نقش روشهاي آموزشي ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري : پایان نامه ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

دانلود پایان نامه نقش روشهاي آموزشي ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري

دانلود پایان نامه ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” نقش روشهاي آموزشي ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري ” با گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده نقش روشهاي آموزشي ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري:

سبزيجات جايگاه مهمي در وعده غذايي انسان ها دارند. مصرف سبزيجات تأثير مهمي در سلامت انسان ها ايفا مي كند. افزايش دانش سبزيكاران نقش بسزايي در توليد محصولات سالم دارد و در نهايت سلامت جامعه را تضمين مي كند. تحقيق حاضر تحت عنوان “نقش روش هاي آموزشي – ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري” مي باشد كه از نوع پيمايشي، و توصيفي – همبستگي مي باشد.

ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري سبزيكاران شهرستان ري هستند كه تعداد آن ها ۱۱۵۹ نفر است و جنسيت جامعه مرد مي باشد، با استفاده از جدول كرجسي و مورگان و همچنين فرمول كوكران تعداد نمونه به ۲۴۵ نفر رسيد. پايايي پرسشنامه ۸۳ درصد تخمين زده شد. متغير وابسته تحقيق كاهش استفاده از نهاده هادر كشت سبزيجات مي باشد. متغيرهاي روش برگزاري دوره هاي آموزشي‏ تطابق آموزش هاي ارائه شده با نيازها و ميزان بهره مندي از فعاليتهاي سمعي – بصري ۴/۱۱ درصد از متغير وابسته را تبيين كنند. همچنين در تحليل رگرسيون مربوط به ساير فعاليت ها سن سبزيكاران و ميزان درآمد ماهيانه از شغل سبزيكاري توانستند ۲۲ درصد از متغير وابسته را تبيين كنند.

اهميت و ضرورت موضوع

رشد سريع علم و فناوری های نوين، استفاده بی رويه از کودها و سموم شيميايی اگرچه باعث افزايش کمی توليدات کشاورزی گرديده و مشکل غذا را در بسياری از کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه حل نموده است اما به دليل تأثير نامطلوب باقی مانده سموم و هورمون های موجود در کودهای شيميايی بالاخص نيترات و کادميوم بعنوان ۲ عامل بيماری زا و سرطانزا در انسان در جهان مطرح شده است (چايچی، ۱۳۸۸: ۵۰-۴۹).

استفاده گسترده از سموم و كودهاي شيميايي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بخشي از فعاليتهاي كشاورزي است كه منجر به افزايش محصول در كوتاهترين زمان مي گردد اما در اين ميان چگونگی افزايش و بهره وری هرچه بيشتر گياهان نيز از اهميت خاصی برخوردار است. در چند دهه گذشته كيفيت سبزيجات بدليل استفاده بيش از حد كودهاي شيميايي براي تسريع در رشد محصول در كمترين زمان و همچنين سموم شيميايي بدليل مبارزه سريع و آسان با آفات، بيماريها و علفهاي هرز پايين آمده است. همچنين در فرآيند مبارزه عليه آفات، حشرات مفيدي از جمله زنبور عسل در معرض خطرات ناشي از اثر حشره كش ها قرار گرفته و آسيب مي ببيند (صاحب زاده، ۱۳۸۵: ۱).

استفاده غير معقولانه و گسترده از سموم دفع نباتی عليه آفات منجر به بروز مشکلات عديده ای می گردد که از آن جمله نابودي دشمنان طبيعی، ايجاد مقاومت آفات در برابر سموم، بوجود آمدن آفات جديد و مسموميت انسانی و ساير حيوانات اهلی و آلودگی های شديد محيط زيست است (شهند، ۱۳۸۵: ۷۵-۷۰).

اكثر كودها بدليل دارا بودن بنيانهاي شيميايي در خاك اثر ماندگاري طولاني داشته و با تغيير شكل بصورت مضر جذب گياه مي شوند و در دراز مدت اثرات مهلكي بر سلامت انسان مي گذارند. به منظور تأييد موضوع مطرح شده مي توان اثرات مصرف بيش از حد كودهاي ازته (اوره) را ذكر كرد. نيتروژن موجود در اين كود طي فرآيند واكنش بر روي گياه و در خاك تبديل به نيتريت (NO2 ) و نيترات (NO3) شده كه مصرف گياه آلوده به نيترات مضر سرطانزا بوده و سلامت انسان را به خطر مي اندازد (صادقي پور، ۱۳۸۷: ۱). تأثيرات و تبعات کاربرد کودها، سموم و هورمون های شيميايی بر سلامت انسان، دام و خاک موجب شد تا حد مجاز استفاده از هر يک از اين مواد تعيين گردد، متاسفانه در برخی از توليد کنندگان بدليل همين مصرف بالا از طرف کشاورزان و بالاخص سبزي کاران حتی در مواردی حد مجاز افزايشی غير معمول داشته باشد. بر همين اساس به منظور جلوگيری از مصرف بی رويه کود و سموم و اهميت غذای سالم، وزارت کشاورزی قوانين و راهکارهايی ارايه کرده است اما عدم کنترل و نظارت دقيق باعث شده تا مواد نگهدارنده، سموم و کودها بسيار بالاتر از حد مجاز در مواد غذايی و گياهان وجود داشته باشد (بهشتيان، ۱۳۸۸: ۵۷-۵۴).

تا زمانی که افراد درگير با اين موضوع نياز به تغيير در رويه خود مبنی بر کاهش مصرف مواد و نهاده های شيميايی را درک نکنند تغيير امکان پذير نخواهد بود. ميردامادی بيشتر يادگيری ها را غير ارادی می داند که بطور تصادفی ياد گرفته می شوند و تغيير در رويه احساس می شود  اما مقدار زيادی از آن را ارادی دانسته که برای آموختن آن برنامه وجود دارد و با توسعه استراتژی هايي به يادگيری مؤثرتر و با دوام کمک می شود. بيشتر يادگيری های ارادی از احساس نياز فوری و واقعی برمی آيد. در بسياری از کشورهای در حال توسعه، ميزان رشد جمعيت بالاتر از رشد توليدات کشاورزی است. برای افزايش توليدات کشاورزی در آينده، روشهای جديدی بايد پيدا و به اجرا درآيند. برای اين کار کشاورزان نه تنها بايد چگونگی توليد مواد غذايی بيشتر را بدانند، بلکه چگونگی جلوگيری از آفات و امراضی که باعث نابودی محصول می شود را نيز بايد بدانند. دانش و تخصص کشاورزی از طريق دوره های رسمی، فعاليت های غير رسمی، دستگاههای ارتباط جمعی و مباحث ميان کشاورزان انتقال می يابد. آموزش به عنوان محور اصلی برای پذيرش به منظور اجرا می باشد بنابراين آموزش و يادگيری فعاليتی است جامع، که قابل اجرا برای فعاليتهای کشاورزی می باشد (بلوم، ۱۳۸۲: ۲).

جهت دستيابی به توسعه ملی و متحول نمودن جامعه تلاش و کوششی پيگير لازم است تا دستيابی به توسعه کشاورزی سريعتر صورت گيرد. در اين رابطه، انتقال اطلاعات و آموزش ضروری می باشد. زيرا مسايل آموزش و يادگيری در روستاها نه تنها براساس لزوم آموزش جهت توسعه کشاورزی مورد توجه و قضاوت قرار می گيرد، بلکه از نقطه نظر نقشی که کشاورزی در جريان توسعه ملی بازی می کند، از اهميت بسزايی برخوردار می باشد. با توجه به اهميت و نقش آموزش در كشاورزي آمارها و واقعيتهاي موجود روشن مي سازد كه سطح آموزش كشاورزي در بسياري از موارد پايين تر از سطح آموزش در جامعه شهري است. در كشورهاي توسعه يافته، تقريباً تمام محصولات كشاورزي و فرآورده هاي غذايي توسط كشاورزاني توليد مي شود كه به ميزان وسيعي بي سوادند و آنهايي هم كه آموزش ديده اند، ميزان سوادشان بندرت از سطح ابتدايي بالاتر رفته است از اين رو كمبود خدمات آموزشي – ترويجي مي تواند به راستي عواقب و نتايج ناگواري را در پي داشته باشد (موحدمحمدی، ۱۳۸۲: ۱۲-۱۰).

طی مصاحبه ای که با نظيفي مسئول اداره ترويج جهاد کشاورزی شهرستان ری در مهر سال ۱۳۸۹ صورت گرفت، متأسفانه به دلايلی از قبيل عدم آگاهی نسبت به مصرف اصولی سموم شيميايی، مصرف بهينه، عدم رعايت سمپاشی در زمان مناسب، مصرف انواع سموم با انواع مقادير و دستيابی به نتيجه دلخواه از طريق آزمون و خطا عوارض جسمانی در کوتاه مدت و روانی در طولانی مدت برای توليد کنندگان و مصرف کنندگان ايجاد شده است، همچنين واگذاری کشت سبزي کاری از سوی صاحبان زمين به اتباع خارجی اين امر را به کندی محقق كرده است. آلودگي جدي محيطي و مشكلات تخريب پذيري ناشي از موارد مطرح شده سبزي كاري و زمين هاي مستعد شهرستان ري را تهديد مي كند و لزوم آموزش و تغيير روش در سبزي كاران و مؤديان كشت سبزي در شهرستان ری را افزايش مي دهد. تنها در صورتي اين امر امكان پذير است كه تمام منابع انساني مورد نياز در بخش سبزي كاري در امر پيشرفت و توسعه كشاورزي بويژه سبزي كاري شهرستان ري به طريق صحيح مورد استفاده قرار گيرد تا يادگيري در سطح بالايي افزايش يافته و آموزش به طريق مستقيم و غير مستقيم و بصورت رسمي و غير رسمي اجرا شود (نظيفي‏۱۳۸۹).

با توجه به محدوده زمانی تحقيق، دوره های آموزشی- ترويجی سال ۸۷ در جدول ۱-۴ و دوره های آموزشی- ترويجی سال ۸۸ در جدول ۱-۵ آمده است. همچنين دوره های در نظر گرفته شده در سال ۸۹ در جدول ۱-۶ آمده است. با در نظر گرفتن عناوين دوره ها به منظور آموزش و اطلاع رسانی در زمينه کاهش مصرف سموم و کودها و توليد محصول سالم و همچنين استفاده از مواد بيولوژيک، برگزاري دوره ها لازم و ضروری می باشد ولی با توجه به وسعت زمين های سبزيکاری اين منطقه و همچنين بررسي عناوين كلاس ها،  دوره ها کافی نمی باشد.

با بررسي هاي صورت گرفته، موضوعي با اين عنوان و با در نظر گرفتن سموم شيميايي و كودهاي نيتراته و فسفاته در منطقه شهرستان ري صورت نگرفته است كه در صورت تحقق اين امر اين پژوهش مي تواند منبعي براي علاقمندان و محققين قرار گرفته و همچنين ارگانها و نهادهاي مربوطه در شهرستان ري همچون جهاد كشاورزي در برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي – ترويجي، توصيه جهت مصرف بهينه سموم و نهاده ها، اداره بهداشت و درمان در مواردي از قبيل تأثير سموم و نهاده ها بر سلامت مصرف كننده و افرادي كه در ارتباط مستقيم با اين مواد هستند، شهرداري شهرستان در ايجاد تدابير و برنامه ريزي براي جلوگيري از نفوذ آبهاي آلوده ناشي از ورود سموم و نهاده ها در آبهاي روان منطقه و همچنين تعيين شاخص هايي براي ممانعت از ورود سبزيجات آلوده در ميادين سطح شهرستان، فرمانداري شهرستان براي اداره و ايجاد هماهنگي بين نهادها و ادارات مربوطه مي توانند با مراجعه به اين تحقيق از نتايج آن براي برنامه ريزي در فعاليت هاي خود استفاه نمايند .

 

 اهداف تحقيق

هدف كلي: بررسي نقش روشهاي آموزشي – ترويجي در كاهش استفاده از نهاده ها در كشت سبزيجات شهرستان ري مي باشد.

اهداف اختصاصي نيز شامل:

۱- بررسي ويژگي هاي فردي سبزيكاران و تأثير آن بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري

۲- بررسي فعاليت هاي ترويجي – آموزشي مؤثر بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري

۳- بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري

۴- بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري

۵- شناسايي موانع و محدوديتها و تأثير آن بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري

۶- شناسايي عوامل محيطي و تأثير آن بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري

 

فهرست مطالب

چكيده۱

فصل اول: طرح مسأله

مقدمه۳
بيان مسأله۴
اهميت و ضرورت موضوع۱۰
اهداف تحقيق۲۱
محدوده هاي تحقيق
قلمرو مكاني۲۱
قلمرو زماني۲۲
قلمرو موضوعي۲۲
محدوديتهاي تحقيق۲۲
تعاريف عملياتي۲۲

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع

بخش اول: ادبيات نظري

مقدمه۲۸
طبقه بندي سبزي ها۲۸
عوامل محيطي مؤثر در پرورش سبزيها۲۹
مشخصات بذر خوب۳۰
خاك هاي مناسب براي كشت سبزي۳۰
احتياجات دمايي۳۲
آب۳۲
آفات و عوامل بيماري زا ۳۳
مديريت خاك و كوددادن۳۷
انواع كودهاي مورد نياز سبزي۳۸
كودهاي آلي۳۸
كود سبز۳۸
كود حيواني۳۸
كودهاي معدني يا شيميايي۳۹
كودهاي ازته۳۹
كودهاي فسفاته۴۰
كودهاي پتاسه۴۰
كودهاي بيولوژيك ۴۱
عوامل مؤثر در ميزان مصرف كودها و سموم شيميايي۴۱
مقدمه اي بر آموزش۴۲
تعريف آموزش۴۳
انواع آموزش۴۴
آموزش مداوم و توسعه پايدار۴۴
انواع روش هاي آموزش كشاورزي۴۶
تعريف ترويج۴۹
اهداف ترويج كشاورزي۴۹
انواع وسايل كمك آموزشي۵۰
معرفي شهرستان ري۵۲
موقعيت۵۲
وضعيت توپوگرافي و اقليمي۵۲
توزيع جغرافيايي جمعيت۵۲
موقعيت كشاورزي۵۳

بخش دوم: ادبيات تجربي

۲-۱۶-۱- تحقيقات داخلي۵۳

۲-۱۶-۲- تحقيقات خارجي۵۵

بخش سوم: چهارچوب نظري۵۹

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱- مقدمه۶۱

۳-۲- نوع و روش تحقيق۶۱

۳-۳- جامعه آماري۶۱

۳-۴- روش نمونه گيري و حجم نمونه۶۲

۳-۵- ابزار جمع آوري داده ها و گردآوري اطلاعات۶۲

۳-۵-۱- روايي پرسشنامه۶۳

۳-۵-۲- پايايي پرسشنامه۶۳

۳-۶- متغيرهاي تحقيق۶۳

۳-۷- فرضيات تحقيق۶۵

۳-۸- منابع جمع آوري اطلاعات ۶۹

۳-۹- روش هاي آماري۶۹

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

۴-۱- مقدمه۷۱

بخش اول: آمار توصيفي

۴-۲- توصيف ويژگيهاي فردي سبزيكاران مورد مطالعه۷۱

۴-۳- توصيف اظهار نظرهاي سبزيكاران مورد مطالعه۷۳

بخش دوم: آمار استنباطي

۴-۴- همبستگي كاهش استفاده از سموم و نهاده ها با متغير فعاليتهاي آموزشي-ترويجي۹۵

۴-۵- همبستگي كاهش استفاده از سموم و نهاده ها با متغيرهاي تحقيق۹۶

۴-۶-  بررسي و تحليل رگرسيون چند متغيري نگرش۹۸

فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادها

۵-۱- خلاصه۱۰۲

۵-۲- نتيجه گيري و بحث۱۰۳

۵-۲-۱- نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي۱۰۳

۵-۲-۲- نتايج حاصل از يافته هاي استنباطي۱۰۷

۵-۳- پيشنهادها۱۱۲

۵-۴- پيشنهادهايي به منظور تحقيقات آتي۱۱۳

فهرست منابع و مؤاخذ۱۱۴

ضمائم۱۱۸

فهرست جداول
ميزان توليد كود شيميايي اوره از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ در ايران۶
ميزان نيترات در ۸ نمونه برگي در شهرستان ري- ۱۳۸۸٫٫٫٫۸
ميزان عناصر غذايي پرمصرف و كم مصرف در ۲۰ نمونه خاكي سبزيكاري در

شهرستان ري-۱۳۸۸٫٫٫۹

۱-۴- دوره هاي آموزشي –  ترويجي جهاد كشاورزي شهرستان ري-۱۳۸۷٫٫٫۱۳

۱-۵- دوره هاي آموزشي –  ترويجي جهاد كشاورزي شهرستان ري-۱۳۸۸٫٫٫۱۵

دوره هاي آموزشي –  ترويجي جهاد كشاورزي شهرستان ري-۱۳۸۹٫٫٫٫۱۷
روستاهاي تحت پوشش مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي كهريزك۲۴
روستاهاي تحت پوشش مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي فشافويه۲۵
روستاهاي تحت پوشش مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي قلعه نو۲۶
ميزان تحمل سبزي هاي مختلف به PH 31
فعاليت ها و مواد بيولوژيك توزيع شده در بين سبزيكاران۳۴
آفات يا عامل بيماري زا در سبزيجات و كنترل شيميايي ۳۵
آفات يا عامل بيماري زا در سبزيجات وكنترل بيولوژيكي۳۶
خلاصه نظريات مطرح شده ۵۷
بخش سوم: چارچوب نظري۵۹

۳-۱- تناظر پرسشنامه با اهداف تحقيق ۶۲

۳-۲- ضريب آلفاي كرومباخ براي تعيين اعتبار پرسشنامه ۶۳

۴-۱- توزيع فراواني سن سبزيكاران مورد مطالعه ۷۱

۴-۲- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلات ۷۲

۴-۳- توزيع فراواني مقدار زمين سبزيكاران افراد مورد مطالعه ۷۳

۴-۴- بهره گيري سبزيكاران از تخصص كارشناسان ۷۳

۴-۵- توزيع فراواني ملاك انتخاب مواد شيميايي توسط سبزيكاران ۷۴

۴-۶- توزيع فراواني نظرسنجي از سبزيكاران۷۴

۴-۷- روند معرفي مواد بيولوژيك به سبزيكاران ۷۵

۴-۸- توزيع فراواني تطابق آموزش ها با نيازهاي سبزيكاران ۷۵

۴-۹- ميزان تأثير آگاهي از فناوري در زمينه افزايش توليد ۷۶

۴-۱۰- توزيع فراواني ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي۷۶

۴-۱۱- اولويت بندي ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي ۷۷

۴-۱۲- توزيع فراواني دسترسي به منابع اطلاعاتي ۷۷

۴-۱۳- اولويت بندي ميزان دسترسي به منابع اطلاعاتي ۷۸

۴-۱۴- توزيع فراواني ميزان استفاده سبزيكاران از فعاليتهاي سمعي-بصري۷۸

۴-۱۵- اولويت بندي ميزان استفاده سبزيكاران از فعاليتهاي سمعي-بصري ۷۹

۴-۱۶- توزيع فراواني ميزان تأثير روشهاي آموزشي ۷۹

۴-۱۷- اولويت بندي ميزان تأثير روشهاي آموزشي ۷۹

۴-۱۸- توزيع فراواني ميزان استفاده سبزيكاران از وسايل آموزشي۸۰

۴-۱۹- اولويت بندي ميزان استفاده سبزيكاران از وسايل آموزشي ۸۱

۴-۲۰- توزيع فراواني ميزان مؤثر بودن روشهاي آموزشي ۸۱

۴-۲۱- توزيع فراواني مكان برگزاري دوره هاي آموزشي ۸۲

۴-۲۲- توزيع فراواني ميزان تأثير خدمات وحمايتهاي دولتي در ميزان مصرف سموم و كودهاي شيميايي۸۲

۴-۲۳- اولويت بندي ميزان تأثير خدمات وحمايتهاي دولتي در مصرف سموم و كودهاي شيميايي۸۳

۴-۲۴- توزيع فراواني ميزان همكاري سبزيكاران با همياران دولتي ۸۳

۴-۲۵- اولويت بندي ميزان همكاري سبزيكاران با همياران دولتي   ۸۴

۴-۲۶- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس نوع عضويت در تشكل        ۸۴

۴-۲۷- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس نوع مالكيت   ۸۵

۴-۲۸- شغل دوم سبزيكاران         ۸۵

۴-۲۹- ميزان درآمد ماهيانه از شغل سبزيكاري                ۸۶

۴-۳۰- ميزان درآمد ماهيانه از شغل دوم                   ۸۶

۴-۳۱- تأثير قيمت بر ميزان مصرف كودها و سموم شيميايي    ۸۷

۴-۳۲- منابع تهيه بذر     ۸۷

۴-۳۳- اولويت بندي دلايل عدم استفاده از مواد بيولوژيك    ۸۸

۴-۳۴- اولويت بندي تأثير موانع و محدوديتها در مصرف سموم و كودهاي شيميايي۸۸

۴-۳۵- شرايط محيطي مؤثر در كاهش مصرف سموم شيميايي ۸۹

۴-۳۶- ديدگاه سبزيكاران درباره تأثير مضرات سموم شيميايي براي سلامت انسانها                ۸۹

۴-۳۷- ديدگاه سبزيكاران درباره تأثير مضرات كودهاي شيميايي براي سلامت انسانها۹۰

۴-۳۸- تأثير مضرات مصرف سموم شيميايي براي سلامت سبزيجات      ۹۰

۴-۳۹- تأثير مضرات مصرف كودهاي شيميايي براي سلامت سبزيجات           ۹۱

۴-۴۰- تأثير فوايد  مصرف سموم شيميايي براي زمين سبزيكاري ۹۱

۴-۴۱- تأثير فوايد مصرف كودهاي شيميايي براي زمين سبزيكاري   ۹۲

۴-۴۲- تأثير مضرات مصرف سموم شيميايي براي زمين سبزيكاري    ۹۲

۴-۴۳- تأثير مضرات مصرف كودهاي شيميايي براي زمين سبزيكاري          ۹۳

۴-۴۴- اطلاع از استاندارد مصرف سموم شيميايي در كشت سبزيجات۹۳

۴-۴۵- اطلاع از استاندارد مصرف كودهاي شيميايي در كشت سبزيجات              ۹۴

۴-۴۶- ميزان مصرف سموم شيميايي در كشت سبزيجات  ۹۴

۴-۴۷- ميزان مصرف كودهاي شيميايي در كشت سبزيجات ۹۵

۴-۴۸- ضريب همبستگي بين متغير روش هاي آموزشي-ترويجي با كاهش مصرف سموم

و نهاده ها۹۶

۴-۴۹- ضريب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق با كاهش مصرف سموم و نهاده ها۹۸

۴-۵۰- رگرسيون گام به گام به منظور پيش بيني عوامل آموزشي-ترويجي تأثيرگذار بر

نگرش سبزيكاران ها۹۹

۴-۵۱- رگرسيون گام به گام به منظور پيش بيني عوامل تأثيرگذار بر نگرش سبزيكاران۱۰۰

پيوست الف- پرسشنامه۱۱۹

پيوست ب- سطح زير كشت و توليد نهايي در سال زراعي ۸۹-۸۸٫٫٫۱۲۷

رابطه ۳-۱- فرمول آلفاي كرومباخ جهت حجم نمونه انتخابي۶۲

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0