شعر کودک و دفاع مقدّس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

شعر کودک و دفاع مقدّس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

شعر کودک و دفاع مقدّس

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی با موضوع “ شعر کودک و دفاع مقدّس ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات فارسی پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

چکیده

پایان نامه­ی حاضر که با عنوان «شعر کودک و دفاع مقدّس» شکل یافته، شعر کودک را در موضوع دفاع مقدّس- که بخش قابل توجّهی از ادبیات امروز را در بر می­گیرد- با نگاهی تحلیلی و بر اساس مهمّ­ترین آثار و آفرینش­های هنری در این حوزه، مورد بررسی قرار می­دهد. شیوه­ ی تدوین این پایان نامه، به این صورت است که ابتدا، منابعی که در پایان ذکر شده به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته­اند، سپس نکات مهم فیش برداری شده و بعداز آن، مطالب در سه فصل گنجانده شده­اند. در فصل اول، به کلیات تحقیق اشاره شده و در فصل دوم، به بیان موضوعاتی از قبیل، شناسایی کودک، شعر کودک، ادبیات کودک و … پرداخته شده و در فصل سوم، ضمن درآمدی بر شعر دفاع مقدّس، جنبه­های گوناگون دفاع مقدّس در شعر کودک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته ­اند.

نتایج به دست آمده از این پژوهش ، بیان­گر آن است که شعر کودک و نوجوان، باید به گونه­ای ساده و روان باشد تا بچه­ها با شنیدن آن، بتوانند مضامین نهفته در شعر را به طور زنده درک نمایند و در این میان، شاعر می­بایست جهان ذهنی مخاطب؛ یعنی کودک و نوجوان را درک کند. از طرفی دیگر، زمینه­ی اصلی ادبیات کودک و نوجوان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را «انقلاب اسلامی» و«جنگ تحمیلی» تشکیل می­دهند و
سروده ­های این دوره به شدّت تحت تأثیر این دو رویداد بزرگ قرار گرفته­اند. نتیجه­ی دیگری که از این پژوهش به دست آمده، این است که در شعر کودک با موضوع دفاع مقدّس، هم به لحاظ کمی و هم کیفی دچار کمبود هستیم. در همین راستا، می­بایست از کلیشه­ها و توصیفات کلی و عام و تعابیر تکراری پرهیز شود.

 

اهداف و ضرورت تحقیق

۱- بررسی آثار مربوط به شعر کودک،

۲- آشنایی بیشتر دانشجویان با شعر کودک و دفاع مقدّس،

۳- آشنایی با چگونگی تأثیر پذیری شعر کودک از دفاع مقدّس،

۴- استفاده­ی علاقه مندان به موضوع جنگ،

۵- استفاده­ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد حفظ آثار وارزش­های دفاع مقدّس.

فهرست

 • چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… ۱
 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۲
 • فصل اوّل: کلیّات تحقیق
 • ۱-۱- بیان مسأله و طرح سؤال های تحقیق……………………………………………………………………. ۷
 • ۲-۱- سؤال­های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۷
 • ۳-۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۸
 • ۴-۱- اهداف و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………. ۸
 • ۵-۱- پیشینه­ی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۸
 • ۶-۱- فرضیه­ها ……………………………………………………………………………………………………… ۸
 • فصل دوم: شعر کودک
 • ۱-۲- شناسایی کودک و نوجوان ………………………………………………………………………………. ۱۰
 • ۲-۲- ادبیات کودک و نوجوان …………………………………………………………………………………. ۱۲
 • ۳-۲- ویژگی­های ادبیات کودک و نوجوان ………………………………………………………………….. ۱۴
 • ۴-۲- پیشینه­ی ادبیات کودکان و نوجوانان …………………………………………………………………… ۱۵
 • ۵-۲- ادبیات کودکان در جهان …………………………………………………………………………………. ۱۵
 • ۶-۲- ادبیات کودکان در ایران ………………………………………………………………………………….. ۱۶
 • ۷-۲- شعر ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
 • ۸-۲- شعر کودک …………………………………………………………………………………………………. ۲۳
 • ۹-۲- ویژگی­های شعر کودک ………………………………………………………………………………….. ۲۵
 • ۱-۹-۲- کلمات شعر …………………………………………………………………………………………….. ۲۵
 • ۲-۹-۲- اهمیت کلمات در شعر کودک ………………………………………………………………………. ۲۵
 • ۳-۹-۲- محتوای شعر کودک …………………………………………………………………………………… ۲۶
 • ۴-۹-۲- صنایع شعری کودک ………………………………………………………………………………….. ۲۶
 • ۵-۹-۲- توصیف در شعر کودکان …………………………………………………………………………….. ۲۶
 • ۶-۹-۲- طول شعر کودکان ……………………………………………………………………………………… ۲۷
 • ۱۰-۲- انواع شعر کودکان ……………………………………………………………………………………….. ۲۷
 • ۱۱-۲- موسیقی و انواع آن در شعر کودک ………………………………………………………………….. ۳۳
 • ۱-۱۱-۲- موسیقی بیرونی در شعر کودک…………………………………………………………………….. ۳۳
 • ۲-۱۱-۲- موسیقی کناری در شعر کودک ……………………………………………………………………. ۴۰
 • ۳-۱۱-۲- جایگاه قافیه در شعر کودک ……………………………………………………………………….. ۴۰
 • ۴-۱۱-۲- نقش قافیه در ساختار شعر کودک ……………………………………………………………….. ۴۶
 • ۵-۱۱-۲- موسیقی درونی در شعر کودک ……………………………………………………………………. ۴۷
 • ۶-۱۱-۲- جناس­ها و نقش آن در افزایش موسیقی درونی شعر کودک ……………………………….. ۵۲
 • ۷-۱۱-۲- موسیقی معنوی در شعر کودک ……………………………………………………………………. ۵۴
 • ۱۲-۲- عاطفه در شعر کودک……………………………………………………………………………………. ۵۷
 • ۱۳-۲- صورخیال و نقش آن در شعر کودک ……………………………………………………………….. ۶۰
 • ۱۴-۲- نقش زبان در شعر کودک ……………………………………………………………………………… ۶۹
 • ۱۵-۲- قالب­های شعری کودک ………………………………………………………………………………… ۸۳
 • فصل سوم: شعر کودک و دفاع مقدّس
 • ۱-۳- درآمدی بر شعر دفاع مقدّس …………………………………………………………………………… ۸۹
 • ۲-۳- اسطوره سازی در شعر دفاع مقدّس …………………………………………………………………… ۹۰
 • ۳-۳- موضوعات و مضامین شعر دفاع مقدّس ……………………………………………………………… ۹۱
 • ۴-۳- قالب­های شعر دفاع مقدّس …………………………………………………………………………….. ۹۷
 • ۵-۳- زبان شعر دفاع مقدّس …………………………………………………………………………………… ۱۰۴
 • ۶-۳- نماد و نمادگرایی در شعر دفاع مقدّس ……………………………………………………………… ۱۱۳
 • ۷-۳- سیر تکاملی شعر دفاع مقدّس از دیدگاه صور خیال ………………………………………………. ۱۱۴
 • ۸-۳- دفاع مقدّس در شعر کودک ……………………………………………………………………………. ۱۱۹
 • ۹-۳- تأثیر دفاع مقدّس در مضمون و درون مایه­ی  شعر کودک……………………………………….. ۱۲۶
 • ۹-۳-۱- تأثیر دفاع مقدّس در عاطفه و شعر کودک ………………………………………………………. ۱۲۸
 • ۱۰-۳- برجسته سازی شعر کودک دوران دفاع مقدّس …………………………………………………… ۱۳۴
 • ۱-۱۰-۳- برجسته سازی از طریق تخیّل ……………………………………………………………………. ۱۳۵
 • ۲-۱۰-۳- برجسته سازی از طریق زبان ……………………………………………………………………… ۱۴۲
 • ۱۱-۳- نمادهای دفاع مقدّس در شعر کودک ………………………………………………………………. ۱۵۰
 • ۱۲-۳- موسیقی شعر کودک در دفاع مقدّس ……………………………………………………………….. ۱۵۲
 • ۱۳-۳- مفاهیم و اصطلاحات جنگ در شعر کودکان ……………………………………………………… ۱۵۶
 • نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۷
 • منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۸

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0