بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس: پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس: پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک  معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت آموزشی و با عنوان بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس در ۱۶۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس:

هدف پژوهش، بررسي رابطه بين شايستگي‌هاي عاطفي ـ اجتماعي مدیران و رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش استان فارس و روش تحقيق از نوع توصيفي ـ همیستگی بود. جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه كاركنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و ادارات تابعه و مدیران و سرپرستان بلافصل آنان بود.

روش نمونه گیری از نوع نمونه‌گیری تصادفي طبقه‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات، مقیاس محقق ساخته شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی بر اساس نظریه (بویاتزیس، ۲۰۰۵) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکوف، ۲۰۰۰) بوده است، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع‌آوری گرديد. اطلاعات با استفاده از روشهای آمار استنباطي (تی تست تک نمونه‌ای و رگرسیون چندگانه) و با کمک نرم افزار spss تحليل شد. نتایج نشان داد که:

۱) کارکنان شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران را به جز در بعد خودآگاهی  درسطح قابل قبولی ارزيابي نموده‌اند.

۲) همچنین مدیران رفتار شهروندی کارکنان را در سطح قابل قبولی ارزيابي نموده‌اند.

۳) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با سوابق مختلف پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشند

۴) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران با مدارک تحصیلی مختلف پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشند

۵) ابعاد آگاهی اجتماعی و خودآگاهی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران بومی پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد و ابعاد آگاهی اجتماعی و خودمدیریتی، شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران غیربومی پیش‌بینی کننده معنادار رفتار شهروندی کارکنان می‌باشد.

اهداف پژوهش

 هدف کلی

هدف کلی انجام این پژوهش بررسي رابطه بين شايستگي‌هاي عاطفي ـ اجتماعي مدیران و رفتار شهروندي سازماني كاركنان آموزش و پرورش استان فارس می‌باشد. در راستای هدف کلی اهداف جزیی پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

 اهداف جزیی

 1. تعیین میزان شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش فارس.
 2. تعیین میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات اموزش و پرورش فارس.
 3. تعیین قدرت شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران، در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان براساس ویژگی‌های جمعیت شناختی مدیران.

سؤالات پژوهش

 1. مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس به چه میزان دارای شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی می‌باشند؟
 2. کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان فارس، به چه میزان، دارای رفتارشهروندی سازمانی می‌باشند؟
 3. آیا میزان شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران دارای سوابق مختلف، پیش بینی کننده معنا‌دار رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آنان می‌باشد؟
 4. آیا میزان شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران دارای مدارک تحصیلی مختلف، پیش‌بینی کننده معنا‌دار رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آنان می‌باشد؟
 5. آیا میزان شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران بومی و غیر بومی، پیش‌بینی کننده معنا‌دار رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آنان می‌باشد؟

 

فهرست مطالب

 فصل اول

 • مقدمه     ۲
 • ١-۱- بیان مسأله    ۴
 • ۱- ۲-  ضرورت و اهميت پژوهش      ۱۰
 • ١- ۳- اهداف پژوهش          ۱۵
 • ۱-۳-۱- هدف کلی ۱۵
 • ۱-۳-۲- اهداف جزیی          ۱۵
 • ۱-۳-۳- سؤالات پژوهش      ۱۶
 • ۱-۴- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها          ۱۶
 • ۱-۴-۱- تعاریف مفهومی      ۱۶
 • ۱-۴-۱-۱- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی        ۱۶
 • ۱-۴-۱-۲- رفتار شهروندی سازمانی    ۱۷
 • ١-۴-۲- تعريف عملياتي       ۱۸
 • ۱-۴-۲-۱- شايستگي‌هاي عاطفي- اجتماعي        ۱۸
 • ۱-۴-۲-۲- رفتار شهروندي سازماني    ۱۸
 •  
 •  
 • فصل دوم
 • پیشینه پژوهش       ۲۰
 • ۲-۱- مبانی نظری  ۲۰
 • ۲-۱-۱- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی           ۲۰
 • ۲-۱-۱-۱- تعریف شایستگی  ۲۱
 • ۲-۱-۱-۲- ابعاد شايستگي  مدیران       ۲۴
 • ۲-۱-۱-۳- ابعاد، معیارها و زیر معیار‌های شایستگی عاطفی ـ اجتماعی           ۲۵
 • ۲-۱-۱-۳-۱- شایستگی‌های شخصی    ۲۶
 • ۲-۱-۱-۳-۱-۱- خود آگاهی   ۲۶
 • ۲-۱-۱-۳-۱-۲- خود تنظیمی             ۲۶
 • ۲-۱-۱-۳-۱-۳- خود انگیزشی           ۲۷
 •  ۲-۱-۱-۳-۲- شایستگی‌های اجتماعی   ۲۷
 • ۲-۱-۱-۳-۲-۱- آگاهی اجتماعی         ۲۸
 •  ۲-۱-۱-۳-۲-۲- مهارت‌های اجتماعی  ۲۸
 • ۲-۱-۱-۴- انواع شايستگي    ۲۹
 • ۲-۱-۱-۴-۱- شايستگي‌هاي هسته‌اي    ۲۹
 • ۲-۱-۱-۴-۲- شايستگي‌هاي كنشي يا فني           ۳۰
 • ۲-۱-۱-۴-۳- شايستگي‌هاي مديريتي    ۳۰
 • ۲-۱-۱-۵- مدلهای مختلف شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی  ۳۰
 • ۲-۱-۱-۵-۱- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی  باندلی         ۳۱
 • ۲-۱-۱-۵-۱-۱- برقراری تفاهم          ۳۱
 • ۲-۱-۱-۵-۱-۲- پذیرش تفاوت‌ها         ۳۲
 • ۲-۱-۱-۵-۱-۳- اعتماد سازی ۳۳
 • ۲-۱-۱-۵-۱-۴- تأثیر فرمندی            ۳۴
 • ۲-۱-۱-۵-۲- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی گلمن           ۳۴
 • ۲-۱-۱-۵-۲-۱- شایستگی فردی         ۳۶
 • ۲-۱-۱-۵-۲-۲- شایستگی فردی         ۳۶
 • ۲-۱-۱-۵-۲-۳- آگاهی اجتماعی         ۳۷
 • ۲-۱-۱-۵-۲-۴- شایستگی اجتماعی/ مدیریت روابط          ۳۷
 • ۲-۱-۱-۵-۳- مدل شایستگی عاطفی: وربیکی، بلسچاک و باگازی      ۳۸
 • ۲-۱-۱-۵-۳-۱- پذیرش دیدگاه دیگران  ۳۹
 • ۲-۱-۱-۵-۳-۲- مدیریت ابراز عواطف خویش    ۳۹
 • ۲-۱-۱-۵-۳-۳- کمک به دیگران برای پذیرش احساسات فرد           ۴۰
 • ۲-۱-۱-۵-۳-۴- عدم احساس گناه در صورت داشتن هدف راهبردی   ۴۱
 • ۲-۱-۱-۵-۳-۵- احساس اصالت          ۴۲
 • ۲-۱-۱-۵-۳-۶- دیدگاه کنایه‌ای           ۴۲
 • ۲-۱-۱-۵-۳-۷- نقش هنجارهای فردی  ۴۳
 • ۲-۱-۱-۶- رويكردهاي شايستگي        ۴۴
 • ۲-۱-۱-۶-۱- رويكرد رفتاري ۴۴
 • ۲-۱-۱-۶-۲- رويكرد استانداردها        ۴۵
 • ۲-۱-۱-۶-۳- رويكرد اقتضايي           ۴۶
 • ۲-۱-۱-۷- ضرورت و كاربرد شايستگي‌ها در حوزه مديريت منابع انساني        ۴۷
 • ۲-۱-۱-۸-كاربرد شايستگي در برنامه‌ريزي منابع انساني    ۴۹
 • ۲-۱-۱-۹-كاربرد شايستگي در انتخاب و استخدام ۵۰
 • ۲-۱-۱-۱۰-كاربرد شايستگي در آموزش            ۵۱
 • ۲-۱-۱-۱۱-كاربرد شايستگي در  تعيين و توزيع پاداش كاركنان        ۵۲
 • ۲-۱-۱-۱۲-كاربرد شايستگي در  توسعه و رشد   ۵۳
 • ۲-۱-۱-۱۳-پرورش شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران ۵۴
 • ۲-۲-۲- رفتار شهروندی سازمانی        ۵۵
 • ۲-۲-۲-۱- ابعاد رفتار شهروندی         ۵۷
 • ۲-۲-۲-۱-۱- وظيفه‌شناسي    ۵۸
 • ۲-۲-۲-۱-۲-  نوع دوستي    ۵۸
 • ۲-۲-۲-۱-۳- فضيلت شهروندي          ۵۹
 • ۲-۲-۲-۱-۴- جوانمردي       ۵۹
 • ۲-۲-۲-۱-۵- احترام و تكريم ۵۹
 • ۲-۲-۲-۲- ویژگی‌های مشترک رفتار شهروندی   ۶۳
 • ۲-۲-۲-۳- انواع رفتار شهروندي در سازمان       ۶۶
 • ۲-۲-۲-۴- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی   ۶۸
 • ۲-۲-۲-۵- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی         ۷۲
 • ۲-۲-۲-۶- سیاست‌های تشویق رفتار شهروندی    ۷۳
 • ۲-۲-۲-۶-۱- گزینش و استخدام          ۷۳
 • ۲-۲-۲-۶-۲-  آموزش و توسعه          ۷۴
 • ۲-۲-۲-۶-۳- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات   ۷۴
 • ۲-۲-۲-۶-۴-  سیستم‌های غیررسمی    ۷۵
 • ۲-۲- پیشینه پژوهشی          ۷۶
 • ۲-۲-۱- پژوهش‌های خارجی  ۷۶
 • ۲-۲-۲- تحقیقات داخلی        ۷۹
 • ۲-۲-۳- جمع بندی ۸۲
 •  
 • فصل سوم
 • روش شناسی پژوهش           ۸۶
 • ۳-۱- روش پژوهش ۸۶
 • ۳-۲- جامعه آماری ۸۶
 • ۳ – ۳-روش نمونه گیری و حجم نمونه ۸۷
 • ۳-۴- ابزارپژوهش  ۸۸
 • ۳-۴-۱- شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی          ۸۸
 • ۳-۴-۲- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی           ۸۹
 • ۳-۵- روايي و پايايي           ۸۹
 • ۳-۵-۱- مقیاس شایستگی عاطفی – اجتماعی       ۸۹
 • ۳-۵-۲- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی           ۹۰
 • ۳-۶- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات     ۹۱
 • ۳ –۷ – روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات        ۹۱
 •  
 • فصل چهارم
 • یافته‌های پژوهش    ۹۴
 • ۴-۱- يافته‌هاي استنباطي      ۹۴
 •  
 • فصل پنجم
 • بحث و نتیجه گیری ۱۰۲
 • ۵-۱- بحث و نتیجه گیری     ۱۰۲
 • ۵-۲ نتیجه گیری کلی          ۱۱۰
 • ۵-۳- محدودیت‌های پژوهش  ۱۱۲
 • ۵-۳-۱- محدودیت‌های کاربردی          ۱۱۲
 • ۵-۳-۲- محدودیت‌های پژوهشی          ۱۱۲
 • ۵-۴- پیشنهادات پژوهش       ۱۱۲
 • ۵-۴-۱- پیشنهادهای اجرایی  ۱۱۲
 • ۵-۴-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۱۱۳
 • منابع      ۱۱۴
 • پیوست

 

فهرست جداول

 • جدول ۲-۱- تعاریف شایستگی از دیدگا ه‌های مختلف اقتباس از  رابرسون  (۲۰۰۶)؛ مطلبی اصل (۱۳۸۶)؛ عريضي (۱۳۸۴)    ۲۲
 • جدول شماره ۳-۱- جدول شماره ۳-۱٫ توزيع فراواني مدیران نمونه پژوهش بر حسب مدرك تحصيلي به تفكيك جنسيت   ۸۷
 • جدول شماره ۳-۲- جدول شماره ۳-۲٫ توزيع فراواني مدیران نمونه پژوهش بر حسب محل سکونت به تفكيك جنسيت     ۸۷
 • جدول شماره ۳-۳- جدول شماره ۳-۳٫ توزيع فراواني مدیران نمونه پژوهش بر حسب سابقه خدمت به تفكيك جنسيت      ۸۸
 • جدول شماره ۳-۴-  جدول شماره ۳-۴: ارزش عددی گزینه‌های عبارات           ۸۹
 • جدول شماره ۳-۵- جدول شماره ۳-۵: ارزش عددی گزینه‌های عبارات            ۸۹
 • جدول شماره ۳-۶- طيف ضرائب همبستگي گویه‌ها با نمره كل مقیاس‌ شایستگی عاطفی ـ اجتماعی و ابعاد مربوطه       ۹۰
 • جدول شماره ۳-۷-  ضريب آلفاي كرونباخ مقیاس‌ شایستگی عاطفی ـ اجتماعی وابعاد مربوطه        ۹۰
 • جدول شماره ۳-۸- طيف ضرائب همبستگي گویه‌ها با نمره كل مقیاس‌ رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مربوطه           ۹۰
 • جدول شماره ۴-۱- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقايسه ميانگين كل و ابعاد شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی با سطوح کفایت مطلوب (Q3)و کفایت قابل قبول(Q2)           ۹۵
 • جدول شماره ۴-۲- نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقايسه ميانگين رفتار شهروندی با سطوح کفایت مطلوب (Q3) کفایت قابل قبول(Q2)             ۹۶
 • جدول۴-۳- ميزان پيش بيني رفتار شهروندی کارکنان بر اساس ابعاد شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران دارای سوابق مختلف      ۹۷
 • جدول۴-۴- ميزان پيش بيني رفتار شهروندی کارکنان بر اساس ابعاد شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران دارای مدارک  تحصیلی مختلف     ۹۹
 • جدول۴-۵- ميزان پيش بيني رفتار شهروندی کارکنان بر اساس ابعاد شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران بومی و غیر بومی         ۱۰۰

 

فهرست شکل‌ها

 • شكل ۱- رابطه شايستگي با زيرسيستم‌هاي منابع انساني
 •  (اقتباس از عرفانی و دیانتی، ۱۳۸۸)   ۴۸

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0