بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های مایلز : دانلود پایان نامه ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های مایلز : دانلود پایان نامه ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

رشته کتابداری و اطلاع رسانی با توجه به رسالت مهمی که دانشجویان ان در انعکاس غنای فرهنگی کشور عزیزمان دارند مطمئنا یکی ازشاخه مهم علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک در ادامه سری پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد ، رساله ای را معرفی مینماید با عنوان بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های مایلز  که در ۱۲۷ صفحه با فرمت Word ( قابل ویرایش) نگارش شده است .مسترداک امیدوار است تا این سری از پایان نامه های آماده نیز مورد توجه شما کاربران عزیز قرار گیرد

چکیده پایان نامه بررسی سلامت سازمانی در کتابخانه های شهرداری اصفهان بر اساس مولفه های مایلز :

پژوهش حاضر با هدف تعيين سلامت سازماني در کتابخانه هاي شهرداري اصفهان بر اساس مولفه هاي نظریه مايلز انجام شد. در اين پژوهش از روش توصيفي_ پيمايشي بهره جويي و براي دستيابي به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و پایایی پرسشنامه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بین ۳۰ نفر از اعضای نمونه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ۹۵/۰ محاسبه گردید. جامعه آماري تحقيق شامل ۱۵۸ نفر از کتابداران کتابخانه هاي شهرداري اصفهان بود.

نمونه گيري به روش تصادفي ساده متناسب با حجم، و حجم نمونه ۱۲۱ نفر، بر اساس فرمول کوکران مشخص شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصيفي ( فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، و واريانس در قالب جدول و نمودار ) و آمار استنباطي ( آزمون­هاي تک نمونه ای، هتلينگ، تحليل واريانس يک راهه، و آزمون تعقيبي ال. اس. دي ) انجام شد.

يافته هاي تحقيق نشان داد که ميانگين مولفه هاي تمرکز بر هدف، کفايت ارتباطات، توزيع بهينه قدرت، اتحاد و همبستگي، نوآوري و سازگاري با محيط بيشتر از سطح متوسط آن و مولفه هاي کاربرد منابع، روحيه، خودمختاري و کفايت حل مشکلات کمتر از سطح متوسط مي باشد (P=0/05). متغير هاي جمعيت شناختي جنسيت، رشته تحصيلي، ميزان تحصيلات، و نوع کار با مولفه هاي سلامت سازماني مايلز تفاوت معناداري نداشت و متغير سابقه خدمت در خصوص مولفه توزيع بهينه قدرت تفاوت معناداري داشته است. در مجموع نتايج تحقيق نشان داد که ميزان سلامت سازماني در كتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان کمتر از سطح متوسط مي‌باشد.

 کليدواژه ها: سلامت سازماني، کتابخانه هاي عمومي، مديريت کتابخانه­ ها.

 اهداف پژوهش

هدف اصلي اين تحقيق تعيين ميزان مولفه‌هاي سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان است. بر اين مبنا اهداف فرعي به قرار ذيل ترسيم شده است.

اهداف فرعي

 • تعيين ميزان مولفه ” تمرکز بر هدف ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” کفايت ارتباطات ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” توزيع بهينه قدرت ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” کاربرد منابع ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” اتحاد و همبستگي ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” روحيه ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” نوآوري ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” خودمختاري ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” سازگاري با محيط ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين ميزان مولفه ” کفايت حل مشکلات ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛
 • تعيين تفاوت بين نظرات کارکنان کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان در مورد ميزان مولفه‌هاي سلامت سازماني و متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت، رشته تحصيلي، سطح تحصيلات، سابقه خدمت، و نوع کار) آنان.

 اهميت و ارزش پژوهش

سلامت سازماني در اقتصاد پوياي معاصر از ضرورت‌هاي اساسي محسوب مي شود، از طرفي کتابخانه‌هاي عمومي در کشورهاي مختلف به سرعت در حال پيشرفت بوده و بايد از سلامت سازماني برخوردار بوده تا بتوانند از توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره جويي کنند. بنابراين سازمان‌ها روش‌هاي مناسب و جديدي را جستجو کرده تا بهترين مفهوم از سلامت سازماني را در آينده نشان دهند.

تغييرات سريع و دنباله دار در اقتصاد، فناوري، مشاغل و ساختارهاي سازمان همچنان ادامه دارد، اما هرگز روان‌شناسي سلامت سازماني براي فهم استرس در محل کار آنقدر ضروري در نظر گرفته نشده است. انجام پژوهش‌هايي در زمينه سلامت سازماني، موجب فهم رفتارهاي سالم در محيط‌هاي کاري شده و مشکلات بيماري سازماني را شناسايي مي کند (الکساندر استاماتيوس، ۲۰۰۵). سلامت سازماني، فرصت‌هايي را براي استفاده از منابع و امکانات مهم و مطلوب در سازمان، ارائه مي‌دهد و به آسيب‌شناسي سازمان پرداخته و دلايل موفقيت و شکست سازمان را در برنامه‌ها بررسي مي‌کند (هيلتون براون ۱۹۹۷).

سلامت سازماني مي‌تواند از طريق بهبود روابط کاري و اثربخشي کارکنان بر عملکرد آنها تاثيرات مثبتي بگذارد. از طريق سلامت سازماني مي‌توان استعدادهاي اعضا را شناسايي کرد تا با استفاده از آنها، اهداف سازماني به شکل مطلوبي تحقق پيدا کند (کاترين، ۲۰۰۷). در واقع اگر در کتابخانه‌ها، سلامت سازماني در سطح بالايي قرار داشته باشد، با استفاده از منابع موجود مي‌توان استعدادهاي بالقوه کارکنان را در زمان مناسب و با صرف حداقل هزينه‌ها به فعليت تبديل کرد و از آنها در جهت افزايش بهره وري کتابخانه‌ها استفاده نمود. به نظر مي‌رسد که در سازمان‌هاي موفق و سالم کارکنان از تمام تلاش خود در جهت اهداف سازمان استفاده مي‌کنند و هويت شکل‌يافته آنها موجب افزايش احساس مسئوليت پذيري فرد خواهد شد (اميديان و شکرکن، ۱۳۸۲).

پس اين موضوع اهميت تحقيق را نشان مي‌دهد. اهميت و ارزش اين پژوهش در کتابخانه‌هاي عمومي به شناسايي بنيادهاي سلامت سازماني کمک کرده و مي‌تواند جنبه‌هاي سلامت سازمان را مورد شناسايي قرار دهد.

 

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • شرح و بيان مسئله پژوهش    ۲
 • اهداف پژوهش       ۵
 • اهميت و ارزش پژوهش        ۶
 • کاربرد نتايج پژوهش           ۶
 • سوالات پژوهش     ۷
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی    ۷
 • فصل دوم: ادبيات تحقيق
 • ۲-۱٫ سلامت سازماني          ۱۲
 • ۲-۱-۱٫ تعريف سلامت سازمانی         ۱۲
 • ۲-۱-۲٫ ويژگي های سلامت سازمانی   ۱۵
 • ۲-۱-۲-۱٫ نمايي از سازمان سالم        ۱۵
 • ۲-۱-۲-۲٫ ويژگي هاي سازمان هاي سالم          ۱۸
 • ۲-۱-۳٫ سازمان ناسالم        ۱۸
 • ۲-۱-۳-۱٫ پيامدهاي ضعف سلامت     ۱۹
 • ۲-۱-۳-۲٫ شیوه هاي مقابله با ضعف سلامت      ۲۰
 • ۲-۱-۴٫ منابع سلامت سازماني           ۲۰
 • ۲-۱-۵٫ نظريه های سازمان سالم        ۲۱
 • ۲-۱-۶٫ مولفه های سلامت سازمانی     ۲۴
 • ۲-۱-۷٫ ارزش های سلامت سازمانی     ۲۵
 • ۲-۱-۸٫ ابعاد سازمان سالم    ۲۵
 • ۲-۱-۹٫ شرح مولفه های سازمان سالم از نظر مایلز           ۲۷
 • ۲-۱-۹-۱٫ تمرکز بر اهداف   ۲۸
 • ۲-۲-۹-۱-۱- ویژگی های اهداف        ۳۰
 • ۲-۱-۹-۱-۲٫ تعیین اهداف در کتابخانه ها        ۳۰
 • ۲-۱-۹-۱-۳٫ مدیریت بر مبنای هدف در کتابخانه ها       ۳۲
 • ۲-۱-۹-۲٫ کفايت ارتباطات   ۳۳
 • ۲-۱-۹-۲-۱٫ مفهوم ارتباط  ۳۳
 • ۲-۱-۹-۲-۲٫ شيوه هاي ارتباط          ۳۴
 • ۲-۱-۹-۲-۳- ارتباطات در کتابخانه ها             ۳۶
 • ۲-۱-۹-۲-۴٫ ضرورت های اساسی ارتباط سازمانی           ۳۷
 • ۲-۱-۹-۲-۵٫ موانع سازمانی ارتباط     ۳۸
 • ۲-۱-۹-۲-۶٫ جريان هاي ارتباطي      ۳۸
 • ۲-۱-۹-۳٫ توزيع بهينه قدرت            ۴۰
 • ۲-۱-۹-۳-۱٫ مدیریت مشارکتی         ۴۱
 • ۲-۱-۹-۳-۲٫ اهداف مدیریت مشارکتی            ۴۲
 • ۲-۱-۹-۳-۳٫ مدیریت مشارکتی در کتابخانه      ۴۲
 • ۲-۱-۹-۴٫ کاربرد منابع       ۴۳
 • ۲-۱-۹-۴-۱٫ شرح اصل پیتر             ۴۵
 • ۲-۱-۹-۴-۲٫ کاربرد منابع در کتابخانه             ۴۶
 • ۲-۱-۹-۵٫ اتحاد و همبستگي            ۴۷
 • ۲-۱-۹-۵-۱٫ اتحاد و همبستگی در کتابخانه ها ۴۸
 • ۲-۱-۹-۶٫ روحيه ۴۹
 • ۲-۱-۹-۷٫ نوآوري ۵۰
 • ۲-۱-۹-۷-۱٫ خلاقیت و نوآوری         ۵۰
 • ۲-۱-۹-۷-۲٫ تفکر تحلیلی و تفکر خلاق           ۵۱
 • ۲-۱-۹-۷-۳٫ خلاقیت در سازمان       ۵۱
 • ۲-۱-۹-۷-۴٫ تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان           ۵۲
 • ۲-۱-۹-۷-۵٫ خودنوسازی سازمان       ۵۳
 • ۲-۱-۹-۸٫ خودمختاري       ۵۳
 • ۲-۱-۹-۹٫ سازگاري با محيط            ۵۴
 • ۲-۱-۹-۹-۱٫ سازماندهي     ۵۵
 • ۲-۱-۹-۹-۲- سازگاری با محیط در کتابخانه ها ۵۵
 • ۲-۱-۹-۹-۳٫ اصلاح بوروکراسي کتابخانه اي      ۵۷
 • ۲-۱-۹-۱۰٫ کفايت حل مشکلات       ۵۸
 • ۲-۱-۹-۱۰-۱٫ تصميم گيري            ۵۸
 • ۲-۱-۹-۱۰-۲٫ تعاریف تصمیم گیری   ۵۹
 • ۲-۱-۹-۱۰-۳٫ تصمیم گیری در کتابخانه ها      ۵۹
 • ۲-۱-۹-۱۰-۴٫ شیوه های تصمیم گیری           ۶۰
 • ۲-۱-۹-۱۰-۵٫ مراحل تصميم گيري    ۶۱
 • ۲-۱-۱۰٫ اعمال، ارزيابي و کنترل سلامت سازماني           ۶۲
 • ۲-۱-۱۰-۱٫ اعمال سلامت سازماني     ۶۲
 • ۲-۱-۱۰-۲٫ ارزيابي سلامت سازماني   ۶۲
 • ۲-۱-۱۰-۳- کنترل سلامت سازمانی   ۶۳
 • ۲-۲٫ کتابخانه عمومي         ۶۴
 • ۲-۲-۱٫ اهداف کتابخانه عمومي         ۶۵
 • ۲-۲-۲٫ ویژگی های کتابخانه ها         ۶۵
 • ۲-۲-۲-۱٫ کتابخانه عمومی به مثابه نهادي اجتماعي        ۶۵
 • ۲-۲-۲-۲-  کتابخانه ها به عنوان سازمان         ۶۶
 • ۲-۲-۲-۳٫ کتابخانه به منزله سازمان ديوانسالارانه           ۶۹
 • ۲-۳٫ پيشينه پژوهش          ۷۱
 • ۲-۳-۱٫ تحقيقات داخلي      ۷۱
 • ۲-۳-۲٫ تحقيقات خارجي     ۷۲
 • ۲-۳-۳٫ جمع بندی            ۷۳
 • فصل سوم: روش شناسی پژوهش
 • ۳-۱٫ روش پژوهش             ۷۵
 • ۳-۲٫ جامعه پژوهش           ۷۶
 • ۳-۳٫ برآورد حجم نمونه       ۷۶
 • ۳-۴٫ روش و طرح نمونه­‌گيري            ۷۶
 • ۳-۵٫ ابزار گردآوري داده‌ها     ۷۷
 • ۳-۵-۱٫ روايي پرسشنامه      ۷۷
 • ۳-۵-۲٫ پايايي پرسشنامه     ۷۷
 • ۳-۶٫ شيوه جمع آوري اطلاعات و رعایت جنبه­های اخلاقی ۷۸
 • ۳-۷٫ روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها ۷۸
 • ۳-۸٫ جمع بندي فصل         ۷۹
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته­ها
 • ۴-۱٫ بررسي وضعيت جمعيت­شناختي ۸۰
 • ۴-۱-۱٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر اساس جنسيت            ۸۰
 • ۴-۱-۲٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر حسب رشته تحصیلی    ۸۱
 • ۴-۱-۳٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر­حسب سابقه خدمت       ۸۱
 • ۴-۱-۴٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر­حسب میزان تحصیلات   ۸۲
 • ۴-۱-۵٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر­حسب نوع کار در کتابخانه           ۸۳
 • ۴-۲٫ بررسي سؤال‌هاي پژوهش           ۸۴
 • فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
 • ۵-۱٫ خلاصه موضوع و روش‌ها            ۹۹
 • ۵-۲٫ بحث و نتيجه گيري     ۱۰۰
 • ۵-۳٫ محدوديت‌هاي پژوهش ۱۰۳
 • ۵-۴٫ پيشنهادهاي کاربردي   ۱۰۳
 • ۵-۵٫ پيشنهادهايي جهت پژوهش‌هاي آتي         ۱۰۴
 • منابع      ۱۰۵
 • پيوست   ۱۱۱

 

فهرست نمودار ها

 • نمودار ۲-۱٫ مدل ایجاد و استقرار نظام اداری سالم            ۲۱
 • نمودار ۲-۲٫ شاخص های سلامت سازمانی با رویکرد فرایندی           ۲۴
 • نمودار ۲-۳٫ عناصر سلامت سازماني     ۲۷
 • نمودار ۴-۱٫ درصد فراواني آزمودني­‌ها برحسب جنسيت      ۸۱
 • نمودار ۴-۲٫ درصد فراواني آزمودني­‌ها برحسب رشته تحصیلی          ۸۱
 • نمودار ۴-۳٫ درصد فراواني آزمودني­‌ها برحسب سابقه خدمت            ۸۲
 • نمودار ۴-۴٫ درصد فراواني آزمودني­‌ها برحسب میزان تحصیلات        ۸۳
 • نمودار ۴-۵٫ درصد فراواني آزمودني­‌ها برحسب نوع شغل     ۸۳

 

فهرست جداولها

 • جدول۲ -۱٫ منابع تاثیرگذار بر سلامت سازمانی   ۶۳
 • جدول ۳-۱٫ تعداد جامعه، حجم نمونه و بازگشت پاسخنامه ۷۶
 • جدول ۳-۲٫ تناظر سوال­هاي پرسشنامه بر اساس ابعاد سلامت سازمانی           ۷۷
 • جدول ۳-۳٫ ضريب پايايي مولفه‌های سلامت سازمانی       ۷۸
 • جدول ۴-۱٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر­حسب جنسيت        ۸۰
 • جدول ۴-۲٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر­حسب رشته تحصیلی ۸۱
 • جدول ۴-۳٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر­حسب سابقه خدمت  ۸۱
 • جدول ۴-۴٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر­حسب میزان تحصیلات          ۸۲
 • جدول ۴-۵٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­‌ها بر­حسب نوع کار در کتابخانه      ۸۳
 • جدول ۴-۶٫ نتايج آزمون کولموگروف ـ اسميرنف ۸۴
 • جدول ۴-۷٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه اول           ۸۴
 • جدول ۴-۸٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)         ۸۵
 • جدول ۴-۹٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه دوم           ۸۵
 • جدول ۴- ۱۰٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)      ۸۵
 • جدول ۴-۱۱٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه سوم        ۸۶
 • جدول ۴- ۱۲٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)      ۸۶
 • جدول ۴-۱۳٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه چهارم      ۸۶
 • جدول ۴- ۱۴٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)      ۸۷
 • جدول ۴-۱۵٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه پنجم       ۸۷
 • جدول ۴-۱۶٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)       ۸۷
 • جدول ۴-۱۷٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه ششم       ۸۸
 • جدول ۴-۱۸٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)       ۸۸
 • جدول ۴-۱۹٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه هفتم       ۸۹
 • جدول ۴-۲۰٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)       ۸۹
 • جدول ۴-۲۱٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه هشتم      ۸۹
 • جدول ۴-۲۲٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)       ۹۰
 • جدول ۴-۲۳٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه نهم         ۹۰
 • جدول ۴-۲۴٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)       ۹۰
 • جدول ۴-۲۵٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه دهم        ۹۱
 • جدول ۴-۲۶٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳X=)       ۹۱
 • جدول ۴-۲۷٫ مقايسه ميانگين نمرات مولفه‌های سلامت سازمانی در كتابخانه‌هاي عمومي شهرداري اصفهان   ۹۲
 • جدول ۴-۲۸٫ آماره آزمودني‌‌ها برحسب جنسيت با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش  ۹۲
 • جدول ۴-۲۹٫ آماره آزمودني‌‌ها برحسب رشته تحصیلی با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش       ۹۳
 • جدول ۴-۳۰٫ آماره آزمودني‌‌ها برحسب سابقه خدمت با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش        ۹۴
 • جدول ۴-۳۱٫ مقايسه زوجي اختلاف ميانگين نمره مولفه توزیع بهینه قدرت با توجه به سابقه خدمت          ۹۵
 • جدول ۴-۳۲٫ آماره آزمودني‌‌ها برحسب میزان تحصیلات با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش     ۹۵
 • جدول ۴-۳۳٫ آماره آزمودني‌‌ها برحسب نوع کار با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش   ۹۷
 • جدول ۴- ۳۴٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي (۳X=)     ۹۸
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0