سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت: پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی مدیریت

سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت: پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی مدیریت

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت” با گرایش  مدیریت کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت:

هدف اين تحقيق توصيفي- پیمایشی، سنجش سطوح پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت در ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی می­باشد. برای تحقق این هدف شاخص­های پایداری در ابعاد اکولوژیکی (۱۱ شاخص)، اقتصادی (۱۱ شاخص) و اجتماعی (۷ شاخص) پس از مرور منابع مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شالیکاران شهرستان رشت (۸۴۷۷۲N=)، بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجی مورگان تعیین گرديد (۴۰۰n=)، که این تعداد با روش نمونه­گیری خوشه­ای، انتخاب شدند و در نهایت ۳۷۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته بود. روايی محتوايی آن توسط نظرات اصلاحی متخصصین تامین شدو پایایی ابزار پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ ۷۸/۰ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPSS19 و Excel2013 براي تكنيك تاپسيس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. رتبه­بندی پایداری کل و به تفکیک سه بُعد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی با روش تاپسیس محاسبه گردید. نتایج رتبه­بندی نشان داد که به ترتیب بخش­های  خشکبیجار، خمام، رشت، لشت نشا، کوچصفهان دارای سطح پایداری بهتری بودند و در نهایت بخش سنگر نیز در رتبه آخر قرار گرفت. در بُعد اکولوژیکی بخش خمام در رتبه نخست قرار گرفت و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد. در بعد اقتصادی بخش خشکبیجار در رتبه نخست و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد و در بُعد اجتماعی بخش خشکبیجار در رتبه نخست و رتبه آخر را بخش سنگر به خود اختصاص داد.

 

مقدمه

توسعه پایدار[۱] و مستمر هر کشوری وابسته به پایداری نظام کشاورزی آن کشور بوده و به معني ارايه راه حل­هايي در مقابل الگوهاي فاني كالبدي، اجتماعي و اقتصادي توسعه مي باشد كه بتواند از بروز مسايلي همچون نابودي منابع طبيعي، تخريب سامانه­هاي زيستي، آلودگي جهاني، تغيير اقليم، افزايش بي رويه جمعيت، بي عدالتي و پايين آمدن كيفيت زندگي انسانها در حال و آينده جلوگيري كند. بنابراين توسعه پايدار تحولي است مواجه با تامين نيازهاي امروزي بدون از بين بردن قابليت­هاي نسل آينده در تامين نيازهايشان. در واقع يك تحول، زماني پايدار است كه محافظ محيط و مولد فرصتها باشد (بدرقه و همكاران، ۱۳۸۹).

مفاهیم توسعه پایدار و کشاورزی پایدار[۲] در دو دهه اخیر وارد فرهنگ توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دنیا شده، و به سرعت توجه اندیشمندان و برنامه­ریزان را به خود جلب نموده است. توسعه به معنای استنتاج و استخراج توانمندی­ها و امکانات بالقوه می­باشد، بدین مفهوم که وضعیتی پیشرفته تر و یا موثرتر حاصل گردد، و وضعیت موجود را ارتقاء و بهبود بخشد. واژه پایداری، استمرار و ثبات را در ذهن تداعی می­نماید (خورسندی، ۱۳۸۶). در سال­های گذشته افزایش نگرانی­های جهانی درباره عواقب و اثرات جانبی فعالیت­های سیستم کشاورزی متداول بر محیط و جامعه، منجر به پیشنهاد نظام کشاورزی خاصی تحت عنوان ” کشاورزی پایدار ” شده است. کشاورزی پایدار، نوعی نظام کشاورزی با ملاحظات زیست محیطی و با توجه به منافع اقشار ضعیف جامعه است که هدف آن بهبود کارآیی اقتصادی، کیفیت محیطی و مسئولیت­پذیری اجتماعی می باشد (احمدی­نژاد، ۱۳۹۰).­

امروزه توجه به کشاورزی پایدار و چگونگی تحقق آن از مسائل روز کشاورزی می­باشد در این راستا هدف کلی این پژوهش سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت است. شهرستان رشت از جمله مناطقی است که دارای شرایط مناسب اقلیمی و جغرافیایی می­باشد و شالیکاری به عنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت­های اشتغال، بستر مناسبی را برای توسعه پایدار کشاورزی فراهم خواهد کرد و همچنین باید تهدیدهای پیش­روی توسعه پایدار کشاورزی را مشخص کرد تا نسبت به تدوین برنامه­های واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدامات لازم صورت گیرد.

بررسی منابع و تحقیقات نشان می­دهد، به منظور سنجش پایداری می­بایست به یک اصل مهم و اساسی توجه کرد و آن این است که باید شاخص­های مناسب و پوشش دهنده ابعاد مختلف پایداری کشاورزی را شناسایی نمود، شاخص­هایی که روایی و پایایی لازم را در این زمینه داشته باشند (تقدیس و بسحاق، ۱۳۹۱). هم اکنون برای سنجش و ارزیابی میزان پایداری در ابعاد مختلف، روش­ها و مدل­های گوناگونی وجود دارد و در این پژوهش از روش تاپسیس استفاده شده است که این روش از مدل­های تصمیم­گیری کاربردی می­باشند.

نتایج پژوهش می­تواند تغییرات زیادی را در رهیافت­ها، سیاست­ها و راهکارهای بخش­های گوناگون اقتصادی،  اجتماعی و سیستم کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی و تحقیق و ترویج کشاورزی و سایر سازمان­های مرتبط با توسعه­کشاورزی و توسعه­روستایی در راستای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی ایجاد کند و همینطور آگاهی و حساسیت روزافزون کارشناسان و مردم را نسبت به ضرورت ایجاد تغییرات نشان ­دهد.

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

از جمله بخش­هایی که در توسعه کشورها و مناطق همواره مدنظر است، بخش کشاورزی است که به دلیل تامین نیازهای غذایی کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که در سال­های اخیر، مشکلات و معضلات روستاهای کشور باعث مهاجرت بی­رویه، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، ضایعات بالای محصولات کشاورزی وکاهش درآمد روستاییان در مناطق روستایی شده است (رهنما، ۱۳۸۵). دستیابی به توسعه پایدار نیازمند برنامه­ریزی و مدیریتی هم­جهت با پتانسیل­های موجود در منطقه می­باشد (پناهی­فر و همکاران، ۱۳۸۸). توسعه کشاورزی بدون نگرش پایداری به آن موجب بروز مشکلاتی گردیده است که مصرف بی­رویه­ی مواد شیمیایی و تخریب محیط زیست از عمده­ترین آنهاست (پیشرو و همکاران، ۱۳۸۸).

امروزه همه معتقدند که برای کشاورزی متعارف به سبب زیان­ها و صدماتی که به محیط زیست و منابع پایه وارد می­کند باید جایگزین مناسبی یافت که همان کشاورزی پایدار است (علایی و همکاران، ۱۳۸۷). انسان نیازمند دستیابی به نظام­هایی است که ضمن برخورداری از پویایی اقتصادی، بتواند موجب بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع موجود شده و همچنین در تامین نیازهای غذایی انسان و در ارتقاء کیفیت زندگی جوامع بشری نقش بسزایی داشته باشد. نظام کشاورزی پایدار در واقع یک نظام سودمند، مستمر و متکی بر حفظ منابع طبیعی می­باشد. این شیوه کشاورزی، اقتصادی­ترین و در عین حال سودمندترین نحوه استفاده از انرژی­های طبیعی و تبدیل آن به محصولات کشاورزی، بدون تخریب کیفیت خاک و کیفیت محیط زیست را توصیه می­کند. این روش کشاورزی دیدگاهی فراتر از اقتصاد تولید صرف دارد به طوری که در آن همبستگی بین اقتصاد تولید، ثبات اکولوژیک و کیفیت زیست محیطی به صورت جامع نگریسته می­شود (عادلی ساردوئی و همکاران،۱۳۹۰).

کشاورزی پایدار یکی از مهم­ترین موضوعات بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می­شود که در سال­های اخیر برنامه­ریزی و سیاست­های بسیاری از کشورها را به خود اختصاص داده است و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است، سازمان­های مرتبط بین المللی نظیر فائو، سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان­های بین المللی در دهه­های اخیر نیز تاکید بالایی بر لزوم فعالیت­های کشاورزی در راستای دستیابی به توسعه پایدار دارند. یک اصل مهم در توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است که سلامت و تداوم تولیدات کشاورزی و تا حد زیادی حفظ و ارتقای محیط زیست به آن مربوط می­شود اما متاسفانه با همه­ اهمیتی که کشاورزی به عنوان یک بخش بزرگ اقتصادی درکشور ما دارد و نقشی که رویکرد کشاورزی پایدار می­تواند درحل مشکلات کشاورزی کشور و ایجاد پایداری بلندمدت و حل معضلات فعلی داشته باشد، بحث­های توسعه­ی پایدار وکشاورزی در حد ترجمه تعاریف و مقالات مربوط باقی مانده است (نجفی، ۱۳۸۵).

طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سال ۱۳۹۱، شهرستان رشت دارای ۶۲۳۳۶۰ هکتار سطح زیر کشت از محصولات زراعی می­باشد که گروه­های غلات، حبوبات ، سبزی و صیفی، محصولات جالیزی، نباتات صنعتی، نباتات علوفه­ای و دانه­های روغنی را شامل می­شود. شالیکاری با تولید انواع برنج سهم بسزایی در تولیدات کشاورزی شهرستان رشت دارد. برنامه­ریزی برای پایداری کشاورزی در شهرستان رشت نیازمند مطالعه منطقه و استفاده بهینه از کلیه پتانسیل­های موجود در منطقه و رفع عوامل محدود کننده­ی توسعه کشاورزی می­باشد تا مشکلات موجود تا حد امکان کاهش یابد. برای تدوین برنامه­های مختلف و تعیین راهکارهای توسعه با هدف نیل به پایداری، سنجش پایداری و شناخت و ارزیابی منطقه به منظور بهره­گیری از آن­ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در صورتی که سطح­بندی با رویکرد توسعه پایدار هدف نهایی باشد نیاز به ابزار و روش­هایی است تا بتوان به کمک آن­ها حرکت به سوی پایداری را در مقیاس­های مختلف (جهانی، ملی و محلی) اندازه­گیری کرد (بدری و همکاران، ۱۳۹۱). ارزیابی پایداری منعکس کننده اندازه­گیری و سنجش و به طور فزاینده­ به عنوان مهم­ترین ابزار جهت تغییر شرایط در راستای توسعه پایدار می­با­شد. ارزیابی پایداری می­تواند وسیله­ای برای شناسایی و سنجش احتمال و میزان تغییر سیاست و یا اندازه­گیری اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعریف شود (عنابستانی وهمکاران، ۱۳۹۰). با توجه به اهمیت پایداری در کشاورزی و از آن­جایی که تا کنون مطالعات کمی در زمینه­ی سنجش پایداری نظام زراعی صورت گرفته است، در این پژوهش به سنجش پایداری نظام زراعی در شهرستان رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس پرداخته می­شود.

 

 اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی از این تحقیق سنجش پایداری نظام زراعی شالیکاران در شهرستان رشت می باشد.

 اهداف اختصاصی

در این تحقیق اهداف اختصاصی زیر مدنظر است:

۱- تحلیل سطح پایداری اکولوژیکی در نظام زراعی شالیکاری در شهرستان رشت.

۲- تحلیل سطح پایداری اقتصادی در نظام زراعی شالیکاری در شهرستان رشت.

۳-تحلیل سطح پایداری اجتماعی در نظام زراعی شالیکاری در شهرستان رشت.

 

 سوالات تحقیق

مطالعه حاضر به دنبال پاسخگویی به سوال زیر است :

۱- نظام زراعی شالیکاری شهرستان رشت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به چه میزان پایدار است؟

۲- آیا میزان پایداری در شش بخش شهرستان رشت برابر است؟

۳-  وضعیت کشاورزان از نظر میزان به­کارگیری و رعایت اصول کشاورزی پایدار در شهرستان رشت چگونه است؟

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق  ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۶

۱-۴–۲- اهداف اختصاصی.. ۶

۱– ۵- سوالات تحقیق.. ۶

۱– ۶- محدوده تحقیق.. ۶

۱– ۶-۲- محدوده زمانی.. ۶

۱– ۶-۲- محدوده مکانی.. ۶

۱– ۶-۳- محدوده موضوعی.. ۶

۱-۷- محدودیت تحقیق.. ۶

۱-۸- واژگان کلیدی.. ۷

فصل دوم: مرور منابع  ۹

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- بخش اول: توسعه پایدار کشاورزی.. ۱۰

۲-۲-۱- توسعه. ۱۰

۲-۲-۲- مفاهیم توسعه پایدار : ۱۱

۲-۲-۳- تحول در نگرش و توجه به توسعه پایدار. ۱۳

۲-۲-۴- توسعه پایدار در ایران. ۱۴

۲-۲-۵-  مفاهیم کشاورزی پایدار. ۱۴

۲-۲-۶- سیر تکاملی کشاورزی پایدار. ۱۵

۲-۲-۷- شالیکاری.. ۱۶

۲-۳- بخش دوم: شاخص­های کشاورزی پایدار و سنجش پایداری.. ۱۷

۲-۳-۱- مقدمه. ۱۷

۲-۳-۲- تعاریف شاخص: ۱۸

۲-۳-۳- ویژگی­ها و اهداف شاخص…. ۱۸

۲-۳-۴- شاخص­های توسعه پایدار. ۱۹

۲-۳-۴-  شاخص در کشاورزی پایدار. ۲۰

۲-۳-۵- سنجش پایداری.. ۲۷

۲-۳-۵-۱- روش تاپسیس… ۳۰

۲-۳-۵-۲- تاپسیس فازی.. ۳۰

۲-۳-۵-۳- تحلیل رگرسیون. ۳۱

۲-۳-۵-۴- تحلیل عاملی.. ۳۱

۲-۳-۵-۵- تحلیل خوشه ای.. ۳۱

۲-۳-۵-۶- روش وایکور. ۳۱

۲-۴- بخش سوم: پیش­نگاشته­ها ۳۲

۲-۴-۱- مطالعات انجام شده در ایران. ۳۲

۲-۴-۲-مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان. ۳۷

۲-۵- بخش چهارم: چارچوب نظری.. ۴۳

فصل سوم ۴۴

روش­شناسی تحقیق  ۴۵

۳-۱- مقدمه. ۴۶

۳-۲- موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه. ۴۶

۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت… ۴۶

۳-۳- روش تحقیق.. ۴۸

۳-۴ جامعه و نمونه آماری.. ۴۸

۳-۴-۱ جامعه آماری.. ۴۸

۳-۴-۲ حجم نمونه. ۴۸

۳-۴-۳- روش نمونه­گیری.. ۴۹

۳-۵ متغیرهای تحقیق.. ۴۹

۳-۶- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۵۲

۳-۶-۱- ویژگی­های فردی.. ۵۲

۳-۶-۲- ویژگی­های نظام زراعی.. ۵۲

۳-۶-۳- ابعاد اکولوژیکی.. ۵۲

۳-۶-۴- ابعاد اقتصادی.. ۵۲

۳-۶-۵- ابعاد اجتماعی.. ۵۲

۳-۶-۵-۱- میزان مشارکت در کلاس­های آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار. ۵۳

۳-۶-۵-۲- شرکت در کارهای گروهی و جمعی.. ۵۳

۳-۶-۵-۳- مشارکت اجتماعی.. ۵۳

۳-۶-۵-۴- دانش کشاورزی پایدار. ۵۳

۳-۶-۵-۵- ميزان رضايت شغلي.. ۵۴

۳-۶-۵-۶- خوداتکایی.. ۵۴

۳-۶-۵-۷- امنیت اجتماعی.. ۵۴

۳-۷- روش گردآوری داده­ها ۵۴

۳-۷-۱- مطالعه اسنادی و کتابخانه­ای ۵۴

۳-۷-۲- جستجو از طریق منابع الکترونیکی  ۵۵

۳-۷-۳- مطالعه میدانی  ۵۵

۳-۸- ابزار پژوهش… ۵۵

۳-۹ روايی و پایايی ابزار اندازه­گیری.. ۵۷

۳-۹-۱ اعتبار (روایی) ابزار اندازه­گیری.. ۵۷

۳-۹-۲- قابلیت اعتماد (پایائی) ابزار اندازه­گیری.. ۵۸

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۵۹

۳-۱۰-۱- آمار توصیفی.. ۵۹

۳-۱۰-۲- آمار استنباطی.. ۵۹

۳-۱۰-۲-۱- تاپسیس… ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها  ۶۲

۴-۱- مقدمه. ۶۳

۴-۲- یافته­های توصیفی.. ۶۳

۴-۲-۱- ویژگی­های فردی.. ۶۳

۴-۲-۲- ویژگی­های نظام زراعی.. ۶۵

۴-۲-۲- ویژگی ابعاد اکولوژیکی.. ۶۶

۴-۲-۳- ویژگی ابعاد اقتصادی.. ۶۷

۴-۲-۳- ویژگی ابعاد اجتماعی.. ۶۸

۴-۶- میانگین شاخص­ها: ۷۲

۴-۳- یافته­های استنباطی.. ۷۳

فصل پنجم  ۷۷

بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها  ۷۸

۵-۱- خلاصه. ۷۹

۵-۲- يافته‌هاي تحقيق.. ۸۰

۵-۲-۱- یافته­های توصيفي.. ۸۰

۵-۲-۲- یافته­های استنباطی.. ۸۵

۵-۲-۲-۱- نتایج رتبه­بندی تاپسیس از شاخص­های اکولوژیکی.. ۸۵

۵-۲-۲-۲- نتایج رتبه­بندی تاپسیس از شاخص­های اقتصادی.. ۸۶

۵-۲-۲-۳- نتایج رتبه­بندی تاپسیس از شاخص­های اجتماعی.. ۸۶

۵-۲-۲-۴- نتایج رتبه­بندی کل تاپسیس از شاخص­های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی.. ۸۶

۵-۲-۳- بحث… ۸۶

۵- ۲-۳-۱- بحث در شاخص­های اکولوژیکی.. ۸۶

۵-۲-۳-۲- بحث در شاخص­های اقتصادی.. ۸۷

۵-۲-۳-۲- بحث در شاخص­های اجتماعی.. ۸۸

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش حاضر. ۸۹

۵-۴- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. ۹۰

منابع و ماخذ. ۹۱

پیوست­ها  ۱۰۰

پرسشنامه  ۱۰۲

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- معیارهای پیشنهادی گای و کیبرت برای شاخصهای توسعه پایدار. ۲۰

جدول ۲-۲- خلاصه نتايج تحقيقات و مطالعات مربوط به شاخص هاي كشاورزي پايدار. ۲۱

ادامه جدول۲-۲- خلاصه نتايج تحقيقات و مطالعات مربوط به شاخص هاي كشاورزي پايدار. ۲۲

ادامه جدول ۲-۲- خلاصه نتايج تحقيقات و مطالعات مربوط به شاخص هاي كشاورزي پايدار. ۲۳

جدول۲-۳-  شاخصهای پایداری نظام کشت گندم. ۲۳

ادامه جدول۲-۳-  شاخصهای پایداری نظام کشت گندم. ۲۴

ادامه جدول۲-۳-  شاخصهای پایداری نظام کشت گندم. ۲۵

جدول۲-۴-  شاخصهای پایداری کشاورزی.. ۲۶

جدول ۳–۱- سطح زیرکشت برنج وتعداد بهره بردار شهرستان رشت به تفکیک بخش/ دهستان. ۴۷

جدول ۳-۲-  تعداد درصد شالیکاران و تعداد نمونه به تفکیک بخشها ۴۹

جدول ۳-۳-  متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش… ۵۰

ادامه جدول ۳-۳-  متغیرهای مرتبط با موضوع پژوهش… ۵۱

جدول ۳-۴- متغيرهاي مربوط به ویژگیهای فردی و ویژگی نظام زراعی.. ۵۱

جدول  ۷-۱- ارزشهاي عددي گويه هاي پرسشنامه. ۵۷

جدول  ۸-۱-  شیوه امتیازدهی طیف لیکرت… ۵۷

جدول ۹-۱-  شیوه امتیازدهی طیف لیکرت… ۵۷

جدول ۱۰-۱-  شیوه امتیازدهی طیف لیکرت… ۵۷

جدول ۱۰-۱- ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه سنجش پایداری.. ۵۹

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران. ۶۴

ادامه جدول ۴-۱- توزیع فراوانی ویژگیهای فردی شالیکاران. ۶۵

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران. ۶۵

ادامه جدول ۴-۲- توزیع فراوانی ویژگیهای نظام زراعی شالیکاران. ۶۶

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی مصرف نهاده های کشاورزی.. ۶۶

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مساحت اراضی به تفکیک تسطیح شده، زهکشی شده، مکانیزه، کشت دوم و مبارزه بیولوژیک…. ۶۷

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونه ها براساس میزان درآمد. ۶۷

جدول ۴-۶- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونه ها براساس میزان هزینه ها ۶۷

جدول ۴-۷- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونه ها براساس میزان وامهای دریافتی.. ۶۸

جدول ۴-۸- خصوصیات اقتصادی نمونه ها براساس نیروی کار. ۶۸

جدول ۴-۹- توزیع فراوانی خصوصیات اقتصادی نمونه ها برحسب مساحت اراضی بیمه شده ۶۸

جدول ۴-۱۰- توزیع فراونی خصوصیات اقتصادی نمونه ها برحسب متوسط عملکرد محصول. ۶۸

جدول ۴-۱۱- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار. ۶۸

ادامه جدول ۴-۱۱- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار. ۶۹

جدول ۴-۱۲- توزیع فراوانی نمونه بر حسب کارهای گروهی و جمعی.. ۶۹

جدول ۴-۱۳- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت اجتماعی.. ۶۹

ادامه جدول ۴-۱۳- توزیع فراوانی نمونه بر حسب مشارکت اجتماعی.. ۷۰

جدول ۴-۱۴- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای دانش کشاورزی پایدار. ۷۰

جدول ۴-۱۵- توزیع فراوانی نمونه بر حسب شاخصهای رضایت شغلی.. ۷۱

جدول ۴-۱۶- توزیع فراوانی نمونه بر حسب  شاخصهای خوداتکایی.. ۷۱

جدول ۴-۱۷- توزیع فراوانی نمونه بر حسب  شاخصهای امنیت اجتماعی.. ۷۱

جدول ۴-۱۸- توزیع فراوانی نمونه بر حسب  میانگین شاخصهاي ابعاد اكولوژيكي.. ۷۲

جدول ۴-۱۹- توزیع فراوانی نمونه بر حسب  میانگین شاخصهاي ابعاد اقتصادي.. ۷۲

جدول ۴-۲۱- رتبه­بندی بخش­­های شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخص­های اکولوژیکی ……………. ۷۵

جدول ۴-۲۰- توزیع فراوانی نمونه بر حسب  میانگین شاخصهای ابعاد اجتماعی.. ۷۳

 

جدول۴-۲۲- رتبه بندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای اقتصادی.. ۷۵

جدول ۴-۲۳-  رتبه بندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای اجتماعی.. ۷۶

جدول ۴-۲۴- رتبه بندی بخشهای شهرستان رشت براساس تکنیک تاپسیس در شاخصهای اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی.. ۷۶

جدول ۴-۲۵- وضعيت بخشهاي شهرستان رشت براساس رتبه هاي مكتسبه. ۷۶

 

 

فهرست شكل‌ها

شکل ۲-۱- چارچوب نظری تحقیق: سنجش پایداری نظام زراعی شالیکاران بر اساس سه بعد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی ۴۳

شکل۳-۱- نقشه شهرستان رشت به تفکیک بخش­ها و دهستان­ها ۴۷

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0