صلح جهاني از طريق نظام قانون مند : رساله دكتري رشته حقوق بين الملل عمومي Ph.D

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع دکتری حقوق بین الملل عمومی با موضوع ” صلح جهاني از طريق نظام قانون مند ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

مقدمه صلح جهاني از طريق نظام قانون مند

بيان مسأله

ابتدا لازم می دانم به علت طرح موضوع بپردازم . گسترش قواعد حقوق بین الملل مبتنی برنظام حقوقی بوده است که اساس آن از رویکرد روابط بین الملل ناشی شده است . نظامی که اعمال دولتها را تنظیم می کند ، موضوع ا صلی آن کشورها هستند . با توجه به تحولات عصرما و نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جبران خسارت ، سازمان های بین المللی نیز جایگاه خود را پیدا کرده اند . اگر چه لئون دوگی فرانسوی سردمدار نظریه همبستگی اجتماعی معتقد به ا صالت فرد است و موضوع وا قعی تمامی رشته های حقوق را فرد می داند .

تعامل حقوق ملی و حقوق بین الملل و تأ ثیرا ت هریک بر دیگری منجر به پدید آ مدن وا قعیتی شده است که امروزه بسیاری از مواد معاهدات حقوق بشری ، در قوانین اساسی کشورها گنجا نده شده است .

نقش محوری سازمان ملل متحد و سازمان های تابعه آن در تدوین و توسعه حقوق بین الملل در  نیم قرن اخیر بر کسی پوشیده نیست . علی رغم انتقادات زیادی که برآن صورت می گیرد ، موفقیت این نهاد بین المللی با تنظیم معاهدا ت چندجانبه قا نونساز که یکی از دهها وظیفه آن به شمار می رود ، توانسته صلح جهانی را تضمین کند و بنیان آن را تقویت نماید . شاهد مثال کنوانسیون حقوق دریاست که شاهکار قانونگزاری بین المللی به شمار می رود .

انتخاب موضوع صلح جهانی از طریق نظا م قانون مند ،  قریب ربع قرن است که با مطالعات  بین المللی مستمر ذهن نویسنده را به خود معطوف کرده است ، خدا  را سپاسگزارم که در همه     زمینه های زندگی ، آرزوهای این بنده را برآورده می سازد  . انتشار مقالات و مجلات علمی به زبانهای مختلف ، در آستا نه هزاره جدید پیرامون جهانی سازی و ابعاد متنوع آن ، انگیزه موجود را تقویت نمود که با توجه به عصر جهانی شدن ، حمایت و گسترش سازوکارهای حقوقی، در این  را بطه بیش از پیش لازم است . رسالت علم حقوق به خصوص بین الملل نیز همراه با پیشرفت های بشری در سطح جهان ، توجه هر چه بیشتر به تشکیلات و قوا عد منطبق بر نیازهای عصر ما و  آیندگان است .

سعی شده است با توجه به وضعیت موجود ، به موارد بدیع و جدیدی پرداخته شود که نتیجه آن تکامل قوا عد حاکم بر نظام بین الملل است . دراین مسیر به اسنا د جدید ی که لازمه تحلیل موضوع است دست یا فته ام . لازم به ذکر است که از روش استقرا ء استفاده شده است ، اگر چه برای تحلیل    مطا لب امکان ترک عادت بهره مندی از قیاس بسیار مشکل است .

نظام قانون مند جهانی متغیر ثابت موضوع است ، زیرا که قریب یک قرن دچار تحول شده است و ضرورت آن بر جامعه بین المللی مبرهن است . این نظام از بعد داخلی و فراملی متأثرست . مفهوم شخصیت حقوقی بین المللی و توجه به حقوق بشر ؛ کشور و فرد را محور ا صلی قرار می دهد.  زما نی می توان ادعا کرد که صلح جهانی استوار شده و استمرا ر دار د که این دو عنصر محوری ، مورد توجه ویژه قرار گیرند و حقوق مربوط به آنها به خوبی رعایت شده باشد .

تعاریف مختلفی که از صلح وجود دارد ، هیچ اجماع روشنی برای حدود آن به دست نمی دهد ، لذا بهتر است از دو بعد موضوعی و عینی و از منظر خرد و کلان به آن بپردازیم .

در فرهنگ های غیر تخصصی ، صلح را از طریق سلبی بیان کرده اند . به عبارتی با تأکید بر نبود جنگ و دیگر اشکال خشونت ، صلح محقق می شود . مثلا” در لغت نامه انگلیسی آکسفورد صلح چنین تعریف شده است : «رهائی یا پایان جنگ و مخا صمات که منجر به وضعیتی می شود که یک ملت در جنگ با کشور دیگری نباشد . » قابل توجه اینکه کلمه انگلیسی  PEACE مشتق از کلمه لاتین PAX که بیشتر بار منطقی دارد و به معنی یک معاهده یا خاتمه مخا صمات است .

نکته مهم اینکه در تمامی زبان ها ، معنی صلح به ا فراد ارتباط پیدا می کند . در زبان عبری واژه SHALEV به معنی کل با تقسیم نشده ، تعریف شده است و جالب تر اینکه در زبان عربی کلمه SALUM به معنی صلح است ، ریشه آن را می توان در کلمه اسلام یا فت . در زبان های  سا نسکریت ترکیبی از صلح درونی یا روحی و رفتاری است و بالاخره چینی ها صلح را به معنی هماهنگی و توازن در ذهن دا رند ، هیچگاه مشابه غربیها به معنی عدم خشونت نگرفته اند .

در محموع بایدگفت : درک جهانی صلح شامل هر دو معنی ، فقدان عواملی مانند  خشونت و ظهور عواملی مانند توازن ، هماهنگی و غیر شکننده بودن است .

چنانچه ازمفهوم کلان به خرد بپردازیم ، از بعد زیست شناختی گایا ، صلح با سیاره زمین و دنیای طبیعی؛ صلح سیاسی ، بین المللی (بین ملتها ) ؛ صلح ملی و محلی ( درون ملتها ) ؛ صلح مدنی و محلی ( درجامعه ) ؛ صلح فرهنگی ، اجتما عی ( بین گروههای اجتماعی ) ؛ و صلح شخصی   ( بین ا فراد و گروهها ) ؛ و بالاخره صلح درونی یا شخصی که مرتبط با مسائل درونی فرد است و حد ادنی خرد آن است ، قابل ذکرند .

از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی ،خشونت که مفهوم مخالف  صلح است  اینگونه تعریف شده است : ” کاربرد هد فمند فشار فیزیکی یا زور ، تهدید یا به طور وا قعی علیه یک شخص توسط شخص دیگر یا علیه یک گروه یا اجتماع که نتیجه آن صدمه بدنی ، مرگ ، صدمه روانی ، عدم توسعه یا محرومیت خواهدبود .

سه مقوله صلح جهانی ، صلح فرهنگی و صلح شخصی مصادیق صلح از کل به جزء هستند .

سازمان علمی ، فرهنگی و تربیتی، یونسکو در تعریف صلح از مفا هیمی ما نند : تعلیم و تربیت ، ا قتصاد پایدار ، توسعه اجتماعی ، احترام به حقوق بشر ، برابری بین زن و مرد ، مشارکت دموکراتیک ، درک و فهم یکدیگر ، تحمل یا همبستگی ، ارتباط ، شراکت جمعی و جریان شناور اطلاعات و علوم سخن به میان آورده است . علاوه بر این در تعاریف دیگر به مفا هیم ، عدالت ، امنیت ، روابط ا خلاقی ، تفا وتهای ا قتصادی  ، رفتارهای شخصی متفاوت ، آب و هوا و حتی شرائط سرزمینی پرداخته شده است که مرتبط با فرهنگ صلح می تواند باشد .

مسائلي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرارگرفته اند ، عبارتند از : ۱- مفهوم صلح و چا لش  ا سا سي فرا روي جهاني سازي صلح چيست ؟ ۲- مقتضيات يك نظام قانون مند و را هكارهاي        ا ساسي ا ستقرار صلح و ثبات در عرصه جهاني چيست ؟‌

ضرورت نظام واحد قانون مند كه در حقوق بين الملل بدوا” با وضع مقررات محقق مي شود و  متعا قبا” دولتها به آن روي مي آورند نتيجه شيرين و مطلوبي را به همراه دارد كه چيزي نيست غيراز آرمان ديرينه ا نسانهاي متمدن و آن ”صلح جهاني ” ا ست .

براي نيل به اين مهم ، با بررسي ابزارهاي ا صلي همچون معاهدات ، عرف و سايرمنابع  حقوق بين الملل به مهمترين عامل تأثيرگذار ، يعني جهاني سازي و ارتباط آن با مفاهيم حقوق       بين الملل پرداخته ايم . با توجه به مباحث گسترده اي كه با آن مواجه هستيم ، سعي در تمركز موضوع به مباحث حقوقي و به ويژه تابعان حقوق بين الملل شده است . ازيك طرف ، ضرورت ا صلاح قوانين داخلي كشورها و ا نطباق با قوانين موضوعه بين الملل و از طرف ديگر  به تأثيرات  ناشي از برتري حقوق بين ا لملل  پرداخته شده است .

 

هدف پژوهش صلح جهاني از طريق نظام قانون مند:

در آستانه  هزاره جديد موضوعاتي مانند حذف فقرجهاني و ايجادكار براي فقرا درا قصی نقا ط عا لم مورد توجه بسياري قرارگرفت .تقريبا” يك چهارم مردم دنيا درفقربه سرمي برند ، بنابراين استقبال عمومي ازسوي جمعيت عظيمي كه درآمد روزانه آنها كمتراز يك دلار است و هوادارانشان ، به موضوع ترويج توسعه پايدار ، انتقال تكنولوژي و حفظ محيط زيست جهاني ، عاملي بود تا سران كشورها دراجلاس هزاره علاوه براين ، به موضوعات ديگري كه خصيصه جهاني دارند نيز بپردازند .

مسايلي مانند حفظ بهداشت ، ا صلاح تعليم و تربيت ، همكاري فني ، گسترش سرمايه گزاري خصوصي ، تجارت آزاد ، توسعه پايدار و ا قدام مؤثر برضد فساد از دبگر موارد مورد بحث بودند.

اين تفكر كه حقوق بين الملل نقش مهمي در توزيع ثروت درسطح جهاني دارد كمتر از چند دهه قوت گرفته است . منشور حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها مثال بارزي است .

اگرچه تهديد ا قتصادي ، هنوز مصدا قي از عمل تهديد عليه صلح  ، محسوب نمي گردد ؛ ا ما  ا مروزه علاوه بر هجوم نظامي ، كشمكش هاي داخلي منجر به خونريزي ، نقض فاحش حقوق بشر و موارد مشابه درقطعنامه هاي سازمان ملل به عنوان تهديد عليه صلح بين المللي قلمداد گرديده اند .

هدف اين پژوهش ، بررسي را هكارها و عواملي است كه نيل به صلح جهاني درچارچوبي قا نون مند را با تكامل حقوق بين الملل ، از طريق سازمان هاي بين المللي دولتي و غيردولتي ،  با توجه به نيازمتقابل كشورها به حفظ حكومت ها و صيانت از هويت انسان ها درزمينه هاي مختلف بين ا لمللي و جهاني هموار سازد .براي اثبات اين مهم از روش تحليلي بهره گرفته شده است . با اين توضيح كه انسان موجودي اجتماعي است و از ابتداي پيدايش جوامع ،  قواعد مختلف حقوقي لازمه تدا وم زيست جمعي بوده است . در مواردي به توصيف برخي واقعيات نيز پرداخته شده است . آيا با وجود نظام قانون مند حتما” به صلح جهاني دست پيدا مي شود ؟ يا اينكه مهمترين ابزار براي نيل به اين هدف وجود نظام قانون مندي است كه صلح بين المللي بر آن استوار گردد.

نهضتي كه از خاتمه جنگهاي سي سا له منجر به صلح وستفالي شد ؛ تفكرات دانشمند بزرگي مانند گروسيوس ، تفكــرات فيلسوف انديشمند ، امانوئل كانت با آرزوي تأسيس يك سازماني جهاني و دموكراسي جهاني ، امروزه ضرورت وضع قوانين بين المللي و تأسيس نهادهاي بين المللي، در زمينه صلح جهاني را بيش از پيش جلوه گر مي سازد .

 فهرست صلح جهاني از طريق نظام قانون مند

 • مقدمه :
 • الف – بيان مسئله
 • ب- فرضيه كليدي
 • ج – هدف پژوهش
 • بخش اول : حقوق بين ا لملل و جهان گستري
 • فصل اول – منابع كلاسيك و نوين حقوق بين ا لملل و جهاني شدن
 • مبحث اول – معاهدات ببن ا لمللی
 • گفتاراول – معاهدات عام و جهاني
 • گفتاردوم – معاهدات خاص
 • گفتارسوم – معاهدات اروپايي
 • گفتارچهارم – تغيير ساختارحقوق بين ا لملل
 • مبحث دوم – عرف و نقش آن درتوسعه حقوق بين ا لملل
 • گفتاراول –  فرايند تشكيل عرف درحقوق بين ا لملل معا صر
 • گفتاردوم –  ارتبا ط عرف و معاهدات درتحقق صلح جهاني
 • گفتارسوم – عرف جهاني و نظم حقوقي بين المللي
 • مبحث سوم – توسعه و تدوين حقوق بين ا لملل و ايجاد نظام قانون مند
 • گفتاراول –  قطعنا مه هاي سازمان ملل متحد
 • گفتاردوم – روند ايجاد دموكراسي جهاني
 • گفتارسوم – فرا ملي شدن نظام بين المللي
 • فصل دوم – تأثير جهاني شدن بر نظام قانون مند
 • مبحث اول – جهاني بودن بشر
 • گفتاراول – آزادي يا قيدوبند
 • گفتاردوم – مخالفان جهاني سازي
 • گفتارسوم – جهاني شدن و اصل مليت
 • مبحث دوم –  مباحث گسترده جهاني شدن
 • گفتاراول – تداوم يا تغيير
 • گفتاردوم – بين ا لمللي كردن
 • گفتارسوم –  آزاد سازي جهاني
 • گفتار چهارم – جهان شمولي و يا غربي شدن
 • مبحث سوم – نظريه جامعه جهاني
 • گفتار اول – ميراث مشترك بشريت
 • گفتاردوم – محدوديت ها ي جهاني سازي
 • گفتارسوم – شروع اولين مراحل جهاني سازي
 • گفتارچهارم –  جهان نا متحد دنياي بي قاعده
 • مبحث چهارم –  تأثير نظام قانون مند برصلح جهاني
 • گفتاراول – ازا مپراتوريها به دولت كشورهاي جديد
 • گفتاردوم –  جا معه كشورهاي اروپايي
 • گفتارسوم – دولت ملت جديد و نظم جهاني
 • گفتار چهارم – ظهور سياستهاي جهاني
 •  بخش دوم – توسعه فرهنگ و اقتصاد از ديدگاه حقوق بشر
 • فصل ا ول – تعريف و اهميت فرهنگ و اقتصاد
 • مبحث ا ول – جهانی شدن فرهنگ و تحول مفهوم حقوق بشر
 • گفتاراول –  ارتباط حقوق بشر با فرهنگ و تمدن
 • گفتاردوم – فرهنگ محلی و جهانگيری
 • گفتارسوم – به سمت فرهنگ جهانی با رعايت حقوق بشر
 • مبحث دوم – حقوق بشر و توسعه  ا قتصاد دريک حوزه جهانی
 • گفتاراول – ا قتصاد جهانگير، توجه به حقوق بشر و  تکامل چند مليتی ها
 • گفتاردوم – بحران توسعه
 • گفتارسوم – ا قتصاد آرمانی و وا قعيات  جهانی
 • فصل دوم – اهميت سازمانهای بين ا لمللی غيرحکومتی
 • مبحث ا ول – روند تشکيل سازمان های بين ا لمللی غيرحکومتی
 • گفتارا ول – تاريخچه سازمانهای بين ا لمللی غيرحکومتی
 • گفتاردوم – تعريف سارما نهای بين ا لمللی غيرحکومتی
 • مبحث دوم – تأ ثيرسازمان های بين ا لمللی غيرحکومتی در صلح جها نی
 • گفتاراول – سازمان های بين ا لمللی غيرحکومتی
 • گفتاردوم – ارتبا ط ا نواع سازمان های بين ا لمللی غيرحکومتی با دیگر مفاهيم حقوق بين ا لملل
 • گفتارسوم – ويژگيهای سازمانهای بين ا لمللی غيرحکومتی
 • فصل سوم– حق تعيين سرنوشت وحاکميت مردم درحقوق بشر بين ا لملل
 • مبحث اول – حقوق بشر بين المللی
 • گفتاراول – نسل های حقوق بشر
 • گفتاردوم – حقوق برتر و غيرقابل سلب بودن
 • گفتارسوم – حقوق بشر مبتنی برقرارداد
 • مبحث دوم – حقوق بشر در دنيای امروز
 • گفتاراول – تأثير تفکرات جديد برحقوق بشر
 • گفتاردوم- سيستم ملل متحد
 • بخش سوم – ضرورت هنجاری و اصولی
 • فصل اول – جهان قانون مند و در صلح و عدا لت
 • مبحت ا ول – عدا لت
 • گفتارا ول – صلح مبتنی برعد ا لت
 • گفتاردوم – نا برا بری جنسی
 • گفتارسوم – نا برا بری های موجود درجا معه جهانی
 • مبحث دوم – امنيت
 • گفتاراول – استقرارثبات ما لی
 • گفتاردوم – هويت
 • گفتارسوم – همبستگی اجتماعی
 • فصل دوم – دموکراسی و قانون مندی جهانی
 • مبحث ا ول – چارچوب قراردادی دموکراسی
 • گفتاراول – محدوديت های دموکراسی موجود
 • گفتاردوم – موضوع شهروندی
 • مبحث دوم – حکومت جهانی و محلی
 • گفتارا ول – نا برا بري های ساختاری
 • گفتاردوم – حاکميت جهانی
 • گفتارسوم – مشکلات و چشم ا ندازها
 • فصل سوم – تجديد ساختار در جهت صلح جهانی
 • مبحث اول – نظم جهانی
 • گفتاراول – تقويت ارگا نهای سازمان ملل متحد
 • گفتاردوم – بالابردن کرا مت ا نسا نی و برا بری اچتماعی
 • مبحث دوم – جنبه های هنجاری
 • گفتاراول – ماورای نظام دولتها
 • گقتاردوم – تلاش جهت رسيدن به صلح جهانی
 •  نتيجه گيری

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق  تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0