مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی ، حسنی و عنبربو با موتانت حاصل از دزهای مختلف (M2) در منطقه شور بهنمیر : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی ، حسنی و عنبربو با موتانت حاصل از دزهای مختلف (M2) در منطقه شور بهنمیر : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی ، حسنی و عنبربو با موتانت حاصل از دزهای مختلف (M2) در منطقه شور بهنمیر ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی ، حسنی و عنبربو با موتانت حاصل از دزهای مختلف (M2) در منطقه شور بهنمیر:

ارقام موجود برنج حساس به شوری هستند برای دستیبابی به ارقام متحمل به شوری می توان از تكنيك هاي موتاسیون بريدينگ بهره جست.برای مطالعه صفات زراعی موتانت های نسل دوم ارقام حسنی، طارم محلی و عنبربو ، آزمایش
مزرعه ای در زمینی واقع در روستای قائیمه بهنمیر در سال زراعی ۹۱ اجرا شد.بافت خاک سیلتی لوم و میزان شوری خاک در طی اجرای طرح آزمایشی بین۴-۶ دسیزیمنز بر متر متغیر بود. تیمارها شامل دز اشعه گاما در دو سطح ۲۵۰ و ۳۰۰ همراه با شاهد ارقام حسنی ، طارم محلی و عنببربو  و موتانت های نسل دوم ارقام فوق بوده است که به صورت آزمایش فاکتوریل در غالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شده است. صفات ارتفاع بوته، سطح برگ، وزن خشگ ریشه، ساقه برگ و کل، تعداد پنجه در کپه، عدد کلروفیل متر، میزان سدیم و پتاسیم ریشه، ساقه وبرگ در مرحله حداکثر پنجه زنی اندازه­گیری شد. در مرحله گلدهی بجز ریشه بقیه صفات مرحله حداکثر پنجه زنی نیز اندازه گیری شد.در زمان رسیدن فیزیولوژیکی اجزای عملکرد، وزن خشک کل و عملکرد هر کپه بدست آمد. نتایج نشان داد اثر دز بر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه در کپه، وزن خشک برگ ، ساقه و کل موتانت نسل دوم درمرحله حداکثر پنجه زنی و گلدهی معنی دار شد. درصد افزایش ارتفاع بوته، تعداد پنجه در کپه، وزن خشک کل در موتانت های نسل دوم  نسبت به شاهدبه ترتیب ۷/۶ ، ۲۷ و ۳۵ درصد بود. مقدار بیوماس تولیدی در موتانت های نسل دوم ارقام حسنی، طارم محلی و عنبربو متفاوت بود. میزان رشد موتانت حسنی و عنبربو بیشتر از طارم محلی بود. اثر متقابل موتانت و دز بر صفات تعداد پنجه در کپه، وزن خشگ برگ، ساقه و کل در دز ۲۵۰ در مرحله حداکثر پنجه زنی معنی دار بود. در مرحله گلدهی اثر دز بجز بر ارتفاع بوته بر سایر صفات رشدی در سطح ۱% معنی دار بود. اجزای عملکرد و عملکرد متاثر از دز در موتانت های نسل دوم ارقام بوده و نسبت به شاهد بیشتر بوده است. کمترین وزن خشک کل مربوط به موتانت حسنی در دز ۲۵۰ معادل ۲/۱۵ گرم و بیشترین مربوط به عنبربو شاهد معادل ۵۶/۲۳ گرم بود. کمترین عملکرد مربوط به موتانت حسنی در دز ۲۵۰ معادل ۸/۳ گرم و بیشترین مربوط به عنبربو  دز ۳۰۰ معادل ۸۵/۹ گرم بود.

 

 

 مقدمه

يكي از مسائلي كه انسان امروزي بويژه كشورهاي جهان سوم با آن دست به گريبان مي باشد مسئله تامين غذا مي باشد. انسان از دوران نخستين حيات خودگياهاني كه از نظر ظاهري مطلوب به نظر مي رسيدند را انتخاب مي كردند، پس از كشف اصول و قوانين علم ژنتيك كه براي اولين بار توسط مندل صورت گرفته است تلاقيهاي تصادفي جاي خود را به تلاقيهاي هدف دار داده اند و بدين ترتيب تحولي عظيم در كشاورزي و زراعت ايجاد گرديده است. از ميان گياهان زراعي كه نقش مهمي در تغذيه انسانها دارند، گياهان خانواده غلات از اهميت خاصي برخوردار مي باشند كه نقش برنج در تامين غذاي انسانها بويژه در ممالك آسيا و از جمله ايران دارد، چند سال قبل اغلب واریته های مورد كشت و كار در اغلب مناطق
برنج خیز ارقام محلي تشكيل مي داده اند ولي با افزايش سريع جمعيت و همچنين با رفتن سطح زندگي و در نتيجه افزايش مصرف مواد غذايي و صنعتي ما را به داشتن محصولات كشاورزي بيشتري محتاج
مي سازد. بطور خلاصه مي توان گفت كه از اراضي كشور بجز پاره اي از موارد كه از نظر آب، كود .

با توجه به خصوصيات فوق در سالهاي اخير توجه زيادي به اصلاح نبات، بويژه اصلاح برنج، از طريق وارد كردن ارقام، انجام هيبراسيون براي افزايش عملكرد در واحد سطح شده است. و در اين باره نيز تا اندازه­اي نيز موفق بوده اند. از نكاتي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه تنها توليد و ايجاد وارئيه­ي هر محصول نمي­تواند سبب افزايش عملكرد گردد. زيرا فعاليتهاي به نژادي، بدون رعايت و توجه به فاكتورهاي زراعي مناسب نمي تواند موفق و موثر باشد بنابراين لازم است همراه كاري اصلاحي و تهیه ارقام پرمحصول، بايد فاكتورهاي زراعي و مهم از قبيل تاريخ كاشت، فاصله كاشت، ميزان كود را براي حداكثر كردن عملكرد ارقام محصول رعايت نمود تا افزايش عملكرد حاصل گردد. براي نیل به خودکفایی در هر محصول می­تواند به افزايش سطح زیركشت، افزايش ميزان توليد در واحد سطح و کشت دو یا سه بار در سال روی آورد. با توجه به اينكه ۳۵ % نياز غذايي جمعيت جهان را برنج تأمين مي كند و با توجه به افزايش روز افزون جمعيت در جهان، نياز شديد به افزايش توليدات كشاورزي در كشور كاملاً محسوس
مي­باشد. امكان افزايش سطح زيركشت بدليل محدوديت منابع آب و خاك امري مشكل بنظر مي­رسد. بنابراين ضرورت اصلاح گياه برنج جهت کاشت در مناطق شور امر بدیهی است. با بهره­گيري از تكنيك­هاي موتاسیون بريدينگ می توان به واريته­هاي متحمل به شوري دست یافت. بنابراين لازم است در مورد ارقامي كه معرفي شده اند و يا لاین های اميد بخش كه در آستانه معرفي به زارعين قرار دارند بايد آزمايش­هاي زراعي انجام گيرد تا صفات زراعی و عملکرد لاین­ها مطالعه شود.

اهمیت برنج

برنج يك منبع اصلي در رژيم غذايي انسان است كه تقريباً نيمي از مردم دنيا از طريق آن امرار معاش
مي كنند. اين محصول براي يك سوم جمعيت جهان به عنوان غذاي اصلي محسوب مي گردد و در حدود يك پنجم از كل زمين هاي زير كشت غلات را در جهان به خود اختصاص داده است. تقريباً دو ميليارد نفر (يك سوم جمعيت جهان) در جهان، به نحوي فرايندهاي كاشت و فرآوري برنج وابستگي دارند. در حدود
۹۰ درصد از برنج دنيا توسط كشاورزان خرده مالك در كشورهاي در حال توسعه توليد مي شود محصول برنج، اصلي­ترين غله در آسيا محسوب گرديده و براي تقريباً ۳ ميليارد نفر(نيمي از جمعيت جهان) غذاي اصلي و منبع عمده كالري به شمار مي رود. در گزارشاتي كه در سال ۲۰۰۰ تهيه شد، مشخص گرديد كه در حدود ۴۰ درصد از مردم دنيا و اساساً آنهايي كه در مناطق پرجمعيت كشورهاي كمتر توسعه يافته زندگي مي­كرده­اند، براي تامين بخش عمده اي از انرژي مورد نياز خود، به اين محصول وابسته بوده اند.
در كشورهايي آسيائي سهم غلات و حبوبات، در كل رژيم غذايي حدود ۶۳ درصد مي باشد كه بخش عمده اين غلات را برنج تشكيل مي دهد. برنج تامين كننده ۳۵ درصد تا ۷۵ درصد از كالري مصرف شده توسط بيش از ۳ ميليارد آسيائي است.

 

فهرست مطالب مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی ، حسنی و عنبربو با موتانت حاصل از دزهای مختلف

چکیده ۱

فصل اول

۱- ۱ مقدمه ۲

فصل دوم: کلیات برنج

۲- ۱ اهمیت برنج ۴

۲- ۲ تاريخچه كشت برنج ۵

۲- ۳ مشخصات گياه شناسي برنج ۶

۲- ۴ ريشه ۶

۲- ۵ ساقه ۶

۲- ۶ مراحل رشد و نمو برنج ۷

۲- ۶- ۱- مرحله رشد برنج از سه مرحله اصلي ۷

۲- ۶-۲ مراحل رشد رويشي ۷

۲- ۶- ۳ مراحل رشد زایشی  ۹

۲- ۷ خوشه­دهی و گلدهی  ۱۰

۲- ۸ مرحله رسیدن ۱۰

۲- ۹ نيازمنديهاي رشد ۱۱

۲- ۱۰ درجه حرارت ۱۱

۲- ۱۱ آب  ۱۲

۲- ۱۲ عناصر غذايي ۱۳

فصل سوم: بررسی منابع

۳- ۱  تنش شوري ۱۴

۳- ۲ فيزيولوژيكي تحمل به شوري در گياه برنج ۱۵

۳- ۳ اثرات شوري در مراحل مختلف رشد گياه برنج ۱۵

۳- ۴ مكانيسم­هاي ژنتيكي تحمل به شوري ۱۶

۳- ۵ واكنش گياه نسبت به تنش شوري ۱۶

۳- ۵-۱- تأثير عمومي نمك ۱۶

۳- ۶  شناسايي ارقام مقاوم به شوري ۱۹

۳-۷ اثر شوري بر تعادل يوني ۲۰

۳-۸ ژنتيك تحمل به شوري در گياه برنج ۲۱

۳- ۹ تأثیر شوری بر شاخص­های رشد و عملکرد  ۲۲

۳-۱۰موتاسیون و تاثیر آن بر رشد صفات زراعی ۲۳

فصل چهارم: مواد و روش­ها

۴-۱ زمان و موقیت جغرافیایی محل آزمایش  ۲۵

۴-۲ مشخصات خاک ۲۵

۴-۳ طرح آماری و نحوه اجرای آزمایش ۲۶

۴-۴ مشخصات ماده آزمایشی ۲۷

۴- ۵-  صفات مورد مطالعه  ۲۷

فصل پنجم: نتایج

۵-۱ مرحله حداکثر پنجه زنی ۲۹

۵-۱- ۱- ارتفاع بوته ۲۹

۵-۱-۲- تعداد پنجه در کپه ۳۰

۵-۱- ۳- وزن خشک برگ ۳۲

۵-۱- ۴- وزن خشک ساقه  ۳۲

۵-۱- ۵- وزن خشک ریشه  ۳۳

۵-۱- ۶- وزن خشک کل ۳۳

۵-۱- ۷- میزان سدیم برگ، ساقه و ریشه ۳۴

۵-۱- ۸- میزان پتاسیم برگ، ساقه و ریشه ۳۴

۵-۱- ۹- عدد کلروفیل متر ۳۵

۵-۲ مرحله گلدهی ۳۶

۵-۲-۱- ارتفاع بوته ۳۶

۵-۲-۲- تعداد پنجه در کپه ۳۷

۵-۲-۳- وزن خشک برگ ۳۹

۵-۲-۴- وزن خشک ساقه  ۳۹

۵-۲-۵- وزن خشک کل ۴۰

۵-۲- ۶- میزان سدیم برگ و ساقه ۴۰

۵-۲- ۷- میزان پتاسیم برگ و ساقه  ۴۲

۵-۲-۸- عدد کلروفیل متر ۴۲

۵- ۳- مرحله رسیدن فیزیولوژیکی ۴۳

۵-۳-۱- تعداد خوشه در کپه ۴۳

۵-۳-۲- طول خوشه ۴۳

۵-۳-۳- تعداد دانه پر در خوشه  ۴۴

۵-۳-۴- تعداد دانه پوک در خوشه ۴۴

۵-۳-۵- تعداد کل دانه در خوشه  ۴۵

۵-۳- ۶- وزن خشک کل  ۴۵

۵-۳-۷- عملکرد ۴۵

فصل ششم: بحث

۶-۱ بحث ۴۸

۶-۲پیشنهادات  ۵۱

منابع مورد استفاده ۵۲

چکیده انگلیسی ۵۸

 

 

فهرست جداول

جدول۳-۱ طبقه بندي خاك­هاي شور بر اساس سازمان خواروبار جهاني ۱۷ جدول۴-۱ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده ۲۶

جدول۵-۱ تجزیه واریانس صفات مرفولوژی اندازه­گیری شده در مرحله حداکثر پنجه­زنی ارقام حسنی،طارم محلی و عنبربو با موتانت­های نسل دوم  ۳۰

جدول۵-۲ اثر دز بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن خشك برگ، ساقه، ريشه كل در سطوح موتانت نسل دوم ارقام حسنی طارم محلی و عنبربو در مرحله حداکثر پنجه­زنی  ۳۱

جدول۵-۳ اثر موتانت نسل دوم بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن خشك برگ، ساقه، ريشه و كل در سطوح  دُز در مرحله حداکثر پنجه زنی  ۳۱

جدول۵-۴ مقايسه ميانگين اثر متقابل موتانت در دُز بر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن خشك برگ، ساقه، ريشه و كل مرحله حداكثر پنجه زني ۳۱

جدول۵-۵ تجزیه واریانس صفات غلظت سدیم و پتاسیم برگ، ساقه و ریشه و عدد کلروفیل متر در مرحله حداکثر پنجه­زنی ۳۵

جدول۵-۶ اثر دُز بر میزان سدیم و پتاسیم برگ، ساقه و ریشه و عدد کلروفیل متر در سطوح مختلف موتانت های نسل دوم ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو  ۳۵

جدول۵-۷  اثر موتانت­های نسل دوم ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو  بر میزان سدیم و پتاسیم برگ، ساقه و ریشه و عدد کلروفیل متر در سطوح مختلف دُز  ۳۶

جدول۵-۸ جدول مقايسه ميانگين اثر متقابل موتانت در دُز  بر صفات میزان سدیم و پتاسیم برگ، ساقه و ریشه و عدد کلروفیل متر مرحله پنجه­زني ۳۶

جدول۵-۹ تجزیه واریانس صفات مرفولوژی اندازه گیری شده در مرحله گلدهی ارقام حسنی، طارم محلی و عنبربو با موتانت های نسل دوم  ۳۷

جدول۵-۱۰ اثر دُز بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن خشك برگ، ساقه و كل در سطوح موتانت نسل دوم ارقام حسنی، طارم محلی و عنبربو در مرحله گلدهی ۳۸

جدول۵-۱۱ اثر موتانت نسل دوم بر ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن خشك برگ، ساقه و كل در سطوح  دز در مرحله گلدهی  ۳۸

جدول۵-۱۲ مقايسه ميانگين اثر متقابل موتانت در دز بر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، وزن خشك برگ، ساقه و كل در مرحله گلدهي ۳۸

جدول۵-۱۳ تجزیه واریانس صفات غلظت سدیم و پتاسیم برگ،ساقه و عدد کلروفیل متر در مرحله
گلدهی ۴۱

جدول۵- ۱۴اثر دُز بر میزان سدیم و پتاسیم برگ و ساقه و عدد کلروفیل متر در سطوح مختلف موتانت­های نسل دوم ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو  ۴۱

جدول۵-۱۵ اثر موتانت های نسل دوم ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو  بر میزان سدیم و پتاسیم برگ و ساقه و عدد کلروفیل متر در سطوح مختلف دز  ۴۱

جدول۵-۱۶ مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم در دز بر صفات میزان سدیم و پتاسیم برگ و ساقه و عدد کلروفیل متر در مرحله گلدهي ۴۲

جدول۵-۱۷ تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی ۴۶

جدول۵-۱۸ مقايسه ميانگين اثر دز بر صفات  اجزای عملکرد ، وزن خشک کل و عملکرد در  سطوح موتانت های نسل دوم طارم محلی ، حسني، عنبر بو ۴۶

جدول۵-۱۹- مقایسه میانگین اثر موتانت نسل دوم طارم محلی، حسني، عنبر بو بر صفات اجزای عملکرد، وزن خشک کل و عملکرد در سطوح دز ۴۷

جدول۵-۲۰ مقايسه ميانگين اثر متقابل موتانت در دُز بر صفات عملکرد ، اجزای عملکرد و وزن خشک کل در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی ۴۷

 

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0