پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی : بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای ۳۵ سال و اثر آن روی محصول حاملگی

پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی : بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای ۳۵ سال و اثر آن روی محصول حاملگی

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای”  بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای ۳۵ سال و اثر آن روی محصول حاملگی   ”  رشته پزشکی  با فرمت Word  و در ۱۰۹ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار بالای ۳۵ سال و اثر آن روی محصول حاملگی :

مقدمه و هدف: از عوامل بروز خطر در دوران بارداری سن مادر است. امروزه تعداد زیادی از خانم ها در سن بالای ۳۵ سال باردار میشوند. همچنین در خانم های بالای ۳۵ سال احتمال بروز عوارض بارداری از قبیل دکولمان جفت، دیابت، ماکروزومی و فشار خون بالا و عوارض جنینی  از قبیل زایمان زودرس، اختلال رشد داخل رحمی و وزن کم هنگام تولد افزایش می یابد. این مطالعه به منظور بررسی بیماری های مزمن در مادران باردار بالای ۳۵ سال و اثر آن روی محصول حاملگی از سال ۸۹-۸۴ در شهرستان شاهرود انجام شده است.

مواد وروش ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی ۱۵۱ خانم باردار بالای ۳۵ سال که در بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود از سال ۸۹-۸۴ وضع حمل کرده اند انجام شده است. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه حاوی سوالاتی از قبیل بیماری مادر، عوارض بارداری،وزن نوزاد،آپگار تولد و عوارض نوزادی بود. نمونه ها بر حسب وجود یا عدم وجود بیماری مزمن مادر(دیابت،افزایش فشار خون، تیروئید،صرع) از دوران قبل از بارداری به دو دسته تقسیم شدند. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و شاخص های آمارتوصیفی و آزمون های آماری  chi-square و T  در سطح   P≤۰/۰۵مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: در بین نمونه ها ۱/۸۰% زایمان سزارین داشتند. ۱/۹% از مادران مبتلا به بیماری مزمن از قبل از بارداری بودند.در گروه دارای بیماری مزمن از قبل از بارداری: میانگین سنی مادران ۵۳/۳۷ سال ، میانگین تعداد بارداری ۳ و میزان استفاده از روش های کمک باروری ۳/۱۳% بود. از نظر عوارض بارداری: ۳/۷۳% فاقد عوارض بودند. مبزان پره اکلامپسی۳/۱۳% و دیابت۳/۱۳%  بود. افزایش فشار خون در بارداری، دکولمان جفت، پلاسنتا پرویا، سقط و خونریزی پس از زایمان در این گروه دیده نشد. میانگین وزن نوزادان ۳/۳۱۹۹ و میزان بستری نوزادان در  NICU 5/33% بود.در گروه مادران سالم: میانگین سنی مادران ۱۸/۳۷ سال ، میانگین تعداد بارداری ۳ و میزان استفاده از روش های کمک باروری ۳/۲۱% بود. از نظر عوارض بارداری: ۸/۷۲% فاقد عوارض بودند. میزان سقط ۵/۱%، پره اکلامپسی ۵/۱%، دیابت  ۲/۱۳%، افزایش فشار خون حاملگی ۸/۸%، خونریزی پس از زایمان ۲/۲% بود. دکولمان جفت و پلاسنتا پرویا در این گروه دیده نشد. میانگین وزن نوزادان ۸/۳۱۲۰ و میزان بستری نوزادان در   NICU9/30% بود. ۴ مورد مرگ داخل رحمی جنین و ۲ مورد ناهنجاری جنین در این گروه مشاهده شد.

بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه از نظر عوارض جنینی تفاوت معنی داری در گروه مادران بیشتر از ۳۵ سال که بیماری زمینه ای قبلی داشتند با گروه فاقد بیماری زمینه ای وجود نداشت. همچنین از نظر افزایش فشار خون، پره اکلامپسی، دیابت حاملگی و پلاسنتا پرویا نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت. که به نظر می رسد نولی پاریتی بیشتر از سن، بارداری را تحت تاثیر قرار می دهد.

واژگان کلیدی: بارداری پس از ۳۵ سال، بیماری های مزمن، عوارض جنینی و مادری

 

فهرست مطالب

 • چكيده   ۱
 • مقدمه   ۳
 • فصل اول  : کلیات      ۴
 • ۱-۱-بيان مسئله ۵
 • ۱-۲-فرضيه    ۵
 • ۱-۳- اهداف اصلي      ۵
 • ۱-۴-اهداف کاربردی   ۵
 • ۱-۵-ضرورت های خاص       ۶
 • ۱-۶-روش تجزيه وتحليل اطلاعات      ۶
 • فصل دوم : بررسی متون و مقالات      ۷
 • ۲-۱-اختلالات پرفشاری خون در حاملگی        ۸
 • ۲-۱-۱-تعریف و طبقه بندی     ۸
 • ۲-۲-پره اکلامپسی       ۱۱
 • ۲-۲-۱-سبب شناسی    ۱۳
 • ۲-۲-۲-پاتوفیزیولوژی  ۱۴
 • ۲-۲-۳-پیش گیری      ۱۶
 • ۲-۳-پره اکلامپسی خفیف        ۱۶
 • ۲-۳-۱-تشخیص پره اکلامپسی خفیف   ۱۶
 • ۲-۳-۲-برنامه درمانی پره اکلامپسی خفیف      ۱۶
 • ۲-۴-پره اکلامپسی شدید ۱۸
 • ۲-۴-۱-برنامه درمانی پره اکلامپسی شدید        ۱۸
 • ۲-۵-سندرم HELLP     ۲۰
 • ۲-۵-۱-تشخیص سندرم HELLP          ۲۰
 • ۲-۵-۲-برنامه درمانی سندرم HELLP   ۲۰
 • ۲-۶-اکلامپسی  ۲۰
 • ۲-۶-۱-برنامه درمانی اکلامپسی          ۲۱
 • ۲-۷-هایپرتانسیون مزمن         ۲۱
 • ۲-۷-۱-برنامه درمانی ۲۲
 • ۲-۸-دیابت شیرین وحاملگی     ۲۴
 • ۲-۸-۱-متابولیسم سوخت های بدن       ۲۴
 • ۲-۸-۲-طبقه بندی دیابت         ۲۶
 • ۲-۸-۳-غربالگری و تشخیص دیابت حاملگی    ۲۷
 • ۲-۸-۴-عوارض حاملگی        ۲۸
 • ۲-۸-۵-عوارض نوزادی         ۳۰
 • ۲-۸-۵-۱-مرگ و میر حوالی تولد(پری ناتال)   ۳۰
 • ۲-۸-۵-۲-تغییر رشد جنین      ۳۱
 • ۲-۸-۵-۳-ناهنجاری های متابولیک     ۳۲
 • ۲-۸-۵-۴-سایر عوارض نوزادی        ۳۳
 • ۲-۸-۶-برنامه درمانی دیابت    ۳۴
 • ۲-۸-۶-۱-رژیم غذایی  ۳۴
 • ۲-۸-۶-۲-ورزش        ۳۵
 • ۲-۸-۶-۳-درمان با انسولین     ۳۵
 • ۲-۸-۷-ارزیابی جنین   ۳۶
 • ۲-۹-بیماری های تیروئید        ۳۸
 • ۲-۹-۱-عملکرد تیروئید مادر در حاملگی طبیعی          ۳۸
 • ۲-۹-۲-هیپوتیروئیدی مادر      ۳۸
 • ۲-۹-۳-هیپر تیروئیدی مادر     ۳۹
 • ۲-۹-۴-ندول ها و سرطان تیروئید       ۴۳
 • ۲-۱۰-عملکرد تیروئید جنین    ۴۴
 • ۲-۱۱-صرع    ۴۵
 • ۲-۱۲-بررسی مقالات   ۴۷
 • فصل سوم:روش مطالعه ۵۴
 • ۳-۱-روش مطالعه       ۵۵
 • ۳-۲-روش نمونه گيري ۵۵
 • ۳-۳-روش تجزيه تحليل اطلاعات       ۵۵
 • فصل چهارم:يافته ها     ۵۷
 • فصل پنجم :بحث،نتيجه گيري و پيشنهادات       ۶۶
 • ۵-۱-بحث و نتيجه گيري         ۶۷
 • ۵-۲-پيشنهادات ۶۸
 • فصل ششم:منابع         ۶۹
 • فهرست منابع فارسي    ۷۰
 • فهرست منابع انگليسي  ۷۱
 • ضمائم
 • چكيده انگليسي  ۷۳

 

فهرست جداول و نمودارها

 • جدول ۲-۱-معیارهای تشخیص پره اکلامپسی خفیف      ۱۰
 • جدول۲-۲-معیارهای تشخیص پره اکلامپسی شدید        ۱۱
 • جدول۲-۳-عوامل خطرساز پره اکلامپسی        ۱۲
 • جدول۲-۴-نظریه های سبب شناسی پره اکلامپسی        ۱۳
 • جدول۲-۵-معیارهای وضع حمل در پره اکلامپسی        ۱۹
 • جدول۲-۶-داروهای ضد پرفشاری خون در حاملگی.     ۲۳
 • جدول۲-۷-عوارض حاملگی در مبتلایان به دیابت        ۲۹
 • جدول۲-۸-تدارک یک رژیم غذایی برای زنان حامله     ۳۴
 • جدول۲-۹-علل هیپر تیروئیدی  ۳۹
 • جدول ۲-۱۰-درمان طوفان تیروئیدی    ۴۲
 • نمودار ۴-۱- نوع زایمان         ۶۱
 • نمودار ۴-۲- شیوع بیماری های مزمن در مادران باردار          ۶۱
 • نمودار ۴-۳- نوع بیماری های مزمن در مادران باردار  ۶۲
 • نمودار ۴-۴- میزان استفاده از روش های کمک باروری          ۶۲
 • نمودار۴-۵- میزان عوارض بارداری در گروه ۱         ۶۳
 • نمودار۴-۶- میزان عوارض بارداری در گروه ۲         ۶۳
 • نمودار ۴-۷- میانگین وزن نوزادان در دو گروه           ۶۴
 • نمودار ۴-۸- علل بستری نوزادان در NICU در گروه ۲          ۶۵
 • نمودار۴-۹- علل بستری نوزادان در NICU در گروه ۲ ۶۵

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0