تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی : پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی : پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی انجام شده است. در این پژوهش تأثیر خدمات برون سپاری بر مؤلفه های عملکرد، شامل اثربخشی، کارآیی، کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی  و به جهت روش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را ۹۰ نفر از مدیران (ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.

روایی پرسش ها، از اعتبار محتوایی، ظاهری و پایایی پرسش ها، با آلفای کرونباخ ۸۲۵/۰ درصد استفاده شده است. ۹۰ پرسش نامه بین کارکنان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی توزیع و سپس کلیه پرسش نامه ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (اس. پی. اس. اس)، آمار توصیفی و آزمون T استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان داد، با توجه به مقدار t محاسبه شده (۲۰۷/۴) و سطح معناداری (۰۰۰/۰) که از ۰۵/۰ کمتر است خدمات برون سپاری بر کارآیی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (۷۱۸/۲) و سطح معناداری (۰۰۸/۰) که از ۰۵/۰ کمتر است خدمات برون‌سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان تأثیرمثبت داشته است.

با توجه به مقدار t محاسبه شده (۵۱۹/۰) و سطح معناداری (۶۰۵/۰) که از ۰۵/۰ بیشتر است، خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان تأثیر مثبت نداشته است. با توجه به مقدار t محاسبه شده (۵۸۴/۶) و سطح معناداری ۰۰۰/۰ که از ۰۵/۰ کمتر است، خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته است. درنتیجه خدمات برون سپاری در حد زیادی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت داشته است.

کلید واژه‌ها: برون سپاری – کمیت عملکرد – کیفیت عملکرد – اثربخشی عملکرد – کارآیی عملکرد – سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

اهمیت و ضرورت پژوهش تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها

پیتر دراکر(۲۰۰۳) در ارتباط با برون سپاری و آثار آن می گوید: چنین امری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان های جهان فردا است. این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که شرکت های بزرگ تجاری، ادارات دولتی، بیمارستان ها و دانشگاه های بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که درآمدهای عالی و نتایج قابل اعتنایی را بدست آوردند. زیرا تنها بر فعالیت هایی تمرکز می کنند که به خاطر آنها مأموریت یافته اند، کارهایی را انجام می دهند که دقیقاً به اهداف سازمانی آنها مربوط است. کارهایی را که به خوبی می شناسند و به ریزه کاری های آن آشنا هستند و به نسبت ارزش و اعتباری که دارند به انجام دهندگان آنها دستمزد و کارانه پرداخت می کنند، بقیه کارهای خدماتی اینگونه سازمان ها به منابع بیرونی واگذار می شود. رشد سریع دانش و فناوری، ویژگی بارز دنیای امروز است و اگر سازمان ها نتوانند خود را با سرعت حرکت علم روز به حرکت وادارند ناگزیر از گردونه خارج خواهند شد. انجام برون سپاری فعالیت ها جهت ارائه این خدمات راهی الزامی، جهت دستیابی به افزایش کارایی و اثربخشی، کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها به شمار می رود؛ و برای رسیدن به این منظور انجام برنامه ریزی، در اولویت بندی فعالیت ها و مطالعه بر روی ریسک های مسیر اجرا نیز لازم و ضروری است (چشم براه و مرتضوی، ۱۳۸۶).

از آن جایی که عملکرد کتابخانه بستگی به سیستمی با توانایی، استعداد، قدرت بدنی و فکری، امکانات و عوامل از این دست و نیازمند به بکارگیری راهکار های مناسب توسط مدیر و تصمیم گیری صحیح وی و هیئت مدیره است، چرا که اگر راهکارهای مناسب در ساختار سازمان به کار گرفته شود به جهت همسویی ساختار با راهکار های سازمانی می تواند کتابخانه را در دستیابی به اهداف یاری نماید. بنابراین با توجه به راهکار مناسب در واگذاری امور به خارج از سیستم درون سازمان می تواند نقش مؤثری بر نحوه عملکرد کتابخانه داشته باشد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که به عنوان مهم ترین گنجینه های فرهنگ مکتوب در کشور و جهان اسلام و فعال ترین مرکز در صحنه فرهنگی و اجتماعی و علمی کشور فعالیت می کند نیازمند بهره گیری مناسب از این راهکار در راستای تأمین اهداف اصلی خود که ارائه صحیح خدمات است، می باشند. پژوهش حاضر به دلیل پرداختن به تأثیر خدمات برون‌سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با رویکرد به مؤلفه های عملکردی (کارآیی، اثربخشی، کیفیت و کمیت) حائز اهمیت است.

برون سپاری، بهبود وضعیت مالی و بهره وری سازمان و کاهش مخاطرات و ریسک های سرمایه گذاری ها و کسب و کار است به نحوی که کتابخانه ها با اتکا به تأمین کنندگان ماهر و مجرب و واگذاری فعالیت های مختلف خود به آنها فرصت بیشتری به تمرکز بر شایستگی های محوری و افزایش مزیت های رقابتی فراهم نمایند. بنابراین پژوهش حاضر برای رسیدن به اهداف مذکور، ضرورت دارد.

 

 فهرست تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها

چکیده ۱

فصل اول:کلیات پژوهش ۲

۱-۱ مقدمه ۳

۱-۲ بیان مسأله ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶

۱-۴ اهداف پژوهش ۷

۱-۴-۱ هدف اصلی ۷

۱-۴-۲ اهداف فرعی ۷

۱-۵ پرسش های پژوهش ۷

۱-۶ فرضیه های پژوهش ۸

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش ۸

۱-۸ متغیر های پژوهش ۹

۱-۹ محدودیت های پژوهش ۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۰

۲-۱ مقدمه ۱۱

۲-۲ تعریف برون سپاری ۱۱

۲-۳ اهمیت برون سپاری ۱۲

۲-۴ اهداف راهبردی برون سپاری ۱۳

۲-۵ دلایل برون سپاری ۱۵

۲-۶ انواع برون سپاری ۱۵

۲-۷  روش های برون سپاری ۱۷

۲-۸ مزایای برون سپاری ۱۹

۲-۹ معایب برون سپاری ۲۱

۲-۱۰ مراحل برون سپاری ۲۲

۲-۱۱ عوامل موفقیت برون سپاری ۲۴

۲-۱۲ فرایند برون سپاری ۲۵

۲-۱۳ برون سپاری با رویکرد بهره وری ۲۶

۲-۱۴ نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها ۲۸

۲-۱۵ عملکرد و ارزیابی عملکرد ۳۰

۲-۱۶ انواع ارزیابی عملکرد ۳۱

۲-۱۷ مدل های ارزیابی عملکرد ۳۲

۲-۱۸ نظام ارزیابی عملکرد ۳۵

۲-۱۹ سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ۳۶

۲-۲۰ وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، ۳۷

۲-۲۱  پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، ۳۹

۲-۲۲ پیشینه های پژوهش در ایران ۴۱

۲-۲۳ پیشینه های پژوهش خارج از کشور ۴۴

۲-۲۴ جمع بندی از پیشینه های پژوهش ۴۶

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۴۷

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

۳-۱ مقدمه ۴۸

۳-۲ نوع و روش پژوهش ۴۸

۳-۳ مراحل انجام پژوهش ۴۸

۳-۴ جامعه آماری پژوهش ۴۹

۳-۵ نمونه و روش نمونه گیری پژوهش ۴۹

۳-۶ ابزار جمع آوری داده ها ۴۹

۳-۷ روایی و پایایی ابزار پژوهش ۵۰

۳-۷-۱ روایی ۵۰

۳-۷-۲ پایایی پرسشنامه ۵۰

۳-۸ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۵۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

۴-۱ مقدمه ۵۳

۴-۲٫ شاخص های توصیف داده ها ۵۳

۴-۲-۱  توزيع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت ۵۳

۴-۲-۲  توزيع پاسخ دهندگان از نظر سن ۵۴

۴-۲-۳  توزيع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات ۵۴

۴-۲-۴  توزيع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار ۵۵

۴-۲-۵  توزيع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی ۵۵

۴-۲-۶  شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد ۵۶

۴-۲-۷  شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد ۵۶

۴-۲-۸  شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد ۵۷

۴-۲-۹  شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد ۵۷

۴-۳- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش ۵۸

۴-۳-۱- پاسخ به پرسش و فرضیه اول ۵۸

۴-۳-۲- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم ۵۹

۴-۳-۳- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم ۶۱

۴-۳-۳- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم ۶۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها ۶۴

تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

۵-۱ مقدمه ۶۵

۵-۲ نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش ۶۵

۵-۲-۱- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش ۶۵

۵-۲-۲- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش ۶۵

۵-۳- خلاصه و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش ۶۶

۵-۳-۱ نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول ۶۶

۵-۳-۲ نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم ۶۷

۵-۳-۳ نتایج حاصل از پرسش و  فرضیه سوم ۶۷

۵-۳-۴ نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم ۶۸

۵-۴ پیشنهادهای پژوهش ۶۸

۵-۴-۱ پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش ۶۸

۵-۴-۲ پیشنهاد های اجرایی ۶۹

۵-۴-۳ پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده ۷۰

پیوست ها ۷۱

منابع و مأخذ ۷۲

الف. منابع فارسی ۷۲

ب. منابع غیر فارسی ۷۴

پرسشنامه ۷۸

 

 

فهرست جداول

 • جدول ۲-۱ گام های فرایند برون سپاری    ۲۶
 • جدول ۲-۲ عوامل ارزیابی عملکرد در سطح واحدها و وظایف عملکردی مطابق مدل سینک       ۳۳
 • جدول ۴-۱ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت     ۵۳
 • جدول ۴-۲ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سن    ۵۴
 • جدول ۴-۳ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات     ۵۴
 • جدول ۴-۴ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار  ۵۵
 • جدول ۴-۵ فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی    ۵۵
 • جدول ۴-۶ شاخص های توصیف داده ها: کارایی عملکرد  ۵۶
 • جدول ۴-۷ شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد  ۵۶
 • جدول ۴-۸ شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد  ۵۷
 • جدول ۴-۹ شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد  ۵۷
 • جدول ۴-۱۰ آماره های توصیفی کارآیی عملکرد  ۵۸
 • جدول ۴-۱۱ آزمون t برای کارآیی عملکرد  ۵۹
 • جدول ۴-۱۲ آماره های توصیفی اثربخشی عملکرد  ۶۰
 • جدول ۴-۱۳ آزمون t برای اثربخشی عملکرد  ۶۰
 • جدول ۴-۱۴ آماره های توصیفی کیفیت عملکرد  ۶۱
 • جدول ۴-۱۵ آزمون t برای کیفیت عملکرد  ۶۲
 • جدول ۴-۱۶ آماره های توصیفی کمیت عملکرد  ۶۲
 • جدول ۴-۱۷ آزمون t برای کمیت عملکرد  ۶۳

 

 

فهرست نمودارها و شکل‌ها

 • نمودار ۲-۱٫ انواع برون سپاری    ۱۶
 • شکل ۲-۱٫ چرخه حیات برون سپاری    ۲۳

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0