ضمانت در تعهدات : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ضمانت در تعهدات : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” ضمانت در تعهدات ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

چکیده پایان نامه ضمانت در تعهدات :

بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدواً تعهد و ضمانت اجمالاً تعریف شود. تعهد را می‌توان به اختصار چنین تعریف کرد. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می‌گیرند. تعریف عقد ضمان مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که در ماده یاد شده بیان گردیده مسلماً عنوان ضمانت در تعهدات عنوانی بی‌حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است و سایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می‌تواند عنوان تبدیل تعهد به اعتبار متعهد پیدا کند ولی می‌دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است. و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت به درک ثمن و مبیع است و ماده ۶۹۷ ق.م مقرر داشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن آن جایز است.»

آنچه در اين پژوهش مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته، ابتدا به تعریف واژگان تخصصی پرداخته ، در ادامه احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد تشریح ، سپس به ضمان عهده، ضمان درک، ضمان معاوضی و تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۳۸۷ قانون مدنی صورت گرفته و در نهایت به موضوع بررسی ماهیت ضمانت و نقش آن‌ها در ضمانت‌های بانکی در حقوق ایران پرداخته، نویسنده به این نتیجه رسیده که فقها در مورد ضمان عهده مجبور شده‌اند که از مبنای خود در سایر موارد یعنی نقل ذمه به ذمه دست بردارند و به گونه‌ای ضم ذمه به ذمه را بپذیرند، پذیرفتن ضم ذمه در این گونه موارد و مسئول دانستن بیش از یک نفر، هیچ اشکال عقلی و یا نقلی به وجود نمی‌آورد بنابراین لزومی ندارد که ما خود را در چارچوب عهده ضمان درک مبیع و ثمن محدود سازیم بلکه می‌توانیم آنرا در تمام ضمان تعهدات تعمیم و جاری سازیم.

واژگان کلیدی: ضمان، ضمان دَرَک، ضمان عهده، ضمانت‌های بانکی، تعهد.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

با توجه به آنکه جامعه ی حقوقی ایران عمده مباحث حقوقی خود را ناظر بر بحث ضمانت اشخاص در  قبال دیون معطوف نموده اند بررسی ضمانت در تعهدات با توجه به جنبه های مجهول آن ضروری است، خصوصاً آنکه با توجه به قراردادهای خصوصی منعقده فی مابین اشخاص که در پاره ای از موارد حسن انجام کار مورد ضمانت قرار می گیرد ابتدا باید بررسی شود که آیا تعهد می تواند قابل ضمانت باشد تا صحت ضمانت اشخاص ثالث نسبت به عملکرد شخص پذیرفته یا رد گردد. به همین منظور تحقیق در این زمینه می تواند مفید و رافع اجمال های موجود باشد. خصوصاً آنکه بدواً می بایست از منظر فقه امامیه این مهم بررسی شود.

فهرست ضمانت در تعهدات

 • چکیده ۱
 • فصل اول: کلیات موضوع ۲
 • ۱-۱- مقدمه ۳
 • ۲-۱- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع ۴
 • ۳-۱- ادبیات یا پیشینه تحقیق ۴
 • ۴-۱- اهداف تحقیق ۵
 • ۵-۱- سوالات تحقیق ۵
 • ۶-۱- فرضيه‏ هاي تحقیق ۶
 • ۷-۱- روش تحقیق ۶
 • ۸-۱- ساختار یا سازماندهی پژوهش Error! Bookmark not defined.
 • فصل دوم: موضوع شناسی ۸
 • ۲-۱- مفاهیم ۸
 • ۲-۱-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد ۹
 • ۲-۱-۱- ۱-مفهوم عام تعهد ۱۰
 • ۲-۱-۱-۲-  مفهوم خاص تعهد ۱۱
 • ۲-۱-۲- تفکیک تعهد از عقد ۱۲
 • ۲ -۱-۳- ضمان ۱۳
 • ۲-۱-۳-۱-  ضمان درک ۱۵
 • ۲-۱-۳-۲-ضمان معاوضی ۱۶
 • ۲-۱-۳-۳-ضمان عهده ۱۷
 • ۲-۲- مبانی تعهد ۱۷
 • ۲-۲-۱- قانون ۱۸
 • ۲-۲-۲- حاکمیت اراده ۱۹
 • ۲-۲-۲-۱- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی ۲۱
 • ۲-۲-۲-۲- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی ۲۲
 • ۲-۳- ارکان تعهد ۲۲
 • ۲-۳-۱- طرفین تعهد ۲۳
 • ۲-۳-۲- موضوع تعهد ۲۵
 • ۲-۴- اوصاف تعهد ۲۶
 • ۲-۴-۱- قانونی یا قراردادی بودن تعهد ۲۸
 • ۲-۴-۲- الزام آور بودن تعهد ۲۹
 • ۲-۵- اقسام تعهد ۳۰
 • ۲-۵-۱-  اقسام تعهد به اعتبار موضوع ۳۱
 • ۲-۵-۱-۱- تعهد مالی ۳۱
 • ۲-۵-۱-۲- تعهد غیر مالی ۳۱
 • ۲-۵-۱-۳- تعهد فعل ۳۱
 • ۲-۵-۱-۴- تعهد ترک فعل ۳۲
 • ۲-۵-۱-۵- تعهد به مال ۳۲
 • ۲-۵-۱-۶- تعهد به نفس ۳۲
 • ۲-۵-۲- اقسام تعهد به اعتبار منشاء ۳۳
 • ۲-۵-۲-۱- تعهد عقدی ۳۳
 • ۲-۵-۲-۲- تعهد شرطی ۳۳
 • ۲-۵-۲-۳- تعهد ایقاعی ۳۴
 • ۲-۵-۲-۴- تعهد خارج از عقد ۳۴
 • ۲-۵-۲-۵- تعهد قانونی ۳۴
 • فصل سوم: احکام ناظر بر مصادیق ضمانت در تعهد ۳۶
 • ۱-۳- ضمان درک ۳۷
 • ۱-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان درک ۴۳
 • ۱-۳-۲-قلمرو ضمان درک ۴۴
 • ۱-۳-۲-۱- ضمان درک و حق انتفاع ۴۸
 • ۱-۳-۲-۲- ضمان در ک و حق ناشی از رهن ۴۹
 • ۱-۳-۲-۳- ضمان درک و حقوق ناشی از اجاره ۵۱
 • ۲-۳-ضمان معاوضی ۵۲
 • ۲-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان معاوضی ۵۳
 • ۲-۳-۲-  قلمروضمان معاوضی ۵۶
 • ۳-۳- ضمان عهده ۶۴
 • ۳-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان عهده ۶۵
 • ۳-۳-۲- قلمروضمان عهده ۶۷
 • ۴-۳- ضمانت نامه بانکی ۷۱
 • ۴-۳-۱- ماهیت ضمانت نامه بانکی ۷۴
 • ۴-۳-۲- مبنای ضمانت نامه بانکی ۸۰
 • ۴-۳-۳- مصادیق ضمانت نامه بانکی ۸۱
 • ۵-۳- ضمانت در اسناد تجاری ۸۲
 • ۵-۳-۱-  مبنای ضمان در اسناد تجاری ۸۳
 • ۵-۳-۲- ماهیت ضمان در اسناد تجاری ۸۶
 • فصل چهارم: نتیجه‌گیری ۹۲
 • منابع و مآخذ: ۹۷
 • چکیده انگلیسی: ۱۰۳

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0