نمونه پروپوزال حسابداری

نمونه پروپوزال حسابداری

تاثیر مسئولیت پاسخگویی اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی

فرم پيشنهاد تحقيق
پاياننامهی كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي:
– اطلاعات مربوط به پاياننامه:
الف- عنوان تحقيق
-۱ عنوان به زبان فارسی:
تاثیر مسئولیت پاسخگویی اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی: شواهدی از دیدگاه سهامداران مجموعه بانک مهر
-۲ عنوان به زبان انگلیسی/)آلمانی، فرانسه، عربی(:
The Influence of CSR Disclosure Structure on Corporate Financial Performance: Evidence from Stakeholders’ Perspectives (Mehr Bank Collection)
ب – تعداد واحد پاياننامه:
ج- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي )شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبههای مجهول و مبهم، بيان متغيرهای مربوطه و منظور از تحقيق( : اخیرا با توجه به رشد سازمانها غیر دولتی، جنبشهای اعتراضی علیه قدرت شرکتها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سررمایه و شررکت های سرهامی، موضو و مههو مسئولیت پاسخگو یی اجتماعی شرکتها به یک بحث مسلط در فضرای اداره شررکت ها بدل شرده اسرتا ایب بحث به ارا ه رو هایی میپردازد که شرکتها در فرایند فعالیت خود جهت پاسخگویی به توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی، اخلاقی و اجتماعی به آن عمل میکنندا چراکه شرکتها در زمینه اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست و همچنیب در قبال کارکنان، مشتریان، دولت و ذینهعان مسئولیت پاسخگویی دارندا در ایب خصررون چنانچه شرررکتها به ایب مسررئولیتهای خود پایبند بوده و در حل بحرانهایی که در آن نقش
داشرته اند تلا نمایند، بسریاری از مسرا ل اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی کاسته شده و شاهد ایجاد جامعه سالم و مترقی همراه را محیط زیست مطلوب خواهیم بودا به بیان دیگر هر عمل یک سازمان، واحد تجاری یا شرکت دارای آثار اجتنابناپذیری بر پیکره جامعه بوده و لذا میبایست به انجا کارهایی بپردازند که مورد قبول جامعه بوده و با ارز های آن سازگار باشدا در ایب خصون سازمانها و شرکتهایی که…

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0