طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا : پایان نامه ارشد مهندسی معماری

دانلود طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا   با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا :

بافت هاي تاريخي با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره هستند جزو سرمايه هاي ملي هر کشور محسوب می شوند. این در حالی است که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان  به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.

هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟  روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده است. بستر تحقیق ، شهر عقدا می باشد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر کالبد شهر، به شکل ابنیه مذهبی و به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساختار اصلی بافت شهر، عواملی قوی و موثر در احیا و باززنده سازی شهر عقدا می باشند.

در راستای اهدف ذکر شده ، طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی که با احترام والگو گیری از ساختار تاریخی شهر، می تواند ضمن تامین اهداف گردشگری و احیای و از زنده سازی شهر ،الگوی مناسبی نیز در توسعه و گسترش بافت این شهر ارائه کند

کلید واژه ها: احیا ، بافت تاریخی، فرهنگ ،آیین ها ، عقدا

 

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

طراحی در محدوده‌های تاریخی شهرها به واسطه ارزش‌های ملی و جهانی این محدوده‌ها، چالش‌های اجتناب ناپذیری را باخود به همراه دارد. موضوع طراحی در جوار بافت های تاریخی از یک سو نیازمند شناخت انسان معاصر و شیوه زندگی اوست و از سوی دیگر استاندارها و ضوابط طراحی مشخصی را می طلبد که باید مورد توجه قرار گیرند.

زمانی این بافت‌ها پذیرای جمعیتی بوده که در آن زندگی می‌کردند ولیکن امروزه در نتیجه مهاجرت و فرسودگی متحمل آسیب‌های فراوانی شدند. مجموعه‌ای از عوامل مختلف حیات شهری این بافت‌ها را مختل کرده است.

از میان این عوامل متعدد، به نظر می رسد نقش تأسیس جاده جدید سنتو، در ۵ کیلومتری شمال شهر عقدا، در متروک شدن آن از سایر عوامل موثرتر باشد. ایجاد و رشد بافت جدید شهر عقدا به سمت این جاده گواه روشنی بر نقش و اهمیت این مسیر ارتباطی در شکل‌گیری و تحول چهره شهر می باشد (سپهری، ۱۳۷۴).

آنچه که امروز در سیمای شهر عقدا به چشم می‌خورد، سطح وسیعی از ویرانی و تخریب است که مهاجرت اکثریت اهالی نیز، همه ساله آن را تشدید و تسریع می کند. امروزه در حالی که شهر قدیمی از درون می‌پوسد ، شهر جدید عقدا که در کنار جاده سنتو متولد شده، بی توجه و پشت کرده به این هویت ارزشمند تاریخی به رشدو حیات خود ادامه می دهد.

از میان عوامل دیگری که در تخریب و متروک شدن بافت تاریخی عقدا نقش دارند،  به طور اجمالی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

خشک شدن شش رشته از هفت رشته قناتی که سابقا جهت آبیاری باغات و اراضی کشاورزی و آبرسانی به شهر مورد استفاده قرار می گرفته است.

کاهش فرصت های اشتغال و مهاجرت اکثریت اهالی؛ به خصوص قشر جوان

تخریب و فرسایش بافتهای مسکونی بر اثر عوامل جوی، عدم رسیدگی و …

نبود فضا و امکانات مناسب برای سکونت موقت مسافرین وجمعیت گردشگر و مراجعین به شهر.

 و …

آنچه که امروز حائز اهمیت است، اخذ تصمیمی جدی و کارآمد در مقابله با این جریان روز افزون ویرانی و مهاجرت می‌باشد .درچنین شرایطی درنگ جایز نیست و اهمیت اخذ تصمیمات کارآمد ضرورتی بیش از پیش به نظر میرسد.

با چنین رویکردی اقدامات و تصمیماتی در این شرایط کارآمدتر و موثرتر خواهند بود که دامنه تاثیرشان تنها محدود به زمان حاضر نباشد، و با گذشت زمان قابلیت رشد و توسعه و تطبیق پذیری با شرایط جدید را داشته باشند .

چنین وجهی از هدف گذاری، در طراحی مجموعه های شهری در معماری گذشته ایران به خوبی به چشم می‌خورد، این نوع از طراحی و معماری، در زمانی آغاز می‌شد و در طول ادوار تاریخی به تناسب ذائقه زمان خود گسترش می‌یافت (کیانی، ۱۳۷۴).  لذا با الهام از این کهن الگوهای معماری ایران، طراحی مجموعه ای چند منظوره با هدف احیا و فراهم آوردن زیر ساخت های توسعه گردشگری موثر به نظر می رسد.

 

فهرست مطالب پایان نامه طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا :

فصل اول کلیات تحقیق    ۱

۱-۱ مقدمه  ۱

۱-۲ تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق   ۱

۱-۳ سابقه و پیشینه تحقیق   ۴

۱-۴  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق   ۷

۱-۵ اهداف تحقیق   ۸

۱-۶ سوالات تحقیق   ۹

۱- ۷فرضیه‌های تحقیق   ۱۰

۱-۸ تعریف مفاهیم اصلی و واژگان   ۱۰

۱-۹ روش انجام تحقیق   ۱۱

۱-۹-۱ روش و ابزار گرد آوری داده‌ها ۱۱

۱-۹-۲ جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه  ۱۱

۱-۹-۳ روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ ها ۱۲

۱-۹-۴ متغیرهای مورد بررسی   ۱۲

فصل دوم  ۱۳

بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر  ۱۳

۲-۱ مقدمه: طرح مسئله  ۱۳

۲-۱-۱ فرهنگ و اهمیت و  جایگاه آن   ۱۴

۲- ۱-۲ فرهنگ، کالبد و رویداد  ۱۷

۲-۱-۳  فضای شهری   ۱۹

۲-۱-۴ عناصر محتوای فضای شهری   ۲۲

۲-۱-۴-۱  عناصر متغیر: فعالیت‌ها ۲۳

۲-۱-۴-۲  عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی   ۲۵

۲-۱-۵ فرهنگ (آیین‌ها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری   ۲۷

۲-۱-۵-۱ تعامل آئین‌ های جمعی و ساختار  کالبدی شهرهای سنتی ایران   ۲۷

۲-۱-۶ فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی) ۳۰

بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی   ۳۵

۲-۲-۱ اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی   ۳۵

۲-۲-۲ تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی) ۳۸

۲-۲-۳ تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی) ۳۹

۲-۲-۳-۱ گردشگری مذهبی   ۴۳

۲-۳  نتیجه گیری و جمع بندی   ۴۵

فصل سوم:بررسی نمونه ها ۴۷

بخش اول : نمونه های خارج از کشور  ۴۸

۳-۱-۱ انگلستان   ۴۸

۳-۱-۱-۱ چی چستر انگلستان   ۴۹

۳-۱-۲ ایتالیا ۵۰

۳-۱-۲-۱ بولونیای ایتالیا ۵۱

۳-۱-۲-۲ برگاموی ایتالیا ۵۳

۳-۱-۳اسپانیا ۵۳

۳-۱-۳-۱ شهر بارسلون   ۵۳

۳-۱-۴ حلب    ۵۹

بخش دوم : نمونه های داخل کشور  ۶۴

۳-۲-۱ شيراز  ۶۴

۳-۴-۲ اصفهان   ۶۶

۳-۳ جمع‌بندی   ۷۵

فصل چهارم:  روش شناسی تحقیق    ۷۸

۴-۱ تحقیقات توصیفی ۷۸

۴-۲ تحقیقات تاریخی   ۷۹

۴-۳ جمع‌بندی   ۸۱

فصل پنجم:  مطالعات منطقه و شهرعقدا ۸۳

بخش اول:  شهرستان اردکان   ۸۳

۵-۱-۱- جغرافياي طبيعي منطقه  ۸۳

۵-۱-۲-جمعيت و توزيع آن در سطح منطقه  ۸۵

۵-۱-۳- ارتباطات منطقه  ۸۷

۵-۱-۴- صنعت    ۸۹

۵-۱-۵-معدن   ۸۹

۵-۱-۶-خدمات   ۹۰

بخش دوم : معرفی شهر عقدا ۹۱

۵-۲-۱- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر  ۹۱

۵-۲-۲- جغرافیای عقدا ۹۴

۵-۲-۳- راه ها ۱۰۳

۵-۲-۴ عوامل شکل دهنده سیمای شهر  ۱۰۵

۵-۲-۴-۱- سیمای بیرونی شهر  ۱۰۸

الف) برج و بارو  ۱۰۹

ب) قلعه ها ۱۱۱

ج) بادگیرها ۱۱۳

د) مصالح   ۱۱۵

۵-۲-۴-۲- سیمای درونی شهر  ۱۱۵

الف) خانه ها ۱۱۵

ب) ابنیه مذهبی   ۱۱۸

مساجد  ۱۲۲

حسینیه ها ۱۲۲

کلک ها ۱۲۲

چهارطاقی ها ۱۲۵

ج) ابنیه خدماتی   ۱۲۶

آب انبارها ۱۲۸

حمام ها ۱۳۰

رباط ها ۱۳۱

۵-۲-۴-۳- سیمای فرهنگی شهر  ۱۳۳

۵-۲-۴-۴-آسیب شناسی شهر  ۱۳۴

فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی ………۱۳۷

۶-۱ موقعیت شهر عقدا ۱۳۸

۶-۲معرفی حریم شهر و محدوده طراحی   ۱۵۶

۶-۳دسترسی های به سایت    ۱۳۹

۶-۴معرفی اهداف طراحی   ۱۵۶

۶-۵ معرفی کانسپت طراحی   ۱۵۶

۶-۶ معرفی طرح پیشنهادی   ۱۵۶

۱-۶-۶ معرفی بخش اقامتی   ۱۵۶

۶-۶-۲ معرفی حسینیه  ۱۵۶

منابع و ماخذ  ۱۵۶

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0