ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت دولتی و با عنوانارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در ۱۷۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان:

دانشگاه نظامی مبتنی بر هنجارهای درونی و نهادی شده است که ماهیتی جهان شمول داشته و سبب می‌شوند تا زندگی دانشگاهی و به تبع آن زندگی اعضای دانشگاهی، از ویژگی هنجاری یا به زعم صاحب نظران حوزه آموزش عالی از مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای برخوردار گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد.

این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- همبستگی که از نظر ارتباط بین متغیرها علی محسوب     می گردد. از نظر هدف مطالعه‌ای كاربردي و از نظر درجه اهمیت و کنترل داده‌ها نیز تحقيقي پیمایشی است. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به تعداد ۸۴۶ نفر تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای بوده و مبنای آن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان گیلان می‌باشد.

حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان ۲۶۵ نفر محاسبه گردید. برای   جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای استفاده گردید. بررسی روایی پرسشنامه‌های اخلاق حرفه‌ای و سرمایه اجتماعی بر اساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب روایی بالا برای هر یک از شاخص های سازه‌های سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را نشان دادند.

به منظور بررسی فرضیه‌ها به علت نرمال نبودن متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار۱۸  SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و   معنا داری بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان وجود دارد. مدل‌های ارائه شده (برگرفته از مدل مفهومی تحقیق) توسط نرم افزار AMOS 18  نشان دهنده برازش داده‌های تجربی با داده‌های مشاهده شده بود.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

تقاضاهاي روزافزون نسبت به آموزش عالي، نشان از وجود حس جمعی اعتماد، به بالندگی و صعود در کارراهه‌های شغلی در زمینه این نهاد کارساز اجتماعی دارد. محدوديت منابع همراه با افزايش شرايط رقابتي به ويژه در عصر يك پارچگي بازارها و جهاني شدن موجب می‌شود که به هر اندازه ” آموزش عالی” اهميت كانوني در زندگي، اقتصاد و توسعة جوامع می‌يابد، به همان ميزان نيز حساسيت شديدي نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده، روابط و کنش‌های علمی و تولیدات آن پديد آيد (Brennan, 2000). ذی نفعان آموزش عالی، چه در سطح بازار كار و سرمايه و بنگاه هاي صنعتي و خدماتي، چه در سطح دولت و چه در سطح ماليات دهندگان و سایر مشتریان آن، گرچه بقا و توسعه خود را در گرو همکنشی با ” آموزش عالی” برآورد می‌كنند، اما در مقابل، نسبت به اخلاق حرفه‌ای و بستر حقیقت جویی و کنش های اخلاقی آن نيز كنجكاو هستند.

فراستخواه (۱۳۸۵) در مقاله‌ای با عنوان «اخلاق حرفه‌ای علمی رمز ارتقای آموزش عالی» می‌نویسد: نظام اخلاقی حرفه‌ای و آموزش عالی، منعکس کننده‌ی هنجار‌های درونی علمی–  حرفه‌ای و احساس تعلق اخلاقی از سوی خود حرفه ای ها و نهادهای تخصصی آنهاست و پایه و اساس آن، خود فهمی حرفه‌ای و عبور از مفهوم معیشتی کسب و کار حرفه‌ای است. این نظام اخلاقی، نه قابل تقلیل به پند و اندرز است و نه موضوع نظارت ها و مراقبت های بیرونی و دستورالعمل های رسمی به ویژه از سوی دولت است. توسعه اخلاق حرفه‌ای و آموزش عالی، مستلزم رویکردی سامانمند و ایجاد زمینه و بسترهای مساعد ساختاری و سازوکارهای انگیزشی است. هنجارها، ارزش ها و منش های اخلاقیات حرفه ای، نه بر اساس الگو‌های فرهنگ سازی از بالا، بلکه با الگوی شیوع و انتشار درونزا در بستر فعالیت‌های خودجوش از سوی انجمن‌های تخصصی، نهادهای حرفه‌ای دانشگاهی و مراکز پژهشی توسعه می‌یابد و کمک می‌کند با اعتلای احساس اخلاقی کنشگران علم و آموزش عالی، پشتوانه‌ای برای فرهنگ خودارزیابی و خود تنظیمی و التزام به کیفیت به وجود بیاید و با درونی شدن ارزش ها و استانداردهای اخلاقی، امکان توسعه درونزای فرهنگ ارزشیابی و ارتقای مداوم کیفیت علم و آموزش عالی تسهیل شود (فراستخواه، ۱۳۸۵). بر این اساس اخلاق حرفه‌ای با سرمایه اجتماعی در کنشی پویا قرار می‌گیرد که فراتر از مناسبات فردی، به کنش های گروهی و اشاعه هنجارهای اخلاقی- حرفه‌ای می‌انجامد (شالباف، ۱۳۸۸).

با توجه به دامنه فعالیت‌های دانشگاه، اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی امری ضروری به نظر می‌رسد و به کارگیری سرمایه اجتماعی بدین منظور می‌تواند امری قابل توجه در ارتقای اخلاق حرفه‌ای تلقی شود. لذا این تحقیق ضروری است زیرا توجه به سرمایه اجتماعی به عنوان عامل ارتقا و بسط اخلاق حرفه‌ای در بستر دانشگاهی پیامدهایی به قرار زیر خواهد داشت:

  • ارتقای سطح مبادله اجتماعی و همکاری اعضای هیأت علمی با انجمن های علمی، کمیته‌های تخصصی و جوامع علمی جهانی و پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات با دانشجویان و همکاران.
  • افزایش ميزان اشتراكات علمی كاركنان درون دانشگاه و درك مشترك ميان آنان و رهبران دانشگاهی و افزایش ارتباط میان اعضای هیأت علمی و دانشجویان.
  • افزایش جریان اعتماد، هنجارهای تحقیق و آموزش و ارتقاء منزلت اجتماعی اعضاء هیأت علمی دانشگاه.
  • ایجاد یک الگوی منظم و ساختاری مستحکم از روابط درون دانشگاهی میان همکاران دانشگاهی.

 

اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

۱- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

۲– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

۳- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

 فرضیه‌های تحقیق

الف- فرضیه اصلی:

۱- بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.

ب- فرضیات فرعی:

۱- بین سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.

۲- بین سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.

۳- بین سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

فهرست مطالب

چکیده        ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱- ۱) مقدمه  ….   ۳

۱- ۲) بیان مسئله     ۴

۱- ۳) اهمیت و ضرورت تحقیق     ۷

۱- ۴) اهداف تحقیق    … .  ۸

۱- ۵) فرضیه‌های تحقیق      ۹

۱- ۶) چارچوب نظری تحقیق    ۹

۱- ۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    ۱۲

۱- ۷- ۱) سرمایه اجتماعی     ۱۲

۱- ۷- ۲) اخلاق حرفه‌ای    ۱۴

۱- ۸) قلمرو تحقیق       ۱۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲- ۱) بخش اول –  سرمایه اجتماعی

۲- ۱- ۱) مقدمه      ۱۹

۲- ۱- ۲) تاریخچه      ۱۹

۲- ۱- ۳) مفهوم سرمایه اجتماعی    ۲۰

۲- ۱- ۴) مبانی نظری سرمایه اجتماعی    ۲۳

۲- ۱- ۴- ۱) تئوری پیوند ضعیف  ۲۳

۲- ۱- ۴- ۲) تئوری شکاف ساختاری    ۲۳

۲- ۱- ۴- ۳) تئوری منابع اجتماعی    ۲۴

۲- ۱- ۴- ۴) مدل کیفی سرمایه اجتماعی    ۲۵

۲- ۱- ۴- ۵) مدل CLRLA    ۲۶

۲- ۱- ۴- ۶) مدل SCAT    ۲۷

۲- ۱- ۴- ۷) مدل کمی برای سرمایه اجتماعی    ۲۹

۲- ۱- ۴- ۸) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت    ۳۰

۲- ۱- ۴- ۹) مدل سرمایه اجتماعی استون    ۳۲

۲- ۱- ۴- ۱۰) دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران     ۳۳

۲- ۱- ۴- ۱۱) چارچوب سرمايه اجتماعي مشترك و اعتبار مشترك ( شهرت مشترك ) ويدمن و همكاران  …… ۳۳

۲- ۱- ۴- ۱۲) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن    ۳۴

۲- ۱- ۴- ۱۳) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی    ۳۴

۲- ۱- ۴- ۱۴) رویکرد کندی در سرمایه اجتماعی    ۳۵

۲- ۱- ۵) مزایای سرمایه اجتماعی    ۳۸

۲- ۱- ۶) دیدگاه های انتقادی پیرامون سرمایه اجتماعی    ۳۹

۲- ۱- ۷) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان ها    ۴۲

۲- ۱- ۸) عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی    ۴۳

۲- ۱- ۹) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی    ۴۵

۲- ۱- ۱۰) سرمایه اجتماعی و آموزش عالی     ۴۶

۲- ۲) بخش دوم –  اخلاق حرفه‌ای

۲- ۲- ۱) مقدمه    ۵۰

۲- ۲- ۲ ) تعاریف اخلاق حرفه‌ای    ۵۰

۲- ۲- ۳) تاریخچه اخلاق حرفه‌ای    ۵۲

۲- ۲- ۴) اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه    ۵۳

۲- ۲- ۵) اعضای هیأت علمی و اخلاق حرفه‌ای    ۵۴

۲- ۲- ۶) ابعاد اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه     ۵۵

۲- ۲- ۶- ۱) مسئولیت علمی    ۵۵

۲- ۲- ۶- ۲) باور به خودکارایی    ۶۲

۲- ۲- ۶- ۳) حس تعلق به اجتماع علمی    ۶۳

۲- ۲- ۷) عوامل مؤثر  بر اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه    ۶۵

۲- ۲- ۷- ۱) فرهنگ رشته‌ها     ۶۵

۲- ۲- ۷- ۲) فرهنگ نهادی    ۶۶

۲- ۲- ۷- ۳) فرهنگ نظام ملی    ۶۶

۲- ۲- ۸) استراتژی درونی کردن اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی    ۶۷

۲- ۳) بخش سوم – پیشینه تحقیق

۲- ۳- ۱) مطالعات داخلی    ۷۲

۲- ۳- ۲) مطالعات خارجی    ۷۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳- ۱) مقدمه      ۸۰

۳- ۲) روش تحقیق      ۸۰

۳- ۳) جامعه آماری     ۸۱

۳- ۴) نمونه آماری     ۸۱

۳- ۵) ابزار جمع آوری داده‌ها    ۸۲

۳- ۵ – ۱) پرسش نامه      ۸۳

۳- ۶) روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها    ۸۴

۳- ۶ – ۱) روایی     ۸۴

۳- ۶ – ۱- ۱) روایی صوری و محتوایی    ۸۴

۳- ۶ – ۱- ۲) روایی سازه    ۸۴

۳- ۶ – ۲) پایایی     ۹۲

۳- ۷) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    ۹۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴- ۱) مقدمه    ۹۵

۴- ۲) آمار توصیفی     ۹۶

۴- ۲- ۱) متغیرهای جمعیت شناختی    ۹۶

۴- ۲- ۲) متغیرهای تحقیق      ۱۰۲

۴- ۲- ۲- ۱) بعد سرمایه رابطه‌ای     ۱۰۲

۴- ۲- ۲- ۲) بعد سرمایه شناختی    ۱۰۳

۴- ۲- ۲- ۳) بعد سرمایه ساختاری    ۱۰۴

۴- ۲- ۲- ۴) سرمایه اجتماعی    ۱۰۵

۴- ۲- ۲- ۵) اخلاق حرفه‌ای    ۱۰۶

۴- ۳) بررسی نرمال بودن داده‌ها    ۱۰۷

۴- ۴) آمار استنباطی     ۱۰۸

۴– ۵) ارائه مدل و نتایج تحلیل ضرایب مسیر  ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵- ۱) مقدمه    ۱۱۶

۵- ۲) نتایج آمار توصیفی     ۱۱۶

۵- ۳) نتایج آمار استنباطی     ۱۱۸

۵- ۴) ارائه مدل عملیاتی از مدل مفهومی    ۱۲۰

۵- ۵) پیشنهادات تحقیق     ۱۲۱

۵- ۶) محدودیت‌های تحقیق    ۱۲۵

منابع و ماخذ      ۱۲۷

پیوست       ۱۳۵

چکیده انگلیسی       ۱۶۰

 

 

فهرست اشکال و مدل‌ها

شکل ۱- ۱) مدل مفهومی تحقیق    ۱۱

شکل ۲- ۱) نحوه‌ی ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف    ۲۶

شکل ۲- ۲) مدل SCAT     ۲۸

شکل ۲- ۳) مدل استون      ۳۲

شکل ۲- ۴) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی    ۳۵

شکل ۲- ۵) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان    ۴۳

شکل ۲- ۶) عوامل موثر در تولید سرمایه اجتماعی    ۴۴

شکل ۲- ۷) خصوصیات مدیران مولد سرمایه اجتماعی    ۴۷

شکل ۲- ۸) رابطه متعامل هنجارهای دانشگاهی، اجتماع علمی و توسعه و پیشرفت علم   ۶۸

شکل ۳- ۱) ضریب مسیر در حالت استاندارد    ۸۵

شکل ۳- ۲) مقدارT  برای ضریب مسیر    ۸۶

شکل ۳- ۳) ضریب مسیر در حالت استاندارد    ۸۹

شکل ۳- ۴) مقدارT  برای ضریب مسیر    ۹۰

شکل ۴- ۱) ضریب مسیر در حالت استاندارد   ۱۱۲

شکل ۴- ۲) ضریب مسیر در حالت غیر استاندارد    ۱۱۳

شکل ۴- ۳) مدل  مفهومی و رگرسیون هر مسیر    ۱۱۴

شکل ۵– ۱) مدل عملیاتی تحقیق    ۱۲۱

 

فهرست جداول

جدول ۲- ۱) تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی براساس هدف و سطح تحلیل    ۲۲

جدول ۲- ۲) شاخص های اخلاق حرفه‌ای معطوف به علم    ۶۲

جدول ۳- ۱) تعداد اعضای هیأت علمی  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان     ۸۲

جدول ۳- ۲) توزیع تعداد و شماره سوالات پرسشنامه برحسب ابعاد سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای    ۸۳

جدول ۳- ۳) جدول تحلیل عامل تاییدی به تفکیک سوالات     ۸۷

جدول ۳- ۴) شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی    ۸۸

جدول ۳- ۵) جدول تحلیل عامل تاییدی به تفکیک سوالات    ۹۱

جدول ۳- ۶) شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی    ۹۲

جدول ۳- ۷) ضریب پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای    ۹۳

جدول ۴- ۱) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخ گویان   ۹۶

جدول ۴- ۲) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخ گویان   ۹۷

جدول ۴- ۳) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ گویان   ۹۸

جدول ۴- ۴) توزیع فراوانی و درصد درجه علمی پاسخ گویان   ۹۹

جدول ۴- ۵) توزیع فراوانی و درصد نوع استخدامی پاسخ گویان   ۱۰۰

جدول ۴- ۶) توزیع فراوانی و درصد سابقه کار پاسخ گویان   ۱۰۱

جدول ۴- ۷) توصیف متغیر سرمایه ارتباطی    ۱۰۲

جدول ۴- ۸) توصیف متغیر سرمایه شناختی   ۱۰۳

جدول ۴ – ۹) توصیف متغیر سرمایه ساختاری    ۱۰۴

جدول ۴- ۱۰) توصیف متغیر سرمایه اجتماعی   ۱۰۵

جدول ۴- ۱۱) توصیف متغیر اخلاق حرفه‌ای  ۱۰۶

جدول ۴- ۱۲) نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف   ۱۰۷

جدول ۴- ۱۳) ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای   ۱۰۸

جدول ۴- ۱۴) ضریب همبستگی بین سرمایه شناختی و اخلاق حرفه ای   ۱۰۹

جدول ۴- ۱۵) ضریب همبستگی بین سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه ای   ۱۱۰

جدول ۴- ۱۶) ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه ای    ۱۱۱

جدول ۴- ۱۷) ضریب مسیر در حالت استاندارد       ۱۱۳

جدول ۴- ۱۸) خروجی نرم افزار آموس    ۱۱۴

جدول ۵- ۱۹) شاخص های تدوین منشور اخلاقی دانشگاه    ۱۲۳

جدول ۵- ۲۰) شاخص های مربوط به مسئولیت علمی    ۱۲۳

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴- ۱) نمودار فراوانی جنسیت    ۹۶

نمودار ۴- ۲) نمودار فراوانی سن    ۹۷

نمودار ۴- ۳) نمودار فراوانی تحصیلات    ۹۸

نمودار ۴- ۴) نمودار فراوانی درجه علمی    ۹۹

نمودار ۴- ۵) نمودار فراوانی نوع استخدامی    ۱۰۰

نمودار ۴- ۶) نمودار فراوانی سابقه کار    ۱۰۱

نمودار ۴- ۷) هیستوگرام متغیر سرمایه ارتباطی    ۱۰۲

نمودار ۴- ۸) هیستوگرام متغیر سرمایه شناختی    ۱۰۳

نمودار ۴- ۹) هیستوگرام متغیر سرمایه ساختاری    ۱۰۴

نمودار ۴- ۱۰) هیستوگرام متغیر سرمایه اجتماعی    ۱۰۵

نمودار ۴- ۱۱) هیستوگرام متغیر اخلاق حرفه ای    ۱۰۶

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0