بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام و عوامل موثر بر آن : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام و عوامل موثر بر آن : پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی و با عنوان بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام و عوامل موثر بر آن در ۱۵۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در فرايند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام و عوامل موثر بر آن:

پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آگاهي و استفاده مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم‌گيري در سازمان‌هاي دولتي استان ايلام انجام گرفته است. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي- پيمايشي مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش مديران و كارشناسان ۸۳ سازمان دولتي استان ايلام بوده كه با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي ابتدا ۲۵ سازمان انتخاب گرديد و سپس اطلاعات مورد نياز پژوهش از كليه مديران عالي و مياني آن سازمان‌ها جمع‌آوري گرديد.

در مجموع حجم نمونه آماري ۲۰۵ نفر بود. براي اندازه‌گيري از مدل پذيرش فناوري تغيير يافته و تئوري عمل استدلالي استفاده شده است. براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه و براي تجزيه و تحليل داده‌ها، از آمار توصيفي (جدول توزيع فراواني، درصد فراواني) و آمار استنباطي (آزمون كولموگروف- اسميرنف، آزمون t، آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن، آزمون رگرسيون چند گانه گام به گام) استفاده شده است.

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد تفاوت معناداري بين دو گروه مديران زن و مرد در استفاده از سيستم اطلاعات مديريت وجود ندارد. همچنين بين گروه‌هاي با سطوح جايگاه سازماني متفاوت در استفاده از آن نيز تفاوتي مشاهده نشد. همچنين بين ميزان استفاده مديران از MIS بر اساس گروه‌هاي سني تفاوت وجود دارد به گونه‌اي كه مديران مسن‌تر كمتر از MIS استفاده مي‌كنند و بين ميزان استفاده از MIS بر اساس گروه‌هاي سابقه خدمت تفاوت وجود دارد. تحليل رگرسيوني گام به گام حاكي از اين است كه شش عامل حمايت سازماني، حمايت مالي، كاربرد اينترنت، حمايت مدير ارشد، در دسترس بودن و اعتقاد به اثربخشي به عنوان مهمترين عوامل موثر بر بكارگيري MIS مي‌توانند يك مدل قابل اتكا براي برآورد ميزان كاربرد MIS ارائه نمايند.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

مي‌توان نقش سيستم‌هاي مديريت اطلاعات را به سان كار قلب در بدن انسان دانست. اطلاعات، خون و سيستم اطلاعاتي قلب است. قلب وظيفه رساندن خون تميز به تمام اجزاي بدن انسان را از جمله مغز بر عهده دارد. در زمان ضرورت، قلب سريعتر كار مي‌كند، آن را پردازش مي‌كند و خون كافي به مقصد مي‌رسد و نيازهاي كلي و جزئي بدن آدمي را برآورده مي‌سازد (رنجي جيفرودي، ۱۳۸۸). MIS نيز دقيقاً اين نقش را براي سازمان بازي مي‌كند. اين سيستم تضمين مي‌كند كه داده‌هاي مناسب از منابع مختلف جمع‌آوري و پردازش شوند و به تمام مقاصدي كه به آن داده‌ها نياز است ارسال گردند. با توجه به اين كه سيستم‌هاي اطلاعاتي رايج در سازمان‌هاي كشور‌هاي توسعه يافته، به طور مناسبي در خدمت مديران اين گونه سازمان‌ها قرار دارند، و از طرفي در عمل ملاحظه مي‌شود عليرغم قابليت‌هاي مناسبي كه در اين ابزارهاي خوب به نحو شايسته‌اي از آنها استفاده نمي‌شود، لذا هدف از اين پژوهش تعيين ميزان بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريتي در سازمانهاي دولتي استان ايلام و شناسايي برخي عوامل موثر بر آن است. متأسفانه در گذشته از اين سيستم در عمل كمتر در سازمان‌هاي دولتي استفاده گرديده و اخيراً نيز كه توجه برخي از سازمان‌ها به بكارگيري از اين سيستم‌ها معطوف شده، در عمل با موانعي موجه گرديده‌اند كه آنها را دچار سرخوردگي، سردرگمي و بعضاً مشكلات بيشتري نسبت به گذشته نموده است. عليرغم همه اين موارد نيز متأسفانه بررسي و پژوهش جامعي در اين مورد به عمل نيامده است. سازمانهاي دولتي ايران و به تبع آن استان ايلام از پايين بودن بهره‌وري رنج مي‌برند و بسياري از مسئولين تلاش‌هايي جهت يافتن راه‌كارهاي مناسب براي رفع اين مشكل داشته‌اند.

به نظر مي‌رسد بهره‌گيري مناسب از سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي به منظور بهبود مديريت مديران و افزايش بهره‌وري آنان، مي‌تواند يكي از اين راه‌ كارها باشد. اما به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه براي اين سازمان‌ها حاكم مي‌باشد، به ويژه مسائل و مشكلاتي كه از بعد فرهنگي و اجتماعي، در اين سازمان‌ها و به خصوص نيروي انساني شاغل در آنها (اعم از مديران و كاركنان) وجود دارد، كاربرد اين ابزار به سادگي امكان‌پذير نيست و در عمل نيز مشاهده گرديده كه كمتر سازمان‌ دولتي بوده است كه توانسته باشد از اين سيستم‌ها به نحو كارآمدي استفاده نموده باشد. لذا در صورتي كه بتوان با انجام تحقيقاتي، راه‌كارهايي براي استفاده اثربخش از اين سيستم‌ها ارائه نمود، قطعاً گام مفيدي در حل معضلات سازمان‌هاي دولتي برداشته شده است و بدين لحاظ اين پژوهش مي‌تواند از اهميت مناسبي برخوردار باشد، به ويژه آن كه تا كنون پژوهش جامعي در كشور، در اين خصوص به عمل نيامده است.

خلاصه آن كه اگر يك نمونه مناسب نظري كه موارد زير را در آن مورد توجه قرار داد ارائه شود، گامي مؤثر در راستاي بهبود پژوهشهاي نظري و كاربردي مديريت در ايران برداشته شده است.

۱- انجام يك پژوهش نظري و كاربردي در سازمانهاي دولتي

۲- اصلاح روش اداره سازمانهاي دولتي در ايران واعمال مديريت موفق و موثر بر آنها، از طريق بكارگيري مناسب سيستم‌هاي اطلاعات مديريت .

۳- بررسي عوامل تأثيرگذار بر طراحي، استقرار و بكارگيري سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي در سازمان

 

اهداف پژوهش

تعيين ميزان آشنايي و استفاده مديران دستگاههاي اجرايي استان ايلام از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري

اهداف فرعي

۱- تعيين ميزان آشنايي مديران با سيستمهاي اطلاعات مديريت

۲- تعيين ميزان استفاده و كاربرد مديران از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند      تصميم گيري

۳- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي فردي مديران و ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت

۴- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي فردي مديران و ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري

۵- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران و ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت

۶- تعيين ميزان رابطه بين ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران و ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري

 

سوالات پژوهش

اين پژوهش براي پاسخ به سوالات زير انجام مي شود.

۱ – مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه با سيستمهاي اطلاعات مديريت آشنايي دارند؟

۲ – مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري استفاده مي كنند؟

۳ – ويژگي ها و عوامل فردي مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت موثر است؟

۴ – ويژگي ها و عوامل فردي مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است؟

۵ – ويژگي ها و عوامل سازماني در محل خدمت مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان آشنايي آنها با سيستمهاي اطلاعات مديريت موثر است؟

۶ – ويژگي ها و عوامل سازماني در محل خدمت مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام تا چه اندازه در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است

 

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی اول

ويژگيها و عوامل فردي مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.

اين فرضيه شامل فرضيه هاي فرعي زير مي باشد:

۱ . بين ميزان آشنايي با سيستم اطلاعات مديريت و ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري رابطه معناداري وجود دارد.

۲ .  توانايي استفاده از سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۳ . ميزان كاربرد كامپيوتر بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۴ . ميزان كاربرد اينترنت بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۵ . اعتقاد به اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۶ .  بين ميزان استفاده مديران مرد و مديران زن از MIS در فرآيند تصميم گيري تفاوت وجود دارد.

۷ . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس سطوح تحصيلات تفاوت وجود دارد.

۸ . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس گروههاي سابقه خدمت تفاوت وجود دارد.

۹ . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس گروههاي سني تفاوت وجود دارد.

۱۰ . بين ميزان استفاده مديران از MIS در فرآيند تصميم گيري بر اساس جايگاه سازماني تفاوت وجود دارد.

 

فرضیه اصلی دوم

ويژگيهاي سازماني سازمان محل خدمت مديران سازمانهاي دولتي استان ايلام در ميزان استفاده آنها از سيستمهاي اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.

اين فرضيه شامل فرضيه هاي فرعي زير مي باشد:

۱ . حمايت سازماني بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۲ . حمايت مالي سازمان بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۳ . حمايت مدير ارشد بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۴ . در دسترس بودن سيستم اطلاعات مديريت بر ميزان بكارگيري آن در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۵ . سازمان يادگيرنده بودن سازمان بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند تصميم گيري موثر است.

۶ . شيوه تصميم گيري مدير بر ميزان بكارگيري سيستم اطلاعات مديريت در فرآيند     تصميم گيري موثر است.

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش

۱- ۱ مقدمه. ۲

۲-۱ بيان مساله. ۳

۳-۱  اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۴-۱ اهداف تحقیق.. ۶

۶-۱ فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۶-۱  فرضیه اصلی اول.. ۷

۲-۶-۱  فرضیه اصلی دوم. ۸

۷-۱ تعریف نظري واژه ها و متغيرهاي پژوهش…. ۹

۸-۱ تعریف عملياتي متغيرها ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۱-۲ مقدمه. ۱۳

۲-۲ طبقه‌بندي مديران در سازمان‌ها ۱۳

۳-۲ سطوح مختلف تصميم‌گيرندگان مديريتي.. ۱۳

۴-۲ ديدگاه‌هاي مطروحه در خصوص مديران.. ۱۴

۵-۲ معيار تعريف اطلاعات خوب براي مديران.. ۱۴

۶-۲ نقش‌هاي مديريتي و سيستم‌هاي اطلاعات حمايتي.. ۱۴

۷-۲ مديران، تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي.. ۱۶

۸-۲ مدل فردي تصميم‌گيري و سيستم‌هاي اطلاعاتي.. ۱۷

۹-۲ تصمیم گیری در سازمانها ۱۷

۱-۹-۲ شرایط تصمیم مدیران.. ۱۷

۲-۹-۲ تئوری های تصمیم گیری.. ۱۷

۳-۹-۲ تئوری کلاسیک تصمیم گیری.. ۱۸

۴-۹-۲ تئوری رفتاری تصمیم گیری.. ۱۸

۵-۹-۲ بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته. ۱۸

۶-۹-۲ یابندگی قضاوتی.. ۱۹

۷-۹-۲ قاطعیت در تصمیم گیری.. ۱۹

۸-۹-۲ استراتژی درگیر کردن دیگران در تصمیم گیری.. ۱۹

۱-۸-۹-۲ تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی.. ۱۹

۲-۸-۹-۲ مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سياست کلان قائل است : ۱۹

۱۰-۲ انواع اطلاعات… ۲۰

۱-۱۰-۲  طبقه‌بندي اطلاعات از نظر كاربرد. ۲۰

۲-۱۰-۲  طبقه‌بندي اطلاعات از نظر سطوح سازماني.. ۲۱

۱۱-۲ نقش استراتژیک اطلاعات… ۲۲

۱-۱۱-۲ سیستمها ۲۳

۲-۱۱-۲ روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی.. ۲۳

۳-۱۱-۲ چرخه حیات سیستم.. ۲۳

۴-۱۱-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی.. ۲۴

۵-۱۱-۲ سیستمهای اطلاعاتی.. ۲۴

۱۲-۲ کاربرد مدیریت… ۲۵

۱-۱۲-۲ مشارکت بیشتر در تصمیم گیری.. ۲۵

۲-۱۲-۲ افزایش سرعت در تصمیم گیري.. ۲۵

۳-۱۲-۲ افزایش سرعت در شناسائی مسائل.. ۲۵

۱۳-۲ طرح ریزی سازمان.. ۲۵

۱-۱۳-۲ کاهش ارتقاع هرم سازمان.. ۲۶

۲-۱۳-۲ تمرکز یا عدم تمرکز  بیشتر. ۲۶

۳-۱۳-۲ بهبود هماهنگی.. ۲۶

۴-۱۳-۲ شرح دقیق تری از وظایف… ۲۶

۵-۱۳-۲ افزایش کارکنان متخصص…. ۲۷

۱۴-۲ سیستم های اطلاعاتی مدیریت… ۲۷

۱۵-۲ طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي.. ۲۷

۱-۱۵-۲ طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ماهيت… ۲۷

۲-۱۵-۲ طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر ساختار ۲۸

۳-۱۵-۲ طبقه‌‌بندي سيستم‌هاي اطلاعاتي از نظر كاربرد. ۲۸

۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان مديريت… ۲۹

۱-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات مديريتي.. ۲۹

۲-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات توليد گزارش…. ۲۹

۳-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات مديران ارشد. ۳۰

۴-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات استراتژيك…. ۳۰

۵-۱-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان تصميم.. ۳۰

۶-۱-۳-۱۵-۲سيستم‌هاي پردازش تبادلات يا تراكنش‌ها ۳۲

۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات پشتيبان عمليات… ۳۲

۱-۲-۳-۱۵-۲سيستم‌هاي اطلاعات اداري.. ۳۲

۲-۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات مديريت منابع انساني.. ۳۳

۳-۲-۳-۱۵-۲سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري.. ۳۴

۴-۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات تجاري.. ۳۵

۵-۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات توليد. ۳۶

۶-۲-۳-۱۵-۲سيستم اطلاعات جغرافيايي.. ۳۶

۷-۲-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي اطلاعات اسنادي.. ۳۷

۳-۳-۱۵-۲سيستمهاي كسب و كار الكترونيكي سازمان.. ۳۷

۱-۳-۳-۱۵-۲ برنامه‌ريزي منابع سازمان.. ۳۷

۲-۳-۳-۱۵-۲ مديريت ارتباط با مشتري.. ۳۹

۳-۳-۳-۱۵-۲ مديريت زنجيره تأمين.. ۴۱

۴-۳-۳-۱۵-۲ سيستم‌هاي همكاري سازمان.. ۴۲

۱۶-۲پيشينة پژوهش…. ۴۵

۱-۱۶-۲ پژوهشات صورت گرفته در داخل كشور ۴۵

۲-۱۶-۲ پژوهشات صورت گرفته در خارج كشور ۴۸

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

۱-۳ مقدمه. ۵۴

۲-۳ نوع و روش تحقیق.. ۵۴

۳-۳ مباني تئوريك پژوهش…. ۵۴

۴-۳ مدل مفهومي پژوهش…. ۵۷

۵-۳ متغيرهاي پژوهش…. ۵۸

۱-۵-۳ متغير وابسته. ۵۸

۲-۵-۳ متغير مستقل.. ۵۸

۶-۳ روش  و تكنيك جمع آوري اطلاعات… ۵۸

۱-۶-۳ مشخصات پرسشنامه. ۵۸

۷-۳ روایی و پایانی ابزار ۵۹

۱-۷-۳ روایی / اعتبار ۵۹

۲-۷-۳ پایايی.. ۵۹

۸–۳ جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. ۶۱

۹-۳ قلمرو تحقیق.. ۶۱

۱۰-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات… ۶۱

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۱-۴ مقدمه. ۶۴

۲-۴  بررسي  ویژگی های جمعيت شناختي.. ۶۵

۱-۲-۴  جنسیت… ۶۵

۲-۲-۴  سطح تحصیلات… ۶۶

۳-۲-۴  جايگاه سازماني.. ۶۷

۴-۲-۴  سن.. ۶۸

۵-۲-۴ سابقه خدمت… ۶۹

۳-۴ بررسي شاخص هاي مربوط به متغيرهای تحقیق.. ۷۰

۱-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه آشنايي.. ۷۰

۲-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه در دسترس بودن.. ۷۱

۳-۳-۴ بررسی شاخص های مولفه توانايي.. ۷۲

۴-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه كاربرد MIS.. 73

۵-۳-۴ بررسی شاخص های مولفه آگاهي مدير. ۷۴

۶-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه حمايت مدير. ۷۵

۷-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه حمايت مالي.. ۷۶

۸-۳-۴بررسی شاخص های مولفه سازمان يادگيرنده ۷۷

۹-۳-۴بررسی شاخص های مولفه حمايت سازماني.. ۷۸

۱۰-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه شيوه تصميم گيري مديران.. ۷۹

۱۱-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه قصد كاربرد MIS.. 80

۱۲-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه كاربرد كامپيوتر. ۸۱

۱۳-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه كاربرد اينترنت… ۸۱

۱۴-۳-۴  بررسی شاخص های مولفه اعتقاد به اثربخشي.. ۸۲

۴-۴  بررسي نرمال بودن متغيرها ۸۳

۵-۴  نتایج آزمون t 84

۱-۵-۴  آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران.. ۸۴

۶-۴مقايسه ميزان استفاده گروههاي مختلف مديران از MIS.. 88

۸-۴آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرها ۹۳

۱-۸-۴ سن.. ۹۳

۲-۸-۴  سابقه خدمت… ۹۳

۳-۸-۴  در دسترس بودن.. ۹۴

۴-۸-۴  آگاهي مدير. ۹۴

۵-۸-۴  حمايت مدير. ۹۵

۶-۸-۴  حمايت مالي.. ۹۵

۷-۸-۴سازمان يادگيرنده ۹۶

۸-۸-۴  حمايت سازماني.. ۹۶

۹-۸-۴ شيوه تصميم گيري مديران.. ۹۸

۱۰-۸-۴  قصد كاربرد MIS.. 98

۱۱-۸-۴  كاربرد كامپيوتر. ۹۹

۱۲-۸-۴  كاربرد اينترنت… ۹۹

۱۳-۸-۴  اعتقاد به اثربخشي.. ۱۰۰

۱۴-۸-۴آشنايي با MIS.. 100

۱۵-۸-۴  توانايي.. ۱۰۰

۹-۴آزمون تحليل رگرسيون.. ۱۰۱

۱۰-۴ آزمون صحت مدل برازش شده ۱۰۹

۱۱-۴ خلاصه آزمون فرضیه ها ۱۱۲

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات پژوهش

۱-۵  مقدمه. ۱۲۰

۲-۵  یافته های تحقیق.. ۱۲۰

۱-۲-۵ یافته ها حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی.. ۱۲۰

۲-۲-۵ یافته های حاصل از بررسي شاخصهاي مربوط به متغيرهاي پژوهش…. ۱۲۰

۳-۲-۵  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق.. ۱۲۲

۴-۲-۵  نتایج حاصل از تحليل رگرسيون.. ۱۲۵

۵-۲-۵  سایر نتایج تحقیق.. ۱۲۵

۳-۵  پيشنهادات… ۱۲۸

۱-۳-۵  پیشنهادات کاربردی.. ۱۲۸

۲-۳-۵  پیشنهادات به محققین آتی.. ۱۲۹

۴-۵  محدودیت های تحقیق.. ۱۳۰

پيوست ۱۳۱

منابع فارسی: ۱۳۷

منابع لاتين: ۱۴۱

 

فهرست جداول

جدول(۳-۱). مؤلفه های ميزان آگاهي و كاربرد ۶۰

جدول (۴-۱). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت ۶۵

جدول (۴-۲). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات ۶۶

جدول (۴-۳). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني ۶۷

جدول (۴-۴). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن ۶۸

جدول (۴-۵). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت ۶۹

جدول (۴-۶).  توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «آشنايي با MIS 70

جدول (۴-۷).  توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «در دسترس بودن MIS 71

جدول (۴-۸).  توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «توانايي ۷۲

جدول (۴-۹). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « كاربرد MIS  ۷۳

جدول (۴-۱۰). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « آگاهي مدير  ۷۴

جدول(۴-۱۱). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «حمايت مدير ۷۵

جدول(۴-۱۲). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «  حمايت مالي   ۷۶

جدول(۴-۱۳). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «سازمان يادگيرنده ۷۷

جدول(۴-۱۴). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «حمايت سازماني ۷۸

جدول(۴-۱۵). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « شيوه تصميم گيري مديران  ۷۹

جدول(۴-۱۶). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « قصد كاربرد MIS 80

جدول(۴-۱۷). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « كاربرد كامپيوتر  ۸۱

جدول(۴-۱۸). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه «كاربرد اينترنت ۸۲

جدول(۴-۱۹). توزیع فراوانی نظرات مدیران استان در زمینه « اعتقاد به اثربخشي ۸۲

جدول(۴-۲۰). نتایج آزمون کولموگروف–اسميرنف برای بررسي پیش فرض نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه۸۳

جدول (۴-۲۱).  نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان كاربرد MIS در مديران۸۶

جدول(۴-۲۲).  نتایج آزمون t برای مقایسه میزان استفاده از MIS براساس جنسيت۸۸

جدول(۴-۲۳). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  آشنايي » براساس ميزان تحصيلات.. ۸۸

جدول (۴-۲۴)آزمون LSD بر اساس مولفه آشنايي۸۹

جدول(۴-۲۵). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  توانايي » براساس ميزان تحصيلات… ۹۰

جدول(۴-۲۶). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  كاربرد MIS  » براساس ميزان تحصيلات    ۹۰

جدول(۴-۲۷). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  آشنايي » براساس جايگاه سازماني۹۱

جدول(۴-۲۸). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  توانايي » براساس جايگاه سازماني۹۱

جدول(۴-۲۹). تجزیه یک طرفه واریانس برای مقایسه میزان «  كاربرد MIS » براساس جايگاه سازماني  ۹۲

جدول(۴-۳۰).  نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن براي ميزان آشنايي، توانايي و كاربرد MIS با متغيرهاي مورد مطالعه۹۷

جدول(۴-۳۱). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه۱۰۱

جدول(۴-۳۲). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه      ۱۰۲

جدول(۴-۳۳). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه   ۱۰۳

جدول(۴-۳۴). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه      ۱۰۴

جدول(۴-۳۵). نتايج تجزيه واريانس پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه   ۱۰۶

جدول(۴-۳۶). ضرايب رگرسيوني پيش بيني ميزان كاربرد MIS توسط مديران دستگاههاي دولتي استان ايلام بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه       ۱۰۷

جدول (۴-۳۷). نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق۱۱۸

 

فهرست نمودار و شكل

نمودار (۴-۱). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جنسيت۶۵

نمودار (۴-۲). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سطح تحصيلات۶۶

نمودار (۴-۳). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس جايگاه سازماني۶۷

نمودار (۴-۴). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سن۶۸

نمودار (۴-۵). توزيع فراواني مديران نمونه آماري بر اساس سابقه خدمت۶۹

نمودار(۴-۶). نرمالیته باقیمانده ها۱۱۰

شكل (۲-۱). ابزارهاي سيستم‌هاي همكاري سازمان۴۳

شكل (۲-۲). چارچوب نظري پژوهش۵۲

شكل (۳-۱). مدل پذيرش فناوري (TAM) 56

شكل (۳-۲). تئوري عمل استدلالي۵۶

شكل (۳-۳). مدل مفهومي پژوهش۵۷

شكل (۴-۱). نتيجه مدل آزمايش شده پژوهش ۱۱۱

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0