پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی : بررسی شیوع ریفلاکس معده به مری

پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی : بررسی شیوع ریفلاکس معده به مری

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای”  بررسی شیوع ریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهای موثر بر آن در شهر قم  ”  رشته پزشکی  با فرمت Word  و در ۸۹ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی شیوع ریفلاکس معده به مری و ریسک فاکتورهای موثر بر آن در شهر قم  :

مقدمه : ریفلاکس معده به مری يكي از شايع ترين بيماري هاي دستگاه گوارش مي باشد. مطالعات اپيدميولوژيك نشان مي دهد شيوع اين بيماري در ايران  بسیار بالامي باشد .

مطالعات قبلی شیوع ۹-۱۲ % را نشان می دهد .

مطالعات در مورد عوامل موثردر بروز اين بيماري در ايران بسيار اندك است. هدف از اين مطالعه بررسي شیوع این بیماری و ریسک فاکتورهایآن در شهر قم می باشد.

مواد و روش:

مطالعه بصورت  مقطعی تحلیلی است که به صورت پیمایشی(Population Based study ) بر روی ۴۳۰ شهروند ساکن قم انجام  شد.

نمونه گیری در مدارس ابتدایی دخترانه  بخش های مختلف استان قم انجام شده وتعداد۱۱۶ خوشه شهری  تعیین گردید. جمع آوری نمونه توسط ده گروه شامل دو فرد آموزش دیده  انجام شد، بدین صورت که پرسشنامه در اختیار  یکی از اعضای خانواده هایی که محل سکونت شان در حوالی مدارس تعیین شده بود به صورت تصادفی قرار گرفت.

نتایج: از ۴۳۰ فرد مورد بررسی قرار گرفته ۲۲٫۶ درصد (۹۷نفر) مذکر و ۷۷٫۴ درصد (۳۳۳نفر ) مونث بودند.

۳/۱۹ %(۸۳ نفر ) مجرد و ۷/۸۰ % (۳۴۷ ) متآهل بودند . جامعه آماری شامل افراد ۱۰ تا ۶۶ ساله  میشوند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۹ دارای سن ۲/۲۹ سال است .شیوع کلی ریفلاکس در هر دو جنس ۲/۲۴ % محاسبه گردید .

نتیجه گیری :میزان شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم بیشتر از مطالعات قبلی است . که علت آن را میتوان نزدیک شدن رژیم غذایی جامعه به سبک جوامع غربی دانست . بین ریفلاکس و نوع غذای مصرفی ارتباط وجود دارد و توصیه میشود افراد جامعه که از مصرف غذاهای چرب، ترش و ادویه دار به میزان کمتر استفاده شود.

افرادی که اضطراب و افسردگی دارند بیشتر دچار این معضل  می شوند.

با آگاه سازی مردم در زمینه پیشگیری از این بیماری میتوان از بروز آن جلوگیری کرد.

 

فهرست مطالب :

 • فصل اول  :معرفی پژوهش ۱۳
 •     بیان مسئله ۱۴
 •    اهداف پژوهش ۱۶
 •    سوالات  و فرضیات پژوهش ۱۷
 • محدودیت های پژوهش ۱۸
 • فصل دوم  :
 • دانستنی های موجود در پژوهش ۱۹
 • بخش اول : چارچوب پنداشتی
 • بیماری ریفلاکس معده به مری ۲۰
 • تظاهرات بالینی  ۲۲
 • فرآيند­هاي موثر در ايجاد بيماری ۲۳
 • عوامل خطر بروز ريفلاكس ۲۶
 • عوارض بيماري ريفلاكس ۲۷
 • تشخیص ۲۹
 • درمان ۳۳
 • بخش دوم : مروری بر مطالعات انجام شده
 • مطالعات داخلی ۳۸
 • مطالعات خارجی ۴۲
 • فصل سوم : مواد و روش کار ۴۵
 • فصل چهارم : نتایج ۴۸
 • فصل پنجم : بحث ۶۴
 • فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۸
 • منابع ۷۰
 • چکیده انگلیسی ۸۸

 

فهرست جداول و نمودارها:

 • جدول ۱-۳ : متغیر های مورد بررسی در مطالعه و ویژگی های آنها ۴۷
 • جدول ۱-۴ خصوصیات دموگرافیک در افراد مورد بررسی .۴۹
 • جدول ۲-۴ : بررسی ارتباط  و همراهی بیماری ریفلاکس با سوابق پزشکی فرد ۵۶
 • جدول ۳-۴ : بررسی عادات فردی در بیماران  ۶۰
 • جدول ۴-۴ : بررسی همراهی یکسری علایم با بیماری ریفلاکی ۶۳
 • جدول ۵-۴ : بررسی ارتباط سوزش سر دل  و برگشت اسید معده با نوع غذای مصرفی  از طریق مدل رگرسیونی لجستیک ۶۳
 • نمودار ۱-۴ : نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد بررسی از نظر بیماری ریفلاکس معده به مری ۴۹
 • نمودار ۲-۴ :نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد بررسی با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ سن ۵۰
 • نمودار۳-۴  : نمودار مقایسه فراوانی افراد مورد بررسی با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ جنس  ۵۰
 • نمودار ۴-۴ :نمودار مقایسه افراد مورد بررسی با بیمار ان دارای ریفلاکس معده به مری از لحاظ وزن…۵۱
 • نمودار ۵-۴ : تعیین شیوع رفلاکس معده به مری در شهر قم بر اساس BMI 51
 • نمودار ۶-۴ : تعیین شیوع ریفلاکس معده به مری در شهر قم براساس وضعیت تاهل ۵۲
 • نمودار ۷-۴ : تعیین و مقایسه شیوع آسم در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم ۵۳
 • نمودار ۸-۴ : تعیین و مقایسه شیوع سینوزیت در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۳
 • نمودار ۹-۴ : تعیین و مقایسه شیوع گلو درد مداوم  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۴
 • نمودار ۱۰-۴ : تعیین و مقایسه شیوع پوسیدگی دندان در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۴
 • نمودار ۱۱-۴ : تعیین و مقایسه شیوع افسردگی  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۵
 • نمودار ۱۲-۴ : تعیین و مقایسه شیوع اضطراب  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم…۵۵
 • نمودار ۱۳-۴ : تعیین و مقایسه میزان مصرف داروهای NSAID در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۶
 • نمودار ۱۴-۴ : تعیین و مقایسه میزان فعالیت بدنی در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۷
 •  نمودار ۱۵-۴ : تعیین و مقایسه عادات غذایی  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۷
 • نمودار ۱۶-۴ :تعیین فراوانی ریفلاکس معده به مری بر حسب زمان مصرف غذا ۵۸
 • نمودار ۱۷-۴ : تعیین و مقایسه مصرف سیگار  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۸
 • نمودار ۱۸-۴ : تعیین و مقایسه مصرف چای  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۹
 • نمودار۱۹ – ۴ : تعیین و مقایسه مصرف قهوه  در دو گروه مبتلا به ریفلاکس و گروه سالم در شهر قم ۵۹
 • نمودار ۲۰- ۴ : تعیین شیوع دشواری در بلع در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم ۶۰
 • نمودار ۲۱-۴ : تعیین شیوع احساس وجود توده در گلو در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم ۶۱
 • نمودار ۲۲- ۴ : تعیین شیوع ترشح فراوان بزاق دهان در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم ۶۱
 • نمودار ۲۳-۴ : تعیین شیوع سرفه مزمندر مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم ۶۲
 • نمودار ۲۴-۴ : تعیین شیوع درد قفسه سینه بدون سابقه بیماری قلبی در مبتلایان به ریفلاکس معده به مری در شهر قم ۶۲

 

فهرست پیوست ها

 • پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه ۷۱

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0