طراحی محور شهری خلاق با رویکرد بازکاربست همساز : پایان نامه ارشد معماری مهندسی طراحی شهری

طراحی محور شهری خلاق با رویکرد بازکاربست همساز : پایان نامه ارشد معماری مهندسی طراحی شهری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی محور شهری خلاق با رویکرد بازکاربست همساز  نمونه موردی: خیابان لاله زار نو با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی محور شهری خلاق با رویکرد  بازکاربست همساز  :

یکی از مهمترین دارایی های شکل دهنده هویت یک کشور، ذخایر ارزشمند معماری و ابنیه تاریخی آن می باشند. این ذخایر واجد ارزش که پیش از دهه های ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ در نقاط مختلف کشور ساخته شده اند، امروزه به دلیل شرایط نا مساعد فیزیکی و فرهنگی – اجتماعی و بعضا بی توجهی به بافت های تاریخی، روند زوال پذیری و رکود را با سرعت رو به افزایشی آغاز کرده ودیری نخواهد پایید که این جریان به ناپدید شدن هویت و میراث فرهنگی کشور منجر خواهد شد. پیچیدگی و وضعیت بغرنج این مسئله به نقطه ای رسیده است که به عنوان یک مشکل غیر قابل حل، وانهاده شده و مغفول مانده است. فقدان ساز وکاری علمی و رویکردی دانش محور در میان سازمانها و نهادهای ذی نفوذ طرح های توسعه شهری در فرآیند مواجهه با ابنیه قدیمی، مسئله ای است که می تواند به این مشکل دامن زده و موجب اختصاص سودهای کلان ناشی از ساخت وساز،  به عده معدودی گردد و با قدرت گرفتن سرمایه گذاران مسکن، قدرت اجرایی از دولت و شهرداری گرفته خواهد شد. اما وجود ساز وکاری دقیق و دانش محور می تواند مانع اجرایی قدرتمندی در جلوگیری از تخریب ها ی پی در پی باشد.

بدین منظور در این پژوهش برآنیم تا به کمک مدل علمی ARP که بر گرفته ازAdaptive Reuse Potential  و به مفهوم سنجش میزان قابلیت استفاده مجدد از بناها می باشد، به تصمیم گیری قابل استنادی در بناهای واقع در خیابان لاله زار نو واقع در بافت تاریخی شهر تهران بپردازیم. این مدل می تواند راهگشای سازمانهای قانون گذار در حفاظت از بناهای تاریخی و واجد ارزش به مثابه منابع تجدید ناپذیر کشور گردد.

در این پژوهش مدل ARP در ۶۱ بنای واقع در محور تاریخی لاله زار نو تهران آزموده می شود و راهکارهای مداخله ای برای این بناها با هدف دستیابی به محور شهری خلاق تبیین می گردد. فرایندی که در این نوشته دنبال می شود طی ۵ فصل ارائه می گردد. در فصل اول مقدمه و پیشینه تحقیق بیان می شود. فصل دوم به مبانی نظری مرتبط با پژوهش می پردازد. در فصل سوم چارچوب مفهومی مدل ARP بیان می شود و سپس در فصل چهارم به شناخت و تحلیل محدوده لاله زار نو می پردازیم و سر آخر در فصل پنجم نحوه مداخلات در این خیابان ارائه می گردد.

کلیدواژگان: شهر خلاق، بازکاربست همساز، لاله زار نو

 

 اهداف تحقیق

همانطور که از عنوان و موضوع تحقیق بر می آید اصلی ترین هدف این پژوهش عبارت است از بازطراحی یک محور شهری تاریخی به کمک اشاعه محتوای خلاق و بازکاربست همساز بناهای قدیمی با هدف احیای محور تاریخی و تقویت زمانوارگی.و با در نظر گرفتن هدف کلی تحقیق که در بالا به آن اشاره شد مجموعه ای از اهداف خرد استخراج می گردد که در ادامه به آن اشاره می شود.

  • فهرست کردن بنا هایی با بیشترین قابلیت بازکاربست همساز با بافت تاریخی شهر تهران ، درمحور تاریخی لاله زار نو با هدف تزریق کاربری ها و فعالیت های جدید و بازگرداندن این ذخیره ساختمانی به حیات خلاق شهری
  • یافتن ابزارهای طراحی شهری خلاق به منظور به کارگیری آن در طراحی شهری محور لاله زارنو  با رویکرد بازکاربست همساز

تدوین فهرستی از کارکردها و صنایع خلاق قابل تزریق در بناهای مورد بازکاربست همساز با هدف فراهم آوردن چرخه اقتصاد خلاق و احیاء محور تاریخی

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی محور شهری خلاق با رویکرد بازکاربست همساز :

فصل اول : مقدمه

۱-۱-   طرح مسئله  ۶

۱-۲ اهداف تحقیق  ۱۱

۱-۳ سوالات تحقیق  ۱۲

۱-۴ پیشینه تحقیق  ۱۲

۱-۴-۱ بازکاربست همساز ۱۲

۱-۵-۲ بررسی شهر خلاق  ۱۹

۱-۶ روش تحقیق  ۲۴

۱-۷ مراحل تحقیق  ۲۷

 

فصل دوم: مبانی نظری

۲-۱ مقدمه  ۲۹

۲-۲ مفهوم شهر خلاق  ۳۰

۲-۲-۱ تاریخچه شهر خلاق  ۳۲

۲-۲-۲ اقتصاد خلاق  ۳۴

۲-۲-۳ صنایع خلاق  ۳۶

۲-۲-۴ مکان خلاق  ۴۰

۲-۲-۵ گروههای خلاق  ۴۴

۲-۲-۶ اخلاق و خلاقیت   ۴۶

۲-۳ بازکاربست همساز ۴۷

۲-۳-۱ واژه شناسی  ۴۸

۲-۳-۲ مفهوم بازکاربست همساز ۴۸

۲-۳-۳ تاریخچه بازکاربست همساز ۵۰

۲-۴ سیر تحول رویکرد بازکاربست همساز ۵۲

۲-۴-۱ بازکاربست همساز با رویکرد استفاده مجدد ۵۳

۲-۴-۲ بازکاربست همساز کارایی محور ۵۵

۲-۴-۳  بازکاربست همساز میراث مبنا ۵۷

۲-۴-۴ بازکاربست همساز فرهنگ مبنا(دارایی محور) ۵۹

۲-۴-۵ بازکاربست همساز سبز ۶۰

۲-۴-۶ بازکاربست همساز توسعه محور ۶۳

۲-۵ مزایای بازکاربست همساز ۶۵

۲-۵-۱ مزایای زیست محیطی  ۶۵

۲-۵-۲ مزایای اجتماعی  ۶۶

۲-۵-۳ مزایای اقتصادی  ۶۶

۲-۵-۴ ترویج نوآوری  ۶۷

۲-۶ موانع اجرایی بازکاربست همساز ۶۸

۲-۷ محدودیتهای برنامه ریزی بازکاربست همساز ۶۹

۲-۸ محل تلاقی دیدگاه شهر خلاق و روش بازکاربست همساز ۷۱

۲-۹ اصول و مبانی طراحی با رویکرد بازکاربست همساز ۷۲

۲-۹-۱ فرایند پیش از طراحی  ۷۳

۲-۹-۱-۱ کاهش شرایط ناسالم  ۷۴

۲-۹-۱-۲ بازپیرایی منابع  ۷۵

۲-۹-۱-۳ انتقال سرمایه و یا تخریب   ۷۵

۲-۹-۱-۴ سیاستهای باززنده سازی طولانی مدت   ۷۶

۲-۹-۲ اصول طراحی عملکرد ۷۷

۲-۹-۲-۱ تغییر عملکرد ساختمانهای صنعتی و کارخانه ها ۸۰

۲-۹-۲-۲ تغییر عملکرد سایت های نظامی  ۸۳

۲-۹-۳ طراحی کالبدی  ۸۵

۲-۹-۳-۱ الحاق  ۸۸

۲-۹-۳-۲ تغییر ۸۹

۲-۱۰ اصول انطباق پذیری  ۹۳

۲-۱۰-۱ اصول کلی و استانداردهای انطباق پذیری از دیدگاه کانتل  ۹۳

۲-۱۰-۲ اصول کلی سازمان میراث اسکاتلند برای طراحی های جدید در آرایش تاریخی ۹۵

۲-۱۰-۲-۱ ساختار شهری  ۹۷

۲-۱۰-۲-۲ دانه بندی  ۹۷

۲-۱۰-۲-۳ تراکم های ساختمانی  ۹۸

۲-۱۰-۲-۴ مقیاس   ۹۸

۲-۱۰-۲-۵ مواد و مصالح و جزئیات اجرایی  ۹۸

۲-۱۰-۲-۶ منظر ۹۹

۲-۱۰-۲-۷ دید ها و نشانه های شهری  ۹۹

۲-۱۱ بررسی نمونه های موردی  ۹۹

۲-۱۱-۱ نمونه شماره ۱: شهر خلاق ونکوور در کانادا ۹۹

۲-۱۱-۲ نمونه شماره ۲: گرنجر تاون مرکز تاریخی شهر نیو کاسل  ۱۰۱

۲-۱۱-۲-۱ شهر خلاق گرنجر تاون  ۱۰۲

۲-۱۱-۲-۲ بازکاربست همساز بناهای گرنجر تاون  ۱۰۴

۲-۱۱-۲-۲-۱   ساختمان شماره ۱) مجموعه مسکونی سنت نیکولاس   ۱۰۶

۲-۱۱-۲-۲-۲ ساختمان شماره ۲) پست مرکزی  ۱۰۷

۲-۱۱-۲-۲-۳ ساختمان شماره ۳) مجموعه مسکونی خیابان گری  ۱۰۹

۲-۱۱-۲-۲-۴ ساختمان شماره ۴) تئاتر سلطنتی  ۱۱۰

۲-۱۱-۲-۲-۵ ساختمان شماره ۵)محل سابق اتحادیه شورای شهر ۱۱۱

۲-۱۱-۳ نمونه شماره ۳: کارخانه متروکه درمرکز تاریخی شهر مینه آ پلیس    ۱۱۲

۲-۱۱-۴ جمع بست سیاستهای بازکاربست همساز ساختمانهای مرکز شهر

گرنجر تاون و مینه آپلیس    ۱۱۵

۲-۱۱-۵ نتیجه گیری  ۱۱۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه  ۱۱۷

۳-۲ ذخیره های ساختمانی  ۱۱۸

۳-۲-۱ سیر تحول نگرش در زمینه ذخیره های ساختمانی  ۱۱۸

۳-۲-۲ نگهداری ساده تا تخریب کامل ذخیره های ساختمانی  ۱۲۰

۳-۲-۳ پارامترهای شاخص ذخیره های ساختمانی  ۱۲۳

۳-۲-۳-۱ پارامترهای ایستا ۱۲۳

۳-۲-۳-۲ پارامترهای پویا ۱۲۳

۳-۲-۳-۳ پارامترهای اجرایی  ۱۲۳

۳-۲-۴ روش تحقیق در زمینه مدیریت ذخیره های ساختمانی  ۱۲۴

۳-۲-۴-۱ روش ارزیابی چرخه زندگی مصالح  ۱۲۵

۳-۲-۴-۲ روش ارزیابی  طول عمر کالبدی  ۱۲۶

۳-۲-۴-۳ روش ارزیابی طول عمر با محورمعیارهای حفاظتی  ۱۲۷

۳-۳ مدل قابلیت بازکاربست همساز(ARP) 127

۳-۳-۱ پیشینه مدل قابلیت بازکاربست همساز(ARP) 128

۳-۳-۲ چارچوب مفهومی مدل (ARP) 132

۳-۳-۲-۱ سنجش فرسودگی  ۱۳۴

۳-۳-۲-۱-۱ فرسودگی کالبدی  ۱۳۶

۳-۳-۲-۱-۲ فرسودگی اقتصادی  ۱۳۶

۳-۳-۲-۱-۳ فرسودگی عملکردی  ۱۳۶

۳-۳-۲-۱-۴ فرسودگی فنی  ۱۳۶

۳-۳-۲-۱-۵ فرسودگی اجتماعی  ۱۳۷

۳-۳-۲-۱-۶ فرسودگی حقوقی  ۱۳۷

۳-۳-۳ محاسبه میزان قابلیت بازکاربست همساز ۱۳۹

 

فصل چهارم: شناخت و تحلیل

۴-۱ روند تاریخی شکل گیری و گسترش بافت تاریخی تهران  ۱۴۳

۴-۱-۱ شناخت شهر تهران در دوره صفویه  ۱۴۴

۴-۱-۲ شناخت شهر تهران در دوره قاجاریه  ۱۴۵

۴-۱-۳ شناخت تهران در دوره پهلوی  ۱۴۸

۴-۲ روند تاریخی شکل گیری و تغییر خیابان لاله زار همزمان با گسترش شهر تهران  ۱۵۰

۴-۲-۱ لاله زار باغی نیمه عمومی در اوایل قاجار ۱۵۰

۴-۲-۲ لاله زار محفل روشنفکران در دوره ناصرالدین شاه ۱۵۱

۴-۲-۳ لاله زار دوره پهلوی، اوج شکوفایی و شروع فرسودگی  ۱۵۳

۴-۲-۳-۱ دوره اول: ۱۳۰۲ تا ۱۳۴۰(اوج شکوفایی) ۱۵۳

۴-۲-۳-۲ دوره دوم: ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷(شروع فرسودگی) ۱۵۶

۴-۲-۴ لاله زار بعد از انقلاب، اوج فرسودگی در مسیر احیاء ۱۵۸

۴-۲-۴-۱ طرح ساماندهی آتک   ۱۵۸

۴-۲-۴-۲ طرح جامع تهران مصوب ۱۳۸۶  ۱۵۹

۴-۳ شناخت محدوده مورد مطالعه  ۱۶۲

۴-۳-۱ تحلیل روند فرسودگی خیابان لاله زار ۱۶۶

۴-۳-۱-۱ سنجش فرسودگی کالبدی  ۱۶۷

۴-۳-۱-۲ سنجش فرسودگی اقتصادی  ۱۷۱

۴-۳-۱-۳ سنجش فرسودگی زمینه  ۱۷۴

۴-۳-۱-۴ سنجش فرسودگی عملکردی  ۱۷۷

۴-۳-۱-۵ سنجش فرسودگی ناشی از استانداردهای قانونی  ۱۸۱

۴-۳-۱-۶ سنجش فرسودگی فنی  ۱۸۴

۴-۳-۱-۷ سنجش فرسودگی اجتماعی  ۱۸۷

۴-۳-۱-۸ نتیجه گیری  ۱۹۰

۴-۳-۲ محاسبه میزان ARP  ۱۹۴

۴-۳-۳ جمع بست وتحلیل نتایج  ۲۲۸

فصل پنجم :   طراحی  ۲۳۶

 

منابع  ۲۹۴

چکیده و صفحه عنوان انگلیسی

 

فهرست جدول ها

جدول ۱: خلاصه ای از پیشینه تحقیق بازکاربست همساز ۱۷

جدول ۲: خلاصه ای از پیشینه تحقیق شهر خلاق  ۲۱

جدول ۳: خلاصه ای از پیشینه تحقیق شهر خلاق  ۲۲

جدول ۴: دسته بندی صنایع خلاق و کاربری های وابسته  ۳۸

جدول ۵: ادامه جدول دسته بندی صنایع خلاق و کاربری های وابسته  ۳۹

جدول ۶: دسته بندی کیفیت های سه گانه در محیط های تولید و مصرف مبنا ۴۳

جدول ۷: رویکرد های معماران مختلف در زمینه مداخله در ذخایر ساختمانی  ۹۰

جدول ۸: سیاستها و راهکارهای شهر خلاق ونکوور ۹۸

جدول ۹: سیاستها و راهکارهای شهر خلاق گرنجر تاون  ۱۰۳

جدول ۱۰: سیاستها و راهکارهای بازکاربست همساز دو پروژه گرنجر تاون و

مینه آپلیس    ۱۰۳

جدول ۱۱: گردآوری عوامل موثر بر امکان پذیری پروژه های بازکاربست همساز ۱۲۹

جدول ۱۲: ادامه عوامل موثر بر امکان پذیری پروژه های بازکاربست همساز ۱۲۷

جدول ۱۳: تعریف متغیرهای به کاررفته در فرمول ARP  ۱۳۴

جدول ۱۴: معیارهای محاسبه میزان فرسودگی از دیدگاه لنگستون  ۱۳۸

جدول ۱۵: معیارهای سنجش فرسودگی کالبدی  ۱۶۷

جدول ۱۶:معیارهای سنجش فرسودگی اقتصادی  ۱۷۱

جدول ۱۷: معیارهای سنجش فرسودگی زمین  ۱۷۴

جدول ۱۸: معیارهای سنجش فرسودگی عملکردی  ۱۷۷

جدول ۱۹:معیارهای سنجش فرسودگی کیفی  ۱۸۱

جدول۲۰:معیارهای سنجش فرسودگی فنی  ۱۸۴

جدول ۲۱: معیار های سنجش فرسودگی اجتماعی  ۱۸۷

جدول ۲۲:شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۱و ۲  ۱۹۷

جدول ۲۳: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۵و ۶  ۱۹۸

جدول ۲۴: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۷ و ۸  ۱۹۹

جدول ۲۵: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۹و ۱۰  ۲۰۰

جدول ۲۶: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۱۱و ۱۲  ۲۰۱

جدول ۲۷: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۱۳و ۱۴  ۱۹۸

جدول ۲۸: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۱۵و ۱۶  ۱۹۹

جدول ۲۹: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۱۷و۱۸  ۲۰۰

جدول ۳۰: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۱۹و۲۰  ۲۰۵

جدول ۳۱: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۲۱ و۲۲  ۲۰۶

جدول ۳۲: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۲۳ و۲۴  ۲۰۳

جدول ۳۳: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۲۵و۲۶  ۲۰۸

جدول ۳۴: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۲۷و۲۸  ۲۰۹

جدول ۳۵: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۲۹و۳۰  ۲۰۸

جدول ۳۶: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۳۱و ۳۲  ۲۱۱

جدول ۳۷: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۳۳و۳۴  ۲۱۲

جدول ۳۸: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۳۵و ۳۶  ۲۱۳

جدول ۳۹: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۳۷و۳۸  ۲۱۴

جدول ۴۰: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۳۹و۴۰  ۲۱۵

جدول ۴۱: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۴۱و۴۲  ۲۱۶

جدول ۴۲: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۴۳و۴۴ ۲۱۳

جدول ۴۳: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۴۵و ۴۶  ۲۱۸

جدول ۴۴: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره۴۷ و ۴۸  ۲۱۹

جدول ۴۵: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۴۹ و۵۰  ۲۲۰

جدول۴۶ : شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۵۱ و۵۲  ۲۱۷

جدول ۴۷: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۵۳ و ۵۴  ۲۲۲

جدول ۴۸: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۵۵ و ۵۶  ۲۲۳

جدول ۴۹: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۵۷ و۵۹  ۲۲۴

جدول ۵۰: شناخت  و تحلیل ساختمانهای شماره ۶۰ و ۶۱  ۲۲۵

جدول۵۱ : تحلیل کل بناهای خیابان لاله زار نو ۲۲۹

جدول ۵۲: تحلیل ساختمانهای تاریخی  ۲۳۱

جدول ۵۳: ساختمانهای دارای ARP بالای ۵۰%  ۲۳۲

جدول ۵۴: ساختمانهای دارای نرخ فرسودگی بالا  ۲۳۳

جدول ۵۵: شاخه های صنایع خلاق  ۲۳۷

جدول ۵۶: نحوه مداخلات بنای شماره ۱  ۲۳۹

جدول ۵۷: نحوه مداخلات بنای شماره ۲  ۲۳۹

جدول ۵۸: نحوه مداخلات بنای شماره۵  ۲۴۰

جدول ۵۹: نحوه مداخلات بنای شماره۶  ۲۴۱

جدول ۶۰: نحوه مداخلات بنای شماره۷  ۲۴۲

جدول ۶۱: نحوه مداخلات بنای شماره۸  ۲۳۹

جدول ۶۲: نحوه مداخلات بنای شماره۹  ۲۴۰

جدول ۶۳: نحوه مداخلات بنای شماره۱۰  ۲۴۵

جدول ۶۴: نحوه مداخلات بنای شماره۱۱  ۲۴۶

جدول ۶۵: نحوه مداخلات بنای شماره۱۲  ۲۴۷

جدول ۶۶: نحوه مداخلات بنای شماره۱۳  ۲۴۸

جدول ۶۷: نحوه مداخلات بنای شماره۱۴  ۲۴۹

جدول ۶۸: نحوه مداخلات بنای شماره۱۵  ۲۵۰

جدول ۶۹: نحوه مداخلات بنای شماره۱۶  ۲۵۱

جدول ۷۰: نحوه مداخلات بنای شماره۱۷  ۲۵۲

جدول ۷۱: نحوه مداخلات بنای شماره۱۸  ۲۵۳

جدول ۷۲: نحوه مداخلات بنای شماره۱۹  ۲۵۴

جدول ۷۳: نحوه مداخلات بنای شماره۲۰  ۲۵۵

جدول ۷۴: نحوه مداخلات بنای شماره۲۱  ۲۵۶

جدول ۷۵: نحوه مداخلات بنای شماره۲۲  ۲۵۷

جدول ۷۶: نحوه مداخلات بنای شماره۲۳  ۲۵۸

جدول ۷۷: نحوه مداخلات بنای شماره۲۴  ۲۵۹

جدول ۷۸: نحوه مداخلات بنای شماره۲۵  ۲۶۰

جدول ۷۹: نحوه مداخلات بنای شماره۲۶  ۲۶۱

جدول ۸۰: نحوه مداخلات بنای شماره۲۷  ۲۶۲

جدول ۸۱: نحوه مداخلات بنای شماره۲۸  ۲۶۳

جدول ۸۲: نحوه مداخلات بنای شماره۲۹  ۲۶۴

جدول ۸۳: نحوه مداخلات بنای شماره۳۰  ۲۶۵

جدول ۸۴: نحوه مداخلات بنای شماره۳۱  ۲۶۶

جدول ۸۵: نحوه مداخلات بنای شماره۳۲  ۲۶۷

جدول ۸۶: نحوه مداخلات بنای شماره۳۳  ۲۶۸

جدول ۸۷: نحوه مداخلات بنای شماره۳۴  ۲۶۹

جدول ۸۸: نحوه مداخلات بنای شماره۳۵  ۲۷۰

جدول ۸۹: نحوه مداخلات بنای شماره۳۶  ۲۷۱

جدول ۹۰: نحوه مداخلات بنای شماره۳۷  ۲۷۲

جدول ۹۱: نحوه مداخلات بنای شماره۳۸  ۲۷۳

جدول ۹۲: نحوه مداخلات بنای شماره۳۹  ۲۷۴

جدول ۹۳: نحوه مداخلات بنای شماره۴۰  ۲۷۵

جدول ۹۴: نحوه مداخلات بنای شماره۴۱  ۲۷۶

جدول ۹۵: نحوه مداخلات بنای شماره۴۲  ۲۷۷

جدول ۹۶: نحوه مداخلات بنای شماره۴۲  ۲۷۸

جدول ۹۷: نحوه مداخلات بنای شماره۴۴  ۲۷۹

جدول ۹۸: نحوه مداخلات بنای شماره۴۵  ۲۸۰

جدول ۹۹: نحوه مداخلات بنای شماره۴۶  ۲۸۱

جدول ۱۰۰: نحوه مداخلات بنای شماره۴۷  ۲۸۲

جدول ۱۰۱: نحوه مداخلات بنای شماره۴۸  ۲۸۳

جدول ۱۰۲: نحوه مداخلات بنای شماره۴۹  ۲۸۴

جدول ۱۰۳: نحوه مداخلات بنای شماره۵۰  ۲۸۵

جدول ۱۰۴: نحوه مداخلات بنای شماره۵۱  ۲۸۶

جدول ۱۰۵: نحوه مداخلات بنای شماره۵۲  ۲۸۳

جدول ۱۰۶: نحوه مداخلات بنای شماره۵۳  ۲۸۸

جدول ۱۰۷: نحوه مداخلات بنای شماره۵۴  ۲۸۹

جدول ۱۰۸: نحوه مداخلات بنای شماره۵۵  ۲۹۰

جدول ۱۰۹: نحوه مداخلات بنای شماره۵۶  ۲۹۱

جدول ۱۱۰: نحوه مداخلات بنای شماره۵۷  ۲۹۲

جدول ۱۱۱: نحوه مداخلات بنای شماره۵۹  ۲۹۳

جدول ۱۱۲: نحوه مداخلات بنای شماره۶۰  ۲۹۴

جدول ۱۱۳: نحوه مداخلات بنای شماره۶۱  ۲۹۵

 

 

فهرست تصویرها

تصویر  ۱:خیابان لاله زار، جشن سال نو، حکومت ناصرالدین شاه   ۵

تصویر  ۲: خیابان لاله زار، کارت پستال، دوره قاجاریه- فصل نخست حیات خیابان  ۵

تصویر  ۳: دیاگرام روش تحقیق  ۵۲

تصویر  ۴: ترتیب زمانی مراحل پژوهش    ۲۵

تصویر  ۵: جهش انگاره ای مفهوم شهر خلاق  ۳۳

تصویر  ۶: ساز وکار بازار تولید مبنا و مصرفی بر پایه اقتصاد فرهنگی  ۳۵

تصویر  ۷: تفسیر سه سطحی کندت از شهر خلاق بر اساس تخصصهای شهری  ۴۵

تصویر  ۸: جهش انگاره ای بازکاربست همساز ۵۲

تصویر  ۹: مزایای بازکاربست همساز ۶۴

تصویر ۱۰:موانع اجرایی بازکاربست همساز ۶۷

تصویر ۱۱: محدودیتهای برنامه ریزی بازکاربست همساز ۶۹

تصویر ۱۲: دیاگرام مفهومی محل تلاقی شهر خلاق و رویکرد بازکاربست همساز ۷۱

تصویر ۱۳: چارچوب راهکار مدار باززنده سازی  ۷۲

تصویر ۱۴: تغییر کاربری:ترکیبی از کاربری اولیه و کاربری مقصد در کشور انگلستان  ۷۷

تصویر ۱۵: دیاگرام تغییر کاربری های غالب   ۸۳

تصویر ۱۶: بهره گیری از المان های هنری در شهر ۹۹

تصویر ۱۷: طراحی فضاهایی برای گذران اوقات فراغت   ۹۹

تصویر ۱۸: انواع مکانهای نشستن در کنار رود ۱۰۱

تصویر ۱۹: بازکاربست بناهای تاریخی   ۱۰۱

تصویر ۲۰: طراحی داخلی بازکاربست مجموعه مسکونی سنت نیکولاس به هتل  بین المللی  ۱۰۵

تصویر ۲۱: نمای بیرونی هتل سنت نیکولاس، پس از بازکاربست   ۱۰۵

تصویر ۲۲: ساختمان پست مرکزی گرنجر تاون  ۱۰۶

تصویر ۲۳: طراحی داخلی اداره پست در تبدیل به خانه مسکونی ، گرنجر تاون  ۱۰۶

تصویر ۲۴: مجموعه مسکونی خیابان گری، در تحولات مدرنیستی  ۱۰۷

تصویر ۲۵: مجموعه مسکونی خیابان گری قبل از بازکاربست   ۱۰۷

تصویر ۲۶: مجموعه مسکونی خیابان گری بعد از بازکاربست   ۱۰۷

تصویر ۲۷: نورپردازی تئاتر سلطنتی، گرنجر تاون  ۱۰۸

تصویر ۲۸: طراحی ویژه ورودی تئاتر سلطنتی، گرنجر تاون  ۱۰۸

تصویر ۲۹: اتحادیه شورای شهر قبل از بازکاربست، گرنجر تاون  ۱۰۹

تصویر ۳۰: طراحی داخلی کلوب تفریحاتی، گرنجر تاون  ۱۰۹

تصویر ۳۱: ساختمان اتحادیه شورای شهر، بعد از بازکاربست به کلوب تفریحاتی  ۱۰۹

تصویر ۳۲: جانمایی کارخانه  متروکه در کنار رود، مینه آپلیس    ۱۱۰

تصویر ۳۳: منظر کارخانه قبل از بازکاربست، مینه آپلیس    ۱۱۱

تصویر ۳۴: طراحی داخلی خانه های مسکونی، بعد از بازکاربست همساز ، مینه آ پلیس    ۱۱۱

تصویر ۳۵: نمودار مفهومی طرح مکان خلاق با رویکرد بازکاربست همساز ۱۱۳

تصویر ۳۶: پیشینه مدل  ۱۳۰

تصویر ۳۷: چارچوب مفهومی مدل ARP  ۱۳۰

تصویر ۳۸: الگوریتم طول عمر یک ساختمان  ۱۳۱

تصویر ۳۹: مدل مفهومی فرایند دستیابی به نتایچ حاصل از مدل ARP  ۱۳۹

تصویر ۴۰: نمودار روند حیات خیابان لاله زار از گذشته تا کنون  ۱۶۱

تصویر ۴۱: نمودار طول عمر کالبدی بنا با عمر مفید ۵۳ سال  ۱۹۴

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه ۱: محدوده خیابان لاله زار ۲۵

نقشه ۲: محدوده شهر تاریخی گرنجر تاون  ۱۰۲

نقشه ۳: محورهای خلاق در گرنجر تاون  ۱۰۴

نقشه ۴: جانمایی ساختمانهای تاریخی تغییر کاربری یافته  ۱۰۶

نقشه ۵: موقعیت ده تهران نسبت به شهر ری  ۱۴۲

نقشه ۶: محله ها و دروازه های تهران در دوره صفویان ۱۴۳

نقشه ۷: کاربری های دوره صفوی  ۱۴۳

نقشه ۸: نقشه تهران تهیه شده توسط موسیو کرشیش در سال ۱۲۷۵ ه. ق  ۱۴۶

نقشه ۹: حصار ناصری و دروازه های منتهی به مرکز ۱۴۷

نقشه ۱۰: کاربری های دوره ناصر الدین شاه ۱۴۷

نقشه ۱۱: محدوده تهران در دوره پهلوی اول  ۱۴۷

نقشه ۱۲: تهران ،انطباق محدوده حکومت صفوی و قاجار و پهلوی بر وضع موجود ۱۴۸

نقشه ۱۳: محدوده حصار ناصری و گذرها، و مسیر تراموا ۱۵۲

نقشه ۱۴: دارالخلافه ناصری تهران ،ترسیم عبدالغفار اواخر حکومت ناصرالدین شاه ۱۵۱

نقشه ۱۵: خیابان لاله زار تهران سال ۱۳۱۶ پس از تخریب حصار ۱۵۳

نقشه ۱۶: خیابان لاله زار تهران سال ۱۳۱۱ قبل از تخریب حصار ۱۵۳

نقشه ۱۷: ساختار تهران در دوره پهلوی اول  ۱۵۴

نقشه ۱۸: نقشه پهنه بندی بافت تاریخی در حصار صفوی و ناصری  ۱۶۱

نقشه ۱۹: طرح های موضعی بافت تاریخی تهران  ۱۵۹

نقشه ۲۰: دسترسی ها ۱۶۲

نقشه ۲۱: نقشه کاربری محدوده ۱۶۳

نقشه ۲۲: میزان عملکرد و دوام فونداسیون  ۱۶۶

نقشه ۲۳: میزان یکپارچگی ساختار بنا ۱۶۷

نقشه ۲۴: میزان دوام مواد و مصالح به کار رفته در بنا ۱۶۷

نقشه ۲۵: میزان یکپارچگی ساختار بنا ۱۶۷

نقشه ۲۶: میزان عملکرد و دوام فونداسیون  ۱۶۸

نقشه ۲۷: چگونگی برخورد اقلیمی با بنا ۱۶۸

نقشه ۲۸: میزان پیچیدگی طراح  ۱۶۸

نقشه ۲۹: سایز قطعه ها ۱۷۰

نقشه ۳۰: میزان تراکم جمعیت در محدوده هر بنا ۱۷۰

نقشه ۳۱: کیفیت زیر ساختهای حمل و نقل  ۱۷۰

نقشه ۳۲: میزان دسترسی به بنا ۱۷۱

نقشه ۳۳: فاصله بنا تا بازار ۱۷۱

نقشه ۳۴: موقعیت بنا از نظر دید به آن  ۱۷۱

نقشه ۳۵: مالکیت بناها ۱۷۳

نقشه ۳۶: میزان توجه به اقلیم  ۱۷۳

نقشه ۳۷: میزان محافظت از بنا ۱۷۳

نقشه ۳۸: وضعیت بناهای مجاور ۱۷۴

نقشه ۳۹: میزان مشارکت مردم  ۱۷۴

نقشه ۴۰: میزان انطباق فضایی با نیازهای روز ۱۷۶

نقشه ۴۱: عملکرد فضاهای خدماتی  ۱۷۷

نقشه ۴۲: میزان از هم گسیختگی فضایی  ۱۷۷

نقشه ۴۳: عملکرد فضای اصلی میانی  ۱۷۷

نقشه ۴۴: میزان مدول بندی  ۱۷۸

نقشه ۴۵: میزان انعطاف پذیری  ۱۷۸

نقشه ۴۶: میزان تبدیل پذیری  ۱۷۸

نقشه ۴۷: نرخ %۸

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0