شیوه سخنرانی موثر و فن بیان

شیوه سخنرانی موثر و فن بیان

 

مقدمه
شما به عنوان مدير يا سرپرست، بسياري از اوقات لازم است در حضور جمع صحبت كنيد. اين جمعممكن است اعضاء گروه خودتان، ساير مديران و سرپرستان يا اعضاء سازمان، و يا افرادي از بيرون سازمانباشند. موفقيت شما در صحبت براي جمع، از عوامل مهم و مؤثر در پيشرفت شغلي شما است.
اعتراف هزاران نفر درباره سخنراني چنين بوده است : موقعي كه از من خواسته مي شود سخنراني كنمچنان دست و پايم را گم مي كنم و دچار ترس مي شوم كه قادر نيستم درست فكر كنم، درست حواسم راجمع كنم و درست به ياد بياورم كه ميخواستم چه بگويم. من مي خواهم اعتماد به نفس داشته باشم وبتوانم در حالي كه جلوي جمع ايستاده ام، فكر كنم. مي خواهم افكارم نظم منطقي داشته باشد و مي خواهمحرف هايم را خيلي روشن و به طريقي كه افراد را كاملاً متقاعد كند، در جلو جمع بيان كنم.
خوب صحبت كردن از عوامل مهم موفقيت وپيشرفت است.صحبت كردن مؤثر و با اطمينان، چيزي نيست مگر سخن گفتن با ديگرانبه طور جالب، ساده و قابل فهم.
اعتماد به نفس و جرأت و توانايي فكر كردن بدون دغدغه در حين صحبت كردن براي يك عده، حتي بهاندازه يك دهم آنچه مردم تصور مي كنند، دشوار نيست. اين استعداد فقط به يك عده معدود داده نشده ومانند توانايي بازي تنيس اكتسابي است. هر كس مي تواند استعداد نهفته خود را پرورش دهد به شرط اينكهشوق اين كار را داشته باشد. آيا كوچكترين علتي وجود دارد كه شما در حال ايستاده در جلوي جمع نتوانيدمانند در حالت نشسته فكر كنيد و صحبت كنيد ؟ البته مي دانيد كه تفاوتي ندارد. شما بايد بتوانيد اين كار را
به همان خوبي انجام دهيد. حتي عده اي معتقدند كه حضور يك عده، خود مي تواند محرك و الهام بخشبوده و شور و شوق حرف زدن را در ما برانگيزد. بنابر اين سخنراني و يا صحبت كردن جالب و مؤثر هنرياست كه مي توان شيوه ها و فنون آن را آموخت و توسعه داد. شما خود را در اين باره چگونه ارزيابي ميکند

كنيد. آيا مايليد كه اين هنر را در خود ايجاد كنيد يا توسعه دهيد؟ آيا مايليد ضعفهاي احتمالي خود را در اينمورد كشف و برطرف نماييد ؟ اگر چنين است اين نوشتار به همين منظور تدارك ديده شده و حاوي مطاليزير است :
ويژگيهاي ارتباط گفتاري 
اصول و مراحل سخن گفتن مؤثر 
آماده شدن براي سخنراني 
تأثير تعيين هدف- شناخت شنوندگان- آماده كردن مطالب- مكان سخنراني- زمان سخنراني 
پيش بيني ترتيب منطقي ارائه مطالب- مقدمه- متن- نتيجه 
مهمترين نكات و ملاحظات در باره ارائه كردن سخنراني 
تأثير وضع ظاهري- تأثير چهره گشاده 
تأييد گرفتن و توجه به واكنشها و بازخورد ها 
تأثير سخن و نفوذ كلام 

خود ارزيابي (پيش آزمون – پس آزمون )
بررسي هاي تشخيصي براي سنجش شيوه سخنراني
گام نخست: پيش از آنكه مطالب اين مبحث را بخوانيد، لطفاً عبارتهاي مربوط به خود ارزيابي را مطالعهنموده و در ستون (پيش آزمون)، با نوشتن يكي از اعداد ( ۱ تا ۶ ) با توجه به مقياس هاي ارئه شده زيرپاسخ دهيد. پاسخهاي شما بايد نگرش ورفتارتان را آن گونه كه هم اكنون هست، منعكس كنيد نه آن چنانكه مي خواهيد باشد. صادق باشيد. اين ابزار براي آن طراحي شده است كه به شما كمك كند تا سطح تبحرخود را در سخنراني و صحبت كردن مؤثر كشف كنيد؛ به گونه اي كه بتوانيد برنامه يادگيريتان را متناسب بانيازهاي ويژه خود طراحي كنيد. وقتي كه بررسي را تكميل كرديد، كليد امتياز دهي كه در پايان آمده است رابه كار ببريد تا عرصه هاي مهارتي كه در اين نوشتار مورد بحث قرار مي گيرد و تسلط بر آنها براي شمااهميت بسيار دارد را مشخص كنيد.
گام دوم: بعد از اتمام مطالعه به همين عبارتها، اين بار در ستون ( پس آزمون ) پاسخ دهيد. وقتي كه بررسي را بهپايان رسانديد، كليد امتيازدهي را براي اندازه گيري پيشرفت خود به كار ببريد. اگر امتياز شما در عرصه هايمشخصي از مهارت پايين بماند، مطالب درسي را مجدداً مرور نموده و از رهنمودهايِ رفتاريِ جزوه ، براي تمرينبيشتر استفاده كنيد.
مقياس سنجش
۱ – كاملاً مخالف ۴ – اندكي موافق
۲ – مخالف ۵ – موافق
۳ – اندكي مخالف ۶ – كاملاً موافق

رديف اقداماتي كه براي سخنراني انجام مي دهم : پيش آزمون پس آزمون
۱ خود را براي سخنراني آماده مي كنم.
۲ هدف و نتيجه اي را كه انتظار دارم مشخص مي كنم.
۳ افرادي را كه بايد براي آنها صحبت كنم در نظر مي گيرم.
۴ اطلاعات مورد نياز را جمع آوري و منظم مي كنم.
۵ مكان سخنراني را بررسي و وسايل مورد نياز را پيش بيني مي كنم.
۶ زمان سخنراني وسخنرانان قبلي و بعدي را مورد توجه قرار مي دهم.
۷ مطالب را به طور …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0