طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی : پایان نامه ارشد مهندسی معماری گرایش معماری

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی معماری گرایش معماری

معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد . هنری که امروزه با تلفیق علوم مهندسی به یک رشته بسیار جذاب دانشگاهی در کشورمان تبدیل شده و بدلیل همین ریشه فرهنگی از رشته های بسیار پرطرفدار دانشگاهی میباشد. در ادامه به سری جدیدی از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته معماری میپردازیم . پایان نامه حاضر با عنوان ” طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی  با فرمت قابل ویرایش WORD  به شما دانشجویان و کاربران گرامی معرفی می گردد.

 

چکیده پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی :

زندگی صنعتی بااشغال هرچه تمام ترزمین توسط فضاهای صنعتی،مکانهای کمتری برای استراحت وتفریح افرادجامعه ایجادکرده است. برای حل این مشکل  بایدبرنامه ریزی هارابه سمت فضاهای گردشگری بدون آلودگی دراطراف شهرهاودربسترطبیعی کشانید.که اکثرابه عنوان فضای تنفس شهرهادرنظرگرفته شده وازقابلیت زیادی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی برخورداراند.واز آنجائی که فعالیت تازه ونوبانسل جدیدهمراه است.

شناخت قالب های معماری بومی وترکیب بارویکردوتکنولوژیهای نوین درجهت تقویت روابط اجتماعی درقالب کارکرد های معماری برای ایجادمعماری آینده ایران وامکان بهره برداری غیرمخرب درجهت حفظ ارزش هایی که ازفنون ساخت وسازدرمعماری تافرش،آداب زندگی وعشق…..استفاده کردتاازهم شکل شدن،بی هویت شدن وبازماندن ازتفکرودرنتیجه انسانیت جلوگیری کرد.«داشته های خویش رافراموش نکنیم

 

اهداف تحقیق

  • امکان بهره برداری اقتصادی غیرمخرب درجهت احیای محیط طبیعی،جاذبه های فرهنگی توریستی، باتوجه به وجودبازارچه های محلی هفتگی اززیباترین نمونه های فعالیت وجنب وجوش مردم،صیدهای دسته جمعی درساحل،صنایع دستی(حصیربافی،نمدمالی…).
  • حفظ ارتباط هماهنگ وموزون انسان بامحیط زیست،محافظت ازتاریخ وفرهنگ مردم،شامل آثاربرجای مانده ازدوران پیش ازاسلام وبعدازاسلام،که تعدادقابل توجهی ازآرامگاه، قلعه هاوپل هاوغیره تشکیل می دهد.
  • یکی ازمنابع مهم تامین نیازهای ارزی درراستای راهگشایی توسعه اجتماعی واقتصادی وبازیابی جایگاه صنعت توریسم درسطح منفعت عمومی.
  • تامین رفاه حال مسافران ازنظرامنیت آسایش وخدمات درمنطقه.
  • تقویت روابط اجتماعی درقالب کارکردهای معماری ومشارکت گردشگران درفعالیت هاوتبادل اطلاعات باجامعه بومی.
  • بومی سازی فرهنگی فناوری های نوین.
  • شناخت قالب های معماری بومی وترکیب بارویکردهای روزدنیابرای ایجادمعماری معاصرایران.

اهمیت موضوع

زندگی صنعتی بااشغال هرچه تمام ترزمین توسط مکان وفضاهای تولیدی وصنعتی،مکانهای کمتری برای استراحت وتفریح افرادجامعه ایجاد شده است.که این مشکل برنامه ریزی هارابه سمت فضاهای گردشگری بدون آلودگی اطراف شهرها دربسترطبیعی کشانده است.که اکثرا به عنوان فضای تنفس شهرهادرنظرگرفته شده وازقابلیت زیادی برای جذب گردشگران داخلی وخارجی برخورداراست.باتوجه به این امرپذیرش گردشگران داخلی وخارجی اقامت وپذیرائی ازآنهامهم است.که کشورمادراین مسئله هنوزدارای مشکلات فراوان است.

فهرست مطالب پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی اقامتی

 

فصل اول :کلیات طرح

مقدمه۱۸

بیان مسئله ۱۹

اهدفهای تحقیق ۲۰

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن۲۰

تعاریف ومفاهیم۲۱

۱-۴-۱   توریسم۲۱

۱-۴-۲   تارخچه توریسم۲۱

۱-۴-۳   توریسم ازدیدگاه قرآن۲۲

۱-۴-۴   روندتوسعه دربرنامه های بعد ازانقلاب۲۲

۱-۴-۵   جاذبه های گردشگری۲۳

۱-۴-۶   توسعه پایداروگردشگری۲۳

۱-۴-۷   جایگاه ایران درصنعت توریسم۲۳

۱-۴-۸   گونه شناسی ساختمان اقامتی۲۵

فصل دوم :مطالعات پایه

اقلیم ومسائل اقلیمی

مقدمه

موقعیت ،وسعت۲۹

جغرافیای طبیعی۲۹

ناهمواری ها۳۰

آب وهوا۳۰

منابع آب۳۱

پوشش گیاهی۳۱

باد۳۱

بارش۳۲

پلان اقلیمی۳۲

برسی پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی۳۹

مجموعه اقامتی درمنطقه۳۹

برسی مسائل فرهنگی واجتماعی

داشته هایمان رافراموش کرده ایم۴۰

مبانی نظری معماری

جهانی شدن۴۱

معماری اسلامی۴۴

معماری بومی منطقه۴۶

معماری سبز۵۰

۲-۱۶-۱ انرژی پایدار۵۰

۲-۱۶-۲ ساختمان پایدار۵۰

۲-۱۶-۳ تدابیرمعماری وانرژی پاک۵۰

۲-۱۷     دیوارباغ۵۲

۲-۱۷-۱ نمای سبز۵۲

۲-۱۷-۲ دیوارزنده۵۲

۲-۱۷-۳ عملکرددیوارباغ هادرراستای معماری وشهرسازی۵۳

۲-۱۸    الگوبرداری استعاره ای ازطبیعت۵۳

۲-۱۸-۱ انسان والگوواره طبیعت درطول تاریخ۵۳

۲-۱۸-۲ هندسه طبیعت۵۳

۲-۱۸-۳ طبیعت به مثابه سیستم۵۴

۲-۱۸-۴ گونه های متفاوت الگوبرداری ازسیستم طبیعت۵۴

۲-۱۸-۵ ساختاربدن انسان،الگوواره ای درطراحی ساختمان۵۵

۲-۱۸-۶ وضعیت اسکلتی بدن انسان۵۵

۲-۱۸-۷ پوست انسان ،الگویی برای پوسته ساختمان۵۶

۲-۱۸-۸ انتظارمعماری آینده ازپوست بدن انسان۵۶

۲-۱۸-۹ تحولات فناوری نانودرپوسته هوشمند ساختمان۵۶

۲-۱۸-۱۰ مغزانسان،الگو واره یک مدیریت هوشمند۵۷

۲-۱۸-۱۱ مغزو ساختمان آینده۵۷

فصل سوم : برسی نمونه هاومصادیق

مقدمه

کاروان سرا درایران ۵۹

نمونه معماری گذشته۵۹

۳-۲-۱ کاروان سرای شاه عباسی۵۹

معماری معاصر۶۱

۳-۳-۱ مجتمع بارین۶۱

۳-۳-۲ آنالیزهتل قصر(دست آزاد)۶۲

نمونه خارجی۷۲

۳-۴-۱ اقامت گاه طبیعت گردی وادی الروم۷۲

۳-۴-۲ آسمانخراش جلبک دریائی۷۴

فصل چهارم : استاندارد هاوظوابط طراحی

مقدمه

شناسه مسیر۷۶

حداقل شرایط برای متل ها۷۷

ارزیابی مکان های اقامتی۷۷

ظوابط واستانداردها۸۸

ضوابط فضاهای عمومی۸۸

برسی سازه

زیبائی سازه۹۰

ستون ها۹۱

سیستم قابی۹۱

سازه چادری۹۲

دیواربرشی فلزی۹۳

بتن عبوردهنده نور۹۵

۴-۱۱-۱ کاربردبتن عبوردهنده نور۹۵

برسی تاسیسات مکانیکی والکتریکی

مقدمه

هدف ازطراحی سیستم تهویه مطبوع۹۶

مدیریت هوشمندساختمان(BMS)96

۴-۱۳-۱ مزایای سیستم(BMS)برای ساکنان۹۶

۴-۱۳-۲ مزایای سیستم(BMS)برای ساختمان۹۷

۴-۱۳-۳ اجزای سیستم مدیریت ساختمان۹۷

عوامل موثردرانتخاب سیستم تهویه مطبوع درمراحل طراحی۹۷

سامانه های خورشیدی۹۸

۴-۱۵-۱ دیوارسبزپیکسیلی۹۸

۴-۱۵-۲ کرکره های خورشیدی۹۹

۴-۱۵-۳ پارکینگ خورشیدی۱۰۰

سیستم های که میتوان درتهویه مطبوع استفاده کرد۱۰۰

فناوری نانو وتاسیسات میکانیکی۱۰۱

۴-۱۷-۱ هوای تمیز۱۰۱

۴-۱۷-۲ نانو وکپسول های خشبوکننده هوا۱۰۲

۴-۱۷-۳ نانووتنظیم حرارت(موادتغییرفازدهنده)۱۰۲

۴-۱۷-۴ نانوولوله های دفع حرارت۱۰۲

۴-۱۷-۵ نانو ومبدل های حرارت۱۰۲

۴-۱۷-۶ تایل چهل تکه۱۰۲

۴-۱۷-۷ آینه نورتعاملی۱۰۳

نانو وتاسیسات الکتریکی۱۰۳

برنامه فیزیکی

اهداف رستوران۱۰۴

۴-۱۵-۱ سلسله مراتب ورودی۱۰۴

۴-۱۵-۲ میزبان۱۰۴

۴-۱۵-۳ کانون توجه۱۰۴

۴-۱۵-۴ فضای نشیمن۱۰۵

۴-۱۵-۵ فضای عرضه غذا۱۰۵

۴-۱۵-۶ چیدمان صندلی هادرمقابل میزها۱۰۵

۴-۱۵-۷ ویترین غذا۱۰۵

۴-۱۵-۸ آشپزخانه۱۰۵

۴-۱۵-۹ تفریحات۱۰۵

۴-۱۶ طراحی پیشخوان۱۰۶

۴-۱۶-۱ قابل رویت بودن۱۰۶

۴-۱۶-۲ وسایل نشیمن۱۰۶

۴-۱۶-۳ پیشخوان وخدمات۱۰۶

۴-۱۶-۴ سرگرمی۱۰۶

۴-۱۶-۵ سرویس دهی غذا۱۰۶

۴-۱۷ سالن چند منظوره۱۰۶

۴-۱۸ اهداف درطرح ریزی۱۰۷

۴-۱۹ فضای ورزش۱۰۷

۴-۱۹-۱ استخرشنا۱۰۷

۴-۱۹-۲ کلوپ بدن سازی۱۰۷

۴-۲۰ پارکینگ۱۰۸

۴-۲۱ دفاتراداری۱۰۸

۴-۲۲ رختشوی خانه وخانه داری وفضاهی مجاور۱۱۲

فصل پنجم : ارائه پیشنهادات طراحی

تحلیل سایت۱۱۶

طراحی بادست(آلترناتیوها)۱۲۵

ارائه نقشه ها۱۲۸

طراحی های سه بعدی۱۳۷

منابع وماخذ

منابع۱۴۴

پیوست ها۱۴۷

فهرست جدول ها

جدول لایه های تاریخی جهانی شدن۴۲

۲-۳جدول تعرفه بدست آوری میزان ارتفاع ساختمان۵۵

فهرست نمودارها

نمودارتوسعه پایدار۲۳

نمودارالگو واره طبیعت درطول تاریخ۵۳

نمودارارکان یک سیستم۵۴

۴-۱نموداردیاگرام لابی۱۰۴

۴-۲ نمودار دیاگرام سالن چندمنظوره۱۰۷

۴-۳ نمودار محاسبه تعدادپارکینگ۱۰۸

۴-۴ نمودار دیاگرام فضای اداری۱۰۸

۴-۵ نمودار دیاگرام فضای خدمات اداری وپذیرش۱۰۸

۴-۶نمودار دیاگرام فضای خدمات۱۰۹

۴-۷ نمودار دیاگرام خانه داری۱۱۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0