پایان نامه ارشد سمبولیسم و نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد

پایان نامه ارشد سمبولیسم و نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان سمبولیسم و نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد در ۱۳۸ صفحه با فرمت wordنگارش شده است.

 قسمتهایی از پایان نامه ارشد سمبولیسم و نمادگرایی در اشعار فروغ فرخزاد :

چکیده:

سمبولیسم یا نمادگرایی مکتبی ادبی–هنری است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا رواج یافت. این مکتب در حدود سال ۱۸۵۵ م. در “فرانسه” پایه ریزی شد و در سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ به اوج فعالیت خود رسید. برجسته‌ترین فرد این مکتب، “ورلن”(Verlaine) بود که کتاب “شاعران نفرین شده” او زمینه‌های ظهور سمبولیسم را فراهم کرد. گروه سمبولیسم به خاطر رفتارهای افراطی‌شان به گروه “منحط” شهرت یافتند.

هدف سمبولیسم حل مناقشه بین دنیای مادی ومعنوی است. به همان ترتیب که شاعر سمبولیست زبان شعری را پیش از همه به عنوان بیان نمادین زندگی درونی مورد توجه قرار داد، آن ها نیز از نقاشان می خواستند تا بیانی بصری برای رمز و راز بیابند.

سمبولیست ها شعر را وسیله ای برای بیان عواطف و احساسات شاعر می‌دانستند و می‌کوشیدند به جای ارائه یک پیام فکری اخلاقی، یک وضعیت عاطفی خلق کنندکه در آن از نماد های ظاهری برای بیان این عواطف استفاده شود.

هدف از این تحقیق بررسی نمادگرایی و کاربرد آن در اشعار فروغ فرخزاد و همچنین علل استفاده وی از نماد است.

شرایط خفقان و استبدادی جامعه و هم چنین شرایط زندگی اجتماعی فروغ باعث شد که وی برای اعتراض از وضع موجود و بیان آنچه که در سر دارد، اما توان گفتن را ندارد، به این نوع گرایش شعری تمایل پیدا کند.

کلید واژه ها: نماد، مکتب، سمبولیسم، فروغ فرخزاد،نمادگرایی در اشعار فروغ

 

اهمیت وضرورت تحقیق

با توجه به این مسئله که فروغ فرخزاد تنها زن شاعری است که دربین پنج قله‌ی شعر معاصر فارسی قرارگرفته، لازم است که اشعار و آثاروی از جهات مختلف صناعات ومکاتیب ادبی مورد نقد وبرسی قرار گیرد.

اهدف تحقیق

اهداف آرمانی: معرفی سمبولیسم “نمادگرایی”در اشعار فروغ

اهداف کلی: بررسی سمبولیسم

اهداف کاربردی: شناخت سبک فروغ در سمبولیسم

 پرسش های تحقیق

۱-چگونه مکتب سمبولیسم در شعر فروغ فرخزاد تاثیر گذاشته است؟

۲- سمبولیسم در شعر فروغ فرخزاد فردی است یا تحت تاثیر سبک دوره؟

۳- چه سمبولهایی در شعر فروغ فرخزاد یافت می شود؟

 فرضیه های تحقیق

۱- در به تصویرکشیدن سمبل باید به دیگر جنبه های شعری فروغ توجه داشت.

۲- به کمک سمبل ونمادها می توان به تاثرات فکری وروحی فروغ دست پیدا کرد.

۳- سمبل یا نمادگرایی مکتبی است که شاعران کلاسیک برای بهتر جلوه دادن بیان شعری خود از آن استفاده می کنند

پیشینه تحقیق

سمبولیسم یکی از مهم ترین جنبه های نوآوری در شعر معاصر فارسی، خصوصا شعر نو به شمار آمده و بنیانی ترین تفاوت های شعر امروز و شعر کلاسیک را رقم زده است. ازاین روی، ابعاد اشکال وشیوه های آن، همواره مورد نقد و تحلیل و بررسی بوده وهست.

 

 فهرست عناوین و صفحات پایان نامه نمادگرایی در اشعار فروغ:

 • چکیده. ۱
 • فصل اول:  مقدمه وکلیات… ۲
 • ۱-۱مقدمه۳
 • ۱-۲کلیات تحقیق۴
 • ۱-۲-۱ بیان مسئله تحقیق. ۵
 • ۱- ۲-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵
 • ۱-۲-۳ اهداف تحقیق. ۵
 • ۱-۲-۴ پرسشهای تحقیق. ۵
 • ۱-۲-۵ فرضیه های تحقیق. ۶
 • ۱-۲-۶ پیشینه تحقیق. ۶
 • ۱-۲-۷ تعریف واژگان کلیدی.. ۷
 • ۱-۲-۷-۱ نمادیا سمبول. ۷
 • ۱-۲-۷-۲ مکتب سمبولیسم. ۷
 • ۱-۲-۷-۳ آلن پو. ۷
 • ۱-۲-۷-۴ شارل بودلر. ۷
 • ۱-۲-۷-۵ فروغ فرخزاد. ۷
 • ۱-۲-۸ روش تحقیق. ۷
 • ۱-۲-۹ قلمروی تحقیق. ۷

 

 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. ۹
 • ۲-۱ سمبولیسم یا نمادگرایی symbolism.. 10
 • ۲-۲ مفهوم سمبولیسم: Symbolism “. ۱۲
 • ۲-۳  انگیزه های کاربرد سمبل. ۱۳
 • ۲-۴ مشخصات سمبولیسم. ۱۳
 • ۲-۴-۱رویا اندیشی و تخیل. ۱۳
 • ۲-۴-۲واقعیت دیگر. ۱۴
 • ۲-۴-۳زبان مشکل. ۱۴
 • ۲-۴-۴ زبان موسیقیایی.. ۱۴
 • ۲-۴-۵ ابهام. ۱۴
 • ۲-۴-۶ اسرار. ۱۴
 • ۲-۴-۷ بدبینی.. ۱۴
 • ۲-۵ اهداف سمبولیسم. ۱۵
 • ۲-۶ سمبولیسم ادبی.. ۱۵
 • ۲-۷ پیشوایان سمبولیسم ادبی.. ۱۶
 • ۲-۷-۱ پل ورلنP.verlain. 16
 • ۲-۷-۲ آرتوررمبو. ۱۷
 • ۲-۷-۳ استفان‌مالارمه S.mallarme. 17
 • ۲- ۸ نهضت سمبولیسم ادبی در فرانسه. ۱۷
 • ۲-۹ سمبولیسم در کشورهای دیگر. ۱۸
 • ۲-۱۰ سمبل در متون فارسی.. ۱۹
 • ۲-۱۱ نمادگرایی.. ۲۰
 • ۲-۱۲ تقسیم بندی نمادها ۲۲
 • ۲-۱۲-۱ «« طبیعی »» ۲۲
 • ۲-۱۲-۲ «مستور یا اختصاصی» ۲۲
 • ۲-۱۲-۳ «مرسوم» ۲۲
 • ۲-۱۳ پیشینة نمادگرایی در ادبیات فارسی.. ۲۳
 • ۲-۱۴ نماد و نمادپردازی در شعر معاصر. ۲۳

 

 • فصل سوم: معرفی فروغ فرخزاد. ۲۵
 • ۳-۱ زندگینامه و آثار. ۲۶
 • ۳-۲ بررسی آثار فروغ. ۳۳
 • ۳-۲-۱ اسیر. ۳۳
 • ۳-۲-۲ ديوار۳۴
 • ۳-۲-۳ عصیان. ۳۵
 • ۳-۲-۴ تولدی دیگر. ۳۷
 • ۳-۲-۵ ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. ۳۹
 • ۳-۳ اندیشههای فروغ. ۳۹
 • ۳-۴ زبان فروغ. ۴۲
 • ۳-۵ ویژگیهای زبان شعری فروغ. ۴۴
 • ۳-۶ سبک فروغ. ۴۶
 • ۳-۷ درونمایههای شعری فروغ. ۴۷
 • ۳-۸ تحولات فکری فروغ فرخزاد. ۵۱
 • ۳-۹ بنمایههای شعر فروغ. ۵۳
 • ۳-۹-۱ مرگ زوال و پوسیدگی.. ۵۴
 • ۳-۹-۲ نومیدی و یاس و بدبینی.. ۵۵
 • ۳-۹-۳ حسرت گذشته. ۵۶
 • ۳-۹-۴ مظلومیت.. ۵۷
 • ۳-۹-۵ تنهایی و غربت.. ۵۸
 • ۳-۹-۶ حسرت.. ۵۸
 • ۳-۹-۷ سادگی و زودباوری.. ۵۸
 • ۳-۹-۸ مساله ازدواج. ۵۹
 • ۳-۹-۹ زندگی در خانه. ۶۰
 • ۳-۹-۱۰ دل مشغولی های دوران کودکی.. ۶۱
 • ۳-۱۰ شعر اجتماعی فروغ. ۶۳
 • ۳-۱۱ معشوق در شعر فروغ. ۶۷
 • ۳-۱۱-۱ معشوق مرد زمینی.. ۶۸
 • ۳-۱۱-۲ معشوق فردی.. ۶۹
 • ۳-۱۲ واژگان فروغ. ۷۰
 • ۳-۱۳ صنایع ادبی در اشعار فروغ. ۷۲
 • ۳-۱۳-۱ تکرار. ۷۲
 • ۳-۱۳-۲ بدل. ۷۴
 • ۳-۱۳-۳ جابهجائی صفت.. ۷۴
 • ۳-۱۳-۴ نامگذاری جدید. ۷۴
 • ۳-۱۳-۵ ارسال المثل. ۷۵
 • ۳-۱۳-۶ جناس.. ۷۵
 • ۳-۱۳-۷ سجع. ۷۵
 • ۳-۱۳-۸ استعاره ۷۶
 • ۳-۱۳-۹ تشبیه. ۷۷
 • ۳-۱۳-۱۰ کنایه. ۷۷
 • ۳-۱۴ سمبولیسم فروغ. ۷۷
 • ۳-۱۵ سالشمار زندگی فروغ. ۷۸

 

 • فصل چهارم: سمبل و نماد درآثار فروغ فرخزاد. ۸۰
 • ۴-۱ ساخت نمادها ۸۱
 • ۴-۲ نمادشناسی آب در اشعار فروغ. ۸۱
 • ۴-۲-۱ نماد دریا و اقیانوس.. ۸۵
 • ۴-۲-۲ نماد مرداب.. ۸۶
 • ۴-۳ نمادشناسی باد. ۸۷
 • ۴-۴ نمادشناسی حیوانات.. ۸۸
 • ۴-۴-۱ آهو. ۸۸
 • ۴-۴-۲ بره ۸۹
 • ۴-۴-۳ زنجره (سیرسیرک) ۹۰
 • ۴-۴-۳-۱ زنجره به عنوان نماد طبیعت.. ۹۰
 • ۴-۴-۳-۲ زنجره نماد نالیدن. ۹۰
 • ۴-۴-۴ گرگ… ۹۰
 • ۴-۴-۵ مار. ۹۱
 • ۴-۴-۶ موش… ۹۱
 • ۴-۴-۷ سوسک… ۹۲
 • ۴-۵ نمادشناسی پرندگان. ۹۲
 • ۴-۵-۱ پرنده و نسیم. ۹۲
 • ۴-۵-۲ آواز قناری.. ۹۲
 • ۴-۵-۳ جغد. ۹۳
 • ۴-۵-۴ پرستو. ۹۳
 • ۴-۵-۵ عقاب.. ۹۳
 • ۴-۵-۶ کبوتر. ۹۴
 • ۴-۵-۷ کلاغ. ۹۵
 • ۴-۵-۸ گنجشک… ۹۶
 • ۴-۵-۹ نماد ملخ.. ۹۷
 • ۴-۶ نمادشناسی گل و گیاهان. ۹۷
 • ۴-۶-۱ باغ. ۹۷
 • ۶-۴-۲-۱ نمادشناسی درخت کاج. ۱۰۰
 •       ۶ -۴-۲-۲- درخت ،نماد صبر و استقامت۱۰۱
 • ۴-۶-۳ نماد گل. ۱۰۱
 • ۴-۶-۳-۱ گل شقایق. ۱۰۱
 • ۴-۶-۳-۲ گل لاله. ۱۰۲
 • ۴-۶-۳-۳ گل نرگس… ۱۰۲
 • ۴-۶-۳-۴ کشتزار. ۱۰۳
 • ۴-۶-۳-۵ باغچه. ۱۰۳
 • ۴-۷ نماد زمان در اشعار فروغ. ۱۰۵
 • ۴-۷-۲ شب: نماد استبداد و خفقان حاکم بر اجتماع. ۱۰۶
 • ۴-۸ نماد اجرام آسمان در اشعار فروغ. ۱۰۶
 • ۴-۸-۱ خورشید. ۱۰۶
 • ۴-۸-۲ شعله بنفش… ۱۰۷
 • ۴-۸-۳ آفتاب: نمادی از طبیعت.. ۱۰۷
 • ۴-۸-۴ خورشید :(آفتاب): سمبل زندگی و حیات و امید و یادآور ایام خوش زندگی (گذشته) ۱۰۸
 • ۴-۸-۵ چراغ:نماد روشنی و آزادی و عدالتگری.. ۱۰۸
 • ۴-۸-۳-۱ چراغ: نماد امید و خوشبختی، عشق وکانون خانوادگی.. ۱۰۹
 • ۴-۸-۴ ستاره: نماد امید و خوشبختی.. ۱۰۹
 • ۴-۸-۴-۱ ستاره: به عنوان نمادی از امید و شادی.. ۱۰۹
 • ۴-۸-۵ ابر: نمادی از و یرانی و تباهی.. ۱۱۰
 • ۴-۸-۶ تیرگی آسمان: نماد غم و اندوه ۱۱۰
 • ۴-۸-۷ ظلمت: سمبلی از سکون و افسردگی.. ۱۱۰
 • ۴-۸-۷-۱ ظلمت: سمبول زشتی ها ۱۱۰
 • ۴-۸-۸ سیاهی: سمبلی از ترس و وحشت.. ۱۱۱
 • ۴-۸-۹ زمین: نماد هستی و وجود طبیعت.. ۱۱۱
 • ۴-۸ نمادآینه. ۱۱۱
 • ۴-۹ نماد فصلها ۱۱۲
 • ۴-۹-۱ زمستان و برف.. ۱۱۳
 • ۴-۹-۲ تابستان و سبز. ۱۱۳
 • ۴-۱۰ نماد زندگی.. ۱۱۴
 • ۴-۱۱ نماد اعداد. ۱۱۴
 • ۴-۱۲ نماد پنجره ۱۱۵
 • ۴-۱۳ نماد کوچه. ۱۱۵

 

 • فصل پنجم: نتیجهگیری.. ۱۱۷
 • نمودار. ۱۲۱
 • منابع و ماخذ. ۱۲۳

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0