سیاست جناحي ايران در قبال رفتارهاي تهديدكننده امنيت غذايي

موضوع: سیاست جناحي ايران در قبال رفتارهاي تهديدكننده امنيت غذايي: واكاوي بزه انگاري و پاسخ گذاري اداري- انضباطي در زنجيره تأمين غذا

سال انتشار ۱۳۹۶

#بزه #بزه_انگاری #امنیت_غذایی #جرم_انگاری #جرم_انگاری_غذایی #زنجیره_تامین_غذایی

سياست جنايي ايران در قبال رفتارهاي تهديدكننده امنيت غذايي: واكاوي
بزهانگاري و پاسخگذاري اداري- انضباطي در زنجيره تأمين غذا

چكيده
مديريت و كنترل ناهنجاري هاي تهديد كننده امنيت غذايي در اشكال سنتي و نوظهور با شكل گيري امنيت غذايي به عنوان هنجار جامعوي – حقوقي وبرجسته شدن نقش كنشگران مختلف زنجيره تأمين غذا امري حياتي است و در سياستگذاري ها و برنامه ريزيهاي ملي و فراملي به دغدغه جدي جامعهجهاني و دولتها بدل شده است . كنترل پديده جنايي در ساحت سياست جنايي ايران (به عنوان جزئي از سياست عمومي) به ويژه با توسعه قلمرو پديدهجنايي تهديد يا نقض كننده امنيت غذايي به صورت انواع بزه هاي صنفي، اداري و مدني، صرفاً با بزه انگاري و پاسخ گذاري كيفري ممكن نيست، بلكهپاسخگذاري غيركيفري متناسب و مؤثري از جنس خود را طلب مي كند كه در حال حاضر صبغه دولتي آن غالباً برجسته و پررنگ تر از صبغه جامعوي آناست. پژوهشگر در مقاله حاضر از يك سو در جستجوي جلوههاي بزهانگاري و پاسخگذاريهاي اداري-انضباطي (غيركيفري) در زنجيره تأمين غذا است واز ديگر سو، در پي تطبيق پوشش دهي بزه انگاري و پاسخ گذاريهاي يادشده با اركان اصلي و فرعي مفهوم امنيت غذايي و تحليل آنها در قلمرو سياستجنايي ايران است.
كليد واژگان: امنيت غذايي، سياست جنايي ايران، بزهانگاري، پاسخگذاري اداري- انضباطي، زنجيره تأمين غذا.

-۱ مقدمه و پيشينه پژوهش
امنيت غذايي ۱ در پرتو اسناد بين المللي، منطقه اي و ملي در بسترتوسعه پايدار [ ۱] و مباني حقوقي مادر امنيت غذايي ، امروزه بهيكي از هنجارهاي جامعوي – حقوقي جهاني و ملي بدل شدهاست [ ۲و ۳]. هنجار امنيت غذايي و اركان اصلي آن شاملموجود بودن ۲، در دسترس بودن ۳، قابليت مصرف داشتن ۴ وپايداري ۵ و مؤلفههاي نوين وابسته به آن [ ۴و ۵] مانند ايمنيغذايي ۶، توازن تغذيه اي ۷، اولويت (ترجيح)هاي فرهنگي ۸، دانشتغذيه اي ۹ و غيره، با بروز ناهنجاري ها، تهديدها و چالش هاي۶]. از اين – طبيعي و انساني، در معرض مخاطره و نقض است [ ۸رو چنين ناهنجاري هايي در كانون توجه سياست گذاري عمومي ۱۰در سطوح بين المللي و ملي امنيت غذايي قرار گرفته است۹و ۱۰ ]. سياست جنايي ۱۱ به عنوان دانشي جديد و م ستقل و ]جزئي از ساحت دانش سياست گذاري عمومي، بطور خلاصهمديريت و كنترل پديده جنايي را بر عهده دارد [ ۱۱ و ۱۲ ]. درمدل مفهومي مكتب فرانسوي سياست جنايي، برگرفته از نظريهپردازيهاي خانم مي -ري دلماس مارتي ۱۲ و همفكران وي، دونقش « پاسخ » و « ناهنجاري » نامتغير اصلي سياست جنايي يعنيدر ،« ناهنجاري يا رفتارهاي هنجارگريزانه » آفريني مي كنند. نامتغيرهنجار جامعوي – حقوقي (در اين ،« بزه » و « انحراف » دو شكلپژوهش، امنيت غذايي ) را تهديد مي كند و سياست جنايي،سازمان دهي انواع پاسخ هاي هيأت اجتماع (دولت و جامعهمدني) را در برابر پديده جنايي – بعنوان بخش مهمي ازناهنجاريهايي كه ناگزير واكنش هيأت اجتماع را مي طلبد – بر.[ عهده ميگيرد [ ۱۱با اين توضيح، زمينه بحث در اين پژوهش، شناسايي و واكاويجلوههاي تهديدكننده امنيت غذايي در ايران در قالب بخش
۱٫ Food Security
۲٫ Availability
۳٫ Accessibility
۴٫ Usability
۵٫ Sustainability
۶٫ Food Safety
۷٫ Nutritional balance
۸٫ Cultural preferences
۹٫ Nutrition Knowledge
۱۰٫ Public Policy
۱۱٫ Criminal Policy
۱۲٫ Mireille Delmas-Marty
عمدهاي از بزه انگاريهاي غيركيفري (اداري- انضباطي ) و سپسپاسخگذاريهاي غالباً دولتي غيركيفري در شبكه هاي ذيربط استتا هنجار شكل گرفته (امنيت غذايي ) را از اين طريق در برابرچنين تهديدهايي صيانت كند . سئوال پژوهش مبتني بر اين استكه آيا بزهانگاري و پاسخگذاريهاي غيركيفري ( اداري وانضباطي) در قب ال پديده جنايي تهديدكننده امنيت غذايي درسياست جنايي ايران و در زنجيره تأمين غذ ا ۱۳ چه جلو هها،مصاديقي دارند و اركان اصلي و فرعي امنيت غذايي در سطحملي را پوشش م يدهند؟ در مقابل ، فرضيه پژوهش، وجودجلوههاي بزه انگاري و پاسخ گذاري هاي غيركيفري ( اداري وانضباطي) غالباً دولتي در سياست جنايي ايران در زنجيره تأمينغذا و پوشش بخشي از اركان اصلي و فرعي امنيت غذايي است.همچنين موضوع و عنوان مقاله حاضر در قالب تعاريف، مفاهيم ومباني اشاره شده در مباني نظري پژوهش معنا مي شود . ضرورتانجام پژوه ، ش در عدم امبحث و اثبات فرضيه ارايه شده است…

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0