بررسی عملکرد علوفه در کشت مخلوط ارزن، سورگوم،آفتابگردان و ذرت علوفه ای در شهرستان دامغان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

بررسی عملکرد علوفه در کشت مخلوط ارزن، سورگوم،آفتابگردان و ذرت علوفه ای در شهرستان دامغان : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  بررسی عملکرد علوفه در کشت مخلوط ارزن، سورگوم،آفتابگردان و ذرت علوفه ای در شهرستان دامغان “ با گرایش  کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده بررسی عملکرد علوفه در کشت مخلوط ارزن، سورگوم،آفتابگردان و ذرت علوفه ای در شهرستان دامغان:

به منظور بررسي عملکرد علوفه در کشت مخلوط گياهان آفتابگردان آجيلي، ذرت  علوفه اي، سورگوم، ارزن مرواريدي درشرايط آب و هوايي شهرستان دامغان آزمایش بصورت طرح بلوکهاي کامل تصادفي با۳ تکراردرسال زراعي ۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان بصورت تک کشتي ومخلوط به نسبت دو و سه  و چهارکشتي انجام گرفت که نسبتهاي کشت شامل ۲۵-۵۰-۷۵و۱۰۰ درصد اجرا گرديد.

در این آزمایش صفاتي از قبيل ارتفاع گياه، تعدادبرگ، طول برگ، عرض برگ، ميزان عملکرد تر و خشک تعيين وسپس برروي داده ها تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال ۵% ودرنهايت ضريب همبستگي بين صفات با استفاده از نرم افزار آماري SASتعيين گرديد.

مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه ترمربوط به کشت مخلوط ذرت وآفتابگردان با عملکرد۲۰۱٫۵۷تن در هکتار و بهترین عملکرد خشک مربوط به کشت مخلوط ارزن ذرت وآفتابگردان با عملکرد۵۴٫۸۵ تن در هکتارو کمترین عملکرد مربوط به ارزن۲۲٫۲۶ تن در هکتار بود و همچنین ضریب همبستگی بین عرض برگ با عملکرد تر مثبت و در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود(** r=./64) ونسبت برابری نشان داد که کشت ترکیبی چهارگانه ذرت، ارزن، سورگوم و آفتابگردان برای عملکردعلوفه تربرسایر حالت های کشت برتری دارد.

 

 

مقدمه

در طي سي سال گذشته افزايش توليد انبوه محصولات كشاورزي گرچه بخشي از نيازهاي جمعيت رو به رشد را برطرف نموده است، اما امروز مشخص شده است كه تكنولوژي مدرن به علت استفاده بي رويه از منابع منجر به فرسايش منابع شده است. تخريب محيط زيست و در نتيجه تخريب و تبديل اراضي جنگلي به زمينهاي زراعي فرسايش خاك و آلودگي آب ناشي از بهره برداري بيش از حد و بي رويه از مواد شيميايي و ضايعات و فاضلابهاي كشاورزي ابعاد فوق العاده وخيمي به خود گرفته است. از طرفي با عنايت به رشد سريع جمعيت و افزايش نيازها پيش بيني مي شود كه تا سال ۲۰۲۵ جمعيت شهري دوسوم جمعیت جهان را تشكيل دهد، در اين صورت سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا توسعه كشاورزي و منابع طبيعي پايدار خواهد ماند يا نه؟ از آنجايي كه اين افزايش جمعيت با مهاجرت از مناطق روستايي به شهرهاي بزرگ بهم خوردن توازن اقتصادي و زيست محيطي، نظير آلودگي، تبديل اراضي زراعي به مسكوني، كاهش نيروي كار فعال در بخش كشاورزي و غيره را به دنبال خواهد داشت. امروز مقوله توسعه پايدار، جزيي جدا نشدني در واژه شناسي توسعه شده است و در اين ميان توسعه بخش كشاورزي پيش شرط و نياز ضروري توسعه اقتصادي كشور است و تا زماني كه موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود، ساير بخشها از جمله بخش صنعت به شكوفايي و توسعه دست نخواهد يافت(خلقانی وکوچکی، ۱۳۷۵).

كشور ايران در پايان قرن نوزدهم ميلادي به عنوان يك كشور كشاورزي مطرح بود و ۹۰% ايرانيها براي امور معاش خود، به نوعي به كشاورزي متكي بودند. آنچه به عنوان اصلاحات اراضي از سال ۱۳۴۱ انجام شد ساختار سنتي كشاورزي ايران را دستخوش دگرگوني كرد و هر گونه تلاش بعدي جهت انجام آن با موفقيت روبرو نشد. ورود فن آوريهاي بيگانه تحت عناوين مكانيزاسيون و مدرنيزه كردن كشاورزي نه تنها توليدات كشاورزي را در حدي كه انتظار مي رفت افزايش نداد، بلكه مشكلات اقتصادي- اجتماعي و محيطي بسياري را به همراه آورد. در سال ۱۳۱۲ سطح زير كشت در ايران ۵/۳ ميليون هكتار و يا كمتر از ۳ درصد سطح زمينهاي قابل كشت و مساحت سرانه زير كشت كمتر از يك هكتار بود. اين رقم در سال ۱۳۵۱ به ۶۵% هكتار رسيد. تا سال ۱۳۵۰ غذاي كافي براي تغذيه جمعيت كشور توليد و مقداري نيز به خارج صادر مي شد (كوچكي‌ و همکاران ،۱۳۷۵).

براساس آمارهاي موجود درحال حاضر بيش از ۱۰۰ ميليون هكتار از مساحت كشور به دلايل مختلف ناپايدار است كه قريب ۷۵ ميليون هكتار آن در معرض فرسايش آبي، ۲۰ ميليون هكتار در معرض فرسايش بادي و نزديك به ۶ ميليون هكتار كه به طور عمده در بخش كشاورزي است، دستخوش تخريبهاي شيميايي و فيزيكي از قبيل شور شدن، تخليه مواد غذايي، فشردگي و تغيير ساختمان قرار دارد. كشاورزي پايداري سه هدف عمده دارد: ۱- امنيت غذايي ۲- در آمد كشاورزي ۳- حفظ محيط زيست (لامپکین ، ۱۳۷۵).

در كنار افزايش سطح زير كشت و بهبود عملكرد درواحد سطح ، زراعت چند كشتي  به عنوان سومين راه افزايش توليدات زراعي شناخته شده است. اين سيستم كه به صورت كشت بيش از يك گياه در يك قطعه زمين و در يك سال زراعي تعبير مي شود، يكي از شيوه هاي كشاورزي پايدار محسوب مي شود و با بهره گيري از اصل تنوع گياهي در مزرعه موجب افزايش توليد، حفظ حاصلخيزي خاك، كنترل فرسايش و در مجموع بهره برداري بهينه از منابع مي شود (جوانشیر و همکاران،۱۳۷۹) يكي از انواع سيستمهاي چند كشتي موسوم به كشت دوگانه که باعث افزايش عملكرد در واحد زمان مي گردد، در كشاورزي كم نهاده به ويژه در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري كه با محدوديت آب مواجه هستند، نقش مهمي در افزايش توليد و پايداري محصول دارد.

هدفهاي كشاورزي پايدار از طرق مختلف انجام مي­شود: تناوب زراعي، کشت مخلوط، مبارزه تلفيقي با علف هرز،حفاظت خاك، كود و… (مظاهری۱۳۷۳، وبغدادی، ۱۳۷۷). کشت مخلوط[۱] عبارت است از کشت بیش از یک گیاه در یک قطعه زمین و در یک سال زراعی به طوری که گیاهان تشکیل دهنده مخلوط در اکثر دوره رویش خود در مجاورت یکدیگر باشند(Homayouni et al. 2003).

کشت مخلوط الگوی اقتباس شده از سیستم های پایدار طبیعی گیاهان از جمله مراتع و جنگل­های بکر و دست نخورده می­باشد که نشان می­دهد طبیعت همواره ترکیب گونه­ها را برحالت تک گونه­ای ترجیح می­دهد. در این سیستم روابط و همبستگی بین سود دهی تولید با ثبات اکولوژیک و محیط زیست به طور جامع نگریسته می شود. (محبوبی، ۱۳۷۳; مظاهری، ۱۳۷۳).

کشت مخلوط یکی از انواع سیستم های چند کشتی موسوم به کشت دوگانه که باعث افزایش عملکرددرواحد زمان میگردد. درکشاورزی کم نهاده به ویژه در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری که با محدودیت آب مواجه هستندنقش مهمی درافزایش تولیدوپایداری محصول دارد.

برعکس در کشاورزی مدرن تک کشتی، که بر اساس استفاده از حداکثر نهاده ­ها در یک مدت کوتاه پایه گذاری شده است. تاکید بر صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش تلفات آن به کارگیری منابع قابل دسترس طبیعی دارد و به جای این طرز تفکر که اهداف بوم شناختی و اقتصادی با یکدیگر در تعرض      می­باشند، به این نکته توجه دارند که نظام­های اقتصادی بر نظام­ های حامی حیات اکولوژیک خود متکی هستند و اندیشه مکمل بودن سرمایه طبیعی و سرمایه بشری را ترویج می کند(۱۹۹۲ Ladha et al.). توسعه ­ای که نیازهای حال حاضر را برآوردکند، بدون آن که توانایی نسل­های آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد.

 

هدف

درکشت مخلوط به دليل رقابت بين اين گياهان و سايه اندازي رشد گياهان بهتر خواهد بود وتوليد عملکرد علوفه در واحد سطح افزايش مي يابد .کشت مخلوط باعث خوشخوراکي علوفه مي گردد .

چنانکه يکي از گياهان کشت شده ازتوليد وعملکرد مناسب بازماند محصول ديگرجبران خسارت نموده ودر نتيجه ريسک پذيري آن نسبت به تک کشتي کمتر است .

 

اهداف و مشخصات طرح

این طرح با هدف تعیین تاثیر کشت مخلوط سورگوم، ذرت، ارزن و آفتابگردان بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه این گیاهان در حومه شهرستان دامغان انجام گرفت.

 

فهرست مطالب تحقیق بررسی عملکرد علوفه در کشت

چکیده ۱
مقدمه ۲
دلایل افزایش عملکرد در کشت مخلوط ۴
مزایای کشت مخلوط ۴
معایب کشت مخلوط ۵
هدف ۶
۲-۱- کلیات ۷
۲-۱-۱- کشت مخلوط ۷
۲-۲- خصوصیات زراعی ارزن، سورگوم، آفتابگردان و ذرت علوفه ای ۱۰
۲-۲-۱- ارزن ۱۰
۲-۲-۲- سورگوم ۱۴
موارد مصرف سورگوم ۱۶
۲-۲-۳- آفتابگردان ۱۸
خصوصیات گیاهی ۱۹
تناوب زراعی ۲۰
۲-۲-۴- ذرت علوفه ای ۲۲
۱-۳- پیشینه تحقیق در دنیا و ایران ۲۶
۱-۴- اهداف و مشخصات طرح ۳۳
۲-۴- موقعيت جغرافيايي شهرستان دامغان و حومۀ آن ۳۳
شکل ۳-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان دامغان و حومه ۳۴
۳-۴- تیمارها ۳۵
۴-۴- روش کار ۳۶
۵-۴- روش تجزيه وتحليل اطلاعات ۳۶
۱-۵- ارتفاع بوته در کشت خالص ۳۷
۲-۵- تعداد برگ در بوته در کشت خالص ۳۸
۳-۵- عرض­ برگ در کشت خالص ۳۸
۴-۵- طول برگ در کشت خالص ۳۹
۵-۵- عملکرد ترعلوفه­ در کشت خالص ۴۰
نمودار۴-۴- عملکرد ­تر­علوفه در کشت خالص چهار گیاه آفتابگردان، سورگم، ارزن و ذرت ۴۰
۶-۵: عملکرد خشک علوفه در کشت خالص ۴۰
نمودار۵-۴- عملکردخشک علوفه درکشت خالص چهارگیاه آفتابگردان، سورگم، ارزن و ذرت ۴۱
۷-۵- ارتفاع بوته در حالت تک کشتی و دو کشتی ۴۲
۸-۵- تعداد برگ در بوته­ در حالت تک کشتی و دو کشتی ۴۲
نمودار۶-۴- تعداد برگ در بوته در کشت خالص چهار گیاه آفتابگردان، سورگم، ارزن و ذرت ۴۳
۹-۵- عرض برگ در حالت تک کشتی و دو کشتی ۴۳
۱۰-۵- طول برگ در حالت تک کشتی و دو کشتی ۴۴
۱۱-۵- عملکرد ­ترعلوفه در حالت تک کشتی و دو کشتی ۴۵
نمودار۹-۴- عملکرد تر­علوفه­ در کشت خالص چهار گیاه آفتابگردان، سورگم، ارزن و ذرت ۴۵
۱۲-۵- عملکرد خشک علوفه در حالت تک کشتی و دو کشتی ۴۵
نمودار۱۰-۴- عملکردخشک علوفه درکشت خالص چهارگیاه آفتابگردان، سورگم، ارزن و ذرت ،سورگوم ،ارزن و آفتابگردان ۴۶
نمودار۱۱-۴- عملکردخشک علوفه درکشت خالص چهارگیاه آفتابگردان، سورگم، ارزن و ذرت ۴۷
نمودار۱۲-۴-عرض برگ درحالت تک کشتی،­دو کشتی­درگیاهان آفتابگردان،سورگم،ارزن­و ذرت ۴۸
نمودار۱۳-۴-طول ­برگ­ گیاهان ذرت سورگم، ارزن و آفتابگردان درحالت ­تک­ کشتی،­دو­کشتی و­چند­کشتی ۴۸
نمودار۱۴-۴-وزن ترگیاهان­ ذرت سورگم، ارزن و آفتابگردان درحالت ­تک ­کشتی،­دو­کشتی و­چند­کشتی­ ۴۹
نمودار ۱۵-۴- وزن خشک در کشت خالص گیاهان­ ذرت سورگم، ارزن وآفتابگردان درحالت­ تک­ کشتی،   ­دو­کشتی­ وچند­کشتی­ ۴۹
 

نمودار ۱۶-۴- طول برگ درکشت خالص وترکیبی­ گیاهان­ ذرت سورگم، ارزن وآفتابگردان درحالت تک­ کشتی،­دو­کشتی­ وچند­کشتی­

 

۵۰

نمودار ۱۷-۴-عرض ­برگ گیاهان­ ذرت سورگم ،ارزن وآفتابگردان­ درحالت ­تک ­کشتی،­دو­ کشتی و­چند­کشتی ۵۰
۱۳-۵- ارتفاع بوته درحالت تک کشتی، دو کشتی و سه کشتی ۵۲
۱۴-۵- تعداد برگ دربوته در حالت تک کشتی، دو کشتی و سه کشتی ۵۳
۱۵-۵- عرض برگ درحالت تک کشتی، دو کشتی و سه­ کشتی ۵۳
۱۶-۵- طول برگ در حالت تک کشتی، دو کشتی و سه ­کشتی ۵۳
۱۷-۵- عملکرد ترعلوفه حالت تک کشتی، دو کشتی و سه ­کشتی ۵۴
نمودار ۱۸-۴- عملکرد خشک علوفه در کشت خالص ­چهار گیاه آفتابگردان، سورگم، ارزن و ذرت ۵۵
۱۸-۵- عملکرد خشک درحالت تک کشتی، دو کشتی و سه کشتی ۵۵
نمودار ۱۹-۴- ارتفاع بوته در کشت خالص­ و ترکیبی گیاهان ذرت، سورگم، ارزن وآفتابگردان ۵۶
نمودار۲۰-۴-تعداد برگ درکشت خالص­ وترکیبی گیاهان ذرت،سورگم، ارزن و آفتابگردان ۵۶
۱۹-۵- ارتفاع بوته درحالت تک کشتی و مخلوط دو کشتی، سه کشتی و چهارکشتی ۵۸
۲۰-۵- تعدادبرگ در بوته درحالت تک کشتی و مخلوط دو کشتی، سه کشتی و چهارکشتی ۵۸
۲۱-۵- عرض برگ درحالت تک کشتی و مخلوط دو کشتی، سه کشتی و چهارکشتی ۵۸
۲۲-۵- طول برگ درحالت تک­ کشتی و مخلوط دو کشتی، سه کشتی و چهارکشتی ۵۹
۲۳-۵- عملکرد تر علوفه درحالت تک­ کشتی و مخلوط دو کشتی، سه کشتی و چهارکشتی ۵۹
۲۴-۵- عملکرد خشک درحالت تک­ کشتی و مخلوط دو کشتی، سه کشتی و چهارکشتی ۶۰
نمودار۲۱-۴-مقایسه­ صفات ­ارتفاع ­گیاه­ درحالت تک ­کشتی ­و­دو­کشتی ­در­گیاهان­ ذرت،آفتابگردان، سورگوم­ و ارزن ۶۴
نمودار۲۲-۴-میزان تعداد برگ گیاه درکشت­ مخلوط ارزن و­آفتابگردان در­چهار مرحله نمونه برداری ۶۴
نمودار۲۳-۴-میزان ارتفاع گیاه درکشت ­مخلوط ذرت وآفتابگردان در­چهار مرحله نمونه برداری ۶۵
نمودار۲۴-۴-میزان ارتفاع گیاه درکشت­ مخلوط ارزن، سورگوم وذرت در­چهار مرحله نمونه برداری ۶۵
نمودار۲۵-۴- میزان ­رشد ­ارتفاع ­گیاه ­در کشت ­ترکیبی ­ذرت­، آفتابگردان ­و سورگوم ­در­چهار ­مرحله ­نمونه برداری ۶۶
نمودار۲۶-۴-میزان­­رشد­­ارتفاع ­گیاه­­د رکشت ­ترکیبی ­ارزن،­ذرت­،آفتابگردان­­ وسورگوم­­ در­چهار­مرحله ­نمونه برداری ۶۶
نمودار۲۷-۴- میزان ­رشد ­ارتفاع ­گیاه ­درکشت جداگانه درچهار مرحله­ ­نمونه برداری ۶۷
نمودار۲۸-۴- شاخص برابری وزن خشک عملکرد علوفه­ ­درکشت ­ترکیبی ­ذرت­،ارزن، سورگوم و آفتابگردان ­در­چهار ­مرحله ­نمونه برداری ۶۷
مودار۲۹-۴- شاخص برابری وزن تر عملکرد علوفه­ ­درکشت ­ترکیبی ­ذرت­،ارزن، سورگوم و آفتابگردان ­در­چهار ­مرحله ­نمونه برداری ۶۸
پیشنهادات ۶۹
منابع ومآخذ ۷۰

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان دامغان و حومه ۳۴
جدول ۳-۲- خصوصیات هواشناسی شهرستان دامغان ۳۴
جدول ۳-۳- آزمایش خاک ۳۵
جدول ۱-۴ تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در کشت گياهان آفتابگردان ذرت سورگوم وارزن ۳۷
جدول ۲-۴ مقايسه ميانگين صفات در کشت گياهان آفتابگردان، ذرت، سورگوم وارزن بر اساس آزمون چند دامنه­ای دانکن در سطح احتمال ۵% ۳۷
جدول ۳-۴ تجزيه­واريانس صفات مورد بررسي­درحالت تک کشتی و دوکشتی­درچهار گیاه ذرت، سورگوم ،ارزن و آفتابگردان ۴۱
جدول ۴-۴ مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي درحالت تک کشتی و دو کشتی در چهار گیاه ذرت، سورگوم، ارزن و آفتابگردان ۴۶
جدول ۵ -۴ تجزيه­واريانس صفات مورد بررسي­درگیاهان ذرت ،سورگوم ،ارزن و آفتابگردان در حالت تک کشتی، دو کشتی و سه کشتی ۵۱
جدول۶-۴ مقايسه ميانگين صفات در کشت گياهان  ذرت ،سورگوم ،ارزن و آفتابگردان در  حالت تک کشتی و دو کشتی و سه کشتی براساس آزمون چند دامنه­ای دانکن در سطح احتمال ۵% ۵۲
جدول۷-۴ تجزيه ­واريانس صفات مورد بررسي در کشت مخلوط گياهان ­آفتابگردان،ذرت، سورگوم و ارزن در حالت تک کشتی ومخلوط دو کشتی و سه کشتی و چهار کشتی ۵۷
جدول۸-۴- مقایسه میانگین صفات مورد بررسي درکشت مخلوط گياهان آفتابگردان، ذرت، سورگوم وارزن در حالت تک کشتی و مخلوط دو کشتی، سه کشتی وچهارکشتی ۵۷
جدول۹-۴- ضریب­همبستگی صفات مورد بررسي­درکشت مخلوط گياهان آفتابگردان، ذرت، سورگوم وارزن ۶۰

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0