مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر درحقوق ایران : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر درحقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر درحقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

چکیده پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر درحقوق ایران :

معبر به معنی محل عبور می‌باشد و در معناي اصطلاحي به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود. معبر در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر فعل و ترك فعلي اطلاق می‌گردد که باعث مسدود شدن معابر عمومی می‌گردد به صورتی که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت غیرممکن گردد. هر فردي مي تواند به طور مشروع تا جايي كه عمل وي باعث اضرار به غير نگردد از معابر عمومي استفاده نمايد و در اين ارتباط، قدرت عمومي مي تواند از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید.

بر اساس قانون شهروندي، استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. شهرداری به موجب قانون وظیفه حفظ و نگهداری معابر را دارد به همین اندازه مسئولیت خسارات ناشی از عیب یا سد معبر را به عهده دارد. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیز ضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط اگر وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده اثبات شود مسئوليت مي‌تواند بر شخص حقيقي و يا حقوقي زيان زننده بار شود. در این پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران بررسی می شود.

اهمیت وضرورت تحقیق

در مورد مسئولیت مدنی سد معبر می توان بیان نمود که شهرداری بنا بر نظریه خطر همان طور که از وجود مشاغل نفع می برد، به همین اندازه باید جبران ضرر وارده را هم بکند. برای مثال اگر شخصی برای شغلی بخواهد تابلویی نصب کند شهرداری برای نصب مقداری هزینه دریافت می کند. بنابراین اگر در اثر نصب آن تابلو به اشخاص خسارتی وارد شود شهرداری نیز مسئول هست برای اینکه همان طور که شهرداری از هزینه نفع برده است، به همان اندازه باید ضرر وارده را جبران کند. بنابراین در مورد آسیبی که وارد می شود با وجود ارکان مسئولیت که همان ضرر وارده فعل اضرار و رابطه سببی میان فعل و ضرر هم شخص مغازه دار و هم شهرداری با توجه به نظریه خطر مسئول جبران خسارت هستند و این خسارت میان آنها تقسیم می شود. در جایی که شخصی معبر عمومی را سد کرده باشد و با این کار باعث ورود خسارت به دیگران شود رکن اول که فعل زیانبار است را دارد و فعل دوم نیزضرری است که به فرد وارد شده است. پس فقط وجود رابطه سببیت میان این فعل زیانبار و ضرر وارده باید اثبات شود.

پژوهشگر، احساس نیاز کرده که با بررسی سیر تقنینی، موضوع سد معبر در حقوق ایران، مسئولیت سد معبر و ضمانت های اجرایی قوانین مورد بحث در این پایان نامه را به مداقه بگذارد.

 

 اهداف تحقیق

 هدف کلی

  • مسئولیت ناشی از سد معبر در حقوق ایران هدف کلی این تحقیق است.

اهداف  فرعی

  • بررسی مسئولیت مدنی ناشی از سد معبر در حقوق ایران
  • بررسی قوانین حاکم بر مسئولیت ناشی از سد معبر در ایران
  • بررسی ضمانت های اجرای ناشی از جلوگیری سد معبر در حقوق ایران

 

فهرست مطالب

چکیده      ۱

بخش اول: کلیات پژوهش

۱-مقدمه   ۳

۲-بیان مسأله              ۳

۳-اهمیت و ضرورت پژوهش    ۴

۴-اهداف پژوهش     ۵

۴-۱- هدف کلی      ۵

۴-۲- اهداف فرعی   ۵

۵-سوالات تحقیق     ۵

۶-فرضیه های تحقیق ۵

۷-پیشینیه علمی تحقیق               ۶

۸-روش تحقیق         ۶

۹- سازماندهی تحقیق                ۶

 

بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

گفتاراول : مسئولیت   ۸

بند اول : مفهوم مسئولیت  در لغت و اصطلاح               ۹

بند دوم : اقسام مسئولیت از نظر علم حقوق  ۱۲

بند سوم : مسئولیت مدنی             ۱۳

الف) مسئولیت قراردادی            ۱۳

ب) مسئولیت غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای اخص)         ۱۳

بند چهارم: مسئولیت کیفری        ۱۵

بند پنجم: تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني      ۱۶

بند ششم: اركان مسئوليت مدني   ۱۷

الف : وجود ضرر      ۱۹

ب: ارتكاب فعل زيانبار             ۲۰

ج:‌ رابطه سببيت         ۲۱

د) تقصیر   ۲۳

هـ : قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی ۲۴

گفتار دوم: سدمعبر    ۲۷

بنداول : مفهوم لغوی واصطلاحی سد معبر    ۲۷

بنددوم :مصادیق سد معبر            ۲۹

بندسوم : سدمعبردرحقوق ایران  ۳۰

گفتارسوم: حریم       ۳۱

بند اول : مفهوم لغوی واصطلاحی حریم      ۳۲

بنددوم : حریم در فقه اهل سنت ۳۵

بند سوم :حریم در فقه شیعه        ۳۷

بند چهارم : حریم در قانون مدنی ۳۹

گفتارچهارم: ‌ حریم‌  در دکترین حقوقی‌     ۴۳

بنداول : جایگاه بحث حریم دردیدگاه دانشمندان علم حقوق        ۴۵

بنددوم : حریم درنگاه قوانین  حقوقی       ۴۷

 

بخش سوم: مصادیق سدمعبرومسئولیت های ناشی از آن

فصل اول: مصادیق سد معبر        ۵۰

مبحث اول : مصادیق مصرح درقوانین ایران ۵۰

گفتار اول : سد معابر توسط دست فروشان   ۵۰

گفتاردوم : نصب دکه‌های غیرمجاز            ۵۲

بنداول : نقد و بررسی بهره وري ها              ۵۲

بند دوم:‌ جواز مشروط               ۵۲

بند سوم: عدم جواز مطلق           ۵۳

بند چهارم: ساخت سایه بان        ۵۴

الف:  فقدان ضرر      ۵۴

ب: نصب سایه بان با فرض غصب مال دیگری             ۵۸

گفتارسوم : تخلیه نخاله               ۶۰

بنداول : تخلیه نخاله ها در حقوق ايران         ۶۱

گفتار چهارم : ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری       ۷۰

بند اول : در خصوص جمع آوری وسایل پای کار      ۷۱

بند دوم :  دیوار کشی،پی کنی،حفر چاه وغیره برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی    ۷۱

بند سوم : بند ۱۴ ماده ۵ قانون شهرداریها    ۷۲

گفتار پنجم : توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز         ۷۲

مبحث دوم : شوارع عمومی و احکام تکلیفی و وضعی ۷۴

بند اول : استفاده غیرقانونی از شوارع عمومی               ۷۵

بند دوم: استفاده خطرساز           ۷۶

الف) حکم تکلیفی    ۷۷

ب) حکم وضعی       ۷۷

بند سوم: استفاده  اختلال ساز     ۷۹

بند چهارم: ساخت مسجد درشوارع عمومی ۷۸

بندپنجم: باز کردن درب به سطح معابر        ۷۹

بند ششم :‌حفاری در معابر          ۸۰

بند هفتم: خرید و فروش معابر     ۸۲

بندهشتم : اتراق کردن در معابر   ۸۳

بندنهم : ایجاد لغزندگی در معابر و مسئوليت هاي ناشي از آن        ۸۴

فصل دوم : مسئوليت هاي ناشي از سد معبردر فقه و حقوق           ۸۶

مبحث  اول: بررسی فقهی سد معبر               ۸۶

گفتار اول : آرا فقهی علمای شیعه               ۸۶

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه      ۸۸

بنداول: ضمان در سد معبر          ۸۹

بند دوم : استفتائات فقهی           ۹۴

بندسوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی   ۹۵

بندچهارم : خصوصيت گذرگاه هاي عمومي                ۹۶

بند پنجم: کاربری گذرگاه ها     ۹۷

گفتارسوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون            ۱۰۱

گفتار چهارم:‌ سد معبردر حقوق موضوعه ايران            ۱۰۱

بند اول : بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون           ۱۰۵

بنددوم : آثار حكم وضعي سد معبر            ۱۰۶

گفتارپنجم : اقدامات شهرداري ها              ۱۰۷

بند اول تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها       ۱۰۷

بنددوم :تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها      ۱۰۸

بندسوم : بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها   ۱۰۸

بندچهارم :ماده ۸۵ قانون شهرداريها            ۱۰۸

بند پنجم : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها      ۱۰۹

بند ششم :آيين نامه اجرايي تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري               ۱۱۲

 

نتيجه گیری               ۱۱۷

پیشنهادها   ۱۱۸

منابع         ۱۲۰

چکیده لاتین             ۱۲۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0