اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر : پایان نامه ارشد زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

سری جدیدی از پایان نامه های رشته زیست شناسی  در گرایش های مختلف آن را برای دانلود کاربران و دانشجویان دانشکده های علوم پایه قرار میدهیم . پایان نامه حاضر با عنوان اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر  در گرایش زیست شناسی علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری  با فرمت ورد (قابل ویرایش) معرفی میگردد.

چکیده تحقیق اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر:

گونه های مختلف جنس درمنه به عنوان دارو دردرمان برخی از بیماری ها در بررسی های فیزیولوژیک وفارماکولوژیک به کار می رود .با توجه به این که گونه درمنه کوهی دارای مقادیر زیادی اسانس ازگروه ترپنوئیدخصوصا” لاکتون های سزکویی ترپن وکتون های مونوترپن با طیف وسیعی از فعالیت های بیولوژیک می باشد ، می تواندبرخی ازعملکرد های فیزیولوژیک بدن راتحت اثرقراردهد. دراین تحقیق اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول موردبررسی قرار گرفته است.

در این مطالعه از موش های سوری نرنژاد NMRI با وزن۲۲-۲۸گرم استفاده شد.حیوانات به سه گروه تقسیم شدند:۱)گروه کنترل که مورد تزریق داخل صفاقی سالین قرار گرفتند.۲)به گروه شم سالین وکمک حلال تویین۲۰(۱%)تزریق گردید.۳)گروه آزمایش که شامل سه زیرگروه بود. دراین زیر گروه­ها موش­ها دوز­های  mg/kg5/7، ۲۵/۶، ۵ عصاره گیاه به همراه کمک حلال Tween20 (1%) و سالین دریافت کردند. روش القاء صرع به این ترتیب بودکه ۲۰ دقیقه پس ازتزریق درون صفاقی مقادیرفوق، کلیه گروه ها به میزانmg/kg80 پنتیلن تترازول نیز به همین روش دریافت کردند. نشانه­هاي تشنجي طي مدت ۲۰ دقيقه مورد ارزيابي قرارگرفتند.

داده های حاصل از بخش اول پژوهش توسط آزمون تست T ((T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. مقایسه آماری نشان دادکه کمک حلال تویین ۲۰(۵%)شروع مراحل ۱و۲رابه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.01) وهمچنین شروع مرحله ۵را نیزبه طور معنی داری به تاخیر انداخت(P<0.05) وتعدادورودبه مرحله۵ تشنج را به طور معنی داری کاهش داد(P<0.01)ولی باتوجه به این که امتیازتشنجی راکاهش داد، اثر معنی داری روی آن نداشت وازطرفی باعث افزایش معنی داردوام تشنج یاطول تشنج گردید(P<0.05)  ودرصد مرگ ومیر کاهش پیدا کرد. بنابراین  باکاهش میزان کمک حلال تا۱% اثرمعنی داری بر تشنج مشاهده نشد.

داده های حاصل از بخش دوم پژوهش توسط آنالیز واریانس یک طرفه (onewayANOVA) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند ومقایسه آماری نشان داد که عصاره درمنه کوهی دردوز  ۵/۷میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طورمعنی داری زمان لازم برای شروع مرحله ۲و ۵ را با (P<0. 05) تسریع کرد و در همین دوز امتیاز تشنجی را به طور معنی داری در مقایسه با گروه شم با (P<0. 01) و با گروه دریافت کننده عصاره با دوز۵ میلی گرم با (P<0. 05) افزایش داد. همچنین دوز­های۲۵/۶ با (P<0. 05) و ۵/۷ با (P<0. 01) به طور معنی داری ورود به مرحله۵ را افزایش دادند. از طرفی میزان مرگ ومیر به طور وابسته به دوز افزایش پیدا کرد.

 

بررسی نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان دادکه میزان غلظت کمک حلال تویین۲۰می تواند برتشنج ناشی از   PTZ اثرگذارباشد و این یافته ها می تواند انتخاب غلظت حامل ها vehicle))رابرای استفاده درترکیب باداروهای مورد آزمایش یافاکتورهای تستی آسان کند وهمچنین  عصاره الکلی گیاه درمنه کوهی درفصل رویشی می تواند تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول را به طور وابسته به دوز وزمان افزایش دهد.به نظر می رسد،وجود برخی موادمثل سانتونین که جزولاکتون های سزکویی ترپن می باشد ویا وجودبرخی مونوترپن های کتونی مثل کامفوروسینئول(باکاهش آزادی کاتکولامین ها ازطریق مهارغیررقابتی گیرنده های استیل کولینی)موجب این امر می شوند.

واژه های کلیدی:تشنج،صرع ،پنتیلن تترازول، درمنه کوهی، ۲۰  tween،seizure,ptz,epilepcy ,Gaba ,Ach reseptor ,artemisia ucheri,santonin,cineol,camphor,mice

 

 

فهرست مطالب اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج

چکيده…………………..۱

مقدمه ……………………..۳

فصل اول:  كليات تحقیق

۱-۱تعریف واژه ها………………………۶

۱-۲تشنج چیست؟………………………۹

۱-۳صرع چیست؟……………………۱۰

۱-۴ تاریخچه صرع…………………………..۱۱

۱-۵ طبقه­بندی بین المللی حملات صرع…………………..۱۳

۱-۵-۱ صرع های کانونی یاPartial

۱-۵-۲ صرع های منتشر یاGeneralized

۱-۵-۳ صرع­هاي ويژه و طبقه ­بندي نشده……………۱۷

۱-۶ پاتوفيزيولوژي صرع …………..۱۸

۱-۷ نقش واسطه­ هاي عصبي در صرع………………۱۸

۱-۸ آثار استرادیول وپروژسترون درصرع……………..۲۳

۱-۹ سیکلواکسیژنازها……………..۲۴

۱-۹-۱ سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوئیدها………..۲۵

۱-۱۰ مكانيسم­هاي صرع­ زايي………..۲۶

۱-۱۱ مکانیسم صرع زایی PTZ

۱-۱۲ نقش گيرنده­ي NMDA در تشنج­زايي توسط PTZ

۱-۱۳ نقش كانال پتاسيم در تشنج­زايي توسط PTZ

۱-۱۴ تاريخچه­ي درمان دارويي ضد صرع ……………………..۳۱

۱-۱۵ مکانیسم داروهای ضدصرع ……………………………….۳۱

۱-۱۶ کمک حلال ها یا حامل ها(vehicles)……………….32

۱-۱۶-۱معرفی کمک حلال Polysorbate 20

۱-۱۷ دلایل استفاده ازگیاهان دارویی ومعطر…………………….۳۵

۱-۱۸ رده بندی گیاه درمنه کوهی……….۳۵

Artemisia L. 1-18-1پراکنش جغرافیایی جنس درمنه

۱-۱۸-۲ پراکنش جغرافیایی گونه درمنه کوهی یاB.  Artemisia Aucheri

۱-۱۸- مشخصات درمنه کوهی…………….۳۶

۱-۱۸-۴ خواص فارماکولوژیکی گیاه……………۳۸

الف

۱-۱۸-۵ ترکیبات شیمیایی گیاه …………………..۳۸

فصل دوم: مواد و روش کار

۲-۱ مواد و وسایل……………۴۲

۲-۱-۱ مواد…………………………۴۲

۲-۱-۲ وسایل ودستگاه ها………………………۴۲

۲-۱-۳ گیاه………………………۴۴

۲-۱-۴ حیوانات …………………..۴۴

۲-۲ روش ها……………………………۴۴

۲-۲-۱ روش عصاره گیری (تهیه عصاره اتانلی گیاه) …………………………..۴۴

۲-۲-۲ روش تهیه محلول تزریقی از عصاره گیاه(بخش اول پژوهش)………………………..۴۴

۲-۲-۳ روش انجام آزمایش(بخش دوم پژوهش)……………….۴۵

۲-۲-۴ شاخص­هاي مورد سنجش……………………..۴۶

۲-۲-۵ روش محاسبه آماری- تجزیه وتحلیل آماری……………………………۴۷

فصل سوم: نتایج ونمودارها

۳-۱ نتایج آزمون آماري بخش اول پژوهش………………………۴۹

۳-۱-۱ نتایج حاصل از مقایسه گروه کنترل وشم(باتویین۵%)…………..۴۹

۳-۱-۲ نتایج حاصل از مقایسه گروه کنترل وشم(باتویین۱%)………………………۵۶

۳-۲ نتایج آزمون آماری بخش دوم پژوهش……………………………۶۳

۳-۲-۱نتایج حاصل از مقایسه گروههای مختلف آزمایشی………………..۶۳

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

۴-۱ بحث ونتیجه گیری نهایی پژوهش………………..۷۱

۴-۲ نتیجه گیری کلی…………………..۷۶

۴-۳پیشنهادات ………………۷۶

منابع………………..۷۷

 

فهرست جداول

جدول۱-۱ مشخصات کمک حلال پلی سوربات ۲۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۲

جدول۲-۱ خلاصه ای از روش انجام آزمایش…………….۴۵

جدول ۳-۱درصد مرگ ومیر بین گروه های دریافت کننده سالین وتویین۵% درمقایسه باگروه کنترل…………۵۱

جدول۳-۲: درصد مرگ ومیر بین گروه های دریافت کننده سالین وتویین۱% درمقایسه باگروه کنترل……………..۵۶

جدول۳-۳: درصد مرگ ومیر بین گروه ها ی دریافت کننده عصاره درمقایسه باگروه شم……………۶۴

 

 

فهرست شکل ها

شکل۱-۱ کمپلکس سوزنی موجی(Spike-waves)………………………..  ۱۵

شکل ۱-۲ گیاه درمنه کوهی در فصل رویشی (انبان کوه دامغان خرداد۱۳۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۳۷

شکل ۱-۳ گیاه درمنه کوهی در فصل زایشی ………………۳۷

شکل ۲-۱ : مواد ، وسایل ودستگاه ها……………………۴۳

شکل ۲-۲: روش تزریق درون صفاقی………………….۴۶

 

فهرست نمودارها

نمودار۳-۱ مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­شم(تویین ۵%) نسبت به گروه کنترل…………۵۰

نمودار۳-۲: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­شم(تویین ۵%)  نسبت به گروه کنترل………۵۱

نمودار۳-۳:مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­شم(تویین ۵%)  نسبت به گروه کنترل………۵۲

نمودار۳-۴: مقایسه میانگین تعداد ورود به مرحله ۵تشنج در گروه­شم(تویین ۵%)  نسبت به گروه کنترل…………………………۵۳

نمودار۳-۵: مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در گروه­شم(تویین۵%)نسبت به گروه کنترل……………………………………………….۵۴

نمودار۳-۶: مقایسه­ی میانگین مدت زمان دوام تشنج در گروه­شم(تویین ۵%)  نسبت به گروه کنترل………………………………..۵۵

نمودار۳-۷: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­شم(تویین۱%)نسبت به گروه کنترل………..۵۷

نمودار۳-۸: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­شم(تویین۱%) نسبت به گروه کنترل……….۵۸

نمودار۳-۹: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­شم(تویین۱%) نسبت به گروه کنترل……..۵۹

نمودار۳-۱۰: مقایسه­ی میانگین تعداد ورود به مرحله۵ تشنج در گروه­شم (تویین۱%) نسبت به گروه کنترل…………………..۶۰

نمودار۳-۱۱: مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در  گروه­شم(تویین۱%) نسبت به گروه کنترل ……………………………………….۶۱

نمودار۳-۱۲: مقایسه­ی میانگین مدت زمان دوام تشنج در گروه­شم(تویین۱%) نسبت به گروه کنترل…………………………….۶۲

نمودار۳-۱۳: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله اول تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………..۶۵

نمودار ۳-۱۴: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله دوم تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم……….۶۶

نمودار۳-۱۵: مقایسه­ی میانگین زمان لازم برای شروع مرحله پنجم تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………۶۷

نمودار ۳-۱۶: مقایسه­ی میانگین تعداد ورود به مرحله۵ تشنج در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم………………………۶۸

نمودار ۳-۱۷:مقایسه­ی میانگین امتیاز تشنجی در گروه­های آزمایشی نسبت به گروه شم…………………۶۹

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0