و به واسطه جابجایی واقعی این نقاط نمیباشد، در نتیجه به جابجاییهای محاسبه شده نمیتوان اطمینان کرد. در روشهایی که امروزه در عمل از آنها استفاده میشود، سرشکنی اپک اول و محاسبه مختصات برای نقاط در آن اپک و سرشکنی اپک دوم و محاسبه مختصات برای نقاط در آن اپک صورت میگیرد و تفاوت مختصات حاصل شده در دو اپک را به عنوان جابجایی در نظر میگیرند. واضح است که این روش بدون یافتن نقاط پایدار شبکه، روش مناسبی نخواهد بود.

به طور كلي براي بررسي جابجایی نقاط یک شبکه، آگاهي از موقعيت نقاط در دو مقطع زماني و مقايسة آنها مورد نياز است. به منظور برآورد مختصات نقاط شبکه در هر اپک از روش کمترین مربعات استفاده میشود. برآوردگر کمترین مربعات (LSE) یک برآوردگر بهینه است، اما به شرطیکه مشاهدات از تابع توزیع نرمال تبعیت نمایند. به عبارتی هیچ دادهی اشتباهی در مجموعهی دادهها حضور نداشته باشد. چراکه LSE اثر دادهی اشتباه را بر روی باقیماندههای سایر مشاهدات پخش میکند.

بنابراین نتایج حاصل صحیح نخواهد بود، متاسفانه نقطه ی ناپایدار در بحث میکروژئودزی نیز، در این روش، همانند داده ی اشتباه عمل میکند. بنابراین تاثیر جابجایی نقطه ی ناپایدار روی بقیه نقاط پایدار پخش شده و جابجایی برآورد شده منطبق بر واقعیت نخواهد بود. به بیان دیگر زمانی که نقطهای جابجا میشود، در سرشکنی به روش کمترین مربعات اثر جابجا شدن آن نقطه نه تنها بر روی خود نقطه بلکه بر روی سایر نقاط نیز تاثیر میگذارد که این به علت خاصیت پخش کنندگی خطا در LSE میباشد (Chen et al. 1987; Schwarz and Kok 1993; Kuang 1996; Prószyñski 2000).
روشهای قراردادی آنالیز جابجایی (CDA)، اختلاف مختصات در شبکه بین دو اپک مختلف را با استفاده از آزمونهای آماری مقایسه میکند. اگر اختلاف مختصات از نظر آماری معنی دار باشد، آنگاه این اختلاف مختصات، عنوان جابجایی را نشان میدهد.در این تحقیق ابتدا دو روش رایج CDA توضیح داده خواهد شد. نتایج شبیه سازیهای انجام شده در تحقیقات انجام شده نشان میدهد که نقاط کشف شده توسط CDA همواره درست تشخیص داده نمیشوند (Hekimoglu et al, 2010) که علت آن می تواند همان خاصیت پخش کنندگی LSE باشد.

همچنین نتایج مطالعه Hekimoglu et al (2010) نشان داده است که چنانچه شبکه فقط شامل یک نقطهی ناپایدار باشد، نتایج بسیار خوبی حاصل میگردد و تاثیر پخش کنندگی LSE مینیمم میگردد. بنابراین با توجه به این نکته، ایده ای که در این مقاله ارائه شده است، تقسیم بندی شبکه ی کلی به چند زیرشبکه است، به نحوی که هر نقطه ناپایدار در یک زیرشبکه جداگانه قرار گرفته و سپس بررسی گردد. در واقع هر زیرشبکه شامل یک نقطه موضوع و سایر نقاط مرجع باشد. در این روش ارتباط بین نقاط ناپایدار از یکدیگر قطع شده و در نتیجه اثر پخش کنندگی کمترین مربعات از بین میرود. بدین روش میتوان از اثر پخش کنندگی کمترین مربعات کاست. به عنوان مثال اگر در شبکهای سه نقطه موضوع A و B و C داشته باشیم، بنابراین به تعداد نقاط موضوع، زیرشبکه خواهیم داشت. زیرشبکه I، زیرشبکهای است که تنها شامل A و سایر نقاط مرجع است (شامل نقاط B و C نیست). بطریق مشابه زیرشبکه II شامل نقطه B و سایر نقاط مرجع و زیرشبکه III شامل نقطه C و سایر نقاط است. هر کدام از زیرشبکه ها به طور جداگانه آنالیز میشود. این ایده مطرح شده علاوه بر مشاهدات شبیه سازی شده بر روی یک شبکه واقعی نیز پیاده شده است (Erdogan, and Hekimoglu, 2014). آنچه که از نتایج بدست آمده مشخص است این که در تقسیم شبکه به زیرشبکه ها نتایج بهتری حاصل گردیده است. بنابراین روش زیرشبکه به جای شبکهی کلی توصیه میگردد.
بنابر نتایج بدست آمده پیشنهاد میشود که جهت افزایش کارآیی روشهای کلاسیک موجود در میکروژئودزی از جمله روش تست ثبات کلی و مینمم سازی نرم اول، از تقسیم شبکه به چندین زیرشبکه استفاده شود. این ایده در مقاله (Hekimoglu et al, 2010) ، شبیه سازی شده است. منتهی در تحقیق مزبور تنها از روش تست ثبات کلی استفاده شده است. اما در پژوهش حاضر، این ایده علاوه بر داده های شبیه سازی شده بر روی یک شبکه واقعی نیز پیاده شده است. بعلاوه استفاده از روش مینمم سازی نرم اول در آنالیز زیرشبکه نیز بررسی میشود. همچپنین روشهای رایج (آنالیز کلی شبکه) به همراه روش آنالیز زیرشبکه به صورت مقایسهای و مجزا از هم بکار گرفته میشود و برتری هر کدام مطرح میگردد.

 

خلاصه و نتیجه­ گیری

در این بخش قصد داریم نتیجه­ گیری کلی را ارائه نماییم. در این تحقیق روش­های مختلف کشف نقاط پایداری در شبکه ­های میکروژئودزی شامل روش تست ثبات کلی، روش مینیمم ­سازی نرم اولو روش آنالیز زیرشبکه بررسی گردید. کارایی و عملکرد این دو روش در شبکه شبیه سازی شده و شبکه واقعی کنترل جابجایی، واقع در سد کبودوال مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور خلاصه، در این پایان­نامه هدف اصلی زیر دنبال شد:

بررسی عملی کارایی دو روش آشکارسازی کشف نقاط پایدار (روش تست ثبات کلی و روش مینیمم سازی نرم اول) در شبکه ­های کنترل جابجایی به صورت رایجو آنالیز زیرشبکه. بدین منظور از روش­های تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اولدر دو حالت شبکه کلی و آنالیز زیرشبکه بر روی چندین نمونه داده­ های شبیه ­سازی شده اجرا و نتایج را مقایسه نمودیم. مشاهدات  شبیه­ سازی شده، مشاهدات طول مبنای GPS در نظر گرفته شدند.

همان­طور که از نتایج حاصل شده از شبکه شبیه­ سازی شده در فصل پنجم مشخص استاستفاده از روش آنالیز زیرشبکه بجای روش تست ثبات کلی باعث بهبود نتایج خواهد شد. در روش آنالیز زیرشبکه در تمام حالت­های شبیه­ سازی شده (شبکه منظم و نامنظم با جابجایی­های مشخص و تصادفی)، بهبود نتایج صحیح کشف نقاط، درصد قابل ملاحظه­ ای است. این بهبود در همه حالت­های شبیه سازی شده به طور متوسط حدود ۳۵ درصد است. بهبود نتایج روش زیرشبکه نسبت به روش مینیمم سازی نرم اول در حد یک درصد است. در ادامه الگوریتم­های کشف نقاط ناپایدار روش­های رایج و روش آنالیز زیرشبکه بر روی مشاهدات یک شبکه واقعی در اطراف سد کبودوال واقع در استان گلستان پیاده­سازی شد که نتایج حاصل، در تطابق با نتایج شبکه شبیه ­سازی شده می­باشد و حاکی از برتری روش آنالیز زیرشبکه نسبت به روش­های رایج است و در پایان میزان جابجایی نقاط ناپایدار کشف شده محاسبه گردید.

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ حداکثر نیم قطر بزرگ بیضی خطای بردار جابهجایی نقاط ۳۵
جدول ۴-۱ حداکثر تنظیمات پارامترهای پردازش مشاهدات در نرمافزار LGO 60
جدول ۵-۱ مختصات نقاط شبکه شبیه سازی شده ۶۴
جدول ۵-۲ جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی اول ۶۷
جدول ۵-۳ جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی دوم ۶۷
جدول ۵-۴ جابجایی نقاط بر حسب متر در سناریوی سوم ۶۷
جدول ۵-۵ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجاییهای مشخص ۶۸
جدول ۵-۶ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجاییهای مشخص ۷۰
جدول ۵-۷ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجاییهای مشخص ۷۱
جدول ۵-۸ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجاییهای تصادفی ۷۴
جدول ۵-۹ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجاییهای تصادفی ۷۵
جدول ۵-۱۰ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجاییهای تصادفی ۷۶
جدول ۵-۱۱ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول شبکه نامنظم با جابجاییهای مشخص ۷۹
جدول ۵-۱۲ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم شبکه نامنظم با جابجاییهای مشخص ۸۱
جدول ۵-۱۳ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم شبکه نامنظم با جابجاییهای مشخص ۸۲
جدول ۵-۱۴ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول شبکه نامنظم با جابجاییهای تصادفی ۸۵
جدول ۵-۱۵ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم شبکه نامنظم با جابجاییهای تصادفی ۸۶
جدول ۵-۱۶ کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم شبکه نامنظم با جابجاییهای تصادفی ۸۸
جدول ۵-۱۷ نتایج حاصل از دو روش تست ثبات کلی و مینیمم سازی نرم اول ۹۰
جدول ۵-۱۸ نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه اول ۹۵
جدول ۵-۱۹ نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه دوم ۹۵
جدول ۵-۲۰ نتایج حاصل از آنالیز زیرشبکه سوم ۹۵
جدول ۵-۲۱ جابجایی محاسبه شده برای نقاط ناپایدار ۹۶
جدول ۵-۲۲ جابجایی نقاط ناپایدار در جهت شمال، شرق و قائم ۹۷
جدول ۵-۲۳ ابعاد بیضی خطا نقاط ناپایدار ۹۸

 

فهرست اَشکال

شکل ۲-۱ (a) استفاده از یک برآوردگر دلخواه ، (b) استفاده از برآوردگر کمترین مربعات ۱۴
شکل ۲-۲ خطای نوع اول و دوم در آزمونهای آماری ۲۳
شکل ۳-۱ فلوچارت کشف نقاط ناپایدار با استفاده از روش تست ثبات کلی ۴۴
شکل ۳-۲ فلوچارت مربوط به الگوریتم کشف نقاط ناپایدار با استفاده از روش مینیمم سازی نرم اول ۴۹
شکل ۴-۱ نمای بالادست سد کبودوال ۵۶
شکل ۴-۲ موقعیت نقاط شبکه میکروژئودزی اطراف سد ۵۷
شکل ۴-۳ موقعیت نمایی از طولهای باز تشکیل داده شده در نرم افزار LGO 61
شکل ۵-۱ شبکه شبیهسازی متشکل از ۸ نقطه (۵ نقطه به عنوان نقاط مرجع و ۳ نقطه موضوع) ۶۴
شکل ۵-۲ زیرشبکه اول متشکل از نقطه موضوع OBJ 1 65
شکل ۵-۳ زیرشبکه دوم متشکل از نقطه موضوع OBJ 2 66
شکل ۵-۴ زیرشبکه سوم متشکل از نقطه موضوع OBJ 3 66
شکل ۵-۵ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجاییهای مشخص ۶۹
شکل ۵-۶ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجاییهای مشخص ۷۰
شکل ۵-۷ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجاییهای مشخص ۷۲
شکل ۵-۸ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه منظم با جابجاییهای تصادفی ۷۴
شکل ۵-۹ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه منظم با جابجاییهای تصادفی ۷۶
شکل ۵-۱۰ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه منظم با جابجاییهای تصادفی ۷۷
شکل ۵-۱۱ شبکه نامنظم شبیه سازی شده ۷۸
شکل ۵-۱۲ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه نامنظم با جابجاییهای مشخص ۸۰
شکل ۵-۱۳ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه نامنظم با جابجاییهای مشخص ۸۲
شکل ۵-۱۴ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه نامنظم با جابجاییهای مشخص ۸۳
شکل ۵-۱۵ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی اول در شبکه نامنظم با جابجاییهای تصادفی ۸۶
شکل ۵-۱۶ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی دوم در شبکه نامنظم با جابجاییهای تصادفی ۸۷
شکل ۵-۱۷ نمودار میلهای درصد کشف صحیح نقاط ناپایدار برای سناریوی سوم در شبکه نامنظم با جابجاییهای تصادفی ۸۸
شکل ۵-۱۸ زیرشبکه اول شامل نقطه KL1 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2 92
شکل ۵-۱۹ زیرشبکه اول شامل نقطه KL3 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2 93
شکل ۵-۲۰ زیر شبکه سوم شامل نقطه KR3 و نقاط مبنای KL2, KR1, KR2 94
شکل ۵-۲۱ بیضی خطای نقاط ناپایدار کشف شده ۹۸

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0