عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف

اختلالات شانه عموما بین ورزشکاران و کارگران شایع است. بیشتر همراه با آسیب عضلات روتاتورکاف می­باشد. هرچند مکانیسم دقیق رفتار عضلانی در طول الویشن بالاتنه به خوبی توضیح داده نشده است. هدف مطالعه ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات شانه در طول دامنه متفاوت الویش شانه در سطوح ساجیتال، فرونتال و اسکپشن است.

دوازده نفر آزمودنی زن بر اساس روش دسترسی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا انتخاب شدند. آزمودنی­ها هیچ پیشینه آسیبی در پشت یا سیستم عصبی عضلانی نداشتند. میانگین سن،  قد  و وزن به ترتیب (کیلوگرم ۵۴/۵±۵/۷)، (سانتیمتر۱۶۲/۵±۴/۲) و (سال ۲۴/۵±۱/۶ ) بود. به منظور ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات یک سیستم EMG، ۱۶ کاناله با الکترودهای دوقطبی استفاده شد. الکترودها روی عضلات ذوزنقه فوقانی، ذوزنقه میانی، ذوزنقه تحتانی، دلتوئید قدامی، دلتوئید میانی، دلتوئید خلفی و فوق خاری قرار داشتند. نرخ نمونه برداری ۲۰۰۰ هرتز و در دامنه  ۱۵-۵۰۰ هرتز فیلتر شد. ناچ فیلتر همچنین با فرکانس برشی ۵۰ هرتز برای برای سیگنال­های برق شهری استفاده شد.

آزمودنی در وضعیت ایستاده همراه با اکستنشن آرنج و و مفضل شانه در ۴ وضعیت صفر، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه قرار داشت که در سه سطح شامل فرونتال، ساجیتال و اسکپشن عمل می­کرد راست ایستاده بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از SPSS-16  با خطای ۰۵/۰ استفاده شد.

 

شدت فعالیت عضله فوق­خاری صفحه فرونتال به صورت معنی داری بیشتر از صفحات دیگر بود (p=0/006  و F=8/9)  و در دلتوئید میانی نیز نتایج مشابهی مشاهده شد( p=0/001 و F=16/3)

شدت فعالیت عضله فوق خاری در زوایای مختلف تفاوت معنی داری داشت و در زاویه ۹۰ درجه بیشترین مقدار بود( P=0/00 و F=1/9). هرچند شدت فعالیت عضله فوق­خاری نسبت به سایر عضلات در زاویه ۳۰ درجه صفحه فرونتال به صورت معنی داری بیشتر از شدت فعالیت سایر عضلات بود( P=0/00  و F=243/11)

شدت فعالیت عضله دلتوئید میانی در زاویه ۹۰ درجه به صورت معنی داری بیشتر از سایر عضلات بود(P=0/02  و F=14/8)

نتایج:

به منظور تفکیک عضله فوق­خاری از ودیگر عضلات شانه، انقباض ایزومتریک در ۳۰ درجه آبداکشن پیشنهاد می­شود. و فعالیت عضله دلتوئید میانی نسبت به سایر عضلات در ۹۰ درجه آبداکشن است.

اهداف تحقیق

۱-۴-۱-اهداف کلی:

عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت­های مختلف

۱-۴-۲-اهداف جزئی

RMS عضلات کمربند شانه ( فوق­ خاری، ذوزنقه فوقانی، تحتانی، میانی و دالی قدامی، میانی و خلفی)

تعیین RMS عضلات کمربند شانه در حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی

 

متغیرها

۱-۵-۱- متغیرهای مستقل

حرکت آبداکشن در سه صفحه کتف، صفحه فرونتال و صفحه ساجیتال

۱-۵-۲- متغیرهای وابسته

شاخص الکترومیوگرافی RMS (Root mean square)

متغیر ذکر شده در عضلات فوق­خاری، ذوزنقه و دالی میانی بررسی می­شود.

 

فرضیه­ های پژوهش

۱-فعالیت عضله فوق­خاری در صفحه کتف بیشترین فعالیت را خواهد داشت و در صفحه فرونتال کمترین فعالیت را خواهد داشت.

۲-فعالیت عضله فوق­خاری در وضعیت ۳۰ درجه در مقایسه با وضعیت­های صفر، ۶۰، ۹۰ درجه بیشترین مقدار راخواهد داشت.

۳-عضله ذوزنقه و دلتوئید در صفحه کتف و در زاویه ۳۰ درجه آبداکشن شدت کمتری خواهد داشت.

 

روش تحقیق

تست در وضعیت:

 • آبداکشن در صفحه کتف
 • ۲) آبداکشن درصفحه فرونتال
 • آبداکشن در صفحه ساجیتال

حرکت در زوایای صفر، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه شانه، به صورت ایزومتریک با نگهداری یک مقاومت (معادل ۵% وزن بدن) انجام شد. هر آزمون با سه بار تکرار شد. برای جلوگیری از خستگی عضلات بین هر آزمون یک دقیقه استراحت داده شد.

برای اندازه گیری داده­ها از دستگاه ۱۶-۳۰۰ EMGساخت کشور آمریکا به کار رفت و برای نرملایز کردن داده­ ها با استفاده از روش MVIC  استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ­های با  SPSS  انجام شد.

 

محدودیت­های تحقیق

 • در دسترس نبودن شتاب سنج به منظور تعیین لحظه شروع حرکت
 • عدم استفاده ار الکترود سوزنی
 • عدم تعیین شاخص نیرو و بازوی گشتاوری
 • برای تعیین اعتبار, دستگاه آزمونگر ساخته، دستگاه ایزوکینتکی در دسترس نبود

 فهرست عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه در وضعیت های مختلف

 • فصل اول: کلیات پژوهش – عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه
 • ۱-۱- مقدمه ۳
 • ۱-۲- بیان مسئله ۳
 • ۱-۳- سابقه و ضرورت انجام پژوهش ۴
 • ۱-۴- اهداف تحقیق ۶
 • ۱-۴-۱-اهداف کلی: ۶
 • ۱-۴-۲-اهداف جزئی: ۶
 • ۱-۵- متغیرها ۶
 • ۱-۵-۱- متغیرهای مستقل ۶
 • ۱-۵-۲- متغیرهای وابسته ۶
 • ۱-۶- فرضیه­های پژوهش ۶
 • ۱-۷- روش تحقیق ۷
 • ۱-۸- محدودیت­های تحقیق ۷
 • ۱-۹- تعریف واژگان مفهومی و عملیاتی ۷
 • ۱-۹-۱- الکترومیوگرافی ۷
 • ۱-۹-۲- حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک (MVIC) 8
 • ۱-۹-۳-گونیامتر ۸
 • فصل دوم: پیشینه پژوهش – عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه
 • ۲-۱- مقدمه: ۱۱
 • ۲-۲-مبانی نظری ۱۱
 • ۲-۲-۱-ساختار استخوان­های تشکیل دهنده کمربندشانه­ا­ی ۱۱
 • ۲-۲-۱-ساختار استخوان­های تشکیل دهنده­ی کمربند شانه­ای ۱۲
 • ۲-۲-۱-۱ استخوان بازو: ۱۲
 • ۲-۲-۱-۲- کتف: ۱۴
 • ۲-۲-۱-۳-ترقوه: ۱۶
 • ۲-۲-۲-ساختار مفاصل و بافت­های حمایت کننده کمربند شانه­ای ۱۷
 • ۲-۲-۲-۱-جناغی-ترقوه­ای ۱۸
 • ۲-۲-۲-۲-آخرومی-ترقوه­ای ۱۸
 • ۲-۲-۲-۳-کتفی-صدری ۱۹
 • ۲-۲-۲-۴-مفصل تحت دلتوئید ۱۹
 • ۲-۲-۲-۵-مفصل گلنوهومرال ۱۹
 • ۲-۲-۳-پایدارکننده­های استاتیکی مفصل گلنوهورمرال: ۲۰
 • ۲-۲-۳-۱- سطح مفصلی ۲۰
 • ۲-۲-۳-۲- لابرم: ۲۱
 • ۲-۲-۳-۳- کپسول مفصلی: ۲۱
 • ۲-۲-۳-۴- لیگامنت­ها: ۲۲
 • ۲-۲-۴- پایدارکننده­های دینامیکی مفصل گلنوهومرال ۲۴
 • ۲-۲-۴-۱- عضلات RC: 24
 • ۲-۲-۴-۲-زوج نیرو صفحه فرونتال ۲۵
 • ۲-۲-۴-۳-زوج نیروی صفحه عرضی ۲۶
 • ۲-۲-۵-حرکات و دامنه حرکتی شانه ۲۷
 • ۲-۲-۵-۱-فلکشن و آبداکشن ۲۷
 • ۲-۲-۵-۲-اداکشن و اکستنشن ۲۸
 • ۲-۲-۵-۳-چرخش داخلی و خارجی ۲۹
 • ۲-۲-۵-۴-فلکشن افقی و اکستنشن افقی ۲۹
 • ۲-۲-۶-حرکات ترکیبی کمربند شانه ۳۰
 • ۲-۲-۷-فعالیت عضلانی در کمربند شانه ۳۰
 • ۲-۲-۷-۱-عضلات اسکاپولاهومرال ۳۱
 • عضله دلتوئید ۳۱
 • عضلات روتاتورکاف ۳۲
 • عضله فوق­خاری: ۳۲
 • عضله تحت­خاری ۳۳
 • عضله گردکوچک ۳۳
 • عضله تحت­کتفی ۳۳
 • ۲-۲-۷-۲-عضلات آکسیو اسکاپولار و آکسیوکلاویکولار ۳۳
 • عضله ذوزنقه: ۳۴
 • بالابرنده کتف: ۳۴
 • عضله دندانه­ای قدامی ۳۴
 • سینه­ای کوچک: ۳۵
 • ۲-۲-۷-۳-عضلات آگسیوهومرال ۳۵
 • عضله سینه­ای بزرگ ۳۵
 • ۲-۳- پیشینه پژوهش: ۳۶
 • ۲-۳-۱-آسیب عضلات روتاتورکاف: ۳۷
 • ۲-۳-۲-ناپایداری مفصل گلنوهومرال ۳۸
 • ۲-۳-۳-دسته بندی سندروم­های برخوردی ۳۹
 • ۲-۳-۴- تست­های سندروم­های برخوردی: ۴۱
 • ۲-۳-۳-۱-تست برخوردی نیر ۴۱
 • ۲-۳-۳-۲-هاوکینز ۴۲
 • ۲-۳-۳-۴-تست جاب ۴۲
 • ۲-۳-۳-۴-تست سوپینیشن ۴۲
 • ۲-۳-۵-مروری بر تحقیقات گذشته ۴۳
 • فصل سوم: روش پژوهش – عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه
 • ۳-۱- مقدمه ۴۹
 • ۳-۲- روش اجرای تحقیق ۴۹
 • ۳-۲-۱- جامعه آماری و شیوه گزینش نمونه­ها ۴۹
 • ۳-۲-۲-شرایط عمومی عضویت در گروه شانه نرمال: ۵۰
 • ۳-۲-۳-شرایط اختصاصی عضویت در گره شانه نرمال ۵۰
 • ۳-۳-ابزارها و روشها ۵۴
 • ۳-۳-۱- قد و وزن آزمودنی­ها ۵۴
 • ۳-۳-۲-مقدار مقاومت ۵۴
 • ۳-۳-۳- فعالیت الکترومایوگرافی عضلات ۵۴
 • ۳-۳-۴- اندازه گیری زاویه بازو با تنه ۵۵
 • ۳-۴- روش اجرا ۵۵
 • ۳-۵-پرتکل آزمایشی ۵۶
 • ۳-۶- اندازه گیری الکترومایوگرافی ۶۰
 • ۳-۷- حرکات وظیفه ای و شرایط آن ۶۴
 • ۳-۸- ابزارهای تحقیق ۶۴
 • ۳-۹- متغیرهای مورد مطالعه  RMS همسان سازی شده: ۶۶
 • ۳-۱۰- تجزیه و تحلیل آماری ۶۶
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها – عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه
 • ۴-۱-مقدمه ۶۹
 • ۴-۲- فعالیت عضلانی  مربوط به صفحات حرکتی مختلف در زوایای مختلف: ۶۹
 • ۴-۳-گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه ۷۴
 • فصل پنجم: استنباط و نتیجه ­گیری – عملکرد الکترومایوگرافی عضلات شانه
 • ۵-۱- مقدمه ۹۳
 • ۵-۲- بحث و نتیجه گیری ۹۳
 • ۵-۳- نتیجه گیری نهایی
 • ۵-۴- پیشنهادات ۹۹

 

 • جداول
 • جدول ۳-۱: مشخصات آزمودنی­ها ۴۳
 • جدول۴-۱- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه صفر درجه. ۶۳
 • جدول۴-۲- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه صفر درجه. ۷۱
 • جدول۴-۳- درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه ۶۰ درجه. ۶۵
 • جدول۴-۴ درصد RMSعضلات کمربند شانه در هر سه صفحه زاویه ۶۰ درجه. ۶۶
 • جدول۴-۵-گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه فرونتال. ۷۴
 • جدول۴-۶- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه اسکپشن.. ۷۵
 • جدول۴-۷- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه ساجیتال. ۷۵
 • جدول۴-۸- درصد نسبی فعالیت عضله فوق­خاری به عضله دلتوئید میانی.. ۷۵

 

 • فهرست نمودارها
 • نمودار۱-۴- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه در زوایای مختلف… ۷۷
 • نمودار۴-۲- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال. ۷۸
 • نمودار۴-۳- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن.. ۷۹
 • نمودار۴-۴- %RMS عضله فوقخاری در حرکت ابداکشن در صفحه ساجیتال. ۸۰
 • نمودار۴-۵- %RMS عضلات مختلف در حرکت ابداکشن در صفحه کتف زوایه ۳۰ درجه. ۸۱
 • نمودار۴-۶- نسبت فعالیت عضله فوقخاری به دلتوئید میانی.. ۸۲
 • نمودار۴-۷-%RMS عضلات مختلف در حرکت آبداکشن در صفحه اسکپشن در زاویه صفر. ۸۳
 • نمودار۴-۸- %RMS عضلات مختلف در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال زوایه ۹۰ درجه. ۸۵
 • نمودار۴-۹- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در هر سه صفحه و زوایای مختلف… ۸۶
 • نمودار۴-۱۰- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه فرونتال. ۸۷
 • نمودار۴-۱۱- %RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت ابداکشن در صفحه اسکپشن.. ۸۸
 • نمودار۴-۱۲-%RMS عضله دلتوئید میانی در حرکت آبداکشن در صفحه ساجیتال. ۸۹
 •  
 • فهرست شكل­ها
 • شكل ۱-۱ دستگاه   ۸
 • شکل۲-۱- نمای قدامی کمربند شانهای.. ۱۱
 • شکل۲-۲- بخش پرگزیمال استخوان بازو. ۱۳
 • شکل۲-۳- زاویه تنه ۱۳۰تا ۱۵۰ درجه و سراستخوان بازو ۲۶ تا ۳۱ درجه به عقب برگشته است… ۱۳
 • شکل ۲-۴- بخش قدامی استخوان کتف… ۱۴
 • شكل ۲-۵- تصویر کتف در نمای خلفی، جانبی و فوقانی.. ۱۵
 • شکل۲-۶- تصویر استخوان کتف در محل حفره گلنوئید و سر استخوان بازو از نمای فوقانی.. ۱۶
 • شکل۲-۷- استخوان ترقوه ۱۶
 • شکل۲-۸- کپسول مفصلی.. ۲۲
 • شکل ۲-۹- لیگامنتهای پایدار کننده مفصل گلنوهومرال. ۲۳
 • شکل۲-۱۰- تصویر عضلات روتاتور کاف از نمای جانبی از مفصل شانه. ۲۴
 • شکل۲-۱۱- زوج نیرو در صفحه فرونتال. ۲۵
 • شکل۲-۱۲- زوج نیروی در صفحه عرضی.. ۲۶
 • شكل ۲-۱۳- عضله دلتوئید. ۳۱
 • شكل ۲-۱۴- نمای خلفی و قدامی عضلات RC.. 32
 • شكل ۲-۱۵- عضله ذوزنقه. ۳۴
 • شكل ۲-۱۶- عضله سینهای بزرگ… ۳۵
 • شکل ۳-۱- تست بلند کردن برای تشخیص آسیب عضله تحتکتفی.. ۵۱
 • شکل۳-۲-تست تاخیر در چرخش خارجی.. ۵۲
 • شکل ۳-۳- تست نیر(تست برخوردی) ۵۳
 • شکل۳-۴- تست جاب… ۵۴
 • شکل ۳-۵- دستگاه آزمونگر ساخته. ۵۵
 • شکل ۳-۶- وضعیتهای مختلف ایزومتریک تست شده در سه صفحه فرونتال، اسکپشن و ساجیتال در زوایای صفر، ۳۰،۶۰ و ۹۰ درجه. ۵۶
 • شکل۳-۷- وضعیتهای مخلف برای ثبت MVC در عضلات مختلف… ۵۸
 • شکل۳-۸-نمای قدامی محل نصب الکترود (کانرد ۲۰۰۵) ۶۱
 • شکل۳-۹- نمای خلفی محل نصب الکترود(کانرد ۲۰۰۵) ۶۲
 • شکل ۳-۱۰- الف… ۶۳
 • شکل ۳-۱۰- ب… ۶۳
 • شکل۳-۱۱- تصویر دستگاه الکترومایوگرافی.. ۶۵

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0