شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه

مهريه در عين حال كه از نظر شرعي و قانوني از اركان عقد نكاح دائم محسوب نمي گردد، ولي در عرف كنوني يكي از اصلي ترين مباحث نكاح قرار گرفته و تاثير آن در شروع زندگي و ادامه آن به حدي است كه نگاه همه مردم به موضوع مهريه جنبه شخصي پيدا كرده، خواسته يا ناخواسته زوج به دنبال راهي است كه در موقع لزوم بتواند به استناد آن از پرداخت مهريه فرار كند و زوجه به دنبال راهي است كه در صورت نياز در جهت وصول مهريه دچار مسائل و مشكلات دادگاهي نگردد به هر تقدير اين طرز نگاه مردم و مشكلاتي كه در اثر مهريه هاي زياد به زندگي ها وارد شده و آمار زياد زندانيان مهريه، مسئولين سازمان ثبت را به تكاپو واداشت تا بتوانند قدمي در جهت جلوگيري از اثرات مهريه هاي زياد و زندگي بهتر زوجين بردارند، در همين زمينه دستورالعمل شمارة ۵۳۹۵۸/۳۴/۱ در تاريخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ توسط رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور صادر و به دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گرديد،

متن بخشنامه بدين شرح است:

سردفتران ازدواج مكلفند در موقع اجراي صيغه عقد و ثبت واقعه ازدواج درصورتيكه زوجين در نحوه پرداخت مهريه برعندالاستطاعه مالي زوج توافق نمايند بصورت شرط ضمن عقد درج و به امضاي زوجين برسانند» بموجب این دستورالعمل سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف شدند، مفاد دو شرط ۱۳و۱۴مندرج در نکاح‌نامه را برای زوجین و خانواده‌ها تفهیم نموده تا طرفین عقد (زوجین) یکی از دو نوع مهریه یعنی عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را بعنوان شرط ضمن عقد انتخاب نمایند و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج» موجود در مادة ۲ قانون نحوة اجرای محکومیـت‌های مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. ولي به نظر میرسد قراردادن شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح اگر چه آمار زندانيان مهريه را كاهش مي دهد اما وصول مهریه را از نظر حقوقی مشکل می نماید و همچنین امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، نيز وجود نخواهد داشت.

به هر حال ما در اين رساله سعي داريم بعد از شناخت مهريه و كاركردهاي آن، شروط عندالمطالبه و عندالاستطاعه را از نظر فقهی و حقوقی بررسی و به آثار و تبعات آنها در مهريه بپردازيم تا زوجين بتوانند با آگاهي بيشتر نسبت به فلسفه وجودي مهريه و شناخت اين دو شروط دست به انتخاب صحيح بزنند .

واژگان كليدي : مهريه، شرط ضمن عقد، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، استطاعت، غرر

 

ضرورت، اهميت و اهداف تحقيق

حساسيت اجتماعي راجع به مسائل مربوط به ازدواج و مهريه، اهميت پرداختن به موضوع مهريه و شروط ضمن عقد نكاح را مضاعف مي كند. محكوميت هاي مالي زوج ها بدليل عدم پرداخت مهريه و به زندان افتادن آن ها به يك معضل اجتماعي تبديل شده و همچنين گراني مهريه باعث كاهش آمار ازدواج گشته؛ پس بايد چاره اي انديشيد و به خانواده ها آموزش داد كه گراني مهريه ربطي به خوشبختي زوجه ندارد. اين رساله هم اهدافي دارد كه هدف اصلي آن پژوهش و بررسي فقهي، حقوقي شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه و همچنين كمك به اصلاح قوانين موجود در كشور در راستاي ساماندهي خانواده و حاكميت عدالت و كنترل بر مهريه هاي سنگين در جامعه مي باشد .

فهرست شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه

 • چكيده  ۱
 • مقدمه  ۲
 • فصل اول : شناخت مهريه و كاركردهاي آن  ۶
 • ۱-۱: كليات  ۷
 • ۱-۱-۱: تبيين مفهوم مهر  ۷
 • ۱-۱-۱-۱: مهر در لغت  ۷
 • ۱-۱-۱-۲: تعريف مهر در فقه  ۸
 • ۱-۱-۱-۳: تعريف مهر در قانون مدني و دكترين  ۹
 • ۱-۱-۲: تاريخچه مهريه  ۱۰
 • ۱-۱-۲-۱: مهر در قانون حمورابي  ۱۰
 • ۱-۱-۲-۲: مهريه در دوران مغول  ۱۱
 • ۱-۱-۲-۳: مهريه در حقوق زرتشتي  ۱۱
 • ۱-۱-۲-۴: مهر در عربستان قبل از اسلام  ۱۲
 • ۱-۱-۲-۵: مهريه در حقوق اسلام  ۱۳
 • ۱-۱-۳: ماهيت مهريه  ۱۴
 • ۱-۱-۴: فلسفه تشريع مهريه  ۱۵
 • ۱-۲: مبناي فقهي مهريه  ۱۶
 • ۱-۲-۱: وجوب مهر در قرآن  ۱۶
 • ۱-۲-۲: وجوب مهر در روايات  ۱۷
 • ۱-۳: كاركردها وآثار اقتصادي و اجتماعي مهريه  ۱۸
 • ۱-۳-۱: مهريه مكمل سهم الارث زوجه  ۱۸
 • ۱-۳-۲: مهريه وثيقه اي در مقابل طلاق  ۱۸
 • ۱-۳-۳: مهريه بيمه اجتماعي و تامين آتيه زوجه  ۱۹
 • ۱-۳-۴: مهريه مزد فعاليت هاي زوجه در دوران زوجيت  ۱۹
 • ۱-۴: موضوع، شرايط و ميزان مهريه  ۱۹
 • ۱-۴-۱: موضوع مهر  ۱۹
 • ۱-۴-۲: شرايط مهر  ۲۰
 • ۱-۴-۲-۱: ماليت داشتن  ۲۰
 • ۱-۴-۲-۲: قابل تمليك بودن  ۲۰
 • ۱-۴-۲-۳: معلوم بودن  ۲۱
 • ۱-۴-۲-۴: قدرت بر تسليم  ۲۱
 • ۱-۴-۲-۵: معين بودن  ۲۱
 • ۱-۴-۲-۶: منفعت عقلايي و مشروع  ۲۲
 • ۱-۴-۲-۷: موجود بودن  ۲۲
 • ۱-۴-۲-۸: ملك شوهر بودن  ۲۲
 • ۱-۴-۳: مقدار مهريه  ۲۳
 • ۱-۵: اقسام مهريه و شرايط آنها در فقه و قانون مدني  ۲۳
 • ۱-۵-۱: مهرالمسمي  ۲۴
 • ۱-۵-۲: مهرالمثل  ۲۴
 • ۱-۵-۲-۱: مواردي كه زن مستحق مهرالمثل مي شود  ۲۴
 • ۱-۵-۳: مهرالمتعه  ۲۵
 • ۱-۵-۳-۱: تفاوت مهرالمتعه با مهرالمثل  ۲۵
 • ۱-۵-۳-۲: شرايط مهرالمتعه  ۲۵
 • ۱-۵-۴: مهرالسنه  ۲۶
 • ۱-۵-۵: مفوضه المهر  ۲۶
 • ۱-۶: لزوم ذكر مهر در نكاح  ۲۷
 • ۱-۶-۱: اقسام نكاح  ۲۷
 • ۱-۶-۲: لزوم ذكر مهريه در نكاح دائم  ۲۷
 • ۱-۶-۳: لزوم ذكر مهريه در نكاح موقت  ۲۷
 • ۱-۷: مدت مهريه  ۲۷
 • ۱-۸: انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت  ۲۸
 • ۱-۸-۱: مهريه حال  ۲۸
 • ۱-۸-۲: مهريه مؤجل  ۲۸
 • ۱-۸-۳: مهريه عندالمطالبه  ۲۹
 • ۱-۸-۴: مهريه عندالاستطاعه  ۲۹
 • ۱-۹: حق امتناع يا حق حبس  ۲۹
 • ۱-۹-۱: حق امتناع در مهر حال  ۲۹
 • ۱-۹-۲: حق امتناع در مهر مؤجل  ۳۰
 • ۱-۹-۳: حق امتناع در نظر فقها  ۳۰
 • ۱-۱۰: ارتباط تعيين مهر و صحت عقد  ۳۱
 • ۱-۱۱: دين  ۳۱
 • ۱-۱۱-۱: مفهوم و سبب دين  ۳۱
 • ۱-۱۱-۲: اقسام دين از جهت وجود اجل در فقه  ۳۲
 • ۱-۱۱-۲-۱: دين حال  ۳۲
 • ۱-۱۱-۲-۲: دين مؤجل  ۳۲
 • ۱-۱۱-۳: اركان دين  ۳۲
 • ۱-۱۱-۳-۱: توجيهاتي در باب اثبات ركن نبودن اجل در دين  ۳۳
 • ۱-۱۱-۳-۱-۱: تاثير ركن بودن اجل در دين حال  ۳۳
 • ۱-۱۱-۳-۱-۲: امكان اسقاط اجل از سوي دائن  ۳۳
 • ۱-۱۱-۳-۱-۳: اثر فوت مديون در حال شدن دين  ۳۳
 • ۱-۱۲: تاجيل در دين و مهريه  ۳۴
 • ۱-۱۲-۱: نظر فقها در مورد معلوم بودن اجل پرداخت در بيع با ثمن مؤجل  ۳۴
 • ۱-۱۲-۲: آيا شرط عندالاستطاعه بودن مهريه نيز به معني تاجيل است؟  ۳۴
 • ۱-۱۲-۲-۱: مهريه مؤجل به اجل نامعلوم ۳۵
 • ۱-۱۲-۲-۲: جهل به شرط بر مي گردد نه به مهر  ۳۵
 • ۱-۱۲-۲-۳: مهلت متعارف براي تاديه مهر در شرط عندالاستطاعه  ۳۵
 • ۱-۱۳: عندالاستطاعه و مهلت عرفي  ۳۶
 • ۱-۱۳-۱: معناي دين عندالاستطاعه  ۳۶
 • ۱-۱۳-۲: التزام شوهر به پرداخت مهر  ۳۶
 • ۱-۱۳-۳: احتمالاتي در تبيين مفهوم عندالاستطاعه  ۳۶
 • ۱-۱۳-۳-۱: اعسار زوج  ۳۶
 • ۱-۱۳-۳-۲: التزام به تاديه منوط به استطاعت زوج  ۳۷
 • ۱-۱۴: عندالاستطاعه و تعليق تحقق مهريه  ۳۷
 • ۱-۱۴-۱: معلق بودن اصل دين  ۳۷
 • ۱-۱۴-۲: معلق بودن التزام به تاديه  ۳۸
 • ۱-۱۵: اعتبار مهريه عندالاستطاعه غير متعارف  ۳۸
 • ۱-۱۵-۱: توافق زوج بر پرداخت مهريه غير متعارف  ۳۸
 • ۱-۱۵-۲: عدم امكان اجراء تعهد نا متعارف  ۳۸
 • ۱-۱۵-۳: عدم قدرت بر تسليم در تعهدات جزئي  ۳۸
 • ۱-۱۵-۴: عدم قدرت بر تسليم در تعهدات كلي  ۳۹
 • ۱-۱۵-۵: نظر حقوقدانان درباره قدرت تسليم به موضوع تعهد  ۳۹
 • ۱-۱۵-۶: قدرت بر انجام تعهدي كه عرفاً قابل انجام باشد  ۴۰
 • ۱-۱۵-۷: اجراي تعهد بطور مطلق منتفي باشد  ۴۰
 • ۱-۱۵-۸: نداشتن قصد انشاء در تعهد  ۴۰
 • ۱-۱۶: تاثير فوت مديون بر دين مؤجل و عندالاستطاعه  ۴۰
 • ۱-۱۷: تنقيح مفهوم عندالاستطاعه  ۴۱
 • ۱-۱۸: تاثير مطالبه در لازم التاديه شدن ديون  ۴۲
 • ۱-۱۸-۱: از نظر فقه  ۴۲
 • ۱-۱۸-۲: از نظر قانون  ۴۴
 • ۱-۱۸-۳: عندالاستطاعه مانع اجراي مهريه  ۴۵
 • فصل دوم: آثار و نتايج شرط عندالمطالبه وعندالاستطاعه درمهريه  ۴۶
 • ۲-۱: شروط ضمن عقد ازدواج  ۴۷
 • شرط عندالمطالبه
 • شرط عندالمطالبه
 • شرط عندالمطالبه
 • ۲-۱-۱: معناي شرط  ۴۷
 • ۲-۱-۲: معناي شرط ضمن عقد  ۴۷
 • ۲-۱-۳: اقسام شروط ضمن عقد  ۴۸
 • ۲-۱-۳-۱: شروط صحيح در عقد نكاح  ۴۸
 • ۲-۱-۳-۲: شروط باطل و غير مبطل  ۴۸
 • ۲-۱-۳-۳: شروط باطل و مبطل  ۴۹
 • ۲-۲: رابطه و وابستگي شرط به عقد  ۵۰
 • ۲-۳: شرط پرداخت مهريه عندالمطالبه  ۵۲
 • ۲-۳-۱: قدرت بر تسليم مهر در مهريه حال يا عندالمطالبه  ۵۳
 • ۲-۴: شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه  ۵۳
 • ۲-۴-۱: پرداخت مهريه در زمان استطاعت  ۵۳
 • ۲-۴-۲: عدم تعيين زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه  ۵۳
 • ۲-۴-۳: انواع شرط عندالاستطاعه در مهريه  ۵۴
 • ۲-۴-۴: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد  ۵۴
 • ۲-۴-۵: دليل مخالفين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه  ۵۵
 • ۲-۴-۶: دليل موافقين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه  ۵۵
 • ۲-۵: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن  ۵۶
 • ۲-۵-۱: ماهيت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت  ۵۶
 • ۲-۵-۲: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه  ۵۶
 • ۲-۵-۳: امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت  ۵۷
 • ۲-۶: نحوة مطالبه مهريه در صورتي كه مهريه عندالمطالبه باشد  ۵۷
 • ۲-۶-۱: ثبوت حكم اعسار زوج  ۵۸
 • شرط عندالمطالبه
 • شرط عندالمطالبه
 • ۲-۶-۲: اقسام اعسار و احكام آنها  ۵۸
 • ۲-۶-۳: معيار تقسيط مهريه در حكم اعسار نسبي  ۵۸
 • ۲-۶-۴: انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها  ۵۸
 • ۲-۶-۵: انتقادات وارد بر قسط بندي حكم اعسار  ۵۸
 • ۲-۶-۶: نظر فقها در مورد اعسار  ۵۹
 • ۲-۶-۷: اعسار و مشكلات در پرداخت مهر  ۵۹
 • ۲-۶-۸: قدرت بر تسليم مهر در مهريه هاي غير عقلايي  ۶۰
 • ۲-۷: مشكلات در وصول و اجراء مهريه در صورتي كه عندالاستطاعه باشد  ۶۰
 • ۲-۷-۱: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي  ۶۰
 • ۲-۷-۲: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق تقديم دادخواست به محاكم قضايي  ۶۱
 • ۲-۸: احتمالاتي در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهريه و اشكالات وارد بر آنها  ۶۱
 • ۲-۸-۱: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن  ۶۱
 • ۲-۸-۱-۱: غرري شدن توافق  ۶۱
 • ۲-۸-۱-۲: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه  ۶۴
 • ۲-۸-۱-۳: نامشخص بودن زمان اجراي تعهد در مهريه عندالاستطاعه  ۶۴
 • ۲-۸-۲: تاكيدي بودن شرط عندالاستطاعه  ۶۵
 • ۲-۸-۲-۱: عدم استفاده زوجه از حق حبس در مهريه مؤجل و عندالاستطاعه  ۶۶
 • ۲-۸-۲-۲: عدم وجود حق حبس در مهريه عندالاستطاعه بدليل بطلان مهرالمسمي و مهرالمثل ۶۶
 • ۲-۸-۳: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه  ۶۶
 • ۲-۸-۳-۱: لزوم تعيين كردن وقت براي مطالبه مهريه  ۶۷
 • ۲-۸-۳-۲: سقوط دائم مهريه  ۶۷
 • ۲-۸-۳-۳: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آيت اله سيستاني  ۶۷
 • ۲-۸-۳-۴: درج كردن قيد عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفين  ۶۷
 • ۲-۸-۳-۵: زوال عنوان تعهد  ۶۸
 • ۲-۹: مسائل مورد بررسي در پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران  ۶۸
 • ۲-۹-۱: حق حبس در مهريه عندالمطالبه  ۶۸
 • ۲-۹-۱-۱: حق حبس در مهريه عندالمطالبه از نظر قانوني  ۶۸
 • ۲-۹-۱-۲: حال بودن مهريه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني  ۶۸
 • ۲-۹-۱-۳: حق يا حكم بودن ماده ۱۰۸۵ قانون مدني  ۶۸
 • ۲-۹-۱-۴: ماهيت حبس در عقد نكاح  ۶۹
 • ۲-۹-۲: حق حبس در مهريه عندالاستطاعه  ۶۹
 • ۲-۹-۲-۱: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی  ۶۹
 • ۲-۹-۲-۲: قاعده « تعجيل في المؤجل قبيح »  ۷۰
 • ۲-۹-۲-۳: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس  ۷۰
 • ۲-۹-۳: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح براي پرداخت مهريه  ۷۱
 • ۲-۹-۳-۱: شرط ممتنع در پرداخت مهريه عندالاستطاعه  ۷۱
 • ۲-۹-۳-۲: شرط اجل بودن مهريه عندالاستطاعه  ۷۲
 • ۲-۹-۳-۳: دلالت شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه ( تصريحي ، ضمني )  ۷۲
 • ۲-۹-۳-۴: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح  ۷۲
 • ۲-۹-۳-۵: شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح «شرط اجل مستقبل، ايجابي، سلبي»  ۷۳
 • ۲-۹-۴: پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار  ۷۳
 • ۲-۹-۴-۱: توافق در قوانين تكميلي فراتر از قانون  ۷۴
 • ۲-۹-۵: دلايل عدم پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه  ۷۴
 • ۲-۹-۵-۱: مهريه عندالاستطاعه معلق مشروط  ۷۴
 • ۲-۹-۵-۲: موافقت زوجه به تدريجي بودن وصول مهريه  ۷۴
 • ۲-۹-۵-۳: قائده يوم الاستحقاق در مهريه عندالاستطاعه  ۷۴
 • ۲-۹-۵-۴: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دريغ  ۷۵
 • ۲-۹-۵-۵: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد  ۷۶
 • ۲-۹-۵-۶: محدوديت دامنة اجراي حق حبس و التزام به عقد نكاح  ۷۶
 • ۲-۹-۵-۷: موقوف بودن اجل در مهريه عندالاستطاعه  ۷۷
 • ۲-۹-۵-۸: تعيين اجل در دين  ۷۷
 • ۲-۹-۵-۹: ملاك حق حبس در عقود  ۷۷
 • ۲-۹-۵-۱۰: اصل عدم امکان استفاده مجير از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد  ۷۷
 • ۲-۱۰: نظريه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه  ۷۸
 • ۲-۱۱: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد حق حبس در مهريه عندالاستطاعه  ۸۰
 • ۲-۱۲: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد مهريه عندالمطالبه پس از تقسيط شدن  ۸۲
 • ۲-۱۳: اختلاف ديدگاه بين حقوقدانان در مقتضاي ذات بودن تمكين در عقد نكاح  ۸۳
 • ۲-۱۴: تعديل مهريه به نرخ روز وقتي كه شرط عندالاستطاعه قيد شده  ۸۳
 • ۲-۱۴-۱: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه  ۸۴
 • ۲-۱۴-۲: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده  ۸۵
 • ۲-۱۴-۳: نحوه امكان مطالبه و وصول مهريه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفي  ۸۵
 • ۲-۱۴-۴: وضعيت مهريه در صورت فوت زوجه قبل از زوج  ۸۶
 • ۲-۱۴-۵: مشكلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق  ۸۷
 • ۲-۱۵: قسيم بودن مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه  ۸۷
 • نتيجه گيري ۹۰
 • ارائه پيشنهادات ۹۲
 • فهرست منابع و مأخذ  ۹۴

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ماپیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0