بررسی ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انسانی دانشگاه ها:دانلود پایان نامه ارشد رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان بررسی ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انسانی دانشگاه ها را در  ۱۳۰ صفحه با گرایش رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده پایان نامه بررسی ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انسانی دانشگاه ها:

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها است. بر اين اساس، دو سؤال پژوهشي پيرامون «ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» و «امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» مطرح و مورد مطالعه و مصاحبه از صاحبنظران و بررسي هاي نهايي قرار گرفته است. روش انجام پژوهش از نوع روش زمينه اي(گراند تئوري) بوده است.

يافته ها مبين آن است که ضرورت و امکان آموزش فلسفه در فضاي کنوني آموزش عالي با لحاظ هسته استادپروري که با هدف تربيت دانشجو فيلسوف و نخبه مد نظر مي باشد قابل تحقق است. از طرفي اين هسته با توجه به روش مصاحبه نيمه ساختاريافته عميق که از متخصصين آموزش فلسفه صورت پذيرفته است و بر اساس تحليل کيفي و عقلاني برگرفته شده از محتواهاي مکتوب و متن مصاحبه ها در ۵ بعد تعريف و تبيين نقش استاد فلسفه ورز، بازتعريف مفهوم دانشگاه فلسفه ورز،  نقش محوري دانشجو(يادگيرنده فعال) فلسفي، جايگاه برنامه درسي آموزش فلسفه در آموزش عالي و ارزش يابي آموزش فلسفه و فلسفه ورزي تعريف مي گردد که در مجموع در ۳۸ مقوله از جمله: زندگاني غايت مند و هدف مدار، تفکر زمينه مند ساحت مدار، مهارت(فعاليت و گفتگو) فلسفي، پژوهش گري(کنجکاوي و جستجوگري) و … مي پردازد و براي هر بعد مقوله اي را مي سنجد و در پايان نيز به محدوديت و چالش هاي پيش رو در آموزش فلسفه به دانشجويان علوم انساني مي پردازيم.

اين مدل ۵ وجهي راهگشاي مبنايي و اجرايي ما در فضاي آموزش عالي براي رسيدن به اهداف چون منش فلسفي، نگرش فلسفي، توليد علم و شناخت مباني علم و زندگاني فلسفي مي باشد. البته نکته قابل توجه در اين پژوهش اين نکته است که بايستي به دو وجه موضوع توجه نمود يکي چالش ها، تهديد ها و نقاط ضعف موجود در اين بين مي باشد و ديگري توجه به نقاط قوت، فرصت و رشد مي باشد تا بتوانيم در بعد امکان در شرايط اجرايي سنجيده تر عمل نماييم.

کلمات کليدي: ضرورت و امکان، آموزش فلسفه، دانشجويان غير علوم انساني، استاد پروري، آموزش عالي

هدف هاي تحقيق بررسی ضرورت و امکان آموزش فلسفه

هدف کلي

تحليل و تبيين ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان  رشته هاي غير علوم انساني دانشگاه ها

هدف جزيي

 1. بررسي ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها
 2. امکان سنجي آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها

 

سوالات تحقيق

 1. آيا ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غيرعلوم انساني دانشگاه ها وجود دارد؟
 2. آيا امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غيرعلوم انساني داتشگاه ها وجود دارد؟

 

فهرست مطالب بررسی ضرورت و امکان آموزش فلسفه

 • تقديم به: ت‌
 • تشكر و قدرداني: ث‌
 • چکيده ج‌
 • فهرست مطالب   أ‌
 • فهرست شکل‌ها د‌
 • فصل۱ معرفي پژوهش    ۱
 • ۱-۱ بيان مساله ۲
 • ۱-۲ اهميت و ضرورت تحقيق  ۵
 • ۱-۲-۱ حوزه نظري: ۵
 • ۱-۲-۲ حوزه کاربردي: ۵
 • ۱-۳ هدف هاي تحقيق  ۶
 • ۱-۳-۱ هدف کلي  ۶
 • ۱-۳-۲ هدف جزيي  ۶
 • ۱-۴ سوالات تحقيق  ۷
 • ۱-۵ تعريف مفاهيم و اصطلاحات مورد استفاده در تحقيق  ۷
 • فصل۲ مباني نظري و پيشينه پژوهش    ۱۲
 • ۲-۱ تعريف و تبيين مفهوم فلسفه ۱۳
 • ۲-۱-۱ بررسي سير تاريخي فلسفه ۱۳
 • ۲-۱-۲ تعريف فلسفه ۱۴
 • ۲-۱-۳ بازشناسي مفهوم فلسفه ۱۶
 • ۲-۱-۴ مفهوم فلسفه و آموزش فلسفه از ديدگاه فيلسوفان  ۱۷
 • ۲-۱-۵ ضرورت، تعريف و ماهيت تفکر  ۱۹
 • ۲-۱-۶ اهميت فلسفيدن و فلسفه ورزي  ۲۴
 • ۲-۱-۷ فلسفه سيري مولد براي مقابله با دگماتيسم  ۲۴
 • ۲-۱-۸ فلسفه در جايگاه فعاليت   ۲۵
 • ۲-۲ آموزش فلسفه ۲۶
 • ۲-۲-۱ ماهيت و مفهوم آموزش فلسفه ۲۶
 • ۲-۲-۲ مشکلات، مزايا و فوايد پيش رو براي آموزش فلسفه ۲۶
 • ۲-۲-۳ روش آموزش فلسفه ۲۷
 • ۲-۲-۴ نقد و بررسي فرايند ياددهي يادگيري آموزش فلسفه ۲۹
 • ۲-۲-۵ نقد و بررسي ارزشيابي و ارزيابي کلاس آموزش فلسفه ۳۱
 • ۲-۳ آموزش فلسفه براي کودکان  ۳۲
 • ۲-۳-۱ مباني آموزش فلسفه براي کودکان  ۳۲
 • ۲-۳-۲ اهميت پرداختن به فلسفه براي کودکان و نوجوانان  ۳۲
 • ۲-۳-۳ اهداف برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان  ۳۳
 • ۲-۳-۴ ويژگي هاي (ماهيت و مبنا) برنامه ي فلسفه براي کودکان و نوجوانان  ۳۴
 • ۲-۳-۵ ويژگي ها، عناصر و اجزا، مزايا  و فوايد  ۳۴
 • ۲-۴ آموزش فلسفه در آموزش عالي  ۳۵
 • ۲-۴-۱ تاريخچه آموزش عالي در اسلام(دانشگاه جهان اسلام زمينه ساز دانشگاه کنوني جهان غرب) ۳۵
 • ۲-۴-۲ اهداف آموزش عالي  ۳۶
 • ۲-۴-۳ رسالت دانشگاه ۳۷
 • ۲-۴-۴ بررسي و تبيين مفهوم استادي و معلمي گري در دانشگاه ۳۷
 • ۲-۴-۵ نقش دانشگاه در هويت دهي به دانشجو  ۳۸
 • ۲-۴-۶ فلسفه براي همه ۳۹
 • ۲-۴-۷ ورود فلسفه در دانشگاه در ايران معاصر  ۳۹
 • ۲-۴-۸ دانشگاه و آموزش فلسفه ۳۹
 • ۲-۴-۹ برنامه درسي متناسب آموزش فلسفه به دانشجويان  ۴۱
 • ۲-۴-۱۰ مسائل و موانع، چالش هاي پيش رو  ۴۱
 • ۲-۴-۱۱ آموزش بزرگسالان  ۴۲
 • ۲-۴-۱۲ خصوصيات دوران جواني(۵ شاخصه ي اصلي) ۴۴
 • ۲-۴-۱۳ تجربه آموزش فلسفه در دانشگاه هاي ايران  ۴۸
 • ۲-۵ بخش دوم: پيشينه تحقيق  ۴۸
 • ۲-۵-۱ تحقيقات داخلي: ۴۹
 • ۲-۵-۲ تحقيقات خارجي: ۵۰
 • ۲-۶ جمع بندي مباني نظري و پيشينه و ارائه چارچوب تحقيق: ۵۲
 • فصل۳ روش پژوهش    ۵۵
 • ۳-۱ روش انجام پژوهش    ۵۶
 • ۳-۲ جامعه آماري و روش انتخاب نمونه ۵۶
 • ۳-۳ ابزار پژوهش: ۵۸
 • ۳-۴ روش تجزيه و تحليل داده ها ۵۹
 • فصل۴ تجزيه و تحليل يافته‏ها ۶۰
 • ۴-۱ ضرورت آموزش فلسفه ۶۱
 • ۴-۱-۱ فلسفه از نظر شما چه معنايي دارد؟ ( فرض کنيد که مي خواهيد اين کلمه را براي کسي که تا به حال آن را نشنيده است توضيح بدهيد) کدام تعريف از فلسفه قابليت آموزش دهي و آموزش پذيري عمومي در فضاي غيرعلوم انساني دارد؟ ۶۱
 • ۴-۱-۲ يک آدم با ذهنيت فلسفي و يا روح فلسفي را در نظر بگيريد، توضيح دهيد که او چه کاري يا چه حرفي مي زند يا چه حالتي دارد که او را شخصي داراي شخصيت فلسفي مي دانيد؟ ۶۳
 • ۴-۱-۳ خواندن و نوشتن فلسفه چه ميزان ضرورت دارد؟ اين ضرورت ناظر به چه وجهي از فلسفه مي باشد؟ ۶۵
 • ۴-۱-۴ يادگيرنده در جهت ضرورت يادگيري فلسفه چه ويژگي هايي (تفکر  شناختي، دغدغه مندي، شوق شناخت، درد فهم، نياز به گفتگو)لازم دارد؟ ۶۶
 • ۴-۱-۵ شرايط نظارتي، ارزيابي و تشخيصي عملکرد امکان آموزش فلسفه نيازمند به درنظر گرفتن چه ملاحظاتي است؟(بررسي مفهوم دانشگاه و نقش آن در ضرورت آموزش فلسفه) ۶۸
 • ۴-۲ امکان آموزش فلسفه ۶۹
 • ۴-۲-۱ آموزش فلسفه از جهت امکان با توجه به ملاحظات برنامه درسي(هدف، محتوا، روش) با چه مسائلي روبرو مي باشد؟ ۶۹
 • ۴-۲-۲ موانع پيش رو براي نرسيدن به نگرش فلسفي و در کل فلسفيدن را چه مي بينيد و مي دانيد؟ ۷۱
 • ۴-۲-۳ شرايط امکاني نوع ارائه(استاد، روش تدريس و ملاحظات ياددهي- يادگيري) چه ميزان در آموزش فلسفه در فضاي دانشجويان غير علوم انساني تاثير گذار مي باشد؟ ۷۳
 • ۴-۲-۴ شرايط مکاني و محيطي(مکان، زمان، فردي و گروهي بودن، سبک آموزش و محيط آموزشي) به چه ميزان در امکان آموزش فلسفه تاثير دارد؟ ۷۶
 • ۴-۲-۵ شرايط نظارتي، ارزيابي و تشخيصي عملکرد امکان آموزش فلسفه نيازمند به درنظر گرفتن چه ملاحظاتي است؟(بررسي مفهوم دانشگاه و نقش آن در امکان آموزش فلسفه) ۷۸
 • ۴-۳ محدوديت هاي پيش رو آموزش فلسفه چيست؟ ۷۸
 • فصل۵ نتيجه‏گيري و پيشنهادها ۸۰
 • ۵-۱ مقدمه ۸۱
 • ۵-۲ يافته هاي مرحله دوم ۸۲
 • ۵-۳ يافته هاي پژوهش مبتني بر آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني  ۸۳
 • ۵-۴ بحث در نتايج  ۸۴
 • ۵-۴-۱ بعد اول: تعريف و تبيين نقش استاد ۸۴
 • ۵-۴-۲ بعد دوم: بازتعريف مفهوم دانشگاه ۸۸
 • ۵-۴-۳ بعد سوم: نقش محوري دانشجو(يادگيرنده فعال) ۹۰
 • ۵-۴-۴ بعد چهارم: جايگاه برنامه درسي(محتوا و روش) آموزش عالي  ۹۳
 • ۵-۴-۵ بعد پنجم: ارزش يابي فلسفه ورزانه ۹۶
 • ۵-۵ آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني: بازبيني مدل استادپروري  ۱۰۰
 • ۵-۵-۱ شماي کلي مقوله ها ۱۰۰
 • ۵-۶ محدوديت هاي پژوهش    ۱۰۴
 • ۵-۷ پيشنهاد هاي پژوهشي  ۱۰۴
 • منابع  ۱۰۵
 • پيوست ها ۱۱۲

 

فهرست جدول ها

 • جدول ۳-۱: مشخصات نمونه(متخصصين فن)……..۵۶
 • جدول۵-۱: چارچوب نظري تدوين شده براي آموزش فلسفه.  ۱۰۰

 

فهرست شکل‌ها

 • شکل ‏۲‑۱: فرايند پيچيده تفکر از باربارا کالدول(۱۹۹۹) ۲۲
 • شکل ‏۲‑۲: ويژگي ۵ گانه بزرگسالي  ۴۷
 • شکل ‏۲‑۳: ساختارانجام پژوهش    ۵۴
 • شکل ۵-۱:شمای کلی مقوله ها   ۱۰۲
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0