سؤالات آزمون حسابداری

حسابداری مالی                                                                                                                                

 • شرکت آلفا در فروردین سال ۱۳۸۵ ماشین آلاتی را با قرار و به شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار داده است و به نرخ ۵۰٪ نزولی استهلاک می‌کند.

مانده‌های زیر از دفتر کل شرکت مرتبط با قرارداد یاد شده در ۲۹/۱۲/۸۵ استخراج شده است:

دارایی‌های ثابت به قیمت تمام شده                       ۷۰۰۰ ریال

بستانکاران اجاری                                               ۵۰۰۰ ریال

سود تضمینی و کارمزد (بهره مطلق)                    ۱۰۰ ریال

کدام گزینه جهت انعکاس مانده‌ حساب دارایی در ترازنامه پایان سال ۸۵ صحیح است؟

۱) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری ۵۰۰۰ ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

۲) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری ۳۵۰۰ ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

۳) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری ۵۵۰۰ ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

۴) دارایی ثابت تملک شده به مبلغ دفتری ۶۰۰۰ ریال در ترازنامه منعکس می‌گردد.

 • شرکت مهرگان در فروردین ۱۳۸۶ ماشین آلاتی را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و مورد بهره‌برداری قرار داده است و نرخ ۴۰٪ نزولی سالانه مستهلاک نماید.

در فروردین ۱۳۸۸ مقرر شد دارایی ثابت در مقابل دریافت ۲۰۰ ریال به اجاره فروشنده مسترد گردد. مانده برخی از حساب مالی مرتبط با دارایی ثابت در تاریخ استرداد به شرح زیر است؟

دارایی‌های ثابت به قیمت تمام شده                       ۹۰۰ ریال

بستانکاران اجاری                                               ۵۵۰ ریال

حساب معلق سود تضمینی و کارمزد                    ۱۵۰ ریال

سود یا زیان فسخ قرارداد و واگذاری دارایی ثابت چند ریال است؟

۱) زیان ۲۷۶                    ۲) سود ۲۷۶                        ۳) ۳۵۰ زیان                       ۴) ۳۵۰ سود

 • بازخرید سهام شرکت جزء کدام دسته از جریانات نقدی طبقه‌بندی می‌شود؟

۱) فعالیت عملیاتی                                                      ۲) فعالیت سرمایه‌گذاری

۳) هیچ‌کدام                                                               ۴) فعالیت تأمین مالی

 • هزینه استهلاک سال سوم دارایی که دارای ارزش اسقاط ۴۰۰۰۰ و عمر مفید ۶ سال است به روش مجموع سنوات ۱۸۰۰۰۰ می‌باشد هزینه استهلاک سال چهارم به روش خط مستقیم چقدر می‌باشد؟

۱) ۱۵۷۵۰۰                     ۲) ۱۶۴۱۶۷                          ۳) ۱۵۵۰۰۰                         ۴) ۱۶۸۱۶۷

 • شرکت اصلانی یک دستگاه اتومبیل خود را به ارزش دفتری ۷۰۰۰۰ و ارزش بازار ۹۵۰۰۰ واگذار کرده و مبلغ ۸۰۰۰ وجه نقدی دریافت کرد و یک دستگاه اتومبیل جید به ارزش بازار ۸۵۰۰۰ دریافت نموده است سود و زیان معارضه چه مقدار خواهد بود؟

۱) ۶- سود                                                               ۲) ۲۳- زیان

۳) ۶- زیان                                                               ۴) ۲۳- سود

 • شرکت افشین برای خرید و نصب و بکارگیری ماشین جدید هزینه‌های زیر را انجام داده است بهای تمام شده ماشین آلات چه مقدار است؟

قیمت خرید                                                         ۱۰۰۰۰۰

تخفیفات تجاری                                                  ۵۰۰۰

هزینه حقوق مزایای کارکنان غیرمستقیم               ۸۰۰۰

مخارج نصب و آماده سازی                                 ۱۷۰۰۰

حق الزحمه خدمات حرفه‌ای جهت بهره‌وری              ۱۲۰۰۰

۱) ۱۳۹۰۰۰                     ۲) ۱۲۲۰۰۰                         ۳) ۱۴۲۰۰۰                        ۴) ۱۳۴۰۰۰

 • شرکت مهرنوش برای تهیه صورت مغایرت بانک ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ اطلاعات زیر را در اختیار دارد:

مانده طبق صورت‌حساب بانک                             ۱۷۹۰۰

چک برگشتی                                                      ۳۸۰

چک صادره                                                        ۷۵۰

وجوه بین راهی                                                  ۱۲۰

مخارج چاپ دسته چک                                         ۸۵

چک‌های معوق                                                    ۲۲۰

مانده اصلاح شده واقعی وجوه نقد چه مقدار خواهد بود؟

۱) ۱۷۰۵۰                       ۲) ۱۷۱۳۵                            ۳) ۱۶۷۵۵                           ۴) ۱۷۳۴۵

 • براساس استاندارد حسابداری شماره ۲۷ ایران کدام یک از رویکردهای زیر برای تعیین ارزش فعلی تعهدات مزایای بازنشستگی مجاز است؟

۱) رویکرد حقوق و مزایای پیش‌بینی شده

۲) رویکرد حقوق و مزایای جاری

۳) رویکرد حقوق و مزایای پیش‌بینی شده و جاری با هم

۴) هیچ‌کدام

 • مخارج قبل از تأسیس و مخارج تغییر مکان و سازماندهی مجدد جزء کدام یک از اقلام زیر است؟

۱) دارایی‌های نامشهود                                                ۲) هزینه دوره

۳) مخارج انتقالی به دوره‌های آتی                                 ۴) دارایی‌های جاری

 • اطلاعات زیر از شرکت طاها در اختیار است:

خرید طی دوره ۹۰ میلیون

موجودی ابتدای سال ۳۰ میلیون

موجودی پایان سال ۱۵ میلیون شامل ۴ میلیون کالای ناباب و صدمه دیده

هزینه حمل و نصب ۱۰ میلیون

هزینه تحویل ۱۱ میلیون

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش چقدر است؟

۱) ۹۱                             ۲) ۱۱۵                                ۳) ۹۵                                ۴) ۱۱۰

 • اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری که به عنوان سریع المعامله جاری منظور شد در پایان اولین دوره سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:
 ارزش بازار مبلغ دفتری ارزش بازار بهای تمام شده  
۱۳۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰۰ سهام شرکت ایران
۹۰۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۱۴۰۰۰ سهام شرکت البرز

اگر در سال بعد  از سهام البرز به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ فروخته شود درآمد یا هزینه حاصل از این فروش چقدر است؟

۱) ۳۵۰۰۰۰ درآمد                                                      ۲) ۳۵۰۰۰۰ هزینه

۳) ۱۵۰۰۰۰ درآمد                                                      ۴) ۱۵۰۰۰۰ هزینه

 • با توجه به مثال بالا سود و زیان تحقق نیافته سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به ارزش بازار در سال برابر است با:

۱) ۱۰۰۰۰۰۰ زیان تحقق نیافته                                     ۲) ۲۰۰۰۰۰۰ زیان تحقق نیافته

۳) ۲۰۰۰۰۰۰ سود تحقق نیافته                                     ۴) ۱۰۰۰۰۰۰ سود تحقق نیافته

 • چنانچه واحد سرمایه‌پذیر در صورت افزایش سرمایه‌گذار صاحب حق تقدم شود و از حق تقدم خود استفاده کند مبلغ دفتری هر سهم عبارت است از:

۱) مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری قبلی منهای وجوه پرداختی سهام جدید تقسیم بر کل سهام موجود

۲) مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری قبلی بعلاوه وجوه پرداختی سهام جدید تقسیم بر کل سهام موجود

۳) مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری قبلی بعلاوه وجوهپرداختی سهام جدید تقسیم بر تعداد سهام قبلی

۴) مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری قبلی تقسیم بر کل سهام موجود

 • در اثر سیل موجودی‌های کالای شرکت امیر در اواخر فروردین و قبل از انتشار صورت‌های مالی سال  به طور کامل از بین رفته و از این بابت شرکت امیر ۵۰ میلیون خسارت دید که از این بابت مبلغ ۲۲ میلیون از شرکت بیمه دریافت شده است این موضوع در صورت‌های مالی سال  چگونه گزارش می‌شود؟

۱) ۲۸ میلیون زیان شناسایی می‌شود.

۲) ۵۰ میلیون زیان شناسایی می‌شود.

۳) این مطلب فقط در یادداشت‌های توضیحی افشا می‌شود.

۴) هیچ‌گونه اقدامی صورت نمی‌گیرد.

 • اطلاعات زیر در پایان سال از شرکت مهران استخراج شده است (ارقام بر حسب میلیون)

سود انباشته ابتدای سال ۲۰

سود خالص طی دوره ۴۵

مازاد تحقق نیافته تجدید ارزیابی دارایی ثابت ۲۷

تعدیلات سنواتی ۱۵

سود انباشته ابتدای سال تعدیل شده ۵

سود قابل تقسیم ۴۲

اندوخته اختیاری ۱۲

سود جامع سال مالی   چند میلیون می‌باشد؟

۱) ۶۷                             ۲) ۸۲                                 ۳) ۷۹                                ۴) ۶۲

 • شرکت سهام دستان دارای ۱۰۰۰۰ سهم در جریان به ارزش اسمی هر سهم ۲۰۰۰ ریال و ارزش بازار ۵۰۰۰ ریال قبل از اعلام سود سهمی می‌باشد. در این تاریخ ۵٪ سود سهمی اعلام و پس از شش ماه توزیع می‌شود. حساب سود و زیان انباشته چند ریال تغییر می‌کند؟

۱) ۱۰۰۰۰۰۰ افزایش                                                  ۲) ۲۵۰۰۰۰۰ افزایش

۳) ۱۰۰۰۰۰۰ کاهش                                                   ۴) ۲۵۰۰۰۰۰ کاهش

 • اگر شرکت سهامی تجزیه ۲ به ۳ انجام دهد یا ۵۰/۰ سود سهمی توزیع نماید کدام مورد صحیح است؟

۱) جمع حقوق صاحبان سهام در هر دو حالت برابر است.

۲) مانده سرمایه سهام عادی در هر دو حالت برابر است.

۳) مانده سود انباشته در هر دو حالت برابر است.

۴) مانده صرف سهام عادی در هر دو حالت برابر نخواهد شد.

 • شرکت پتروشیمی در ساختار سرمایه خود مقدار ۵۰۰۰ سهم ممتاز ۱۰۰۰ ریالی قابل تبدیل به سهام عادی صادر نموده است. هر سهم ممتاز قبلاً به نرخ ۱۱۰۰ ریال منتشر شده است. هر سهم ممتاز قابل تبدیل به سه سهم عادی ۳۰۰ ریالی است. در تاریخ تبدیل هر سهم ارزش بازار سهام عادی ۵۰۰ ریال و ارزش بازار سهم ممتاز ۱۵۰۰ ریال است. صرف سهام عادی ناشی از تبدیل تمامی سهام ممتاز به سهام عادی چند ریال است؟

۱) صفر                          ۲) ۵۰۰۰۰۰                          ۳) ۱۰۰۰۰۰۰                      ۴) ۳۰۰۰۰۰۰

 • حذف حساب‌های فی ما بین در کاربرگ تلفیقی چگونه است؟

۱) حذف می‌شود.                                                       ۲) تماماً‌ حذف می‌شود.

۳) متناسب با درصد سرمایه‌گذاری حذف می‌شود.           ۴) هیچ‌کدام از موارد فوق

 • در ترکیب واحدهای تجاری که از روش خرید استفاده می‌شود، ارزشیابی موجودی‌های در جریان ساخت و ساخته شده، به روش ……………… تعیین می‌شود.

۱) ارزش بازار                                                           ۲) بهای تمام شده

۳) ارزش جاری جایگزینی                                            ۴) ارزش خالص بازیافتی منهای سود متعارف

 

 

حسابداری صنعتی                                                                                                                                 

 • تعریف زیر مربوط به کدام نوع از هزینه يابی است؟

برای محاسبه قیمت تمام دشه محصولات، مواد مستقیم به استناد حواله‌های انبار به مقدار و نرخ واقعی، دستمزد مستقیم به استناد کارت اوقات کارگران به ساعات و نرخ واقعی و سربار به استناد برگ تجزیه و تحلیل سربار به ارزش واقعی مدارک محاسبه قرار می‌گیرد.

۱) هزینه‌یابی تاریخی                                                  ۲) هزینه‌یابی واقعی

۳) هزینه‌یابی استاندارد                                                ۴) موارد «۱» و «۲»

 • اطلاعات زیر مربوط به شرکت آلفا است که از هزینه‌یابی استاندارد استفاده می‌کند در دست است:

انحراف کارایی سربار متغیر ۳۵۰۰۰ ریال نامساعد و انحراف هزینه ۳۱۰۰۰۰ ریال مساعد

انحراف ظرفیت ۲۸۰۰۰۰ ریال نامساعد و انحراف کارایی سربار ثابت ۷۰۰۰۰ ریال نامساعد

در این شرکت انحراف قابل کنترل و انحراف حجم به ترتیب چند ریال است؟

۱) ۲۷۵۰۰۰ نامساعد ۲۱۰۰۰ مساعد                              ۲) ۲۵۰۰۰۰ مساعد ۲۰۵۰۰۰ نامساعد

۳) ۲۷۵۰۰۰ مساعد ۲۱۰۰۰۰ نامساعد                            ۴) ۲۵۰۰۰۰ نامساعد ۲۰۵۰۰۰ مساعد

 • کدام عبارت زیر صحیح نمی‌باشد؟

۱) ظرفیت اسمی معمولاً در محاسبه نرخ جذب سربار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

۲) ظرفیت عادی بیش‌ترین کاربرد را در محاسبه نرخ جذب سربار دارد.

۳) ظرفیت واقعی مورد انتظار ظرفیتی است که مؤسسه تولیدی در دوره جاری و آتی با آن روبرو می‌باشد.

۴) ظرفیت عملی که امکان دستیابی به آن وجود دارد و کم‌تر از ظرفیت ایده‌آل خواهد بود.

 • سربار برآوردی برای ۵۰۰۰ واحد محصول ۴۲ میلیون و برای ۲۵۰۰ واحد ۳۸ میلیون است اگر تولید واقعی ۱۰٪ زیر بودجه سربار واقعی ۴۷ میلیون باشد انحراف ظرفیت سربار چقدر می‌باشد؟

۱) ۰۰۰/۴۰۰/۳ نامساعد                                               ۲) ۰۰۰/۲۰۰/۴ نامساعد

۳) ۰۰۰/۸۰۰/۳ نامساعد                                              ۴) ۰۰۰/۰۰۰/۵ نامساعد

 • اگر ساعت استاندارد محصول (out put) و ساعت استاندارد تبدیل مواد (in put) برابر باشد نشان دهنده این است که:

۱) انحراف بازده به انحراف کارایی سربار بر مبنای out put برابر است.

۲) انحراف بازده سربار با انحراف کارایی سربار بر مبنای input برابر است.

۳) انحراف بازده سربار متغییر با انحراف بازده سربار ثابت برابر است.

۴) انحراف کارایی سربار براساس ساعت in put و out put برابر است.

 • کدام یک از انحرافات زیر از نقطه نظر کنترل هزینه کم‌تری برخوردار است؟

۱) انحراف هزینه سربار                                               ۲) انحراف ظرفیت

۳) انحراف کارایی                                                      ۴) انحراف بودجه سربار

 • معادله سود و زیان شرکت به شرح زیر است:

 سود و زیان

در این معادله x درآمد فروش شرکت در سطوح مختلف فعالیت است درآمد فروش در نقطه سر به سر کدام است؟

۱) ۰۰۰/۱۰۰/۱                                                          ۲) ۰۰۰/۲۷۵

۳) ۰۰۰/۲۲۰                                                             ۴) ۰۰۰/۸۵۰

 • اطلاعات زیر از شرکت خزر در اختیار است:

نسبت حاشیه ایمنی ۶۰٪ نسبت سود ۲۵٪ هزینه‌های متغییر ۱۶۰۰ درجه اهرم عملیاتی ۳۵٪ می‌باشد هزینه ثابت و مبلغ فروش در نقطه سر به سر کدام است؟

۱) ۵۰۳-۲۷۴۳                                                           ۲) ۴۵۷-۲۷۴۳

۳) ۵۰۳-۱۰۹۷                                                           ۴) ۴۵۷-۱۰۹۷

 • متداول‌ترین مبنا برای تسهیم هزینه سرپرستی بین دوایر تولیدی و خدماتی یک کارخانه چیست؟

۱) تعداد واحدهای تولیدی                                            ۲) تعداد کارکنان

۳) هزینه دستمزد مستقیم                                            ۴) سطح زیر بنای دوایر

 • در شرکتی ۵ نرخ محصول به طور مشترک تولید می‌شود اگر در یک دوره موجودی آخر دوره از نوع نامرغوب باقی باشد کدام روش هزینه‌یابی مشترک باعث بیش‌ترین سود در این دوره می‌گردد؟

۱) روش مقداری                                                        ۲) روش خالص ارزش بازیافتی

۳) روش معکوس                                                       ۴) روش ارزش نسبی فروش

 • در روش قیمت‌گذاری از طریق هزینه‌یابی مستقیم قیمتی که سود را ثابت نگه می‌دارد قیمتی است که ………. را پوشش می‌دهد.

۱) هزینه‌های متغیر           ۲) هزینه‌های اولیه                 ۳) هزینه‌های ثابت                ۴) هزینه‌های سربار

 • کدام یک از موارد زیر در تهیه بودجه تولید یک شرکت تولیدی در نظر گرفته نمی‌شود؟

۱) نوسانات فصل فروش

۲) مدت زمان تولید کالای ساخته شده

۳) مدت زمان بین تاریخ فروش و تحویل به مشتری

۴) مدت زمان خرید مواد اولیه

 • برای اجاره یک ماشین دو راه پیشنها شده است:

۱- اول اجاره ماهانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ و راه دوم اجاره ماهانه به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ به اضافه ۳۰۰ ریال به ازای هر واحد محصول تولیدی این ماشین احتمال تولید و فروش ۰۰۰/۴ واحد ۶۰٪ ، ۰۰۰/۲ واحد ۲۵٪ ، ۰۰۰/۳ واحد ۱۵٪ است اگر شرکت راه دوم را انتخاب کند هزینه فرصت از دست رفته چقدر خواهد بود؟

۱) ۲۴۰۰                         ۲) صفر                               ۳) ۳۳۵۰                            ۴) ۰۰۰/۵

با توجه به اطلاعات زیر به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

مزایای نقدی خالص سالانه یک سرمایه‌گذاری تا پایان عمر مفید ۴ ساله ۸ میلیون می‌باشد بهای تمام شده سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیون و روش استهلاک آن نزولی بوده و ارزش اسقاط نیز ۰۰۰/۵۰۰/۳ می‌باشد و نرخ مالیاتی شرکت ۵۰٪ است.

 • دوره بازیافت سرمایه‌گذاری چند سال است؟

۱) ۳۴/۱                          ۲) ۸۵۷/۱                             ۳) ۹۳/۱                             ۴) ۶/۲

 • ارزش فعلی خالص این سرمایه‌گذاری با نرخ هزینه تأمین مالی ۲۰٪ چقدر است؟

۱) ۵۰۰/۰۳۷/۲۱                                                        ۲) ۵۰۰/۰۳۷/۲۱-

۳) ۴۰۰/۸۹۵/۱۸                                                         ۴) ۴۰۰/۸۹۵/۱۸-

 • برای بالا بردن بازده سرمایه‌گذاری در یک شرکت سود‌آور باید:

۱) سرمایه‌گذاری و هزینه عملیات به یک مبلغ افزایش یابد.

۲) درآمد فروش و هزینه عملیاتی به یک مبلغ افزایش یابد.

۳) درآمد فروش و هزینه عملیاتی به یک نسبت افزایش می‌یابد.

۴) درآمد فروش و هزینه عملیاتی به یک نسبت کاهش یابد.

 • هنگام بررسی یک انحراف مشخص شده، کدام یک از موارد زیر در نظر گرفته نمی‌شود؟

۱) روند انحراف درطول زمان

۲) مساعد یا نامساعد بودن انحراف

۳) بزرگی انحراف و هزینه حذف یا کاهش آن

۴) شواهدی مبنی بر مؤثر بودن حذف یا کاهش انحراف در آینده

 • کالای تکمیل شده ۱۵۰۰۰ واحد، کالای در جریان ساخت اول و آخر دوره به ترتیب ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ واحد بوده که تماماً از لحاظ تبدیل ۷۵٪ تکمیل شده‌اند. برای تولید هر واحد محصول ۱۰۰۰ ریال سربار ثابت جذب می‌شود. تعداد فروش ۱۵۵۰۰ واحد و بهای فروش هر واحد ۵۰۰۰ ریال می‌باشد. کدام گزینه در مورد تفاوت سود دو روش جذبی و متغیر صحیح است؟

۱) سود جذبی ۲۵۰۰۰۰ ریال بیش‌تر خواهد بود.              ۲) سود جذبی ۲۵۰۰۰۰ کم‌تر خواهد بود.

۳) سود جذبی ۵۰۰۰۰۰ ریال بیش‌تر خواهد بود.              ۴) سود جذبی ۵۰۰۰۰۰ ریال کم‌تر خواهد بود.

 • در تحلیل‌های مبتنی بر رفتار هزینه‌ها، کدام مورد بی‌تأثیر است؟

۱) دامنه زمانی                                                           ۲) سطوح فعالیت

۳) روش‌های هزینه‌یابی                                               ۴) رابطه میان متغیرهای موجود

 • در تسهیم هزینه‌های مشترک براساس روش خالص ارزش بازیافتنی (NRV) درآمد حاصل از فروش محصول فرعی به عنوان ……………… عمل می‌کند.

۱) سایر درآمدها                                                        ۲) کاهش در هزینه‌های مشترک

۳) کاهش در هزینه‌های بعد از تفکیک                             ۴) نسبتی جهت تسهیم هزینه مشترک به این محصول

 

 

حسابرسی

 • در مواردی که حسابرس با اصلاح از رویدادهای تعدیلی شناسایی شده پس از تاریخ گزارش حسابرسی و پیش از انتشار صورت‌های مالی، به ضرورت تعدیل صورت‌های مالی اعتقاد دارد، اما مدیریت از تعدیل آن خودداری می‌کند و گزارش حسابرسی هنوز به واحد مورد رسیدگی ارائه نشده است، حسابرس چگونه اظهارنظر خواهد کرد؟

۱) مشروط یا مردود                                                  ۲) صرفاً مردود

۳) مشروط یا مقبول                                                   ۴) مشروط یا عدم اظهارنظر

 • با توجه به مسائل مطرح شده در پرسش قبلی، گزارش حسابرس چگونه تاریخ‌گذاری خواهد شد؟

۱) آخرین روز اجرای عملیات حسابرس در شرایط معمول

۲) تاریخ گزارش جدید حسابرس نباید پیش از تاریخ امضا یا تأیید صورت‌های مالی تعدیل شده باشد.

۳) تاریخ اطلاع حسابرس از وقوع رویداد تعدیلی

۴) تاریخ‌گذاری دوگانه

 • کدام مورد زیر از اجزای سیستم کنترل داخلی واحد تجاری نمی‌باشد؟

۱) خطر کنترل                                                           ۲) فعالیت‌های کنترلی

۳) نظارت                                                                  ۴) محیط کنترلی

 • حسابرسی برای ارزیابی خطر کنترل مربوط به خریدها، نمونه‌ای از ثبت اسناد را در معین بستانکاران با مدارک پشوانه آن‌ها سندرسی می‌کند. این آزمون به احتمال بسیار زیاد برای اثبات کدام ادعای زیر انجام می‌شود؟

۱) کامل بودن                                                            ۲) وجود یا رخداد

۳) ارزشیابی یا تخصیص                                            ۴) حقوق مالکانه و تعهدات

 • در رعایت استانداردهای حسابرسی، مستند کردن کدام مورد زیر الزامی است؟

۱) یک نمودگر یا پرسشنامه کنترل‌های داخلی که اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد مورد رسیدگی را ارزیابی می‌کند.

۲) یک موافقت‌نامه حسابرسی که زمان‌بندی اجرا و جزئیات عملیات برنامه‌ریزی شده توسط حسابرس را مشخص می‌کند.

۳) تهیه کار برگ‌های حسابرسی به نحوی که شناختی کلی از حسابرسی انجام شده را فراهم آورد.

۴) مبنای نتیجه‌گیری حسابرس، در مواردی که خطر کنترل برای همه ادعاهای صورت‌های مالی در سطح حداکثر برآورد می‌شود.

 • حسابرسی به احتمال زیاد، در چه مواردی از تأییدیه منفی برای حسابرسی حساب‌های دریافتی استفاده خواهد کرد؟

۱) بی اهمیت بودن جمع حساب‌های دریافتنی نسبت به کلیت صورت‌های مالی

۲) ناکافی بودن پاسخ‌های دریافتی در مقایسه با مجموع تأییدیه‌های مثبت ارسالی

۳) احتمال امضای تأییدیه‌ها از سوی بدهکاران بدون دقت و بررسی کافی آن‌ها

۴) پایین بودن سطح برآوردی خطر ذاتی و خطر کنترل مربوط به حساب‌های دریافتی

 • کدام جامعه زیر به احتمال زیاد برای درخواست تأییدیه به منظور کسب شواهد درباره ادعای کامل بودن حساب‌های پرداختی مناسب است؟

۱) تأمین کنندگان مواد و کالا که شرکت قبلاً با آن‌ها معاملات تجاری انجام داده است.

۲) مبالغ ثبت شده در دفتر معین حساب‌های پرداختنی

۳) ذینفع چک‌های صادره در دفتر معین حساب‌های پرداختنی

۴) فاکتورهای بایگانی شده در پرونده فاکتورهای پرداخت نشده صاحبکار

 • حسابرس پس از تعیین رخداد معامله‌ای با اشخاص وابسته، باید به کدام مورد زیر عمل کند؟

۱) افزودن یک بند توضیحی جداگانه به گزارش استاندارد حسابرس برای توصیف معامله

۲) اجرای بررسی تحلیلی به منظور اثبات معاملات مشابه اتفاق افتاده اما ثبت نشده

۳) کسب شناخت از هدف این معامله

۴) اثبات انجام شدن معامله طبق شرایط معادل با معادلات حقیقی و در شرایط عادی

 • در صورتی‌که حساب‌های دریافتنی واحد مورد رسیدگی با الگوی از پیش تعیین شده مطابقت نداشته باشد حسابدار حرفه‌ای به احتمال زیاد، کدام یک از موارد زیر را طی خدمات بررسی صورت‌های مالی شرکت (سهامی خاص) رسیدگی می‌نماید؟

۱) برگشت از فروش و تخفیفات                                    ۴) فروش‌های نسیه

۳) فروش کالاهای امانی نزد دیگران                               ۴) فروش نقدی

 • حسابرس تعدادی از نسخه‌های فاکتور فروش شرکت را انتخاب و امضاهای مجاز، اطلاعات مقداری و تعدادی و مبالغ مندرج در آن‌ها را کنترل می‌نماید. این عمل بر کدام یک از موارد زیر تأکید دارد؟

۱) آزمون کنترل‌ها                                                      ۲) آزمون محتوا

۳) آزمون دو منظوره                                                  ۴) آزمون مانده حساب

 • کدام یک از روش‌های حسابرسی زیر، به طور معمول در انجام آزمون کنترل‌های اجرا نمی‌گردد؟

۱) پرس‌وجو                                                             ۲) مشاهده

۳) تأییدیه                                                                 ۴) بازرسی و محاسبه مجدد

 • کدام یک از موارد زیر یک روش رسیدگی به عنوان آزمون محتوا برای رسیدگی به فروش نمی‌باشد؟

۱) آزمون انقطاع زمانی فروش (تست cut off)                  ۲) روش‌های تحلیلی

۳) سندرسی از فروش‌ها به مدارک (اسناد) حمل               ۴) دریافت و ارزیابی جدول زمان‌بندی مطالبات

 • حسابرسی در کدام بند زیر باید به استانداردهای حسابداری و حسابرسی اشاره کند؟

     استانداردهای حسابرسی                                 استانداردهای حسابداری

۱) بند مقدمه                                                              بند دامنه رسیدگی

۲) بند دامنه رسیدگی                                                  بند دامنه رسیدگی

۳) بند دامنه رسیدگی                                                  بند اظهارنظر

۴) بند مقدمه                                                              بند اظهارنظر

 • هنگامی که صورت‌های مالی به دلیل شرایط غیرعادی و برای پیشگیری از گمراه کنندگی، حاوی انحراف از استانداردهای حسابداری باشد، حسابرس باید شرایط غیرعادی را در بند جداگانه توضیح و کدام نظر زیر را ارائه دهد؟

۱) مقبول                                                                  ۲) مشروط

۳) مردود                                                                  ۴) نظر مظروط یا مردود با توجه به اهمیت موضوع

 • شرکتی صورت‌های مالی مقایسه‌ای را برای دو سال ارائه می‌کند کدام مورد زیر در ارتباط را مسئولیت گزارش‌گری حسابرسی فعلی (حسابرسی که صورت‌های مالی سال گذشته واحد اقتصادی را حسابرسی و درباره آن گزارش ارائه کرده است و حسابرسی صورت‌های مالی سال جاری را نیز به عهده دارد) صحیح است؟

۱) حسابرسی باید یک گزارش حسابرسی برای دو سال ارائه کند.

۲) حسابرسی باید دو گزارش حسابرسی برای هر سال یک گزارش ارائه کند.

۳) حسابرسی باید یک گزارش حسابرسی، فقط برای سال جاری ارائه کند.

۴) حسابرسی ممکن است یک گزارش حسابرسی برای هر دو سال یا دو گزارش جداگانه برای هر سال ارائه کند.

 • از حسابرسی درخواست شده است که نسبت به چند قلم از اقلام مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده گزارش دهد. در این شرایط، گزارش حسابرس نسبت به اقلام برگزیده باید:

۱) محدود به اطلاعات برگرفته از صورت‌های مالی حسابرسی شده باشد.

۲) صرفاً میان مدیریت ارشد و هیأت مدیره توزیع شود.

۳) بیانگر این امر باشد که اطلاعات برگزیده براساس یکی از مبانی جامع حسابداری غیر از استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

۴) حاکی از آن باشد که اطلاعات موصوف از تمام جنبه‌های با اهمیت به نحو مطلوب ارائه نشده است.

 • حسابداری حرفه‌ای، پیش‌بینی‌ها مالی (اطلاعات مالی پیش بینی شده) را رسیدگی می‌کند که در آن از افشاء چندین مفروضات قابل ملاحظه مورد استفاده برای ارائه پیش‌بینی قصور شده است. وی باید مفروضات را در گزارش حسابدار حرفه‌ای تشریح، و چه نوع گزارش ارائه نماید؟

۱) اظهارنظر مشروط با قید (با استثناء)                          ۲) اظهارنظر مشروط با قید (با توجه)

۳) اظهارنظر مقبول با بند توضیحی جداگانه                     ۴) اظهارنظر مردود

 • اگر صورت‌های مالی مطابق با اصول پذیرفته شد حسابداری تهیه نشده باشد حسابرسی چه نوع گزارش ارائه خواهد نمود؟

۱) گزارش مقبول                                                       ۲) گزارش ویژه

۳) گزارش عدم اظهارنظر                                              ۴) اظهارنظر مردود

 • وقایع بعد از تاریخ ترازنامه در صورتی در گزارش حسابرسی افشاء می‌گردد که:

۱) از طریق صاحبکار درخواست شود.

۲) از طریق مراجع قانونی درخواست شود.

۳) بر صورت‌های مالی مورد رسیدگی اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

۴) بر صورت‌های مالی سالی آتی اثر داشته باشد.

 • آزمون کنترل بر کدام یک از موارد زیر تأکید دارد؟

۱) کارایی حسابرسی                                                  ۲) اثربخشی حسابرسی

۳) کارایی و اثربخ

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری مالی                                                                                                                                                                       

 1. گزینه‌ی «۲» صحیح است.

هزینه استهلاک سال             ریال

مبلغ دفتری دارایی ثابت         ریال

 1. گزینه‌ی «۲» صحیح است.

مبلغ دفتری دارایی در

بستانکاران اجاری     ۵۵۰

وجوه نقد                ۲۰۰

دارایی به مبلغ دفتری                              ۳۲۴

حساب معلق سود تضمینی و کارمزد        ۱۵۰

سود فسخ قرارداد        ۲۷۶

 1. گزینه‌ی «۴» صحیح است.
 2. گزينه «۱» صحيح است.

مجموع سنوات   سال اول   سال دوم سال سوم

بهای تمام شده) ( بهای تمام شده

روش خط مستقیم

 1. گزینه‌ی «۴» صحیح است.

سرک دریافتی + ارزش بازار دارایی تحصیلی = ارزش بازار دارایی واگذاری

سود و زیان معاوضه تفاوت بین مبلغ دفتر دارایی واگذاری و ارزش بازار دارایی واگذاری می‌باشد.

سود معاوضه

اتومیبل جدید                ۸۵۰۰۰

وجه نقد                        ۸۰۰۰

اتومبیل قدیم                ۷۰۰۰۰

سود معاوضه              ۲۳۰۰۰

 1. گزینه‌ی «۴» صحیح است.
 2. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 3. گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 4. گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 • گزينه «۱»‌ صحيح است.

ارزش بازار سال

ارزش بازار سال

کاهش مبلغ سرمایه‌گذاری

 • گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 1. گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 2. گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 3. گزینه‌ی «۴» صحیح است.

زیرا: به دلیل آن که میزان سود سهمی اعلام شده کم‌تر از ۲۰٪ سهام در جریان باشد بنابراین از روش ارزش بازار برای ثبت سود سهمی استفاده می‌شود.

سود انباشته

سهام عادی

صرف سهام عادی

 • گزینه‌ی «۱» صحیح است.

تجزیه سهام و سود سهمی هر دو تأثیری بر جمع حقوق صاحبان سهام ندارد و ۵/۰ سود سهمی با توجه به اینکه، ارزش اسمی به حساب گرفته می‌شود، تأثیری بر صرف سهام نخواهد داشت.

 • گزینه‌ی «۳» صحیح است.

زیرا: برای تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی می‌بایست از روش مبلغ دفتری استفاده نمود در این روش سهام ممتاز و حساب‌های مرتبط با آن از قبیل صرف سهام ممتاز از دفاتر حذف شده و سهام عادی بر ارزش اسمی بستانکار می‌شود، هرگونه ما به التفاوت حسب مورد به بستانکاری صرف سهام عادی و یا به بدهکاری سود انباشته منظور می‌شود.

سهام ممتاز ۰۰۰/۰۰۰/۵

صرف سهام ممتاز ۰۰۰/۵۰۰

سهم عادی ۰۰۰/۵۰۰/۴

صرف سهام عادی ۰۰۰/۰۰۰/۱

 • گزینه‌ی «۲» صحیح است.

مانده حساب‌ها و معاملات فیمابین واحدهای تجاری مشمول تلفیق (شامل فروش،‌هزینه‌ها و سود سهام) باید حذف شود.

 • گزینه‌ی «۴» صحیح است.

در روش خرید،‌ارزشیابی موجودی‌های در جریان ساخت و ساخته شده به روش خالص ارزش بازیافتنی منهای سود متعارف صورت می‌گیرد.

 

 

حسابداری صنعتی

 • گزینه‌ی «۴» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۳» صحیح است.

انحراف کارایی سربار متغیر + انحراف هزینه سربار = انحراف بودجه

انحراف کارایی سربار + انحراف ظرفیت = انحراف حجم

 • گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 1. گزینه‌ی «۱» صحیح است.

نرخ جذب سربار متغییر

چون تولید واقعی کمتر از تولید بودجه نامساعد خواهد بود.

سربار ثابت

نامساعد

 1. گزینه‌ی «۴» صحیح است.

out put(ساعت واقعی – ساعت استاندارد محصول) نرخ استاندارد سربار = انحراف کارایی سربار

in put(ساعت واقعی – ساعت استاندارد تبدیل مواد) نرخ استاندارد سرابر = انحراف کارایی

ساعت استاندارد تبدیل = ساعت استاندارد محصول

out putانحراف کارای سربار   = in put انحراف کارایی سربار

 1. گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۴» صحیح است.

احتمال فروش ماهانه

هزینه‌ ماهانه روش اول

هزینه ماهانه روش دوم

 1. گزینه‌ی «۳» صحیح است.

مشمول مالیات

دوره بازیافت سرمایه

 1. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
فروش

سرمایه بکار رفته

سود

فروش

 • گزینه‌ی «۳» صحیح است.

بازده سرمایه‌گذاری

 • گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 • گزینه‌ی «۱» صحیح است.

معادل آحاد تکمیل شده

شرح                                                                      واحد

تکمیل شده                                                               ۱۵۰۰۰

در جریان پایان                            ۳۰۰۰

جمع                                                                         ۱۸۰۰۰

در جریان ابتدا                             (۲۲۵۰)

معادل آحاد تکمیل شده                                               ۱۵۷۵۰

اختلاف سود دو روش = سربار ثابت یک واحد محصول (مابه التفاوت تولید و فروش)

اختلاف سود دو روش

از آنجایی که تعداد تولید (۱۵۷۵۰ واحد) بیش‌تر از تعداد فروش (۱۵۵۰۰ واحد) است بنابراین سود جذبی ۲۵۰۰۰۰ ریال بیش‌تر خواهد شد.

 • گزینه‌ی «۳» صحیح است.

در تحلیل مبتنی بر رفتار هزینه (چگونگی تغییرات هزینه‌های ثابت و متغیر) دامنه زمانی، سطوح فعالیت و رابطه میان متغیرهای موجود عوامل مؤثر در تحلیل بوده ولی روش‌های هزینه‌یابی در تحلیل فوق بی‌تأثیر است.

 1. گزینه‌ی «۲» صحیح است.

در روش خالص ارزش بازیافتنی درآمد حاصل از فروش محصول فرعی صرف کاهش قیمت تمام شده سایر محصولات می‌گردد به عبارت دیگر صرف کاهش در هزینه‌های مشترک می‌گردد.

 

 

حسابرسی                                                                                                                                                                                                

 1. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 2. گزینه‌ی «۴» صحیح است.
 3. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 4. گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 5. گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 6. گزینه‌ی «۴» صحیح است.
 7. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 8. گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 9. گزینه‌ی «۲» صحیح است.
 10. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 11. گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 12. گزینه‌ی «۴» صحیح است.
 13. گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 14. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 15. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 16. گزینه‌ی «۱» صحیح است.
 17. گزینه‌ی «۴» صحیح است.
 18. گزینه‌ی «۴» صحیح است.
 19. گزینه‌ی «۳» صحیح است.
 20. گزینه‌ی «۲» صحیح است.
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0