بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق : پایان نامه ارشد حقوق

بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق : پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق :

دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع، قابل تعقیب و مجازات نیست.

رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است.

در این پایان نامه برای بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه قضایی تعداد بیست و پنج رأی که از هیأت عمومی یا شعب دیوانعالی کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسیم بندی شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی و در بخش سوم رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته شده است.

رویه قضایی قبل از انقلاب در مورد عدم رعایت شرایط دفاع منتهی به قتل از سوی مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبدیل به حبس ابد یا حبس موقت با اعمال شاقه می گردید و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاوای معتبر، مدافع به پرداخت دیه مقتول محکوم می گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم می شود.

کلید واژگان: دفاع مشروع، رویه قضایی، ملاکهای تناسب، دفاع از دیگری، اثبات ادعای دفاع مشروع.

Abstract

Lawful defence is excusable crime. If anyone, in the act of defending himself or herself of somebody else, does an action which can be called a crime in usual circumstances he or she will not be accused of crime, moreover, according to the standards of defence he or she is not due to prosecution and punishment.

Case law has an important role besides the law in law doctrines and other law sources, and in this case due to the necessity of the commentaries of general rules on lawful defence and dispelling its obscurity, obtaining the case law is of utmost importance.

In this thesis, to investigate the standards of lawful defence in case law, twenty five findings issued by the public board or a branch of the supreme court of our country have been employed and categorized into three main sections. The first section has been devoted to the standards of the lawful defence, the second to the law commentaries with regard to accepting the claim of a lawful defence in case law, and the third to the rejection of a lawful defence in case law.

Prior to the revolution, Case law led to life imprisonment or temporary hard-labor imprisonment due to not observing the standards of defence caused to murder by the defender in case of having factors in mitigation on capital punishment, and after the revolution, provided finding the principle of law and disproportion and silence of the law according to valid legal opinions, the defender is sentenced to pay for the blood money and in case of not finding the principle of law is sentenced to the life retaliation.

Word list: law defence, case law, proportionate notion, Defending of somebody, Proring of the Lawful defendce

تقسیم بندی و سازماندهی تحقیق بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق :

این پایان نامه از سه بخش تشکیل شده است و هر بخش شامل دو فصل و هر فصلی نیز به تناسب موضوع از چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار تقسیم بندی شده است در بخش اول به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه و جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع، ارزشهای قابل دفاع، ضرورت و تناسب دفاع، خطر فعلی یا قریب الوقوع، کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی، اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود و در بخش دوم استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع، ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، ابزارهای مورد استفاده طرفین مهاجم و مدافع در دفاع، سایر ملاکهای تناسب دفاع، تعدد مهاجمین و مدافعین دفاع منتهی به قتل عمدی، دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع، اظهارات اصحاب دعوی، اظهارات گواهان، سوابق متهم یا مهاجم احتمالی، ادله علمی یا شواهد پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم عدم احراز اصل دفاع، عدم وجود قرائن اطمینان آور یابیم عقلایی، دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی، وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم، معقول نبودن سوء ظن متهم، عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی، دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب، دفاع غیرمتناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در حقوق :

چکیده فارسی   ۱

مقدمه   ۲

بخش اول: شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

فصل اول: شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه     ۷

– مبحث اول: دفاع مشروع در مواد قانونی         ۸

– گفتار اول: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۲       ۸

– الف: قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴         ۸

– ب: اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۵۲        ۱۰

گفتار دوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ۱۰

الف: مقایسه با قوانین گذشته     ۱۰

ب: مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲         ۱۱

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵  ۱۳

الف: قواعد عمومی       ۱۳

ب: قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)       ۱۴

مبحث دوم: شروط دفاع در منابع فقه امامیه        ۱۵

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع    ۱۵

۱- دفاع از تن و تمامیت جسمانی        ۱۶

۲- دفاع از عرض و ناموس      ۱۷

۳- دفاع از آزادی تن    ۱۸

۴- دفاع از مال  ۱۹

گفتار دوم: ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)     ۱۹

۱- ضرورت دفاع        ۱۹

۲- تناسب دفاع ۲۰

گفتار سوم: اثبات مشروعیت دفاع         ۲۱

مبحث سوم: شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی         ۲۱

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان  ۲۲

الف – دفاع از نفس      ۲۲

ب – دفاع از عرض و ناموس    ۲۲

ج – دفاع از مال          ۲۴

د – دفاع از آزادی تن   ۲۴

هـ – دفاع از دیگری     ۲۵

گفتار دوم: خطر فعلی یا قریب الوقوع    ۲۷

الف – تعریف تجاوز فعلی       ۲۷

ب – تعریف خطر قریب الوقوع ۲۷

ج – خطر قابل پیش بینی در آینده دور   ۲۸

د – خوف معقول یا قرائن عقلایی         ۲۸

گفتار سوم: شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع  ۲۹

الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب      ۲۹

ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان        ۳۰

ج – ملاکهای تشخیص تناسب   ۳۲

د – ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب   ۳۳

گفتار چهارم: شرایط مربوط به دفاع از دیگری     ۳۴

الف – دفاع از اقارب و شرایط آن        ۳۴

ب – دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن     ۳۵

۱- دفاع از نفس دیگری ۳۵

۲- دفاع از عرض و ناموس دیگری       ۳۵

۳- دفاع از آزادی تن دیگری     ۳۶

۴- دفاع از مال دیگری  ۳۶

ج – مسئولیت های ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستأجر، پلیس، محافظ)       ۳۷

فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع  ۳۸

مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی    ۳۹

الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول  ۳۹

ب – نیاز به تعیین مصادیق مناسب یا عدم تناسب دفاع    ۳۹

ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه ۴۰

مبحث دوم: اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود         ۴۱

گفتار اول: منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده    ۴۱

گفتار دوم: منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها       ۴۲

بخش دوم: برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع       ۴۴

مبحث اول: ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم ۴۴

گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب         ۴۴

گفتار دوم: چند نمونه از آراء بعد از انقلاب        ۴۵

مبحث دوم: سایر ملاکهای تناسب          ۴۷

گفتار اول: تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو     ۴۷

گفتار دوم: دفاع منتهی به قتل عمدی      ۴۸

گفتار سوم: دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع     ۴۹

گفتار چهارم: سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب ۵۲

فصل دوم: ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع    ۵۳

مبحث اول: اظهارات اصحاب دعوی و گواهان     ۵۳

گفتار اول: اظهارات اصحاب دعوی        ۵۳

گفتار دوم: اظهارات گواهان       ۵۵

مبحث دوم: قرائن و شواهد عینی ۵۵

گفتار اول: سوابق متهم یا مهاجم احتمالی  ۵۶

گفتار دوم: ادله علمی یا شواهد پزشکی   ۵۷

بخش سوم: رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: عدم احراز اصل دفاع  ۶۰

مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی    ۶۰

گفتار اول: وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم     ۶۰

گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم    ۶۲

مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی ۶۳

گفتار اول: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع   ۶۴

گفتار دوم: امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی         ۶۶

فصل دوم: عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی        ۶۸

مبحث اول: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب        ۶۸

مبحث دوم: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب        ۷۰

– نتیجه گیری    ۷۴

– پیشنهادات     ۷۸

– پیوست آراء   ۷۹

– فهرست منابع و مأخذ ۱۸۹

– چکیده انگلیسی        ۱۹۲

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0