بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر: پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر: پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده پایان نامه آماده بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر :

در آستانة انقلاب اسلامي و سالهاي پس از آن  مهاجرت چشم گيري در ميان شاعران اتفاق افتاد كه منجر به باز شدن فصلي نو در فصلهاي ادب پارسي شد. مهاجرت يا تبعيد، ناگزير در زبان، نگاه،‌ساختار و فرم ادبي تاثير مي گذارد. درون ماية اثر نيز نخستين عنصري است كه آن را بازتاب مي دهد. شعر مهاجرت ايران در اين سه دهة اخير، دو مرحله را پشت سرگذاشته است. الف. تازگي زخم: شاعر از زيستن در زادگاه و مشاركت در جامعه محروم شده است.دراين مرحله، اثرش گرد چهار محور مي چرخد:اعتراض- اندوهگساري براي زادگاه- غمگساري براي عزيزان و ياران و مردمش- درگيري دردناك دروني با تنهايي تحميل شده.

ب. پذيرفتن شرايط:به علت دراز شدن عمر مهاجرت،‌رابطه با سرزمين مادري ضعيف تر مي شود.اينجاست كه شاعر به فاز جديدي از تحولات دروني اش پا مي گذارد:آميختن با جامعة ميزبان-  بازتاب زخمهاي روح در لايه هاي عميق تر و ناپيداتر اثر هنري-  پذيرفتن سرنوشت تازه و كنار آمدن با آن-كشف دوبارة خود و كشف زندگي دوباره در ميان دو ميهن،‌ دو فرهنگ و دو زبان. در اين مرحله است كه اگر تعداد شاعران چشمگير باشد سبك جديدي در ادبيات پارسي به وجود مي آورند كه نه به تمامي بومي و نه غربي است بلكه تلفيقي از دو فرهنگ است. شعر مهاجرت فارسي، اكنون در اين مرحلة حساس قرار دارد و اگر نگوييم به كمال ولي به ثباتي نسبي رسيده است.

تحقيق حاضر پس از ارائة كلياتي دربارة مهاجرت و پيشينة آن با تكيه بر شعر هشت شاعر معاصر به بررسي تحولاتي كه مهاجرت بر اثر ادبي مي گذارد مي پردازد. اين تحولات  در ساختار شعر و در سه سطح زباني، ادبي و فكري قابل بررسي است.

 

واژگان كليدي: شعر معاصر،  انقلاب اسلامي ، شعرمهاجرت، شعر برون مرزي

 

 

فهرست مطالب پایان نامه آماده بررسی سروده های شاعران ایرانی خارج از کشور با تکیه بر سروده های شاعران معاصر :

 

سرآغاز………………………………….۱۰

فصل اول :کلیات                    ۱۳

۱-۱٫مهاجرت و تبعید……………………………۱۴

۱-۲٫سابقه مهاجرت…………………………..۱۴

۱-۳٫علل مهاجرت……………………………. ۱۵

۱-۴٫ادبیات مهاجرت و تبعید…………… ۱۶

۱-۴-۱٫تعریف…………………….. ۱۶

۱-۴-۲٫ادبیات مهاجرت یا تبعید؟……………..۱۸

۱-۴-۳٫پیشینه ادبیات مهاجرت و تبعید……………۱۹

۱-۵٫مهاجرت در ادبیات فارسی از آغار تا امروز…………….۲۰

۱-۶٫انواع ادبیات برون مرزی………………………۲۴

۱-۶-۱٫داستان…………………………۲۴

۱-۶-۲٫ترجمه……………………….۲۵

۱-۶-۳٫نقد………………………۲۵

۱-۶-۴٫نمایشنامه نویسی……………….۲۷

۱-۶-۵٫شعر……………………۲۷

۱-۶-۵-۱٫شعر مهاجرت و شعر تبعید……………….۲۸

۱-۶-۵-۲٫شاعران معاصر برون مرزی…………………۲۸

۱-۶-۵-۲-۱٫کارنامه ادبی شاعران این رساله ……………………..۳۰

فصل دوم : ساختار شعر برون مرزی                                  ۴۰ 

۲-۱٫سطح زبانی……………………………….۴۱ 

۲-۱-۱٫موسیقی……………………۴۱

۲-۱-۱-۱٫موسیقی اصوات……………………..۴۲

۲-۱-۱-۱-۱٫موسیقی بیرونی…………….۴۲

۲-۱-۱-۱-۲٫موسیقی کناری………………….۴۴

۲-۱-۱-۱-۲-۱٫قافیه و ردیف…………………۴۴

۲-۱-۱-۱-۳٫موسیقی درونی………………۵۰

۲-۱-۱-۱-۳-۱٫جناس…………………..۵۰

۲-۱-۱-۱-۳-۲٫هم خوانی مصوت ها و صامت ها………۵۴

۲-۱-۱-۱-۳-۲-۱٫هم حروفی……………….۵۵

۲-۱-۱-۱-۳-۲-۲٫هم صدایی……………۵۷

۲-۱-۱-۱-۳-۲-۳٫تکرار عین واژه…………۵۹

۲-۱-۱-۲٫موسیقی معنوی………………….۵۹

۲-۱-۱-۲-۱٫ایهام………………..۶۰

۲-۱-۱-۲-۲٫تلمیح……………..۶۱

۲-۱-۱-۲-۳٫تضمین……………………..۶۳

۲-۱-۱-۲-۴٫پارادوکس…………………۶۶

۲-۱-۱-۲-۵٫تقابل………………..۶۸

۲-۱-۲٫لغت…………………۶۹

۲-۱-۲-۱٫خانواده لغات………………۶۹

۲-۱-۲-۱-۱٫واژگان فرنگی…….۶۹

۲-۱-۲-۱-۲واژگان محلی…………………..۷۲

۲-۱-۲-۱-۳واژگان محاوره………….۷۳

۲-۱-۲-۲٫باستانگرایی…………………….۷۵

۲-۱-۲-۳٫ترکیب سازی …………………….۷۷

۲-۱-۳٫دستورزبان…………………..۸۰

۲-۲٫سطح ادبی…………………… ۸۲

۲-۲-۱٫تشبیه و استعاره………………۸۳

۲-۲-۲٫تشخیص…………………۸۹

۲-۲-۳٫کنایه………………..۹۲

۲-۲-۴٫تصویرهای شاعرانه………………۹۳

۲-۳٫سطح فکری………………۹۷

۲-۳-۱٫وطن………………۹۸

۲-۳-۱-۱٫وطن در شعر برون مرزی……………………..۹۹

۲-۳-۱-۱-۱ مفهوم وطن با صبغة قومي………….۱۰۰

۲-۳-۱-۱-۲ مفهوم وطن با صبغة اقليمي…………..۱۰۲

۲-۳-۱-۱-۳٫جهان وطنی……………………۱۰۶

۲-۳-۱-۲٫یادها و خاطره ها ………………۱۱۰

۲-۳-۱-۳  نمادهاي وطن در شعر برون مرزي ………… ۱۱۴

۲-۳-۲٫غربت…………………………۱۱۸

۲-۳-۲-۱٫توصیف غربت……………….۱۱۹

۲-۳-۲-۲٫توصیف مردم غربت………………..۱۲۷

۲-۳-۲-۳٫رویایی با خویشتن………………..۱۲۸

۲-۳-۲-۴٫ترس از فراموش شدن……………………..۱۳۱

۲-۳-۳٫زن در شعر برون مرزی…………….۱۳۲

۲-۳-۳-۱٫زنانه نگاری…………………..۱۳۳

۲-۳-۳-۱-۱٫جنسیت نمایی…………………۱۳۳

۲-۳-۳-۱-۲٫دفاع از حقوق زن………………۱۳۴

۲-۳-۴٫انسان باوری و فرد گرایی…………………..۱۴۰

فصل سوم: نتیجه گیری کلی                                                        ۱۴۴               

پیوست ها …………………………….۱۵۳

فهرست منابع و مآخذ………………………..۱۵۷

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0