برنامه ريزی به منظور توانمندسازی و ساماندهی سكونت گاههای غيررسمی : دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

برنامه ريزی به منظور توانمندسازی و ساماندهی سكونت گاههای غيررسمی : دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی مسترداک  معرفی میگردد با عنوان برنامه ريزی به منظور توانمندسازی و ساماندهی سكونت گاههای غيررسمی از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ریزی شهری  در ۱۷۵ صفحه با فرمت word (ویرایش شده ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

 

چكيده پایان نامه برنامه ريزی به منظور توانمندسازی و ساماندهی سكونت گاههای غيررسمی:

      اسكان غير رسمي كه با عناوين ديگري همچون حاشيه نشيني، زاغه نشيني، كپر نشيني و …. نيز مترادف است، از پيامدهاي نامطلوب شهرنشيني در جهان معاصر به ويژه نتيجه صنعتي شدن شتابان و  نا برابري هاي منطقه اي است اين پژوهش مبادرت به بررسي اسكان غير رسمي و علل شكل گيري آن در شهرساوه، محله سوركان نموده و سپس راهبرد هائي جهت ساماندهي و توانمند سازي آن ارائه كرده است. فرضيه هاي پژوهش بر پايه مولفه هاي اجتماعي، اقتصادي، مديريتي، خدماتي، كالبدي در راستاي اين پديده و ساماندهي و توانمند سازي آن در محله سوركان بوده است. در اين پژوهش از روش هاي علمي تحقيقي بهره گيري و جهت جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه، مصاحبه و بررسي هاي اسنادي استفاده گرديده است.

نتايج تحقيق حاكي از آن است علت شكل گيري اين پديده در محله سوركان نتيجه صنعتي شدن شتابان شهر ساوه و مهاجرت بي رويه از يك سو و مسائل و مشكلات اقتصادي و عدم وجود مديريت واحد و هماهنگ در زمينه مسائل مهاجرتي و اسكان مناسب اوليه از سوي ديگر بوده است.

براي بررسي و تحليل داده هاي آماري در كنار بررسي هاي كيفي از نرم افزار SPSS استفاده شده است كه شاخص هاي كالبدي در اولويت اول، شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي در اولويت دوم و شاخص هاي زيست محيطي در اولويت سوم قرار گرفته است.

در اين تحقيق به روشني نشان داد كه مديريت شهري مي تواند با عملكرد مطلوب خود، اعتماد مردم را جلب نموده و زمينه هاي مشاركت فزاينده مردم را فراهم سازد.

در پايان متناسب با يافته هاي پژوهش راهبردهاي مناسب جهت ساماندهي و توانمند سازي اين ساكنين ارائه گرديده است.

واژگان كليدي : اسكان غير رسمي، حاشيه نشيني، زاغه نشيني، ســاماندهي، توانمندســازي ، اسكان غير رسمي محله سوركان

 

اهداف تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي):

۱- اهداف کلان : دستیابی به فضاهای شهری در خور و مناسب جامعه ایرانی است .

۲- اهداف خرد:

الف: شناسایی مشکلات ، محدودیت ها و قابلیتهای موجود (شناخت وضع موجود بافت های اسکان غیر رسمی شهر ساوه)

ب: ارزیابی بر مبنای معیارهای مورد نظر.

ج: انتخاب مناسب ترین گزینه جهت کمک به تصمیم گیری آگاهانه و خردمندانه مدیران ( تدوین راهبردهای ساماندهی وتوانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر ساوه)

روش تحقيق

تحقيق حاضر از نوع بنيادي و کاربردي مي باشد که بر اين اساس، از جامعه آماري ( محله سوركان) پرسشنامه هايي تکميل گرديده، سپس با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي، پرسشنامه هاي حاضر، با استفاده از آزمون همبستگي و فريدمن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در فصل سوم (روش شناسي تحقيق) به تفصيل، چگونگي روش تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب

چـكيده…..

فصل اول :

طرح تحقيق.. ۱

مقدمه. ۲

۱-۱- طرح مسأله و ضرورت تحقيق.. ۲

۱-۲- فرضيات تحقيق.. ۴

۱-۳- اهداف تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): ۴

۱-۴- ادبيات موضوعي.. ۵

۱-۵- روش تحقيق.. ۸

۱-۶- روش گردآوري اطلاعات.. ۹

۱-۶-۱- روش اسنادي (کتابخانهاي) ۹

۱-۶-۲-  روش عمليات ميداني.. ۹

۱-۶-۳- روش پرسشنامه. ۱۰

۱-۷- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ۱۰

۱-۸- مشکلات تحقيق.. ۱۳

فصل دوم :

مفاهيم، تعاريف و چارچوب نظري.. ۱۴

مقدمه. ۱۵

۲-۱- مفاهيم و تعاريف… ۱۵

۲-۱-۱- مفهوم سكونتگاههاي غيررسمي.. ۱۵

۲-۱-۲- تعاريف سكونتگاههاي غيررسمي.. ۱۷

۲-۱-۳- تعريف توانمند سازي.. ۲۰

۲-۲- گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي.. ۲۰

۲-۲-۱- گرايشات جهاني.. ۲۰

۲-۲-۲- گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي در ايران.. ۲۸

۲-۳- ويژگيهاي اسکانهاي غيررسمي.. ۳۰

۲-۴- علل پيدايش سكونتگاههاي غيررسمي.. ۳۲

۲-۴-۱- عوامل ساختاري جامعه: ۳۲

۲-۴-۲- علل سازماني: ۳۳

۲-۴-۳- فقدان سيستم‎هاي حمايتي و مشاركتي: ۳۳

۲-۴-۴- فعاليت‎هاي باندهاي (مافيايي) نامشروع زمين.. ۳۴

۲-۵-  رويکردها و رهيافتهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي.. ۳۴

۲-۵-۱- رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي در قالب ديدگاههاي مختلف… ۳۵

۲-۵-۲- بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي.. ۴۸

۲-۵-۲-۱- مقطع اول (دهه ۱۹۶۰) ۴۸

۲-۵-۲-۲- مقطع دوم (دهه ۱۹۷۰) ۴۹

۲-۵-۲-۳- مقطع سوم (دهه ۱۹۸۰) ۵۲

۲-۶- فرآيند توانمند سازي.. ۵۵

۲-۷- ساختار و ابعاد توانمندسازي.. ۵۷

۲-۸-  جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكيد بر توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي.. ۶۰

۲-۸-۱-  مشارکت توسعه ای.. ۶۱

۲-۸-۲-  الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی.. ۶۲

۲-۸-۳-  موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور. ۶۴

۲-۸-۳-۱-  محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب) ۶۵

۲-۸-۳-۲- محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و …) ۶۶

۲-۸-۳-۳-  محدودیتهای نهادی : ۶۶

۲-۸-۳-۴- محدودیت های قانونی ؛ ۶۷

۲-۸-۳-۵- محدودیت های مالی ؛ ۶۷

۲-۸-۳-۶- محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛ ۶۷

۲-۸-۳-۷- محدودیت های تکنولوژی ؛ ۶۸

۲-۸- نتيجه گيري و ارائه رويکرد نظري تحقيق.. ۶۸

فصل سوم :

روش شناسي تحقيق.. ۶۹

مقدمه. ۷۰

۳-۱- روش تحقيق.. ۷۰

۳-۱-۱- روش پيمايش…. ۷۰

۳-۱-۲- جامعه آماري.. ۷۱

۳-۱-۳- تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري.. ۷۱

۲- تعيين حجم نمونه به روش تخميني.. ۷۱

۳-۱-۴- شيوه و موقعيت جمع‌آوري اطلاعات.. ۷۲

۳-۱-۵- روش تجزيه و تحليل دادهها ۷۲

۳-۲- شاخص هاي تحقيق و عناصر تشكيل دهنده آن.. ۷۲

۳-۲-۱- شاخصهاي کالبدي.. ۷۴

۳-۲-۲- شاخصهاي اجتماعي- اقتصادي.. ۷۶

۳-۲-۳- عناصر و زير بخشهاي تشکيل دهنده شاخصها ۷۸

۳-۲-۳-۱-  شاخص کالبدي.. ۷۸

۳-۲-۳-۲- شاخص اجتماعي _ اقتصادي.. ۷۸

۳-۲-۳-۴- شاخص طبيعي و زيست محيطي.. ۸۰

۳-۲-۳-۵- شاخص مشارکت… ۸۱

۳-۲-۴- جمع بندي بررسي شاخصها ۸۱

فصل چهارم :

شناخت محدوده مطالعاتي.. ۸۲

مقدمه. ۸۳

۴-۱- شناخت اجمالي شهر ساوه. ۸۳

۴-۱-۱- بررسی مراحل و جهت های توسعه کالبدی شهر با تاکید بر موقعیت سکونتگاههای غیررسمی.. ۸۴

۴-۱-۲- بررسی رشد جمعیتی، تغییرات فعلی آن و تحلیل تقاضا برای مسکن.. ۸۷

۴-۱-۳- نحوه توزیع خدمات شهری.. ۸۹

۴-۱-۴- بررسی الگوهای کاربری زمین و نسبت های آن.. ۸۹

۴-۱-۵- بررسي نوع مالكيت واحدهاي مسكوني.. ۹۴

۴-۱-۶- تراکم (خالص و ناخالص) ۹۵

۴-۱-۷- مالکیت اراضی شهر ساوه. ۹۷

۴-۱-۸-  شناخت کانونهای فعالیتهای اقتصادی (رسمی – غیررسمی) برحسب گروههای عمده فعالیت و شغلی در محدوده شهر و پیرامون شهر. ۹۹

۴-۱-۸- اطلاعات اقتصادی – اجتماعی و تحلیل آنها ۱۰۱

۴-۱-۹- قیمت اراضی در شهر ساوه. ۱۰۱

۴-۱-۱۰- اطلاعات زیست محیطی و تحلیل آنها از جمله سوانح طبیعی ۱۰۲

۴-۱-۱۱- موقعیت جغرافیایی و ارتباطی و نحوه کاربری اراضی در ناحیه ۱ در وضع موجود. ۱۰۳

۴-۲-  معرفي محدوده مطالعاتي (محله سوركان) ۱۰۵

۴-۲-۱- موقعيت و سير تحول شكل گيري محله سوركان.. ۱۰۵

۴-۲-۲- مطالعات فضايي و کالبدي: ۱۰۷

۴-۲-۲-۱- کاربري اراضي موجود. ۱۰۷

۴-۲-۲-۲- کيفيت بناي ساختمانها ۱۱۰

۴-۲-۲-۳- تعداد طبقات ساختمانها ۱۱۱

۴-۲-۲-۴- دانهبندي قطعات مسکوني.. ۱۱۳

۴-۲-۲-۵- نوع مصالح ساختمانها ۱۱۴

۴-۲-۲-۶- بررسي خدمات عمومي موجود و کيفيت آنها ۱۱۵

۴-۲-۲-۷- نوع پوشش معابر در محله سوركان.. ۱۱۶

۴-۲-۳- ويژگيهاي جمعيتي.. ۱۱۷

۴-۲-۳-۱- نسبت جنسي.. ۱۱۷

۴-۲-۳-۲- ترکيب سني.. ۱۱۷

۴-۲-۳-۳- بعد خانوار. ۱۱۷

۴-۲-۳-۴- مبدأ مهاجرت ساکنین.. ۱۱۷

۴-۲-۴- ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي.. ۱۱۸

۴-۲-۴-۱- وضعيت سواد. ۱۱۸

۴-۲-۴-۲- نرخ مشارکت زنان.. ۱۱۹

۴-۲-۴-۳-  بررسي نوع فعاليت، منبع و ميزان درآمد و اشتغال خانوار. ۱۱۹

۴-۲-۴-۴- مسئله مالکيت زمين.. ۱۲۰

۴-۲-۵- مطالعات طبيعي و زيست محيطي.. ۱۲۰

۴-۲-۵-۱- نحوه استقرار نسبت به بلایای طبیعی و موقعیت خطرپذیر. ۱۲۰

۴-۲-۵-۲- نحوه دفع آبهاي سطحي، فاضلاب و زباله. ۱۲۱

۴-۲-۶- بررسي زيرساخت ها ۱۲۱

۴-۳- نتیجه گیری.. ۱۲۲

فصل پنجم :

تجزيه و تحليل. ۱۲۳

مقدمه. ۱۲۴

۵-۱- يافته هاي توصيفي تحقيق.. ۱۲۴

۵-۱-۱- مشخصات عمومي پاسخگويان.. ۱۲۴

۵-۱-۲- سؤالات توصيفي مرتبط با فرضيه تحقيق.. ۱۲۸

۵-۱-۳- جمع بندي و نتيجه گيري از يافته هاي توصيفي.. ۱۳۱

۵-۲- يافته هاي استنباطي تحقيق.. ۱۳۲

۵-۲-۱- آزمون فرضيه اول.. ۱۳۲

۵-۲-۲- آزمون فرضيه دوم. ۱۳۵

۵-۴- جمع بندي.. ۱۳۹

 

فصل ششم :

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات.. ۱۴۰

مقدمه. ۱۴۱

۶-۱- نتايج تحقيق: ۱۴۱

۶-۱-۱- نتايج تئوريك… ۱۴۱

۶-۱-۲- نتايج تجربي و اثبات فرضيات تحقيق.. ۱۴۳

۶-۲- ارائه راهبردها و سياستهاي پيشنهادي.. ۱۴۴

۶-۲-۱- راهبردها و سياست هاي مرتبط با مسكن.. ۱۴۵

۶-۲-۲- اهبردها و سياست هاي مرتبط با مبحث اجتماعي ـ اقتصادي.. ۱۴۶

۶-۲-۳- راهبرد و سياست هاي مرتبط با مبحث كاربري زمين.. ۱۴۷

۶-۲-۴-  راهبرد و سياست هاي مرتبط با مبحث حمل و نقل.. ۱۴۸

۶-۲-۵- راهبرد و سياست هاي مرتبط با مبحث محيط زيست… ۱۴۹

۶-۲-۷-  راهبردها و سياستهاي مرتبط با مبحث مديريت و مشاركت… ۱۴۹

چكيده انگليسي………۱۵۲

منابع……………۱۵۳

 

فهرست جداول

جدول شماره۲-۱: ترتيب زماني اقدامات انجام يافته در خصوص توسعه سکونتگاههاي شهري و اهداف و راهبردهاي آن. ۲۶

جدول ۴-۱- جمعیت شهرساوه از سال ۸۱-۱۳۳۵٫ ۸۷

جدول شماره ۴-۲- کاربری اراضی وضع موجود شهر ساوه در محدوده طرح جامع مصوب سال ۱۳۷۸٫ ۹۱

جدول ۴-۳- ساختمانهای مسکونی برحسب نوع مالکیت.. ۹۴

جدول شماره ۴-۴- تراکمهای خالص مسکونی به تفکیک نواحی شهر ساوه ۹۵

جدول شماره ۴-۵- درصد مالکیت اراضی به تفکیک نواحی در شهر ساوه ۹۷

جدول شماره ۴-۶-  تعداد کارگاههای سال ۱۳۷۳ و ۱۳۸۱ شهرستان و شهر ساوه ۹۹

جدول شماره ۴-۷- تعداد کارگاه های شهرستان و شهرساوه برحسب تعداد کارکنان ۱۳۸۱٫ ۱۰۰

جدول شماره ۴-۸- ساخت و اشتغال شهر ساوه برحسب نوع فعالیت و مقایسه با شهرهای کشور ۱۳۷۵٫ ۱۰۱

جدول شماره ۴-۹- کاربری اراضی وضع موجود ناحیه ۱٫ ۱۰۴

جدول شماره ۴-۱۰- مشخصات عمومي محله سوركان. ۱۰۶

جدول شماره ۴-۱۱- مشخصه های كلي استقرار محله سوركان نسبت به شهر ساوه ۱۰۶

جدول شماره ۴-۱۲- کاربري اراضي وضع موجود محله سورکان  شهر ساوه ۱۰۷

جدول شماره ۴-۱۳- کيفيت ابنيه محله سورکان به تفکيک سطوح كيفي. ۱۱۰

نمودار شماره ۴-۳- کيفيت ابنيه محله سورکان به تفکيک سطوح كيفي. ۱۱۱

جدول شماره ۴-۱۴- تعداد طبقات ساختمانها ۱۱۲

جدول شماره ۴-۱۵- دانه بندي قطعات مسکوني. ۱۱۳

جدول شماره ۴-۱۶- نوع مصالح بكار رفته در ساختمان ها ۱۱۴

جدول شماره ۴-۱۷- خدمات عمومي در محله سوركان. ۱۱۶

جدول شماره ۴-۱۸- نوع پوشش معابر در محله سوركان. ۱۱۶

جدول شماره ۴-۱۹- نحوه استقرار نسبت به بلایای طبیعی و موقعیت خطرپذیر و وضعیت زیست محیطی  ۱۲۰

جدول شماره ۵-۱ : توزيع جنسي پاسخگويان. ۱۲۵

جدول شماره ۵-۲ : توزيع سني پاسخگويان. ۱۲۵

جدول شماره ۵-۳ : مدت زمان اقامت پاسخگويان. ۱۲۷

جدول شماره ۵-۴ : دلايل عدم تمايل به ترک محل از سوي پاسخگويان. ۱۲۸

جدول شماره ۵-۵ : ميزان تمايل به مشارکت با دولت و شهرداري براي بهبود وضع محله. ۱۲۹

جدول شماره ۵-۶ : ميزان اهميت مسائل و مشکلات محله از ديد پاسخگويان. ۱۳۰

جدول شماره ۵-۷ : ميزان موانع موجود در مسير فعاليتهاي جمعي. ۱۳۰

جدول شماره ۵-۸ : تمايل به مشارکت در بين پاسخگويان. ۱۳۲

جدول شماره ۵-۹- محل اقامت قبلي خانوار ۱۳۳

جدول شماره ۵-۱۰- علت مهاجرت از شهر. ۱۳۴

جدول شماره ۵-۱۱- علت مهاجرت از مناطق اطراف. ۱۳۴

جدول شماره ۵-۱۲- نتايج آزمون همبستگي بين ضعف مديريت شهري و شكل گيري محله سوركان  ۱۳۶

جدول شماره ۵-۱۳- نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی روش های حل مشكلات سكونتگاههاي غير رسمي از نظر مديران شهري و كارشناسان ساکنین(، نگارنده،۱۳۹۰) ۱۳۸

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۲-۱ : چارچوب نظري ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي(صرافي، ۱۳۸۱، ص۴) ۱۷

نمودار شماره ۲-۲: نماي کلي طرح هاي خانه سازي دولتي، اراضي و خدمات، ارتقاء کيفيت  سکونتگاه وطرح توسعه افزايشي به لحاظ نوع کارکرد(زماني، ۱۳۷۹، ص۱۱۱) ۵۲

نمودار شماره ۲-۳: هزينههاي دولتي و ميزان سود در هريک از رويکردهاي برخورد با سكونتگاههاي غيررسمي از دهه ۱۹۹۰- ۱۹۵۰ (Napier, 2002, p 22 ) 54

نمودار شماره ۲-۴ : ساختار فرايند توانمند سازي. ۵۶

نمودار شماره ۲-۵: ابعاد توانمندسازي. ۵۷

نمودار شماره ۲-۶: الگوي کلي راهبرد توانمند سازي. ۶۰

نمودار شماره۳-۲- ويژگيهاي مسکن جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي(داوودپور، ۱۳۸۴، ص۱۳۶) ۷۵

نمودار شماره۳-۳- ويژگيهاي بافت جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي(داوودپور، ۱۳۸۴، ص۱۳۷)

نمودار شماره ۳-۴- ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي. ۷۷

نمودار ۴-۱- جمعیت شهرساوه از سال ۸۱-۱۳۳۵٫ ۸۷

نمودار ۴-۲- روند تغييرات نرخ رشد جمعيت شهر ساوه طي سالهاي ۱۳۴۵-۱۳۸۵٫ ۸۸

نمودار شماره ۴-۴ – سهم هر يك از تعداد طبقات ساختمانها ۱۱۳

نمودار شماره ۴-۵- نوع مصالح بكار رفته در ساختمان ها ۱۱۵

نمودار شماره ۴-۶- بررسي مبدأ مهاجرت ساكنين محله سوركان با توجه به محل تولد. ۱۱۸

نمودار شماره ۵-۱: توزيع سني پاسخگويان. ۱۲۶

نمودار شماره ۵-۲: توزيع پاسخگويان از نظر ميزان تحصيلات. ۱۲۶

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره ۴-۱- موقعيت قرارگيري شهرستان و شهر ساوه در استان مركزي. ۸۴

نقشه ۴-۲- موقعيت قرارگيري سكونتگاههاي غيرررسمي در شهر ساوه ۸۵

نقشه ۴-۳-  كاربري زمين در شهر ساوه ۹۳

نقشه ۴-۳- تراكم مسكوني در شهر ساوه ۹۶

نقشه شماره ۴-۴- مالكيت اراضي در نواحي شهر ساوه ۹۸

نقشه شماره ۴-۵- کاربري اراضي موجود .۱۰۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0