پایان نامه دکترای دندانپزشکی: بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه

پایان نامه دکترای دندانپزشکی: بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای ” بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه   ”  رشته دندانپزشکی  با فرمت Word  و در ۱۱۱ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده با روشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه :

هدف :  بررسی مقاومت به شکست دندانهای اندو شده باروشهای مختلف ترمیم تاج و ریشه از اهداف این مطالعه بود.

مواد و روشها : تعداد ۶۰ عدد دندان پرمولر انسانی تازه كشيده شده انتخاب شده و به طور تصادفي به پنج گروه دوازده تایی تقسيم شدند. در ۴۸ دندان، تاج آنها از ۳ ميلي متري بالاي CEJ قطع شد. سپس حفرات  MODبه ابعاد ۳ ميلي متر بعد باكولينگوالي و كف جينجيوالي در حد  CEJ تراشيده شدند. پس از انجام درمان ريشه، در گروه اول پين شماره یک همرنگ دندان به طول تقريبي ۸ ميلي متر با سمان رزینیEstelite Core Quick (Tokuyama)  سمان و تاج با کامپوزیتEstelite Sigma  Quick (Tokuyama)  ترمیم شد. در گروه دوم ریشه و تاج به بصورت یکپارچه باادهزیو(Tokuyama) Bond Force و کامپوزیت لایت کیور(Tokuyama) Estelite Sigma Quick  بازسازی شد. در گروه سوم از کامپوزیت سلف کیورMaster Dent (USA)  و ادهزیو موجود در بسته بندی آن جهت بازسازی تاج و ریشه استفاده شد. در گروه چهارم از سمان رزینی (Kuraray)   Panavia F2.0جهت سمان کردن پستها استفاده شد و تاج دندان با کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) ترمیم شد. در گروه کنترل (گروه ۵) دندانها دست نخورده باقی ماندند. نمونه ها در آب مقطر در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد به مدت ۲۴ ساعت نگه داري شد، سپس نمونه ها تحت ۱۰۰۰ چرخه حرارتی واقع شدند و در آکریل رزینی مانت گردیدند. نمونه ها برای آزمون مقاومت به شکست در دستگاه آزمون یونیورسال با سرعت یک میلی متر در دقیقه قرار داده شد. مقادیر مقاومت به شکست و نحوه ی شکست نمونه ها ثبت گردید. داده ها با آزمونهای آماری آنالیز واریانس، توکی و Fisher’s Exact واکاوی آماری شدند(۰۵/۰P<).

یافته ها :گروه چهارم بالاترین و گروه سوم کمترین مقاومت به شکست را داشتند. مشخص گردید که تفاوت معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست گروههای آزمایش وجود دارد(۰۵/۰P<). تفاوت های معناداری در مقادیر میانگین مقاومت به شکست بین گروههای ۴ و ۵ با سایر گروههای آزمایش وجود داشت(۰۵/۰P<). تفاوت معناداری در مقاومت به شکست گروههای ۱، ۲، ۳وجود نداشت(۰۵/۰P>).

نتیجه گیری : برای دندانهای درمان ریشه، بازسازی ریشه با  پست شفاف و سمان رزینی پاناویا و ساخت تاج با کامپازیت رزین نوری میزان مقاومت به شکست دندانها را تا حد دندان های سالم افزایش داد.

کلید واژه ها : مقاومت به شکست، فایبر پست، سمان رزینی، کامپوزیت رزین

 

فهرست مطالب

 • خلاصه  فارسي          ۱
 • فصل اول:   مروری بر متون و مقالات
 • مقدمه   ۲
 • کلیات   ۴
 • کامپوزیت رزين         ۴
 • ساختمان کامپوزیت ها  ۵
 • طبقه بندی کامپوزیت ها ۸
 • خواص کامپوزیت ها    ۱۰
 • خواص مکانیکی         ۱۲
 • فایبر پست       ۱۴
 • FRC پست       ۱۵
 • مزایای FRC پست       ۱۸
 • فاکتورهای موثر در انتخاب پست ها     ۱۹
 • سمان های رزینی        ۲۶
 • موارد استفاده    ۲۷
 • خواص فیزیکی ۲۹
 • مواد چسبنده به عاج     ۳۵
 • مقاومت شکست ۳۸
 • اندازه گیری مقاومت شکست    ۴۰
 • نیروها و استرس جویدن         ۴۲
 • مروري بر مقالات       ۴۳
 • فصل دوم:  مواد  و روشها
 • مواد مصرفی    ۵۹
 • روش اجرای طرح      ۶۰
 • فصل سوم: یافته‌ها
 • یافته‌ها  ۶۷
 • توصیف گروههای آزمایشی     ۶۹
 • فصل چهارم: بحث
 • بحث   ………۷۴
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
 • نتیجه گیری    ……..۸۱
 • منابع   ……..۸۲
 • Abstract         ………۹۲

 

   فهرست جداول

جدول عنوان صفحه
۱-۱ دسته بندی ادهزيوها ۳۷
۱-۳ آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال نمونه های مورد بررسی مقاومت به شکست ۶۷
۲-۳ میانگین و انحراف معیار مقاومت به شکست در گروههای مورد بررسی ۶۸
۳-۳ آنالیز واریانس یک عاملی جهت مقایسه میانگین مقاومت به شکست در گروههای مورد مطالعه ۷۰
۴-۳ مقایسات دو به دوی گروههای آزمایشی با آزمون توکی ۷۱
۵-۳ نتیجه آزمون توکی جهت تعیین معنا داری تفاوت مقاومت شکست بین گروه هاي آزمایشی ۷۲

 

    فهرست نمودارها

نمودار عنوان صفحه
۱-۳ گروههای آزمایشی ۷۳

 

فهرست تصاویر

تصویر  عنوان صفحه
۱-۲ نمونه تراش داده شده ۶۲
۲-۲ پست های شفاف ۶۲
(۳-۱)۲ سمان رزینی(Tokuyama)   Estelite Core Quick ۶۲
(۳-۲)۲ دستور العمل استفاده از سمان رزینی (Tokuyama) Estelite Core Quick ۶۳
۴-۲ کامپوزیت  Estelite ∑ Quick (Tokuyama) ۶۴
۵-۲ باندینگ  Bond Force (Tokuyama) ۶۴
۶-۲ کامپوزیتMaster Dent (USA) ۶۴
۷-۲ سمان رزینی (Kuraray)   Panavia F2.0 ۶۴
۸-۲ کامپوزیت Clearfil AP-X (Kuraray) ۶۵
۹-۲ دستگاه ترموسایکل ۶۵
۱۰-۲ نمونه های مانت شده در آکریل رزینی ۶۵
۱۱-۲ دستگاه آزمون یونیورسال ۶۵
۱۲-۲ نمونه در جیگ مخصوص دستگاه آزمون یونیورسال ۶۶
۱۳-۲ یک نمونه از شکست مطلوب ۶۶
۱۴-۲ یک نمونه از شکست نامطلوب ۶۶

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0