سنجش اضطراب كتابخانه‌اي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی و اطلاع رسانی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته كتابداري

عنوان:

سنجش اضطراب كتابخانه‌اي دانشجويان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم

براساس مقياس اضطراب كتابخانه‌اي باستيك

   

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

۱-۱- چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                               

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۲مقدمه    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳- مساله   …………………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۴- بيان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۵- موضوع ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۶- تعاريف مفهومي و عملياتي………………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۱- اضطراب ………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۲- اضطراب كتابخانه‌اي………………………………………………………………………………………………………..

۱-۶-۳- مقياس اضطراب كتابخانه‌اي باستيك …………………………………………………………………………………

۱-۶-۴- سطوح اضطراب كتابخانه‌اي …………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۵- معيارهاي فرعي اضطراب كتابخانه‌اي ………………………………………………………………………………..

۱-۶-۶- كتابخانه دانشكده‌اي…………………………………………………………………………………………………………

۱-۶-۷- دانشجويان دانشكده علوم انساني…………………………………………………………………………………………………….

۱-۸- فرضيه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۹- اهميت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱۰- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱۰-۱- هدف كلي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۰-۲- اهداف فرعي پژوهش …………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۱- پرسش‌هاي اساسي پژوهش…………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۲- فايده ………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱۳- متغيرهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱۴- روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه پژوهش

 

 

۲-۱– مباني نظري پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲- مفهوم اضطراب عمومي……………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۱- مقياس ارزيابي اضطراب عمومي ……………………………………………………………………………….

۲-۱-۳- مفاهيم مرتبط با اضطراب ……………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۱- اضطراب اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۲- اضطراب رايانه‌اي………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۲-۱- نگرش‌هاي اضطراب ……………………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۲-۲- جنسيت و اضطراب رايانه‌اي………………………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۲-۳- مقياس‌هاي ارزيابي اضطراب راايانه‌اي…………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۳- اضطراب رياضي…………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۳-۱- مقياس‌هاي ارزيابي اضطراب رياضي……………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴- اضطراب امتحان……………………………………………………………………………………………………….

۲ -۱-۳-۴-۱- مقياس‌هاي اضطراب امتحان………………………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۵- اضطراب كتابخانه‌اي……………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۳-۵-۱- نظريه‌ اضطراب كتابخانه‌اي ملون…………………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۵-۲-عوامل مرتبط با اضطراب كتببخانه‌اي………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۵-۳- ويژگي‌هاي دانشجويان مضطرب كتابخانه‌اي…………………………………………………………….

۲-۱-۳-۵-۴- عوامل موثر در بروز اضطراب كتابخانه‌اي………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۵-۵- مقياس سنجش اضطراب كتابخانه‌اي ……………………………………………………………………..

۲-۱-۳-۵-۶- نمودار فرايند توسعه مقياس اضطراب كتابخانه‌اي…………………………………………………….

۲-۲- مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده ……………………………………………………………………………………………

۲-۲-۱- پژوهش‌هاي انجام شده در ايران ………………………………………………………………………………………

۲-۲-۲- پژوهش‌هاي انجام شده در خارج كشور ……………………………………………………………………………

 

فصل سوم: روش پژوهش و گردآوري اطلاعات

۳-۱- جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۲- روش نمونه‌گيري ………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۴- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………

۳-۵- ابزارهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..

۳-۶- روش تجزيه و تحليل اطلاعات …………………………………………………………………………………………….

۳-۷- محدوديت‌هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………………………

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل يافته‌ها

 

۴-۱– مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲- يافته‌هاي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱– مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۵-۲-  بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………

۵-۳- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………….

۶-۴- پیشنهاداتی برای پژوهش‌هاي آينده ………………………………………………………………………………………………………

 

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

چکیده‌ی انگلیسی

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     صفحه

جدول ۴-۱-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

جدول ۴-۲-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

جدول ۴-۳- ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار ۴- ۱- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نمودار ۴- ۲- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نمودار ۴-۳- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

هدف از انجام این تحقیق، تعیین و تشریح وضعیت اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه قم است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی به بررسی وضعیت اضطراب کتابخانه‌ای و معیارهای فرعی آن با توجه به جنسیت، مقطع تحصیلی و پایه‌های تحصیلی مختلف در دانشجویان مورد بررسی می‌پردازد. نمونه مور نظر تحقیق به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است که شامل ۳۰۰ نفر از دانشجویان زن و مرد دوره‌های روزانه و شبانه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده ادبيات و علوم انساني می‌باشد.

برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه برگرفته از مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای باستیک می‌باشد و پس از ترجمه و ویرایش مقیاس، پایایی و روایی آن مورد آزمون قرار گرفته است. در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق، روشهای آماری تحلیل واریانس آزمون تی.T  آزمون کای دو مورد استفاده قرار گرفت.

 

 

 

کلید واژه‌ها:

اضطراب کتابخانه‌ای، کتابخانه‌های دانشگاهی، دانشجویان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه قم

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0