ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی : پایان نامه ارشد مديريت بازرگاني

ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی : پایان نامه ارشد مديريت بازرگاني

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني و با عنوان ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنایع لبنی مانیزان)   با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی :

امروزه شرکت ها نیازمند هستند تا یکپارچگی منظمی را در تمام فرآیندهای تولیدی از مواد خام تا کالاهای مصرفی نهایی ایجاد کنند. زنجیره تأمین به عنوان یک رویداد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا،اطلاعات و جریان پولی،توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد.بنابراین در پژوهش حاضر با عنوان ارزیابی عملکرد عوامل موثر بر زنجیره تأمین، که این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب نوع داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی -همبستگی است. با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه که توسط ۲۱۷نفر از پرسنل شرکت مانیزان پاسخ داده شده،و به منظور کشف رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش از نرم افزار SPSS ، Lisrelو تحلیل عاملی تأییدی و به منظور کشف روابط علت و معلولی بین متغیرها و مؤلفه های مورد بررسی از نرم افزار معادلات ساختاری AMOS استفاده شده است.

نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین متغیرهای مستقل تدارکات،انبارداری،انتقال، پردازش سفارشات،زمانبندی تولید، زمان حمل کالاو بسته بندی با متغیر وابسته زنجیره تأمین است. ودر این راستا پیشنهاد می شود که شرکت مانیزان در شهرها و مناطقی که محصولات خود را به آنجا صادر می کند در نقاط مختلف آن شهرها دفتر مرکزی فروش و انبار توزیع مرکزی دایر نماید.

کلید واژه ها: زنجیره تأمین ، عملکرد، صنایع غذایی، صنایع لبنی مانیزان.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی :

اهمیت مدیریت زنجیره تأمین در تعریف زنجیره تأمین نهفته است.استدلر زنجیره تأمین را این چنین تعریف می کند: زنجیره تأمین مجموعه ی سازمان هایی هستند که به سازمان های بالادست و پایین دست تقسیم شده اند و با یک محصول یا خدمات و از طریق انجام فعالیت ها و فرآیندهای مختلف در پی ایجاد ارزش برای مشتری نهایی هستند(حسینی و همکاران، ۱۳۸۹: ۹۱). پورتر(۲۰۰۶) مزایای ایجاد یک زنجیره تأمین را بدین صورت عنوان نموده: ۱) یادگیری از طریق شراکت ۲) استفاده از مزایا و تکنولوژی به روز سایر شرکا ۳) کاهش ریسک با تقسیم سرمایه گذاری به خصوص در موارد تحقیقاتی ۴) دسترسی سریع به بازار(فتاحی و همکاران،۱۳۸۹: ۲).

با در نظر گرفتن واقعیت های در حال تغییر بازرگانی،جهانی شدن،مبحث زنجیره تأمین به فهرست اولویت های مدیران ارشد اجرایی ارتقا یافته است،اما در بسیاری موارد مدیران تنها زمانی به زنجیره تأمین توجه می نمایند که در صدد کاهش هزینه یا رفع مشکلی باشند. شاید بتوان عنوان نمود که بزرگترین مشکل سازمان های تولیدی و خدماتی پس از مدیریت روابط با مشتریان، مدیریت مناسب زنجیره تأمین و تدارک نیازمندی های تولیدی و خدماتی است.این باور که مدیریت زنجیره تأمین می تواند شرکت ها را در مقابل مشتریان پاسخگو تر و در نتیجه سودآور تر سازد،باعث شده است که مدیران بر ارتقا فرآیند زنجیره تأمین تأکید بیشتری داشته باشند(حسینی و همکار،۱۳۹۱: ۳۶).

صنایع غذایی به دلیل تنوع مواد اولیه با تأمین کنندگان زیادی سر و کار دارند از طرفی هم روند خاصی در زمان رسیدن سفارش ها به شرکت وجود ندارد بنابراین تأمین منابع مورد نیاز با توجه به شرایط مختلف، هم از نظر به موقع رسیدن و هم از جهت صحت و سلامتی کالای تأمین شده،تأثیر زیادی بر کل عملکرد مجموعه خواهد داشت(جعفری و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۳-۴۲).

ارزیابی عملکرد برای موفقیت هر سازمان حیاتی است چرا که فهم رفتار را آسان می سازد، به آن شکل می دهد و رقابت پذیری را بهبودی بخشد.شایان ذکر است تلاش های بسیار زیادی در زمینه ی سنجش عملکرد در سطح سازمانی صورت گرفته است اما این تلاش ها در سطح میان سازمانی بسیار اندک و انگشت شمارند لازم به ذکر است که در سطح سازمانی نیز سنجش عملکرد اصولاً بر روی عوامل مالی متمرکز است. مانیان به نقل از نیلی، گرگوری و پلاتس(۱۹۹۵)،ارزیابی عملکرد را کمی سازی اثر بخشی و کارایی اقدامات تعریف کرده اند. اثر بخشی میزان برآورده کردن نیازمندی های مشتری است ولی کارایی میزان استفاده اقتصادی از منابع شرکت در زمان ایجاد سطح از پیش تعیین شده ای از رضایت مشتری را اندازه می گیرد.از این رو می توان گفت که سیستم های ارزیابی عملکرد مجموعه ای از متریک ها (سنجه ها) هستند که کارایی و اثر بخشی اقدامات را کمی می کنند(مانیان و همکاران،۱۳۸۹: ۶-۵).

لذا با توجه به فساد پذیری محصولات لبنی سعی بر آن است تا عواملی را که در زنجیره تأمین دخالت دارند از جمله تدارکات،انبارداری،انتقال،پردازش سفارشات،زمان بندی تولید،بسته بندی،زمان حمل کالا از انبار مرکزی به انبار مراکز، به گونه ای سازماندهی و مدیریت شوند که بتوان با کاهش زمان رسیدن محصول به مشتری نهایی و همچنین کاهش هزینه های تولید و حمل و نقل باعث افزایش کیفیت محصول و تقاضای محصول و همچنین رضایت مشتری را فراهم کرد. زیرا امروزه در شرکت های تولیدی و خدمات زنجیره ی تأمین یکی از اصول اساسی برای انجام به موقع خدمات و رساندن محصول در زمان مورد انتظار است که با عملکرد درست و منطقی اجزای زنجیره انتظارات مشتریان تا حدودی برآورده می شود.از آنجایی که  اکثر تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده عملکرد زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار داده اند اما در این پژوهش ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین بررسی می شود.

 

فهرست مطالب پایان نامه ارزیابی عملکرد عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین صنایع غذایی :

چکیده

فصل اول کلیات

۱-۱- مقدمه………………۲

۱-۲- بیان مسأله……………………۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق……………….۷

۱-۴- اهداف تحقیق……………………۸

۱-۴-۱- هدف کلی………………………..۸

۱-۴-۲- اهداف جزئی…………….. ۹

۱-۵- فرضیه های تحقیق……………..۹

۱-۶- متغیرهای تحقیق…………………۹

۱-۶-۱- متغیرهای مستقل………… ۹

۱-۶-۲- متغیر وابسته……………۱۰

۱-۷- روش شناسی تحقیق………….۱۰

۱-۸- قلمرو تحقیق………….۱۰

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی……………. ۱۰

۱-۸-۲- قلمرو مکانی………….۱۰

۱-۸-۳- قلمرو زمانی…………….۱۰

۱-۹- تعاریف و اصطلاحات فنی و تخصصی…………..۱۰

۱-۹-۱- تعاریف عملیاتی………….۱۰

۱-۹-۲- تعاریف مفهومی……………..۱۲

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه……………۱۶

۲-۲- مفهوم زنجیره تأمین و تعاریف آن…………….۱۸

۲-۳- مدیریت زنجیره تأمین و تعاریف آن………….۲۱

۲-۴- مبانی ارزیابی عملکرد………………..۲۲

۲-۵- اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین…………… ۲۳

۲-۶- طرح کلی یک زنجیره تأمین…………..  ۲۷

۲-۷- انقلاب زنجیره تأمین………………. ۲۷

۲-۸- دلایل و ضرورت های مدیریت زنجیره تأمین………….. ۲۸

۲-۹- اصول و مقدمات زنجیره تأمین…………….۲۹

۲-۱۰- حوزه های تصمیم گیری زنجیره تأمین…………..۲۹

۲-۱۱- اعضای زنجیره تأمین……. ۳۱

۲-۱۲- انواع زنجیره تأمین……………..۳۱

۲-۱۳- عملکرد مدیریت در برابر چالش های زنجیره تأمین………….. ۳۳

۲-۱۴- فازهای اصلی زنجیره تأمین………..۳۴

۲-۱۵- تاریخچه زنجیره تأمین………..۳۵

۲-۱۶- سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین……………..۳۶

۲-۱۷- دهه ۱۹۹۰ میلادی و رشد سریع زنجیره های تأمین…………. ۴۰

۲-۱۸- مدل کلی تحقیق………….۴۲

۲-۱۹- معرفی شرکت مانیزان……………۴۳

۲-۱۹-۱- تاریخچه مانیزان……….۴۳

۲-۱۹-۲-کارخانجات و امکانات……………۴۳

۲-۱۹-۳- محصولات وفرآورده ها………….۴۴

۲-۱۹-۴- بازار مصرف فرآورده ها………………..۴۴

۲-۲۰-پیشینه تحقیق………………….۴۴

۲-۲۰-۱- پیشینه تحقیق داخلی……………. ۴۴

۲-۲۰-۲- پیشینه خارجی………….  ۵۰

فصل سوم روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه………………۵۳

۳-۲- روش تحقیق……………………..۵۴

۳-۳- مراحل انجام تحقیق………………۵۵

۳-۴- منابع و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات……………….۵۵

۳-۵- جامعه آماری……………۵۶

۳-۶- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………۵۶

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………۵۷

۳-۸- مدل معادلات ساختاری …………….۵۸

۳-۹- تحلیل عاملی  …………….۵۹

۳-۱۰- معیارهای برازش ……………۵۹

۳-۱۱- روایی …………………..۶۱

۳-۱۲- انواع روایی …………………..۶۱

۳-۱۳- پایایی ……………۶۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- مقدمه…………………۶۵

۴-۲- توصیف داده ها……………….۶۶

۴-۳- وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه…………..۷۱

۴-۴ اعتبار سنجی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ…………۷۲

۴-۵- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری …………..۷۲

۴-۶ متغیرها و ابعاد تشکیل دهنده آنها …………۷۴

۴-۷- مدل کلی پژوهش………………….۱۲۲

۴-۸ بررسی فرضیه های فرعی تحقیق……………۱۳۳

فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱- مقدمه……………..۱۴۲

۵-۲-  نتایج بررسی فرضیات با استفاده از آزمون های آماری…………..۱۴۲

۵-۳- پیشنهادات………۱۴۴

۵-۴- محدودیت های پژوهش………….۱۴۶

فهرست منابع و مأخذ …………۱۴۸

یوست……………۱۵۲

فهرست جدول ها مدل و نمودارها…………….۱۵۳

پرسشنامه…………..۱۵۹

چکیده انگلیسی

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0