مکان يابي و بررسي دو روش محافظت در برابر سرمازدگي بهاره در باغات پسته با استفاده از نقشه هاي دمايي : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

مکان يابي و بررسي دو روش محافظت در برابر سرمازدگي بهاره در باغات پسته با استفاده از نقشه هاي دمايي : پایان نامه ارشد مهندسی مکانیک ماشینهاي کشاورزي

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  مکان يابي و بررسي دو روش محافظت در برابر سرمازدگي بهاره در باغات پسته با استفاده از نقشه هاي دمايي” با گرایش  مکانیک ماشینهاي کشاورزي و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه مکان يابي و بررسي دو روش محافظت در برابر سرمازدگي بهاره در باغات پسته با استفاده از نقشه هاي دمايي:

امروزه يکي از مشکلات مهم باغداران پسته سرمازدگي محصول اين درخت مي­باشد. لذا اين امر موجب ايجاد و بکارگيري سيستمهاي مقابله با اين پديده گرديده است. با توجه به اينکه هم اکنون درخت پسته بيش از ۴۴۰ هزار هکتار معادل ۱۷% از سطح باغهاي کشور به خود اختصاص داده است و با توجه به صادراتي بودن آن، ارزش اقتصادي بسياري براي کشور ايجاد مي­نمايد که شايسته است در اين خصوص تدابيري انديشه شود. در حال حاضريکي از فن­آوري­هاي مطرح و پيش­رو کشاورزي دقيق است مزيت اصلي اين سيستم، بهره­وري دقيق و کارآمد از نهاده­ها و مديريت منطقه­اي منابع موجود مي­باشد. اين تحقيق در يک باغ پسته واقع در شرق شهر کرمان انجام شد که پس از انتخاب و مشخص نمودن نقاطي در باغ و ثبت موقعيت نقاط به وسيله  يک گيرنده GPS با استفاده از نرم­افزار Surfer و GIS نقشه­هاي دمايي باغ تهيه گرديد. با استفاده از اين نقشه ها و محاسبه ميزان افت انرژي باغ در ساعات پاياني شب نسبت به تعيين مکان مناسب براي دو نوع سيستم محافظت در برابر سرمازدگي شامل چاهک معکوس انتخابي و بخاري سوخت مايع تصميم گيري شد.

سيستم چاهک معکوس مي­تواند در دو ناحيه I وII در باغ با دبي فن به ترتيب m3/s 53 وm3/s 40  از بروز خسارت جلوگيري نمايد. براي سيستم بخاري نيز دو روش حذف بخاري­هاي غير ضروري و مکان يابي براساس انرژي مورد نياز پيشنهاد شد، که در نهايت مشخص گرديد در صورت استفاده از اين روش­ها به ترتيب ۴۸% و ۱۷% در کليه هزينه­هاي باغدار صرفه جويي خواهد شد.در پايان با شبيه سازي بخاري سوخت مايع به وسيله نرم­افزار Fluent اثر متقابل دو بخاري در يک رديف نيز بررسي گرديد. هدف از بکار گيري اين روش، مکان يابي دقيق و فراهم آوردن امکان دسترسي همگاني به اين نوع مکان يابي و همچنين کاهش هزينه­ها در خريداري، نگهداري و يا اجاره اين نوع سيستم مي­باشد.

 

مقدمه

پيدايش درخت پسته (Pistacia vera L. ) از آسياي مرکزي نشات گرفته است. پسته محصول مهم تجاري ايران است و به آب و هواي محلي سازگاري خوبي دارد. ايران در رتبه اول توليد و سطح زير كشت پسته در جهان مي­باشد (Rahemi and Pakkish, 2009).  پسته به عنوان يک محصول ارز آور در حال حاضر بيش از ۴۴۰هزار هکتار معادل ۱۷% از سطح باغهاي کشور به خود اختصاص داده است که سطح زير کشت موجود بالغ بر ۱۰۰هزار هکتار آن غير بارور ( نهال) است(وزارت جهاد کشاورزي، ۱۳۸۸). که به تدريج در مدار توليد قرار مي­گيرد ميانگين توليد ساليانه با احتساب سال هاي آور و نياور در حدود ۲۰۰هزار تن که با توجه به صادراتي بودن آن، ارزش اقتصادي بسياري براي کشور ايجاد مي­نمايد(حکم­آبادي وهمکاران، ۱۳۸۵). درخت پسته به علت مقاوم بودن نسبت به شوري آب و خاک، رقيبي بر عرصه­هاي استقرار نداشت، همين بلامنازع بودن اين محصول باعث شده است که با توجه به افت کيفي و کمي آب­هاي زير زميني و کاهش کيفيت اراضي زراعي در بعضي مناطق کشور، به تدريج کشاورزان به کشت پسته روي آورند که گستره استقرار اين درخت صبور و پر برکت هم اکنون در ۲۲ استان کشور کشيده شده است. ناگفته نماند که کشت بي رويه اين درخت در استان کرمان باعث افت سطح آب­هاي زير زميني شده است. به علاوه اين مساله موجب شوري آب و خاک گشته که اين امر حاکي از کشت بي رويه آن است(نصير زاده ، ۱۳۸۸).

نظر به اينکه سرماي دير رس بهاره معمولا” در سطح وسيع  و در حساس ترين زمان ممکن اتفاق مي­افتد بيشترين خسارت ممکن را نسبت به ساير عوامل طبيعي محدود کننده توليد، به محصولات و به خصوص درختان ميوه وارد مي­کند. طبق آمار صندوق بيمه کشاورزي استان کرمان سرماي ديررس فروردين ۱۳۹۱، خسارتي بالغ بر ۲۱۳ ميليارد ريال به باغ­هاي پسته استان کرمان وارد نمود(صندوق بيمه کشاورزي استان کرمان، ۱۳۹۱). ميزان خسارات وارده به درختان، رابطه مستقيمي با شدت سرما ( حداقل درجه حرارت و مدت زمان سرما )، واريته، مديريت قبل و بعد از سرما و موقعيت جغرافيايي باغ دارد (شرافتي، ۱۳۸۳).

هدف تحقيق

نظر باينکه سرمازدگي بهاره تاکنون خسارت­هاي زيادي به بخش کشاورزي وارد نموده است،  لذا اين مطالعه به منظور  توسعه و بكارگيري کشاورزي دقيق در اين زمينه با اهداف ذيل به انجام رسيد:

  1. مکان يابي منطقه مورد مطالعه با استفاده از گيرنده GPS به عنوان يک گيرنده موقعيت ياب، جهت ثبت نقاط اندازه گيري دما
  2. تعيين پارامتر هاي هواشناسي شامل دما، رطوبت و جهت باد در ماههاي مختلف
  3. تهيه نقشه هاي دمايي توسط نرم افزارهاي GIS و Surfer و تحليل آنها
  4. تعيين بهترين مکان نصب سيستم­هاي مقابله با سرمازدگي
  5. محاسبه ميزان افت انرژي باغ در ساعات پاياني شب
  6.  استفاده از دو نوع سيستم مقابله با سرمازدگي و بررسي نحوه چيدمان آنها
  7. شبيه سازي بخاري باغي سوخت مايع و بررسي تاثير متقابل دو بخاري بر يکديگر

 

فهرست مطالب پایان نامه مکان يابي و بررسي دو روش محافظت در برابر سرمازدگي بهاره در باغات پسته

فصل اول : مقدمه و اهداف. ۱

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲ تعريف مساله. ۳

۱-۳ هدف تحقيق. ۶

فصل دوم :مباني و پيشينه تحقيق. ۷

۲-۱ تأثير رژيم دمايي در کشاورزي. ۸

۲-۲  عوامل مؤثر در كاهش عملكرد. ۹

۲-۳  سرمازدگي و يخبندان. ۱۰

۲-۳-۱ تنش سرما. ۱۲

۲-۳-۲ تنش يخبندان. ۱۲

۲-۳-۳ تعريف و مفهوم يخبندان. ۱۳

۲-۴-۴ عوامل مؤثر بر يخبندان. ۱۳

الف-  عوامل مکاني.. ۱۳

ب- عوامل زماني.. ۱۵

۲-۳-۵  انواع يخبندان. ۱۶

الف- يخبندان فرارفتي.. ۱۶

ب- يخبندان تابشي.. ۱۶

۲-۴  پيش بيني يخبندان. ۱۸

۲-۴-۱  پيش بيني کوتاه مدت يخبندان. ۱۸

۲-۴-۲ پيشبيني محلي يخبندان. ۱۸

۲-۴-۳  پيشبيني سينوپتيکي يخبندان. ۱۸

۲-۴-۴  پيش بيني آماري. ۱۹

۲-۵  دماي هوا و يخبندان. ۱۹

۲-۶  خسارتهاي ناشي از سرمازدگي. ۲۶

۲-۷  روشهاي محافظت از سرما و يخبندان. ۲۶

۲-۷-۱ روشهاي غير فعال مقابله با سرمازدگي. ۲۷

۲-۷-۲ روشهاي فعال در زمان بروز سرما  براي مقابله با سرما زدگي   ۳۲

۲-۸  استفاده از کشاورزي دقيق به عنوان يک راهکار جديد   ۵۶

۲-۸-۱ تعريف کشاورزي دقيق. ۵۶

۲-۸-۲ GPS (سيستم مکان ياب جهاني). ۵۷

۲-۸-۳ GIS (سيستم اطلاعات جغرافيايي). ۵۷

۲-۸-۴  RS  (سيستم سنجش از راه دور). ۶۰

۲-۹ جمع بندي. ۶۲

فصل سوم  : مواد  و  روش ها. ۶۳

۳-۱ مقدمه. ۶۴

۳-۲ روش کار. ۶۵

۳-۲-۱ تهيه نقشه توسط نرم افزار Google Earth. 65

۳-۲-۲ مکان يابي حدود باغ توسط گيرنده GPS. 66

۳-۲-۳ ثبت درجه حرارت باغ. ۶۷

۳-۲-۴ تهيه نقشه هاي دمايي. ۶۹

۳-۲-۵ انتخاب يک سيستم حفاظت مناسب. ۷۰

۳-۲-۶ شبيه سازي سيستم بخاري سوخت مايع. ۷۹

فصل چهارم : نتايج و بحث. ۸۵

۴-۱ مقدمه. ۸۶

۴-۲ مکان يابي نقاط پر خطر. ۸۶

۴-۳  به کار گيري نقشه هاي دمايي سه بعدي. ۹۳

۴-۴  تعيين مکان يک سيستم حفاظت مناسب. ۹۹

۴-۴-۱ کاربرد نقشه هاي دمايي در مکان يابي براي هرنوع سيستم   ۹۹

۴-۴-۲ تعيين موقعيت سيستم چاهک معکوس. ۱۰۰

۴-۴-۳  تعيين موقعيت بخاري هاي باغي. ۱۰۲

۴-۵ شبيه سازي سيستم بخاري سوخت مايع. ۱۱۰

۴-۵-۱ اثر متقابل دو بخاري شبيه سازي شده. ۱۱۲

شبيه سازي به وسيله نرم افزار Fluent 112

فصل پنجم : نتيجه گيري  و پيشنهادات. ۱۱۴

۵-۱ مقدمه. ۱۱۵

۵-۲ نتايج حاصل از مکان يابي نقاط پر خطر. ۱۱۵

۵-۳ تعيين موقعيت سيستم چاهک معکوس با استفاده از نقشه هاي دمايي   ۱۱۶

۵-۴ تعيين موقعيت بخاري هاي باغي با استفاده از نقشه هاي دمايي   ۱۱۶

۵-۵ شبيه سازي سيستم بخاري سوخت مايع. ۱۱۷

۵-۶ پيشنهادات. ۱۱۷

منابع فارسي. ۱۱۹

منابع انگليسي. ۱۲۲

(پيوست ۱). ۱۲۸

(پيوست ۲). ۱۳۴

(پيوست ۳). ۱۳۵

(پيوست ۴). ۱۳۶

(پيوست ۵). ۱۴۹

(پيوست ۶). ۱۵۰

(پيوست ۷). ۱۵۱

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0