رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده پایان نامه رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران :

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۳۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر سه شاخص نقدشوندگی آمیوست، آمیهود و نسبت گردش معاملات بر بازده غیرعادی از طریق روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است.

یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیوست نشان دهنده وجود یک رابطه ی معکوس و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. در ادامه نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیهود حاکی از وجود رابطه ای مستقیم و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. و با توجه به نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص نسبت گردش به رابطه معناداری با بازده غیرعادی سهام یافت نشد.

واژه های کلیدی: ریسک نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازده غیرعادی

ضرورت تحقیق رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده

موضوع نقدشوندگي به عنوان يك عامل تعيين كننده بازده سهام از اواسط دهه ۱۹۸۰مطرح شده است. برخي از سرمايه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالي سرمايه گذاري خود نياز داشته باشند كه در چنين مواردي قدرت نقدشوندگي دارايي ها مي تواند اهميت زيادي داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. با توجه به اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی وجود دارد. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی است که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت شود. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، حائز اهمیت است.

يكي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري ميزان نقدشوندگي دارايي هاست. نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم است؛ زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند دارايي خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگي ، مدير مالي به عنوان يك متخصص در كنار مدير عامل شركت فعاليت مي‌كند و مسئول تامين سرمايه مورد نياز جهت اداره فعاليتهاي  شركت و پرداخت آن را دارد ، همچنين زماني كه شركت اقدام به سرمايه گذاري مي‌كند بايد تصميم خود را در ارتباط با بازده سرمايه اتخاذ نموده و بررسي كند كه آيا ميزان بازده سرمايه پروژه مورد نظر متناسب است يا خير ؟

مديريت در انجام وظايف مختلف براي حصول نقدشوندگي و سود‌آوري در دو نقش متفاوت عمل مي‌كند در يك نقش به عنوان مدير ، يك تصميم‌گير، يك عضو از مجموعه شركت است و هدف او در اين نقش به حداکثر رساندن ارزش شركت در بلند مدت مي‌باشد در نقش ديگر او يك مدير متخصص در امور مالي و بازارهاي پول در زمينه مدیریت نقدشوندگی است. از آنجايي كه مهمترين عاملي كه مديران مالي در ریسک نقدشوندگي مد نظر قرار مي‌دهند، حصول نقدشوندگی و به حداكثر رساندن ارزش شركت در بلند مدت است و از آنجا كه بازده داراييها و بازده سهام را نتيجه كارايي فعاليتها و توان بهره‌برداري شركت از طريق سود حاصل از فروش و سرمايه گذاريها ارزيابي مي‌كنند بررسي رابطه بين ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار هدف تحقيق مي‌باشد .

 

 فهرست رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 • فصل اول: کلیات
 • ۱-۱  مقدمه۳
 • ۱-۲  بیان مسئله۳
 • ۱-۳  ضرورت تحقیق۴
 • ۱-۴  اهداف تحقیق۵
 • ۱-۵  فرضیه های تحقیق۵
 • ۱-۶ جامعه آماري و نحوه گردآوري اطلاعات۶
 • ۱-۷  روش تحقیق۶
 • ۱-۸  استفاده کنندگان از تحقیق۷
 • ۱-۹ تعريف مفاهيم و واژگان عملياتي۷
 • ۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق ۹
 • فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
 • ۲- ۱ مقدمه۱۱
 • ۲-۲ تعریف نقدشوندگی۱۱
 • ۲-۳ دلایل اهمیت نقدشوندگی۱۳
 • ۲-۳-۱ اهمیت نقدشوندگی در رشدو توسعه بازار۱۴
 • ۲-۳-۲ نقدشوندگی معیاری برای ارزیابی ریسک۱۵
 • ۲-۳-۳ تاثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه۱۵
 • ۲-۳-۴ نقدشوندگی عامل بهبود عملکرد شرکتها و کل اقتصاد۱۶
 • ۲-۳-۵ نقدشوندگی اوراق بهادار عامل مورد توجه در مدیریت سبد۱۶
 • ۲-۳-۶ تاثیر نقدشوندگی بازار بر بازده سهام۱۷
 • ۲-۳-۷ کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها۱۷
 • ۲-۳-۸ تاثیر نقدشوندگی در نوآوری های توسعه ای بازار سرمایه۱۸
 • ۲-۴  معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی۱۹
 • ۲-۵ اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار۲۱
 •  ۲-۶ مفهوم جهش برای نقدشوندگی ۲۲
 • ۲-۷ شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی۲۲
 • ۲-۸ میزان سهام شناور آزاد۲۶
 • ۲- ۹ ریسک نقدشوندگی۳۱
 • ۲-۱۰ بازده سهام۳۳
 • ۲-۱۱ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار ۳۴
 • ۲-۱۱-۱ بازده تحقق يافته۳۴
 • ۲-۱۱-۲ بازده مورد انتظار۳۴
 • ۲-۱۲ اجزاي بازده۳۴
 • ۲-۱۲-۱ سود دريافتي۳۴
 • ۲-۱۲-۲ سود (زيان) سرمايه۳۵
 • ۲-۱۳ بازده غیرعادی سهام۳۶
 • ۲-۱۴ ریسک۳۹
 • ۲-۱۴-۱ اندازه گیری ریسک۴۰
 • ۲-۱۴-۲ منابع ریسک۴۰
 • ۲-۱۵ انواع ریسک۴۲
 • ۲-۱۵-۱رابطه ریسک وبازده ۴۲
 • ۲-۱۶ مجموعه سرمایه گذاری۴۳
 • ۲-۱۷ ریسک مجموعه سرمایه گذاری۴۳
 • ۲-۱۸ تئوری پرتفولیو۴۴
 • ۲-۱۹ پیشینه تحقیق۴۵
 • ۲-۱۹-۱ تحقیقات خارجی۴۵
 • ۲-۱۹-۲ تحقیقات داخلی۴۸
 • ۲-۲۰ خلاصه فصل ۵۰
 • فصل سوم: روش‌ تحقیق
 • ۳-۱ مقدمه ۵۲
 • ۳ ـ ۲  روش تحقيق۵۲
 • ۳ ـ ۳  جامعه مطالعاتي و نمونه آماري۵۴
 • ۳-۴ مدل تحقيق و شيوه اندازه¬گيري متغيرها۵۵
 • ۳-۴-۱ متغیر وابسته ۵۶
 • ۳-۴-۲ متغیر مستقل۵۷
 • ۳-۴-۳ متغیر های کنترل۵۷
 • ۳ ـ ۵  روش و ابزار گردآوري داده¬ها۵۷
 • ۳-۶ قلمرو تحقیق ۵۸
 • ۳-۷ فرضیه های تحقیق ۵۹
 • ۳-۸ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق ۵۹
 • ۳-۹ روش تجزيه و تحليل داده ها۶۰
 • ۳-۱۰ آزمون های تحقیق۶۰
 • ۳-۱۰-۱ مدل رگرسيون۶۱
 • ۳-۱۰-۲ آزمون ریشه واحد۶۲
 • ۳-۱۰-۳ آزمون خود همبستگي۶۴
 • ۳-۱۰-۴ آزمون نرمال بودن پسماندها۶۵
 • ۳-۱۰-۵ همبستگي۶۵
 • ۳-۱۰-۶  ضريب همبستگي(r)65
 • ۳-۱۰-۷  ضريب تعيين (۲r)67
 • ۳-۱۱ خلاصه فصل۶۷
 • فصل  چهارم: تخمین مدل
 • ۴-۱ مقدمه۶۹
 • ۴-۲ آمار توصیفی داده های تحقیق۶۹
 • ۴-۳ آزمون مانایی۷۱
 • ۴-۴ مراحل برآورد مدل۷۲
 • ۴-۴-۱ مدل اول۷۲
 • ۴-۴-۱-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل اول۷۴
 • ۴-۴-۲ مدل دوم۷۵
 • ۴-۴-۲-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل دوم۷۶
 • ۴-۴-۳ مدل سوم۷۷
 • ۴-۴-۳-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل سوم۷۸
 • ۴-۴-۴ مدل چهارم۷۹
 • ۴-۴-۴-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل چهارم۸۰
 • ۴-۵ خلاصه فصل۸۱
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ۵-۱ مقدمه۸۳
 • ۵-۲ نتیجه گیری۸۳
 • ۵-۳ محدودیت های تحقیق۸۶
 • ۵-۴ پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها۸۷
 • ۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی۸۷
 • منابع:
 • منابع فارسی۸۹
 • منابع لاتین۹۱
 • پیوست و ضمائم:
 • پیوست الف: شرکتهای نمونه تحقیق۹۳
 • پیوست ب: خروجی های نرم افزار۹۵

 

 

فهرست جداول

 • (جدول ۳-۱) حذف سیستماتیک شرکت ها   ۵۵
 • (جدول ۴-۱) آماره توصیفی داده های تحقیق ۷۰
 • (جدول۴-۲) آزمون مانایی    ۷۱
 • (جدول ۴-۳) خروجی آزمون چاو مدل اول   ۷۳
 • (جدول ۴-۴) خروجی آزمون هاسمن مدل اول         ۷۳
 • (جدول۴-۵) خروجی تخمین فرضیه اول      ۷۴
 • (جدول ۴-۶) خروجی آزمون چاو برای مدل دوم (فرعی اول) ۷۵
 • (جدول ۴-۷) خروجی آزمون هاسمن برای مدل دوم (فرعی اول)       ۷۶
 • (جدول۴-۸) خروجی تخمین فرضیه دوم (فرعی اول) ۷۶
 • (جدول ۴-۹) خروجی آزمون چاو برای مدل سوم (فرعی دوم)          ۷۷
 • (جدول ۴-۱۰) خروجی آزمون هاسمن برای مدل سوم (فرعی دوم)    ۷۸
 • (جدول۴-۱۱) خروجی تخمین فرضیه دوم (فرعی دوم)        ۷۸
 • (جدول ۴-۱۲) خروجی آزمون چاو برای مدل چهارم (فرعی سوم)     ۷۹
 • (جدول ۴-۱۳) خروجی آزمون هاسمن برای مدل چهارم (فرعی سوم) ۸۰
 • (جدول ۴-۱۴) خروجی تخمین فرضیه دوم (فرعی سوم)      ۸۰ (جدول۵-۱) خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول           ۸۴
 • (جدول۵-۲) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی اول)      ۸۵
 • (جدول۵-۳) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی دوم)      ۸۵
 • (جدول۵-۴) خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم (فرعی سوم)     ۸۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0