شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی ، طبق کنوانسیون های بین المللی: دانلود پایان نامه ارشد حقوق

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی ، طبق کنوانسیون های بین المللی: دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی ، طبق کنوانسیون های بین المللی” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی ، طبق کنوانسیون های بین المللی:

امروزه مسأله بي تابعيتی يكي از موارد مهم در عرصه حقوق بين الملل مي باشد كه آنگونه كه بايد به آن پرداخته نشده است و كنوانسيون هاي بين المللي بطور دقيق به اين موضوع پرداخته اند. در اين تحقيق سعي شده است تمام كنوانسیون هايي كه در اين زمينه بحث كرده اند، مورد بررسي قرار گيرند كه البته در اكثر قريب به اتفاق اين كنوانسيون ها مواد كمي به اين موضوع اختصاص داده شده است و كنوانسيون هايي كه بطور تخصصي بحث را مطرح مي كنند، كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي و كنوانسيون اروپايي تابعيت مي باشند كه در اين ميان كنوانسيون اروپايي تابعيت بطور كلي راجع به تابعيت بحث مي كند و در قسمتهايي به مسئله بي تابعيتي و راههاي رفع آن نيز مي پردازد ولي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي كاملاً در همين خصوص بحث مي كند و بطور تخصصي راههاي مقابله با بي تابعيتي را بررسي مي كند.

در اين ميان اعلاميه جهاني حقوق بشر را داريم كه در مادة ۱۵ خود مي گويد:«هر كس حق داشتن تابعيت را دارد و هيچكس را نبايد بطور خودسرانه از تابعيتش محروم نمود» و يا ميثاق حقوق مدني و سياسي كه در مادة ۲۴ خود مي گويد: «هر كودكي حق داشتن تابعيت را دارد» و همچنين كنوانسوين حمايت از حقوق زنان و كنوانسيون حمايت از حقوق كودك كه اين كنوانسيون ها تنها در موادي از خود به بررسي اين موضوع پرداخته اند و در نهايت مي توان گفت با وجود اينكه كنوانسيون هاي بسياري براي جلوگيري از كاهش موارد بي تابعيتي راهكارهايي را ارائه داده اند ولي باز هم كافي نمي باشد، هر چند تلاشهاي صورت گرفته تا حدود بسيار زيادي در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقي در سطح قانونگذاري كشورها در قانون داخليشان شده است ولي اين تلاشها تا زمانيكه منجر به ايجاد يك قانون متحد و كامل در اين موضوع كه مورد تأئيد اكثر قريب به اتفاق كشورها باشد و همچنين داراي ضمانت اجرا باشد مي توان گفت به نتيجة واقعي خود نخواهد رسيد.

كليد واژگان: بي تابعيتي، كنوانسيون، ميثاق، اعلاميه، تعارض قوانين

 

مقدمه:

در ماده ۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره مند هستند و هيچ كس بصورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. بي تابعيتي يا نداشتن تابعيت مؤثر و قانوني مشكلي حاد و بزرگ است. مقررات تدوين شده به منظور پرهيز يا كاهش موارد بي تابعيتي در چندين معاهده بين المللي حقوق بشري از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك، تابعيت زنان ازدواج كرده، كاهش موراد بي تابعيتي، وضعيت اشخاص بي تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده است. براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي هر كودك حق تحصيل تابعيت دارد. در كنوانسيون حقوق كودك نيز به حق كودك برداشتن تابعيت با تصريح بر اينكه ولادت كودكان بي درنگ پس از بدنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. كودك در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداري از تابعيت بهره مند است. و يا در كنوانسيون زنان ازدواج كرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازواج يا تغيير تابعيت همسران آنها حمايت مي كند. اين معاهده ها تنها براي رفع بي تابعيتي بوجود نيامده اند اما معاهدة كاهش موارد بي تابعيتي بصورت انحصاري بر كاستن از بي تابعيتي متمركز شده است. به موجب اين معاهده بسياري از اشخاصي كه ممكن است به شكل ديگر بي تابعيت شوند قادر خواهند بود تحصيل تابعيت كنند و دولتهاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.

كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت به جاي امحاي بي تابعيتي به حمايت از اشخاص بي تابعيت پرداخته است. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است كه بيشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه مي دهند حقوق كامل سياسي مدني، اقتصادي و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن كشور اعمال كنند. تابعيت به اين افراد اين توانايي را مي دهد كه از حمايت دولت خود بهره ببرند و نيز به دولت اجازه مي دهد براساس حقوق بين الملل از تبعه اش حمايت كند و قواعد حمايت ديپلماتيك دولت ها از اين منطق پيروي مي كند كه افراد بايد داراي تابعيتي باشند تا از حمايت ديپلماتيك دولتي بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع است كه داشتن يا نداشتن تابعيت هيچ اثري بر بهره مندي انسان از حقوق بشر بگذارد، از اين رو بي تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري در مورد افراد مورد اشاره در كنوانسيون ۱۹۵۴ بشود.

ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت ها را ملزم مي كند كه بدون هيچگونه تبعيضي از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سياست، خاستگاه اجتماعي و… حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بشمارند و اطمينان پيدا كنند كه تمامي ساكنان قلمروشان از اين حق بهره مند هستند.

هدف از انجام اين تحقيق كمبودي بودكه در اين زمينه احساس مي شدواميد به اينكه جمع اوري اين مطالب كاربردي وعملياتي شود.

پرسش اصلي اين تحقيق اين است كه ايا كنوانسيون هاي موجودبراي حل معضل بي تابعيتي كفايت ميكند يا خير؟نيازي به تشكيل كنوانسيون جديدو يايك قانون متحدوجوددارد ياخير؟

فرضيات اين تحقيق مشتمل است بر:كنوانسيونهاي بين المللي گامهاي اساسي در ارتقاسطح قانونگذاري كشورهادرخصوص تابعيت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانيني با جنبه لازم الاجرا بودن محروم ميباشند.دولتهابراي حفظ اختيارخودمعمولا تن به تصويب اين عهدنامه هاي بين المللي نمي دهند.

اين پايان نامه مشتمل بر ۳ فصل مي باشد كه در فصل اول به گفتن كليات پرداخته شده است و توضحي راجع به تابعيت و بي تابعيت و مفاهيمي كه تا انتهاي تحقيق با آن روبرو خواهيم شد و اين فصل به ۲ گفتار تقسيم شده است كه گفتار اول مختصري راجع به تابعيت و تاريخچه آن بحث مي كند و گفتار دوم راجع بي تابعيتي و علل پيدايش و راههاي جلوگيري آن بحث مي كند و در فصل دوم و سوم و كنوانسيون هايي كه به مقابله با بي تابعيتي پرداخته اند مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم كه مشتمل بر ۴ گفتار است مي باشد در گفتار اول به بررسي كنوانسيون حمايت از زنان و در گفتار دوم به بررسي ميثاق حقوق مدني و سياسي و در گفتار سوم به بررسي كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت و در گفتار چهارم قانون ۳ كشور ژاپن، برزيل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بي تابعيتي مورد تحقيق قرار مي گيرد و فصل سوم هم مشتمل بر ۴ گفتار مي باشد كه در گفتار اول كنوانسيون ماهش موارد بي تابعيت و در گفتار دوم كنوانسيون اروپايي تابعيت و در گفتار سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر و در گفتار چهارم كنوانسيون حمايت از حقوق كودك مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

فهرست مطالب

چكيده  ۱

مقدمه:  ۲

فصل اول  : كليات    ۴

كليات:  ۵

گفتار اول: تعريف و تاريخچه تابعيت    ۵

بخش اول: تعريف تابعيت    ۵

بخش دوم: مختصر تاريخچه اي بر تابعيت    ۶

بند اول: ۶

بند دوم:  ۷

گفتار دوم: بي تابعيتي    ۷

بخش اول: تعريف بي تابعيتي    ۷

بخش دوم: علل پيدايش بي تابعيت    ۸

بند اول:  ۸

بند دوم:  ۸

بند سوم:  ۹

بند چهارم: ۹

بخش سوم: عوارض بي تابعيتي    ۱۰

بند اول:  ۱۰

بند دوم:  ۱۰

بند سوم:  ۱۰

بخش چهارم: راههاي رفع بي تابعيتي    ۱۱

بند اول:  ۱۱

بند دوم:  ۱۱

بند سوم:  ۱۱

بند چهارم:  ۱۲

بند پنجم: ۱۲

فصل دوم: بررسي كنوانسيون هاي بين المللي    ۱۴

گفتار اول: كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان   ۱۵

بخش اول: كليات    ۱۵

بند اول   ۱۵

بند دوم:  ۱۶

بند سوم   ۱۶

بخش دوم: نظريات در خصوص تابعيت زوجين    ۱۶

بند اول:  ۱۷

بند دوم:  ۱۸

بند سوم:  ۱۹

بخش سوم: تفسير مادة ۹ كنواسيون   ۲۰

گفتار دوم: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي    ۲۱

بخش اول: كليات    ۲۱

بخش دوم: تفسير مادة ۲۴ ميثاق    ۲۲

بند اول:  ۲۲

بند دوم:  ۲۴

بند سوم:  ۲۵

گفتار سوم: بررسي قانون تابعيت ژاپن، برزيل و فنلاند بعنوان قوانين متفاوت در برخورد با بي تابعيتي    ۲۶

بخش اول: تابعيت در كشور ژاپن    ۲۶

بند اول   ۲۶

بند دوم:  ۲۷

بند سوم   ۲۷

بند چهارم:  ۲۸

بخش دوم: بررسي قانون برزيل و راه هاي جلوگيري از بي تابعيتي در قانون اين كشور  ۲۹

بند اول:  ۲۹

بند دوم:  ۳۰

بند سوم:  ۳۰

بخش سوم: تابعيت در كشور فنلاند از حيث رعايت كنوانسيون هاي بين المللي    ۳۱

بند اول   ۳۱

بند دوم   ۳۲

بند سوم   ۳۳

گفتار چهارم: بررسي كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي    ۳۴

بخش اول: كليات    ۳۴

بخش دوم: بررسي مواد يك تا پنج كنوانسيون كاهش موارد بي تابعيتي    ۳۵

بند اول:  ۳۵

بند دوم:  ۳۵

بند سوم:  ۳۶

بند چهارم:  ۳۶

بند پنجم:  ۳۷

بخش سوم: بررسي مواد شش گانه كنوانسيون   ۳۸

بند اول   ۳۸

بند دوم   ۳۸

بند سوم   ۴۰

بند چهارم   ۴۰

بند پنجم   ۴۲

بند ششم   ۴۳

فصل سوم : بررسي كنوانسيون هاي (اروپايي تابعيت، اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق كودك و بررسي وضعيت افراد بي تابعيت)  ۴۴

گفتار اول: كنوانسيون اروپايي بي تابعيت    ۴۵

بخش اول: موضوعات عمومي تابعيت    ۴۵

بخش دوم: اصول كلي تابعيت    ۴۶

بخش سوم: قواعد تابعيت    ۴۷

بخش چهارم : كنوانسيون اروپايي تابعيت    ۵۱

بخش پنجم: مشكلات تابعيتي    ۵۲

بند اول   ۵۲

بند دوم   ۵۳

بند سوم   ۵۴

بخش ششم: همكاري ميان دول عضو  ۵۴

بند اول   ۵۴

بند دوم   ۵۵

بخش هفتم: اجراي كنوانسيون   ۵۵

گفتار دوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر  ۵۶

بخش اول: كليات    ۵۶

بخش دوم: تفسير بند الف مادة ۱۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر  ۵۷

بند اول   ۵۷

بند دوم:  ۵۸

بند سوم:  ۵۹

بند چهارم   ۵۹

گفتار سوم: كنوانسيون حقوق كودك   ۶۰

بخش اول: كليات    ۶۰

بخش دوم: تفسير مادة ۷   ۶۲

بند اول:  ۶۲

بند دوم:  ۶۳

بند سوم:  ۶۴

بند چهارم:  ۶۴

گفتار چهارم: كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت    ۶۵

بخش اول: كليات    ۶۵

بخش دوم: مواد مهم كنوانسيون وضعيت افراد بي تابعيت    ۶۷

بند اول   ۶۷

بند دوم   ۶۷

بند سوم   ۶۷

بند چهارم   ۶۸

بند پنجم   ۶۸

بند ششم   ۶۸

بند هفتم   ۶۸

بند هشتم   ۶۸

بند نهم   ۶۹

بند دهم   ۶۹

بند يازدهم   ۶۹

بند دوازدهم   ۶۹

بخش سوم: تفسير مواد كنوانسيون   ۷۰

بخش چهارم: نحوه عملكرد كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعيت    ۷۱

بند اول   ۷۱

بند دوم   ۷۳

نتيجه گيري:  ۷۵

پيشنهادات:  ۷۶

منابع فارسي:  ۷۷

منابع انگليسي:  ۷۹

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0