رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک : پایان نامه ارشد مدیریت مالی

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک : پایان نامه ارشد مدیریت مالی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری  پایان نامه های جدید رشته مدیریت مالی  و با عنوان رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک  در ۱۵۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک:

این پژوهش به بررسی رابطه خبرگی مدیران سرمایه گذاری صندوق­های سرمایه گذاری با بازده، ریسک و عملکرد (نسبت شارپ) آن ها می پردازد. در این پژوهش خبرگی را بر مبنای معیارهای مبتنی بر رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، تجربه کاری مرتبط با بازار سرمایه و گواهینامه های اعطایی سازمان بورس در نظر گرفته ­ایم. به منظور یافتن پاسخ سولات مطرح شده در پژوهش، ۲۴ صندوق سرمایه گذاری که از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا انتهای سال ۱۳۹۱ در بازار سرمایه ایران حضور فعال داشتند انتخاب و پس از استخراج اطلاعات مورد نياز، با استفاده از نرم افزار excel بازده، ريسك و نسبت شارپ آن ها محاسبه شده است. سپسس آزمون و تحلیل فرضیات با استفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت.

با توجه به نتایج آزمون های همبستگی بین رشته تحصیلی مدیران و ریسک رابطه معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهد صندوق هایی که مدیرانشان در رشته تحصیلی مدیریت مالی تحصیل کرده اند ریسک کمتری نسبت به سایر صندوق ها می پذیرند. همچنین وجود ارتباط غیرخطی میان تجربه مدیران و ریسک صندوق ها نیز تایید شد. مدیران در سال های ابتدایی از فعالیت خود به تدریج از میزان ریسک صندوق می کاهند اما از سال ۵ تا سال ۱۲ فعالیت کاریشان بر میزان ریسک صندوق خود می افزایند و در نهایت مدیران با سابقه بیشتر از ۱۲ سال، ریسک گریزتر از سایر مدیران عمل می کنند. همچنین نتایج آزمون همبستگی وجود رابطه غیر خطی و معنادار بین میزان تحصیلات مدیران و ریسک صندوق را تایید می نماید. مدیران با میزان تحصیلات دکتری نسبت به سایر مدیران ریسک گریزتر می باشند و صندوق هایی که مدیرانشان مدرک کارشناسی ارشد دارند ریسک بیشتری نسبت به سایر صندوق ها می پذیرند.

نتایج همچنین نشان می دهد مدیرانی که موفق به اخذ گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه شده اند ریسک بیشتری را متوجه صندوق می­نمایند ولی میان مدرک تحلیلگری مدیران با ریسک صندوق ارتباط معناداری یافت نشد. در نهایت بین هیچ یک از ویژگی های مدیر سرمایه گذاری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت با بازده و نسبت شارپ رابطه معنادار ی مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی: خبرگی، صندوق سرمایه گذاری، بازده، ریسک، نسبت شارپ.

 

  فهرست پایان نامه رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک:

 

فصل اول – طرح و کلیات تحقیق

فصل اول   ۱

۱-۱ )  مقدمه  ۱

۲-۱ ) بیان مساله  ۲

۳-۱ ) اهمیت و ضرورت موضوع   ۳

۴-۱ ) فرضيات و سوالات تحقيق    ۵

۱-۴-۱ ) پرسش های اصلی و فرعی    ۵

۲-۴-۱ ) فرضیه های تحقیق    ۵

۵-۱ ) اهداف تحقیق یا نتایج مورد انتظار   ۶

۶-۱ ) روش کلی تحقیق    ۶

۷-۱ ) قلمرو مکانی جامعه تحقیق    ۷

۸-۱ ) روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن   ۷

۹-۱ ) کلید واژه ها ۸

۱۰-۱ ) خلاصه فصل اول   ۹

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

۱-۲ ) مقدمه  ۱۰

۲-۲ ) سرمایه گذاری    ۱۱

۱-۲-۲ ) روش های سرمایه گذاری در بورس     ۱۱

۱-۱-۲-۲ )روش مستقیم   ۱۲

۲-۱-۲-۲ )روش غیرمستقیم   ۱۲

۲-۲-۲ ) مشکلات سرمایه گذاری در بورس     ۱۲

۳-۲ ) تعریف صندوقهای سرمایه گذاری مشترک     ۱۳

۱-۳-۲ ) تاریخچه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری    ۱۴

۱-۱-۳-۲ ) تاریخچه تشکیل صندوق سرمایه گذاری در جهان   ۱۴

۲-۱-۳-۲ ) تاریخچه تشکیل صندوق در ایران   ۱۴

۲-۳-۲ ) ويژگي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري    ۱۵

ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترك به قرار زير می باشند:  ۱۵

۳-۳-۲ ) مزایای صندوق های سرمایه گذاری    ۱۶

۱-۳-۳-۲ ) مدیریت حرفه ای    ۱۶

۲-۳-۳-۲ ) تنوع بخشی و کاهش ریسک     ۱۶

۳-۳-۳-۲ ) نقد شوندگی    ۱۶

۴-۳-۳-۲ ) صرفه جویی در مقیاس     ۱۷

۵-۳-۳-۲ ) سهولت و آسانی    ۱۷

۴-۳-۲ ) معایب صندوق های سرمایه گذاری    ۱۷

۱-۴-۳-۲ ) رقیق شدن سرمایه   ۱۷

۲-۴-۳-۲ ) هزینه های مختلف     ۱۷

۳-۴-۳-۲ ) مدیریت حرفه ای    ۱۸

۴-۴-۳-۲ ) عدم امکان بازخرید واحدها سرمایه گذاری در ساعات اداری    ۱۸

۵-۳-۲ ) ارکان صندوق های سرمایه گذاری مشترک     ۱۸

۱-۵-۳-۲ ) مجمع صندوق    ۱۸

۲-۵-۳-۲ ) مدیر صندوق    ۱۸

۳-۵-۳-۲ ) متولی صندوق    ۱۹

۴-۵-۳-۲ ) ضامن صندوق    ۱۹

۵-۵-۳-۲ ) حسابرس صندوق    ۱۹

۶-۵-۳-۲ ) کارگزار صندوق    ۱۹

۶-۳-۲ ) مدیر سرمایه گذاری صندوق    ۱۹

۴-۲ ) ارزش خالص دارایی ها (NAV  )  ۲۰

NAV ( 2-4-1 صدور   ۲۰

NAV ( 2-4-2  ابطال   ۲۱

NAV ( 2-4-3  آماري    ۲۱

۵-۲ ) بازده  ۲۱

۱-۵-۲ ) بازده صندوق    ۲۲

۶-۲ ) ریسک      ۲۲

۱-۶-۲ ) ریسک صندوق    ۲۳

۷-۲ ) خبرگی    ۲۴

۸-۲ ) ارزیابی عملکرد صندوق    ۲۴

۹-۲ ) گواهینامه بورس     ۲۴

۱-۹-۲ ) مزایای دریافت گواهینامه های حرفه ای بورس     ۲۵

۱۰-۲ ) پیشینه پژوهش     ۲۶

۱-۱۰-۲ ) تحقیقات خارجی    ۲۶

۲-۱۰-۲ ) تحقیقات داخلی    ۲۹

۱۱-۲ ) خلاصه فصل دوم  ۳۲

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

۱-۳ ) مقدمه  ۳۰

۲-۳ ) روش تحقیق    ۳۰

۳-۳ ) جامعه آماری تحقیق    ۳۱

۴-۳ ) نمونه گیری    ۳۱

۵-۳ ) ابزارها و روشهای گردآوری داده ها ۳۴

۶-۳ ) فرضیه  ۳۴

۷-۳ ) متغیرهای تحقیق    ۳۵

۱-۷-۳ ) متغیرهای مستقل   ۳۶

۱-۱-۷-۳ ) سطح تحصیلات    ۳۶

۲-۱-۷-۳ ) رشته تحصیلی    ۳۶

۳-۱-۷-۳ ) میزان تجربه کاری    ۳۶

۴-۱-۷-۳ ) گواهینامه های بورس     ۳۷

۲-۷-۳ ) متغیرهای وابسته  ۳۷

۱-۲-۷-۳ ) بازده  ۳۷

۱-۱-۲-۷-۳ ) بازده هر فصل    ۳۷

۲-۲-۷-۳ ) ریسک     ۳۸

۱-۲-۲-۷-۳) انحراف معیار  ۳۸

۳-۲-۷-۳ ) نسبت شارپ    ۳۹

۸-۳ ) تحقیق همبستگی    ۴۰

۱-۸-۳ ) تحقيقات همبستگى مثبت     ۴۱

۲-۸-۳ ) تحقيقات همبستگى منفى    ۴۱

۹-۳ ) ضریب همبستگی پیرسون   ۴۲

۱۱-۳ ) آزمون کلموگوروف – اسمیرانف     ۴۳

۱۲-۳ ) خلاصه فصل سوم  ۴۵

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق

۱-۴ )  مقدمه  ۴۷

۲-۴ ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    ۴۷

نمودار (۸-۴) وضعیت ریسک صندوق های سرمایه گذاری    ۵۶

۳-۴ ) نتایج آزمون کلموگروف-  اسمیرنوف     ۵۷

۴-۴ ) تحلیل اطلاعات ( آمار تحلیلی)  ۵۸

۵-۴ ) نتیجه آزمون فرضیه  ۵۹

۶-۴ ) خلاصه فصل چهارم  ۸۵

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق

۱-۵ ) مقدمه  ۸۶

۲-۵ ) جمع بندی و خلاصه تحقیق    ۸۶

۳-۵ ) نتایج تحقیق    ۸۷

۴-۵ ) موانع و محدودیتهای تحقیق    ۹۳

۵-۵)پیشنهادات مبتنی بر پژوهش     ۹۳

۶-۵ ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    ۹۴

۷-۵ ) خلاصه فصل پنجم  ۹۵

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول (۱-۳) فهرست صندوقهای سرمایه گذاری    ۳۲

جدول (۲-۳) متغیر های تحقیق    ۴۰

جدول (۱-۴) آمار توصیفی گواهینامه معامله گری اوراق مشتقه مدیران سرمایه گذاری    ۴۸

جدول (۲-۴) آمار توصیفی گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه مدیران سرمایه گذاری    ۴۸

جدول (۳-۴) آمار توصیفی سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری    ۴۹

جدول (۴-۴) آمار توصیفی مدرک تحصیلی مدیران سرمایه گذاری    ۵۰

جدول (۵-۴) آمار توصیفی میزان تجربه کاری مدیران سرمایه گذاری    ۵۱

جدول (۶-۴) آمار توصیفی بازده صندوق های سرمایه گذاری    ۵۲

جدول (۷-۴) آمار توصیفی ریسک صندوق های سرمایه گذاری    ۵۲

جدول (۸-۴) آمار توصیف نسبت شارپ صندوق های سرمایه گذاری    ۵۲

نمودار (۱-۴) وضعیت گواهینامه معامله گری اوراق مشترک مدیران سرمایه گذاری    ۵۳

نمودار (۲-۴) وضعیت گواهینامه تحلیلگری مدیران سرمایه گذاری    ۵۳

نمودار (۳-۴)  وضعیت سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری    ۵۴

نمودار (۴-۴) وضعیت مدرک تحصیلی مدیران سرمایه گذاری    ۵۴

نمودار (۵-۴) وضعیت میزان تجربه مدیران سرمایه گذاری    ۵۵

نمودار (۶-۴) وضعیت بازده صندوق های سرمایه گذاری    ۵۵

نمودار (۸-۴) وضعیت ریسک صندوق های سرمایه گذاری    ۵۶

جدول (۹-۴) نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنوف     ۵۷

جدول (۱۰-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۵۹

جدول (۱۱-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۶۰

جدول (۱۲-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۶۱

نمودار (۶-۴) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری    ۶۲

نمودار(۷- ۴) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری    ۶۲

جدول (۱۳-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۶۳

جدول (۱۴-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۶۴

جدول (۱۵-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۶۵

جدول (۱۶-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۶۶

نمودار (۸-۴) وضعیت تجربه- ریسک مدیران سرمایه گذاری    ۶۷

جدول (۱۷-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۶۸

جدول (۱۸-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۶۹

جدول (۱۹-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۰

جدول (۲۰-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۱

جدول (۲۱-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۲

جدول (۲۲-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۳

جدول (۲۳-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۴

جدول (۲۴-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۵

جدول (۲۵-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۶

جدول (۲۶-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۷

جدول (۲۷-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۸

جدول (۲۸-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۷۹

جدول (۲۹-۴) نتایج آزمون همبستگی    ۸۰

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0