صرف‌نظر از شرط در قراردادها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

صرف‌نظر از شرط در قراردادها : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” صرف‌نظر از شرط در قراردادها ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده صرف‌نظر از شرط در قراردادها

شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می شود، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرف‌نظر از آن توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ قانون مدنی، به بیان حکم مذکور می‌پردازد. با توجه به اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو و آثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط است، اما در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل می‌شود.

از حیث ماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر است حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافاً خود شرط نیز با تراضی منحل می‌شود و می‌توان آن را اقاله‌ دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط است. انصراف از شرط صفت راجع به عین معین، موجب سقوط خیاری می‌شود که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده است. حکم عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، در ماده‌ی ۲۴۴ مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است. همچنین در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن محسوب می‌شود، واجد امکان اسقاط می‌باشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و در صورت مغایرت شرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین می‌شود. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در این‌باره، موجب تصحیح عقد باطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تلقی می‌گردد.

واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، صرف نظر از شرط،  اسقاط شرط، انصراف از شرط

هدف تحقیق

با توجه به اينكه قانون گذار در ارتباط با موضوع بحث (صرف نظر از شرط ضمن عقد) منحصرا به ذكر دو ماده بسنده كرده و از آنجا که علی رغم اهمیت این موضوع، پژوهش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است، لذا از حیث ساختار حقوقی، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط، ابهامات و مسائلي قابل طرح به نظر مي رسد؛ از این رو بررسي موضوع صرف نظر از شرط به صورت كلي و به ويژه از جهات فوق، هدف و انگيزه ي اصلي در پژوهش حاضر است.

 

سؤالات پژوهش

پژوهش حاضر در پی پاسخ‌گویی به پرسش اصلی زیر می‌باشد:

احكام مترتب بر صرف نظر از شرط در قراردادها چيست ؟

براي پاسخ به اين سؤال كلي، بررسي موضوع در چند سؤال فرعي زير، ضروري به نظر مي‌رسد:

۱ – زوال شرط در نتیجه‌ی اسقاط، چگونه و با چه تحلیلی صورت می‌گیرد؟

۲ – ماهيت صرف نظر از شرط در فرض هاي مختلف چيست؟

۳ – قابليت اسقاط شروط سه گانه (فعل، صفت و نتيجه) چگونه است؟

۴ – قابليت اسقاط شرط به نفع شخص ثالث چگونه است؟

۵ – آثار مترتب بر صرف نظر از شروط صحيح و باطل چيست؟

 فهرست صرف‌نظر از شرط در قراردادها

 • فصل اول:مقدمه
 • کلیات۵
 • مبحث اول: مفهوم و اقسام شرط ۶
 • گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط۶
 • گفتار دوم: اقسام شرط۸
 • بند اول: شرط ضمن عقد و ابتدایی۸
 • بند دوم: شرط بنایی، ضمن عقد، الحاقی۹
 • بند سوم: شرط صریح و ضمنی۱۰
 • بند چهارم: شروط صحیح۱۱
 • الف: شرط صفت۱۱
 • ب: شرط نتیجه۱۲
 • ج: شرط فعل۱۵
 • بند پنجم: شروط باطل۱۵
 • الف: شروط باطل غیر مبطل۱۶
 • ب: شروط باطل مبطل۱۶
 • مبحث دوم: تبیین و مقایسه‌ی برخی واژگان۱۷
 • گفتار اول: صرف نظر و اسقاط۱۷
 • گفتار دوم: حق و حکم و تمایز آن‌ها از یکدیگر۱۸
 • بند اول: مفهوم حق۱۹
 • بند دوم: مفهوم حکم۲۰
 • صرف‌نظر از شرط در قراردادها
 • بند سوم: تمایز حق و حکم۲۱
 • مبحث سوم: زوال شرط۲۳
 • گفتار اول: زوال تبعی۲۳
 • بند اول: بطلان تبعی شرط۲۳
 • بند دوم: انحلال تبعی شرط۲۴
 • گفتار دوم: زوال مستقل۲۷
 • بند اول: انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل از آن۲۷
 • بند دوم: انصراف از خود شرط۳۳
 • الف: نظریه‌ی اعراض از شرط۳۳
 • ب: نظریه‌ی الغاء شرط۳۶
 • صرف‌نظر از شرط در قراردادها
 • فصل دوم: ماهیت و شرایط صرف نظر از شرط
 • مبحث اول: ماهیت صرف نظر از شرط۴۳
 • گفتار اول: صرف نظر از شرط به نفع یکی از طرفین۴۳
 • گفتار دوم: صرف نظر از شرط به نفع طرفین۴۵
 •   بند اول: زوال حق حاصل از شرط در قالب ایقاع اسقاط۴۶
 •   بند دوم: انحلال شرط از طریق تراضی۴۷
 • گفتار سوم: صرف نظر از شرط در برابر عوض۵۴
 • مبحث دوم: شرایط صرف نظر از شرط۵۸
 • گفتار اول: شرایط انصراف دهنده از شرط۵۹
 • بند اول: اراده (قصد و رضا)۵۹
 • بند دوّم: اهلیت۶۲
 • گفتار دوم: موضوع و جهت صرف نظر از شرط۶۵
 • صرف‌نظر از شرط در قراردادها
 • فصل سوم: قلمرو و آثار صرف نظر از شرط
 • مبحث اول: قلمرو صرف نظر از شرط۷۲
 • گفتار اول: شروط به نفع طرفین قرارداد۷۲
 • بند اول: شرط فعل۷۲
 • بند دوم: شرط صفت۷۷
 • بند سوم: شرط نتیجه۸۵
 • الف: دیدگاه فقیهان۸۵
 • ب: دیدگاه حقوق‌دانان۸۹
 • گفتار دوم: شروط به نفع شخص ثالث۹۴
 • بند اول: شرط فعل۹۵
 • الف: دیدگاه فقیهان۹۵
 • ب: دیدگاه حقوق‌دانان۹۸
 • بند دوم: شرط صفت۱۰۵
 • بند سوم: شرط نتیجه۱۰۷
 • الف: اعتبار و نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث۱۰۷
 • ب: قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث۱۱۲
 • مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط۱۱۵
 • گفتار اول: شروط صحیح۱۱۵
 • بند اول: سقوط شرط۱۱۵
 • بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی۱۱۸
 • بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط۱۲۲
 • گفتار دوم: شروط باطل۱۲۴
 • بند اول: باطل غیر مبطل۱۲۴
 • صرف‌نظر از شرط در قراردادها
 • بند دوم: باطل مبطل۱۲۹
 • الف: دیدگاه فقیهان۱۳۰
 • ب: دیدگاه حقوق‌دانان۱۳۷
 • صرف‌نظر از شرط در قراردادها
 • نتیجه‌گیری۱۴۱
 • صرف‌نظر از شرط در قراردادها
 • فهرست منابع۱۴۶

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0