طواری رسیدگی از طریق داوری : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

طواری رسیدگی از طریق داوری : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است.  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” طواری رسیدگی از طریق داوری ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در ۲۰۲ صفحه با گرایش حقوق خصوصی برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری :

به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.

ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا  ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده ۸۴ در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.

دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.

از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.

از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل  می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.

کلمات کلیدی:                                                   

داوری-داور-ایرادات داوری-دعاوی طاری-توقیف داوری-زوال داوری

 

سوال اصلی:

ایا در جریان داوری طواری و ایرادات رسیدگی که در دادرسی های دولتی  وجود دارد، قابل تحقق است به بیان دیگر تکلیف داور در صورت ابهام در مقررات داوری در این حوزه (طواری داوری)چیست؟

سوالات فرعی:

۱٫ایا رابطه و هماهنگی بین ایرادات ناظر بر جریان داوری با ایرادات دادرسی وجود دارد؟

۲٫ایا رابطه و هماهنگی بین طواری مندرج در ماده ۱۷ق ادم که قابل اعمال در جریان دادرسی است با طواری در جریان داوری وجود دارد؟

 فرضیه ها

فرضیه اصلی:

۱٫به نظر می رسد در جریان داوری طواری و ایرادات قابل تحقق است و بیشتر موارد این ایرادات و طواری که در دادرسی های دولتی وجود دارد در داوری ها هم قابل تحقق است.

فرضیه های فرعی:

۲٫به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین ایرادات دادرسی های مدنی با ایرادات ناظر بر داوری وجود دارد.

۳٫به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین طواری رسیدگی از طریق داوری با دادرسی های سیستم قضایی وجود دارد.

اهداف پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری :

هدف اصلی

تعیین و تبیین طواری و ایرادات به وجود امده در جریان داوری

اهداف فرعي

۱٫بررسی ایرادات به وجود امده در جریان داوری و مطالعه تطبیقی با ایرادات به وجود امده در دادرسی

۲٫بررسی طواری مربوط به جریان داوری(توقیف و زوال دادرسی)و مطالعه تطبیقی با دادرسی

۳٫بررسی دعاوی طاری مندرج در ماده ۱۷ق ادم در نهاد داوری و نظام قضای

۴٫ بررسی موارد توقیف و زوال داوری

 

فهرست مطالب پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری :

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی
 • ۱-۱-گفتار اول:نهاد داوری……………..۱۱
 • ۱-۱-۱-بند اول:ضرورت توجه به نهاد داوری…….۱۱
 • ۱-۱-۲-بند دوم: پیشینه قانون گذاری…….۱۲
 • ۱-۱-۳-بند سوم:مفهوم شناسی داوری…………۱۶
 • ۱-۱-۴-بند چهارم:مقایسه داوری از نهاد های مشابه…………..۲۱
 • ۱-۱-۵-بند پنجم:موافقت نامه داوری……..۴۷
 • ۱-۱-۶-بندششم:اوصاف موافقت نامه داوری………..۵۰
 • ۱-۲-گفتار دوم:مفهوم ایرادات و قواعد عمومی آن………۵۶
 • ۱-۲-۱-بنداول:مفهوم شناسی ایراد و انواع ان……۵۶
 • ۱-۲-۲-بند دوم:مهلت طرح ایرادات……….۶۲
 • ۱-۲-۳-بند سوم:سکوت نسبت به وجود جهات ایراد……….۶۳
 • ۱-۲-۴-بند چهارم:اعاده داوری……..۶۵
 • ۱-۳-گفتار سوم:مفهوم طواری و قواعد عمومی ان……۶۹
 • فصل دوم :ایرادات ناظر بر جریان داوری
 • ۲-۱-گفتار اول:ایرادات ناظر بر نهاد رسیدگی کننده………۷۷
 • ۲-۱-۱-بند اول:ایراد عدم صلاحیت نهاد داوری……..۷۷
 • ۲-۱-۲-بند دوم:ایراد خروج داور از حدود صلاحیت…….۸۶
 • ۲-۱-۳-بند سوم:ایراد امر مطروحه………..۹۹
 • ۲-۲-گفتار دوم:ایرادات ناظر بر طرفین داوری………۱۰۱
 • ۲-۲-۱-بند اول:ایراد عدم اهلیت………۱۰۱
 • ۲-۲-۲-بند دوم:ایراد عدم احراز سمت…………۱۰۶
 • ۲-۲-۳-بند سوم:ایراد بی نفعی و ذینفع نبودن………..۱۱۰
 • ۲-۳-گفتار سوم:ایرادات ناظر بر خود دعوا……….۱۱۱
 • ۲-۳-۱-بند اول:ایراد ناظر بر سابقه طرح دعوا(امر مختومه)……..۱۱۱
 • ۲-۳-۲-بند دوم:ایراد به موضوع دعوا(فقدان اثر قانونی و مشروعیت)……..۱۱۵
 • ۲-۳-۳-بند سوم: ایراد عدم جزمیت………۱۱۹
 • ۲-۴-گفتار چهارم:ایرادات مختص داوری…….۱۲۱
 • ۲-۴-۱-بند اول:ایراد اتمام مهلت داوری…….۱۲۱
 • ۲-۴-۲-بند دوم:ایرادبه وجود و اعتبار موافقت نامه داوری…….۱۲۲
 • ۲-۴-۳-بند سوم:ایراد تامین دعوای واهی در داوری…..۱۲۳
 • فصل سوم:طواری رسیدگی
 • ۳-۱-گفتار اول:دعاوی طاری………..۱۳۱
 • ۳-۱-۱-بند اول:دعوای اضافی……۱۳۲
 • ۳-۱-۲-بند دوم:دعوای متقابل……..۱۳۶
 • ۳-۱-۳-بند سوم:دعوای ورود ثالث…….۱۴۰
 • ۳-۱-۴-بند چهارم:دعوای جلب ثالث…..۱۵۶
 • ۳-۲-گفتار دوم:طواری دعوا ناشی از توقیف جریان داور…….۱۵۹
 • ۳-۲-۱-بند اول:کشف یا طرح مسایل خارج از حدود صلاحیت…..۱۶۹
 • ۳-۲-۲-بند دوم:ادعای جعل و تزویر در سند………..۱۶۲
 • ۳-۲-۳-بند سوم:لزوم بهره گیری از نظر کارشناسی………۱۶۴
 • ۳-۳-گفتار سوم:زوال داوری………۱۶۷
 • ۳-۳-۱-بند اول:توافق طرفین بر لغو داوری…….۱۶۷
 • ۳-۳-۲-بند دوم:فوت و حجر یکی از طرفین………۱۶۹
 • ۳-۳-۳-بند سوم:امتناع یا عدم امکان داوری توسط شخص داور……..۱۷۲
 • ۳-۳-۴-بند چهارم:عدم صدور رای در مدت تعیین شده داوری…………۱۷۴
 • ۳-۳-۵-بند پنجم:صدور حکم به بطلان رای داور…….۱۷۴
 • ۳-۳-۶-بند ششم :زوال دعوا………..۱۷۵
 • ۳-۳-۷-بند هفتم:انتفای موضوع داوری………۱۷۶
 • ۳-۳-۸-بند هشتم:انتقال مو ضوع دعوا ……….۱۷۷
 • ۳-۳-۹-بند نهم:عزل داور………۱۷۸
 • ۳-۳-۱۰-بند دهم:صدور رای توسط داور……..۱۷۸
 • نتیجه گیری و پیشنهاد……….۱۸۰
 • منابع و مآخذ……..۱۸۴
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0