تحليل عوامل آسيب پذيری شهر در برابر زلزله :دانلود پايان نامه دكتری رشته جغرافيا گرايش برنامه ريزی شهری

تحليل عوامل آسيب پذيری شهر در برابر زلزله :دانلود پايان نامه دكتری رشته جغرافيا گرايش برنامه ريزی شهری

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی فروشگاه مسترداک  معرفی میگردد با عنوان تحليل عوامل آسيب پذيری شهر در برابر زلزله از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع دکتری(PH.D) میباشد. این پایان نامه با گرایش  برنامه ريزی شهری در ۲۷۶ صفحه با فرمت word (قابل ویرایش ) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه تحليل عوامل آسيب پذيری شهر در برابر زلزله :

ايران به سبب موقعيت جغرافيايي خود همواره در معرض انواع سوانح طبيعي مي‌باشد که هر از گاهي بخشهاي مختلفي از آن را تحت تأثير قرار داده و اثرات زيان‌باري به جاي مي‌گذارد. واقع شدن ايران بر روي کمربند زلزله خيز آلپ- هيماليا موجب شده است که رخداد زمين لرزه به عنوان يکي از بلايايي كه بيشترين آسيب را در کشور به وجود مي‌آورد، مطرح گردد. چنين رخدادي همواره سبب تغييرات زياد محيطي شده و خسارت‌هاي فراواني بر جاي مي‌گذارد.

خطر زمين لرزه در شهر تهران به واسطة موقعيت جغرافيايي و زمين ساختي، وجود گسل‌هاي متعدد در اطراف آن، وقوع زلزله‌هاي مخرب تاريخي متعدد در محدودة آن و ساير شواهد تکتونيکي و زمين شناختي، بسيار بالا ارزيابي مي‌شود. نگاهي به تاريخچة زمين لرزه‌هاي ايران نشان مي‌دهد که تهران با نام قديمي‌‌‌ري چندين بار در زمين لرزه‌هاي بزرگ تاريخي ويران شده است. علي رغم فعال بودن پهنة تهران و ثبت زمين لرزه‌هاي متعدد بزرگ و کوچک در اين پهنه، در قرن حاضر زمين لرزه‌هاي مخربي در اين گستره رخ نداده است و اين نبود لرزه‌اي را بايد نشانه‌اي از تجمع انرژي در زمين دانست که احتمال وقوع زمين لرزه‌اي ويرانگر را افزايش مي‌دهد.

منطقة ۴ تهران طي سه دهه اخير با ميانگين رشد جمعيت سالانه‌اي بيش از کل تهران رو به رو بوده و جزء مناطق جمعيت‌پذير محسوب مي‌شود. اين منطقه از نظر بافت اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي ساکنان آن از تنوع قابل توجهي برخوردار است. از يک سو در اين منطقه نواحي و محله‌هايي چون خاک سفيد و شميران نو ديده مي‌شوند که محل سکونت تهيدست‌ترين و کم درآمدترين اقشار اجتماعي شهر تهران به شمار مي‌روند. در اين محله‌ها تراکم واحدهاي مسکوني، بافت ريز و در هم تنيده فضاهاي مسکوني، کم سوادي و بي‌سوادي، بعد خانوار بزرگتر از منطقه و شهر و تراکم نفر در هر واحد مسکوني ديده مي‌شود. از سوي ديگر محله‌ها و ناحيه‌هايي چون پاسداران و تهرانپارس هم در کنار محله‌هاي پيشين ديده مي‌شود که ساکنان آن بر عکس شاخص‌هاي قبلي يعني فضاي مطلوب شهري، خانه‌هاي درشت بافت، گذرهاي بسامان، درآمد سرانه بالا و … بهره‌مندند. به دليل وجود اين افتراق مکاني و تفاوت هاي اجتماعي، اقتصادي و کالبدي در منطقة ۴ ، اين منطقه مي تواند نمونة مناسبي براي ارزيابي و تحليل ميزان تأثير عوامل مختلف بر آسيب پذيري شهري در برابر زلزله مطرح گردد.

شهرها به علت دارا بودن شالودة و ويژگي هاي متفاوت از ديگر سكونتگاه هاي انساني، در صورت بي توجهي به اصول همه جانبه اي كه مستلزم استقرار شهر در مكاني خاص باشد، مي‌‌‌توانند نقاط زيستي بالقوه خطرناكي جهت  بحران زايي در صورت بروز حوادث طبيعي باشند. شهرها داراي كالبدي هستند كه اين كالبدها هر كدام يك فعاليت را در خود جاي داده اند و مجموع آنها فضاي شهري را مي‌‌‌سازند و به آن هويت مي‌‌‌بخشند.

امروزه در نگرش هاي نوين برنامه ريزي مديريت بحران‏، مديريت ريسك – بحران  به عنوان نگرش برتر مورد توجه بوده كه در آن رويكرد به زلزله از خطر به آسيب پذيري و از واكنش به پيش كنش و از يك پديدة يك بعدي به يك مقولة همه جانبه تغيير يافته است. بنابراين بحران زلزله به عنوان بخشي از زندگي روزمره در آمده  كه به خودي خود نتايج نامطلوبي در پي ندارد بلكه آنچه از اين پديده يک فاجعه مي‌‌‌سازد،  عدم پيشگيري از تأثير آن و عدم آمادگي جهت مقابله با عواقب آن است. از آنجايي كه  بررسي و تصميم گيري  در مسايل همه جانبه اي مانند زلزله كه پيامدهاي آن تمام جوانب شهر را در بر مي‌‌‌گيرد، تحليل بر مبناي  يك عامل از كارايي لازم برخوردار نبوده و لازم است مجموعه اي از عوامل با توجه به اهميت هر يك از آنها در نظر گرفته شوند. از اين رو در اين پژوهش از مدل هاي نوين برنامه ريزي مانند مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي ( AHP ) و تکنيک تجزيه و تحليل استراتژيک (SWOT ) كه داراي اين قابليت هستند، استفاده شده است.

بررسي نتايج به دست آمده از اين پژوهش  نشان مي‌‌‌دهد كه  عوامل مختلف، مي‌‌‌توانند  تأثير گذاري متفاوتي  در خسارات  ناشي از زلزله داشته باشند، به طوري كه  تأثير عوامل محيطي  مانند فاصله از گسل، جنس خاک،  درصد شيب و پايداري آن بيشتر از ساير عوامل است. عوامل كالبدي- فضايي نظير نوع مصالح، عمربنا، تراكم ساختماني، فاصله از فضاي باز و سازگاري كاربري ها و … در تشديد تلفات و تخريب رخداد زلزله بعد از عوامل محيطي در سطح دوم تأثير گذاري قرار دارند. همچنين تأثير گذاري عوامل اجتماعي – اقتصادي از جمله تراكم خالص مسكوني، تراكم جمعيتي و دسترسي به زيرساخت هاي شهري را هم نمي‌‌‌توان در آسيب پذيري منطقة شهري در برابر زلزله انكار كرد. عوامل  مديريتي – نهادي (مراحل مختلف مديريت بحران شامل عمليات امداد، نجات و اسكان)  نظير وجود اماكن اسكان موقت و نزديكي به ايستگاه هاي آتش نشاني  هم  در رتبه هاي  بعدي  تشديد خسارات و تلفات ناشي از زلزلة احتمالي دارند.

نتيجة حاصل از مطالعه موردي منطقة ۴ در كاهش آسيب پذيري شهرها مي‌‌‌تواند منجر به درس هايي در آمادگي و برنامه ريزي در برابر زلزله با استفاده از ابزار و نرم افزارهاي مناسب باشد. اهداف بلند مدت زماني محقق خواهند شد كه ايمني شهر در برابر خطرات زلزله به عنوان يك هدف در تمامي‌‌‌سطوح برنامه ريزي ( از آمايش سرزمين تا معماري) مد نظر قرار گيرد، كه سطح مياني يعني شهرسازي و برنامه ريزي شهري مي‌‌‌تواند از كارآمد ترين سطوح برنامه ريزي براي كاهش آسيب پذيري در برابر زلزله باشد. برنامه ريزي شهري با تكيه بر شرايط اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيست محيطي، ابزارهايي را در جهت بهبود محبط اتخاذ مي‌‌‌كند. تعيين حريم نواحي خطرناك، تدوين ضوابط و مقررات خاص تراكم ها و كاربري ها، تفكيك اراضي، توجه ويژه به نقش فضاهاي باز و دسترسي ها، در نظر گرفتن اصول توده – فضا، همجواري و سازگاري كاربري ها از جمله تمهيدات  برنامه ريزي شهري موثر در ارزيابي و كاهش آسيب پذيري در مناطق شهري هستند.

واژه هاي كليدي: برنامه ريزي شهري، زلزله، آسيب پذيري، مديريت بحران، منطقة ۴ تهران

 

اهميت و ارزش پژوهش

برنامه ريزي شهري نارساي جهان سومي، برنامه ريزي ناقص مقابله با مشكلات است و نه برنامه ريزي براي پيشگيري از بروز معضلات شهري ومسؤلان عمدتاً پس از بحران افسوس گذشته را مي‌‌‌خورند كه چرا قبل از بروز اين حادثه فكري نكرده اند.اما پيشرفت هاي علمي‌‌‌روز جهان ، ديناي صنعتي را آماده مقابله با بحران هاي شهري قبل از وقوع بالاياي طبيعي نموده است. شهرهاي جهان توسعه يافته ضمن مقاوم سازي سازه اي، قدم هاي همه جانبه اي را براي  مقابله با بحران  برداشته اند، اما ما هنوزدر ابتداي راهمي. در حال حاضرمديريت شهري و برنامه ريزي به عنوان يك سياست و چه به عنوان يك عامل محيطي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و راهكاري مناسب جهت حل مشكلات و پاسخگويي به چالش هاي جامعة شهري بشمار مي‌‌‌آيد. بديهي است معضلات شهرهاي امروز تنها در مسايل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خلاصه نشده، بلكه عوامل طبيعي كه سازندة بستر شهرها مي‌‌‌باشند نيزدر اين روند تاثير بسزايي دارد( زنگي آبادي، تبريزي،۱۳۸۵: ۱۳۰).

اين موضوع دركشور ما به دليل وجود ويژگي هاي فراوان و متفاوت خاصي برخوردار است. بسياري از شهرهاي كشور به دليل ارتباط نزديك با عوامل طبيعي مانند: درياها، رودخانه، ناهمواري ها،گسل ها و…،وآسيب فراواني ديده و يا همواره در معرض آسيب مي‌‌‌باشند. بنابراين به سادگي مي‌‌‌توان دريافت كه بررسي توانايي شهر در مقابله با بلاياي طبيعي و برنامه ريزي مناسب جهت پيشگيري ياكاهش آثار مخرب آن از اهميت ويژه اي برخوردار است( زنگي آبادي، تبريزي،۱۳۸۵: ۱۳۰).

پيشينة تاريخي و وجود گسل‌هاي فعال، حاکي از لرزه خيزي منطقة تهران است و مطالعات انجام شده روي توان لرزه‌زايي گسل‌هاي منطقه و کيفيت نازل ساخت و ساز، نشان از عملکرد ضعيف سازه‌هاي اين شهر در مقابل رويداد زلزله دارد. شهري که بدون هر گونه پيش‌بيني براي ايمني ساختمان‌ها و سکنه آن گسترش يافته است. گسل‌هاي فعال منطقه و زلزله‌هاي تاريخي روي داده، نشانگر آن است که از وقوع آخرين زلزله شديد در سال  ۱۲۰۹ هجري خورشيدي حدود ۱۷۳ سال مي‌گذرد، در حالي که دوره بازگشت زلزله در منطقه حدود ۱۵۰ سال است. بنابراين احتمال وقوع زلزله شديد در گستره تهران بزرگ، دور از انتظار نيست.

متخصصين زلزله شناسي با انجام مطالعات برآورد خطر زلزله با روش‌هاي مختلف تعييني يا احتمالاتي وقوع زمين لرزه‌اي مخرب در کلانشهر تهران را در آينده‌اي نه چندان دور محتمل مي‌دانند. اما با وجود بالا بودن خطر زلزله و هشدار متخصصان در اين رابطه، اقدامات اساسي به منظور کاهش تلفات و خسارات ناشي از اين رويداد محتمل در اين شهر انجام نشده است. رشد ناهماهنگ و غير اصولي شهر تهران به خصوص در چند دهة اخير، ساخت و ساز در حريم گسل‌ها و مناطق مستعد ناپايداري‌هاي زمين شناختي، طراحي و اجراي ساختمان‌ها و تأسيسات حياتي نامتناسب با شدت لرزه خيزي در تهران و بسياري موارد ديگر همگي نشان مي‌دهند که در صورت وقوع زلزله شديد در تهران، تلفات و صدمات جبران ناپذيري به اين شهر و در نگاهي جامع‌نگر به کل کشور وارد خواهد گرديد. اين امر ضرورت مطالعات بيشتر را در اين زمينه آشکار مي‌سازد(حسيني، جعفري، ۱۳۸۵: ۲۵) و اين موضوع زماني اهميت بيشتري مي‌يابد كه بدانيم در صورت بروز خطر، كلانشهر تهران به دليل ويژگي‌‌هاي منحصر به فرد خود مانند تراكم شديد ساختماني، كمبود فضا‌هاي باز، عدم رعايت استاندارد‌هاي لازم در اكثر سازه‌‌هاي مناطق مختلف، جمعيت زياد، عدم رعايت سرانه‌‌ها  با مشكلات عديده و متفاوتي نسبت به ساير شهر‌ها مواجه است (زنگي‌آبادي، تبريزي، ۱۳۸۵: ۱۳۶).

منطقه ۴ تهران در موقعيت منتهي اليه شمال و شمال شرقي تهران قرار گرفته و بزرگترين و پرجمعيت ترين منطقه کلانشهر تهران محسوب مي شود. از دلايل انتخاب اين منطقه به عنوان مطالعه موردي مي توان به موارد زير اشاره کرد:

  • منطقه ۴ تهران در منتهي اليه شمال شرقي تهران و در نزديکي گسلهاي شمال تهران استقرار يافته است.
  • اين منطقه از رشد جمعيت سالانه‌اي بيش از کل تهران رو به رو بوده و جزء مناطق جمعيت‌پذير محسوب مي‌شود.
  • اين منطقه از نظر بافت اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي ساکنان آن از تنوع قابل توجهي برخوردار است.

سرعت ساخت و ساز در اين منطقه، از ساير مناطق بيشتر است.

 

 

فهرست مطالب

 فصل اول :  کليات تحقيق

۱-۱ مقدمه. ۱

۱-۲- بيان مسأله. ۲

۱-۳- اهميت و ارزش پژوهش… ۵

۱-۴- پيشينة پژوهش… ۷

۱-۵- اهداف پژوهش… ۱۵

۱-۶- فرضيات و سؤالات پژوهش… ۱۵

۱-۷- تكنيك‌هاي پژوهش… ۱۶

۱-۸- روش جمع آوري اطلاعات.. ۱۷

۱-۹- محدوديت‌هاي پژوهش… ۱۸

۱-۱۰- کاربرد نتايج پژوهش… ۱۸

۱-۱۱- قلمرو مكاني پژوهش… ۱۹

 

فصل دوم: مباني، مفاهيم و ديدگاه‌هاي نظري

۲-۱-مقدمه. ۲۱

۲-۲- تعاريف و مفاهيم. ۲۲

۲-۲-۱- بلاياي طبيعي.. ۲۲

۲-۲-۲- بحران. ۲۳

۲-۲-۳- شرايط اضطراري.. ۲۳

۲-۲-۴- پايداري.. ۲۴

۲-۲-۵- ظرفيت.. ۲۴

۲-۲-۶- آسيب پذيري.. ۲۴

۲-۲-۸- ريسک، احتمال خطر يا خطر پذيري.. ۲۵

۲-۲-۹- خطر. ۲۵

۲-۳- ايمني شهري.. ۲۷

۲-۴- اثرات سانحه زلزله بر انسان. ۲۷

۲-۵- بررسي اثرات سوانح.. ۲۸

۲-۵-۱- بررسي اثرات محيطي سوانح.. ۲۸

۲-۵-۲- بررسي اثرات بهداشتي و درماني سوانح.. ۲۸

۲-۵-۳- اثرات اجتماعي سوانح.. ۲۹

۲-۵-۴- اثرات اقتصادي سوانح.. ۲۹

۲-۵-۵- بررسي اثرات مديريتي و اجرايي سوانح.. ۳۲

۲-۵-۶- تأثير سوانح بر مديران جامعه. ۳۲

۲-۵-۷- فروپاشي سازمان‌هاي رسمي.. ۳۳

۲-۵-۸- وارد آمدن خسارت به تسهيلات و زير ساخت‌هاي يك جامعه. ۳۳

۲-۵-۹- از هم گسيختن سيستم حمل و نقل.. ۳۳

۲-۶- مديريت بحران. ۳۴

۲-۶-۱- چرخة مديريت بحران. ۳۵

۲-۶-۱-۱- چرخه مديريت بحران چهار قسمتي.. ۳۵

۲-۶-۱-۱-۲- چرخة مديريت بحران شش قسمتي.. ۳۶

۲-۷- مراحل و فرايند هاي مديريت بحران. ۳۷

۲-۷-۱- امكانات جستجو، نجات و امداد. ۳۷

۲-۷-۲- امكانات امداد پزشكي- بهداشتي اضطراري.. ۳۷

۲-۷-۳- اسكان اضطراري و موقت.. ۳۷

۲-۷-۴- حمل و نقل و ترافيك اضطراري.. ۳۸

۲-۸- ديدگاه‌هاي نظري آسيب‌پذيري نسبت به مخاطرات طبيعي.. ۳۸

۲-۸-۱-  ديدگاه زيستي – فيزيکي.. ۳۹

۲-۸-۲- ديدگاه ساخت اجتماعي.. ۴۰

۲-۸-۳- ديدگاه ترکيبي.. ۴۲

۲-۹- مديريت آسيب‌پذيري؛ ريسك- بحران (رويكرد غالب) ۴۸

۲-۱۰- نقش برنامه‌ريزي شهري در كاهش آسيب‌پذيري ناشي از زلزله. ۵۰

۲-۱۱- اهداف كلي در مناطق زلزله خيز. ۵۱

۲-۱۲- توجه به اصل لزوم برنامه ريزي منطقه اي ۵۳

۲-۱۳- انتخاب مکات شهر وتوسعه هاي جديد در محل مناسب ۵۳

۲-۱۴- موقعيت جغرافيايي شهر. ۵۳

۲-۱۵- ساختار شهر. ۵۴

۲-۱۶- بافت شهر. ۵۴

۲-۱۷- فرم شهر. ۵۷

۲-۱۸- کاربري اراضي شهري.. ۵۷

۲-۱۹- تراکم‌‌هاي شهري.. ۶۰

۲-۱۹-۱- گروه اول. ۶۱

۲-۱۹-۲- گروه دوم. ۶۱

۲-۱۹-۳- گروه سوم. ۶۱

۲-۱۹-۴- گروه چهارم. ۶۲

۲-۲۰-  شريان‌هاي حياتي.. ۶۲

۲-۲۱-  ايستگاه‌هاي آتش نشاني.. ۶۳

۲-۲۲- دسترسي به فضاهاي باز عمومي.. ۶۴

۲-۲۳-  دسترسي به شبکه معابر. ۶۴

۲-۲۴- راهبرد‌هاي برنامه‌ريزي کاهش خطرات ناشي از زلزله. ۶۵

۲-۲۵-۱- کاهش تراکم جمعيتي بافت‌هاي موجود. ۶۵

۲-۲۶-۲- کاهش تراکم ساختماني.. ۶۵

۲-۲۶-۳  منطقه بندي.. ۶۶

۲-۲۶-۴-  پهنه‌بندي در خدمت كاربري زمين.. ۶۶

۲-۲۶-۵- ريز پهنه‌بندي جهت كاربري زمين.. ۶۷

۲-۲۶-۶- پروانه ساخت و پروانه استقرار كاربري.. ۶۹

۲-۲۷- ۸-تعيين مقررات فضاي آزاد (باز) ۶۹

۲-۲۷-۹- مقررات ساختماني.. ۷۰

۲-۲۷-۱۰- جمع آوري و يكي كردن قطعات زمين.. ۷۰

۲-۲۸-۱- مديريت بحران در ژاپن.. ۷۱

۲-۲۸–۱-۲- درس‌هايي از زلزله بزرگ هانشين.. ۷۲

۲-۲۸-۱-۳- اقدامات اجرايي جهت بازسازي ناشي از زلزله در ژاپن.. ۷۲

۲-۲۸-۱-۴- استراتژي بازسازي در ژاپن.. ۷۴

۲-۲۸-۲ – هند( تجربه گجرات هند) ۷۵

۲-۲۸-۲-۱- موارد مورد توجه در بازسازي.. ۷۵

۲-۲۸-۲-۲-  استراتژي بازسازي ناشي از زلزله. ۷۶

۲-۲۸-۲- ۳- نقش سازمان‌هاي غير دولتي در بازسازي گجرات.. ۷۶

۲-۲۸-۲-۴-  ساختارهاي مهم در بازسازي‌هاي ناشي از زلزله. ۷۷

۲-۲۸-۲-۵ – مسائل و نكات مورد توجه در بازسازي‌هاي جديد. ۷۷

۲-۲۸-۲- ۶- تخصيص اعتبارات.. ۷۸

۲-۲۸-۲-۷- آموخته‌ها و نتايج زلزلة گجرات.. ۷۸

۲-۲۸-۳-  تركيه. ۷۸

۲-۲۸-۳-۱- باز سازي تأسيسات زير بنايي ناشي از زلزله. ۷۹

۲-۲۸-۳-۲-  اقدامات انجام گرفته در روند بازسازي در تركيه. ۸۰

۲-۲۸-۳-۳-  طراحي مقاومت در برابر زمين لرزه با تعمير تأسيسات زير بنايي.. ۸۰

۲-۲۹- ساختار اصلي طرح مديريت بحران. ۸۱

۲-۳۰- مديريت بحران در ايران. ۸۴

۲-۳۱-  روش شناسي پژوهش… ۹۰

۲-۳۱-۱- گردآوري داده ها ۹۱

۲-۳۱-۲- آزمون فرضيه ها ۹۲

۲-۳۲-۳- تجزيه وتحليل اطلاعات ۹۳

۲-۳۳- جمع بندي و نتيجه گيري.. ۹۳

 

 فصل سوم :‌معرفي محدودة مورد مطالعه

۳-۱-مقدمه۹۶

۳-۲- معرفي موقعيت منطقة ۴ در کلانشهرتهران۹۷

۳-۳- بررسي روند توسعة تاريخي منطقه. ۹۸

۳-۳-۱- دوره قاجاريه و قبل از آن. ۹۸

۳-۳-۲- دورة پهلوي اول. ۹۸

۳-۳-۳- دورة پهلوي دوم. ۹۹

۳-۴- ويژگي هاي طبيعي وجغرافيايي منطقه. ۱۰۰

۳-۴-۱- پارک‌ جنگلي لويزان. ۱۰۰

۳-۴-۲- رودخانة جاجرود و درياچة سد لتيان. ۱۰۱

۳-۴-۳- ارتفاعات و رودخانة سرخه حصار ۱۰۱

۳-۴-۴- موقعيت منطقه در ارتباط با گسل هاي تهران. ۱۰۱

۳-۴-۵- شيب و پايداري منطقه. ۱۰۴

۳-۴-۶- منابع آب‌هاي زيرزميني.. ۱۰۵

۳-۴-۷- بررسي نحوة دفع آب‌هاي سطحي.. ۱۰۶

۳-۵- بررسي وضعيت كالبدي- فضايي منطقه. ۱۰۷

۳-۵-۱- کليات نحوه استفاده از زمين.. ۱۰۷

۳-۵-۲- کاربري‌‌هاي مهم و شاخص در سطح منطقه. ۱۰۷

۳-۵-۲-۱- کاربري  مسکوني.. ۱۰۷

۳-۵-۲-۲- کاربري نظامي.. ۱۰۹

۳-۵-۲-۳- کاربري صنعتي.. ۱۰۹

۳-۵-۲-۴- پارک جنگلي، فضاي سبز و باغات.. ۱۰۹

۳-۵-۲-۵- کاربري خدمات عمومي‌‌‌‌ ۱۱۰

۳-۵-۲-۶- کاربري‌هاي با عملکرد فرامنطقه‌اي.. ۱۱۰

۳-۵-۳- بررسي وضع موجود کاربري اراضي به تفکيک ناحيه. ۱۱۲

۳-۵-۳-۱- ناحية ۱٫ ۱۱۲

۳-۵-۳-۲- ناحية ۲٫ ۱۱۳

۳-۵-۳-۳- ناحية ۳٫ ۱۱۴

۳-۵-۳-۴- ناحية ۴٫ ۱۱۵

۳-۵-۳-۵- ناحية ۵٫ ۱۱۶

۳-۵-۳-۶- ناحية ۶٫ ۱۱۷

۳-۵-۳-۷- ناحية ۷٫ ۱۱۸

۳-۵-۳-۸- ناحية ۸۱۱۹

۳-۵-۳-۹- ناحية ۹٫ ۱۲۰

۳-۶- بررسي وضعيت جمعيتي و اجتماعي منطقة ۴۱۲۴

۳-۶-۱- جمعيت و خانوار۱۲۴

۳-۶-۲- ترکيب سني و جنسي جمعيت۱۲۴

۳-۷-۱- بررسي ويژگي هاي اجتماعي-  اقتصادي منطقه به تفکيک ناحيه  ۱۲۸

۳-۶-۱-۱- ناحية ۱٫٫٫۱۲۸

۳-۶-۱-۲- ناحية ۲٫ ۱۲۹

۳-۶-۱-۳- ناحية ۳۱۳۰

۳-۶-۱-۴- ناحية ۴۱۳۱

۳-۶-۱-۵- ناحية۵ ۱۳۲

۳-۶-۱-۶- ناحية ۶ ۱۳۳

۳-۶-۱-۷- ناحية ۷۱۳۴

۳-۶-۱-۸- ناحية۸ ۱۳۵

۳-۶-۱-۹- ناحية۹۱۳۶

۳-۷-۱- وضعيت حمل و نقل و شبکه هاي ارتباطي۱۳۷

۳-۷-۲- ميزان توليد و جذب سفر در منطقه ۱۳۷

۳-۷-۳-  ايستگاه هاي مترو واقع در منطقة ۴٫٫٫٫٫ ۱۳۷

۳-۸- جمع بندي و نتيجه‌گيري….۱۳۹

 

فصل چهارم :‌بررسي شاخصهاي وضع موجود

۴-۱- مقدمه۱۴۱

۴-۲- عوامل موثر بر آسيب پذيري شهري۱۴۱

۴-۲-۱- عوامل محيطي۱۴۴

۴-۲-۱-۲- جنس خاک و استعداد روانگرايي ۱۴۵

۴-۲-۱-۳-  پايداري شيب‌ها۱۴۶

۴-۳- عوامل کالبدي – فضايي۱۴۷

۴-۳-۱- کاربري اراضي و همجواري آنها از نظر سازگاري۱۴۸

۴-۳-۲- فرسودگي بافت۱۴۹

۴-۳-۲-۱-عمر بناها۱۵۰

۴-۳-۲-۲- دانه‌بندي و تعداد طبقات۱۵۱

۴-۳-۲-۳- نوع مصالح۱۵۲

۴-۳-۳- شبکة ارتباطي (وضعيت دسترسي‌ها۱۵۳

۴-۳-۴- اندازة قطعات۱۵۷

۴-۳-۵- فاصله از فضاهاي باز۱۵۹

۴- ۴- عوامل اجتماعي و اقتصادي۱۶۰

۴-۴-۱- تراکم ساختماني۱۶۱

۴-۴-۲- تراکم ناخالص جمعيت ۱۶۳

۴-۴-۳- تراكم خالص مسكوني۱۶۵

۴-۴-۴- تراكم نفر در واحد مسكوني۱۶۷

۴-۴-۵- تعداد اتاق در اختيار نفر۱۶۸

۴-۵- عوامل مديريتي ۱۶۸

۴-۵-۱- وجود اماکن اسکان موقت۱۶۸

۴-۵-۲- نزديکي به ايستگاه آتش نشاني۱۷۰

۴-۵-۳- دسترسي به مراكز دولتي ۱۷۱

۴-۶-  جمع بندي و نتيجه گيري….۱۷۳

 

فصل پنجم : تجزيه و تحليل

۵-۱-مقدمه…..۱۷۵

۵-۲- ايجاد ساختار سلسله مراتبي۱۷۸

۵-۲-۱-  محاسبة ضريب اهميت معيارها وزير معيارها۱۷۹

۵-۲-۲- عوامل محيطي۱۸۰

۵-۲-۳-  عوامل کالبدي- فضايي۱۸۱

۵-۲-۴-  عوامل اجتماعي – اقتصادي۱۸۲

۵-۲-۵-  عوامل مديريتي۱۸۴

۵-۲-۶- محاسبة ضرايب  اهميت گزينه ها۱۸۵

۵-۲-۶-۳- گزينه خطرپذيري متوسط ۱۸۷

۵-۲-۶-۴- گزينة خطر پذيري زياد۱۹۰

۵-۲-۶-۵- گزينة خطر پذيري بسيار زياد۱۹۱

۵-۲-۷- محاسبة امتياز نهايي گزينه ها۱۹۴

۵-۲-۸- بررسي سازگاري در قضاوت ها۱۹۵

۵-۹- جمع بندي و نتيجه‌گيري۱۹۶

 

فصل ششم : اثبات فرضيه، نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۶-۱- مقدمه۱۹۸

۶-۲- آزمون فرضيه‌ها۱۹۹

۶-۳-۲- فرضية دوم۲۰۲

۶-۳-۳- فرضية سوم۲۰۹

۶-۴- نتيجه گيري و ارائة پيشنهادات ۲۱۵

پيوست ها۲۲۱

منابع و مأخذ۲۳۵

 

فهرست جداول:

جدول شمارة ۲-۱- اثرات محيطي سوانح ۳۰

جدول شمارة ۲-۲- اثرات اجتماعي سوانح ۳۱

جدول شمارة ۲-۳- اثرات اقتصادي سوانح ۳۲

جدول شمارة ۲-۴- اثرات سوانح بر تسهيلات و زير ساخت هاي يک جامعه  ۳۳

جدول شمارة ۲-۷- چارچوب ديدگاه زيستي- فيزيکي ۴۴

جدول شمارة ۲-۸- چارچوب ديدگاه ساخت اجتماعي  ۴۶

جدول شمارة ۲-۹- چارچوب ديدگاه ترکيبي  ۴۷

جدول شمارة ۲-۱۰- تغيير نگرش هاي مديريت بحران ۵۰

جدول شمارة ۲-۱۲-  ارزيابي الگوهاي مختلف قطعه بندي هنگام و بعد زلزله۵۵

جدول شمارة ۲-۱۳- رابطه نسبت سطوح ساخته شده به کل قطعه و درجه آسيب پذيري۵۶

جدول شمارة ۲-۱۴-  رابطه اندازه قطعه ها و درجه آسيب پذيري۵۶

جدول شمارة ۲-۱۵- رابطه درجه آسيب پذيري و انواع بافتهاي شهري۵۶

جدول شمارة ۲-۱۷- بررسي تجارب کشورهاي توسعه يافته در کاهش اثرات زمين لرزه و مقابله با آن… ۸۲

جدول شمارة ۲-۱۸-  بررسي تجارب ايران و ساير کشورهاي در حال توسعه در کاهش اثرات زمين
لرزه……… ۸۳

جدول شمارة ۳-۱- جمعيت، وسعت و خانوار منطقه ۴ در مقايسه با کلانشهر تهران۹۷

جدول شمارة ۳-۲- گسل هاي عمده و فعال در گستره تهران بزرگ۱۰۲

جدول شمارة ۳-۳- شاخص هاي مسکن در منطقة ۴ تهران ۱۰۸

جدول شمارة ۳-۴- کاربري هاي اراضي منطقة ۴ در وضع موجود ۱۱۱

جدول شمارة ۳-۵- پراکنش کاربري اراضي شهري در منطقه به تفکيک ناحيه  ۱۲۱

جدول شمارة ۳-۶- روند رشد جمعيت منطقة ۴ در مقايسه با شهر تهران  ۱۲۴

جدول شمارة ۳-۷- ترکيب سني و جنسي جمعيت در منطقة ۴ تهران ۱۲۵

جدول شمارة ۳-۸- شاخص هاي اقتصادي جمعيت ساکن در منطقه ۱۲۷

جدول شمارة ۳-۹- تعداد جمعيت غير فعال ساکن در منطقه ۱۲۷

جدول شمارة ۳-۱۰- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۱۱۲۹

جدول شمارة ۳-۱۱- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۲۱۳۰

جدول شمارة ۳-۱۲- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۳۱۳۱

جدول شمارة ۳-۱۳- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۴۱۳۲

جدول شمارة ۳-۱۴- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۵۱۳۳

جدول شمارة ۳-۱۵- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۶۱۳۴

جدول شمارة ۳-۱۶- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۷۱۳۵

جدول شمارة ۳-۱۷- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۸۱۳۶

جدول شمارة ۳-۱۸- مشخصات اجتماعي- اقتصادي ناحية ۹۱۳۷

جدول شمارة ۳-۱۹- وضعيت حمل و نقل و ترافيک در منطقة ۴ تهران۱۳۸

جدول شمارة ۴-۱- عوامل موثر بر آسيب پذيري شهري در برابر زلزله ۱۴۲

جدول شمارة ۴-۲- گسل هاي موجود و حرائم آنها در منطقة ۴ ۱۴۵

جدول شمارة ۴-۳- نوع و جنس خاک در محدودة منطقة ۴ ۱۴۶

جدول شمارة ۴-۴- شيب منطقه بر حسب مساحت و درصد ۱۴۷

جدول شمارة ۴-۵- مساحت کاربري اراضي منطقه بر حسب نوع سازگاري  ۱۴۹

جدول شمارة ۴-۶- تعداد واحد هاي مسکوني برحسب عمر بنا۱۵۰

جدول شمارة ۴-۷- تعداد واحد هاي مسکوني برحسب تعداد طبقات۱۵۱

جدول شمارة ۴-۸- تعداد واحد هاي مسکوني برحسب کيفيت بنا۱۵۲

جدول شمارة ۴-۹- مشخصات معابر مورد نياز در شهرهاي زلزله خيز  ۱۵۴

جدول شمارة ۴-۱۰- مشخصات معابر منطقه بر حسب طول و عرض۱۵۶

جدول شمارة ۴-۱۱- مشکلات موجود از نظر دسترسي براي اطفاي حريق۱۵۷

جدول شمارة ۴-۱۲- اندازة قطعات مسکوني در منطقه۱۵۸

جدول شمارة ۴-۱۳- تراکم ساختماني در منطقه۱۶۲

جدول شمارة ۴-۱۴- تراکم ناخالص جمعيت در منطقه ۱۶۴

جدول شمارة ۴-۱۵- تراکم خالص مسکوني در منطقه ۱۶۶

جدول شمارة ۴-۱۸- فهرست فضاهاي تخليه امن منطقه اي موجود در منطقه ۱۶۹

جدول شمارة ۴-۱۹- فهرست اماکن و فضاهاي تخليه امن پيش بيني شده در منطقه۱۶۹

جدول شمارة ۵-۲- ماتريس مقايسة دودويي معيارها ۱۷۹

جدول شمارة ۵-۳- ماتريس مقايسة دودويي زير معيارهاي محيطي  ۱۸۱

جدول شمارة ۵-۴- ماتريس مقايسة دودويي زير معيارهاي کالبدي- فضايي  ۱۸۲

جدول شمارة ۵-۵- ماتريس مقايسة دودويي زير معيارهاي اجتماعي- اقتصادي  ۱۸۳

جدول شمارة ۵-۶- ماتريس مقايسة دودويي زير معيارهاي مديريتي  ۱۸۵

جدول شمارة ۵-۷- امتياز نهايي گزينه با خطر پذيري کم  ۱۸۶

جدول شمارة ۵-۸-  امتياز نهايي زيرمعيارها در ارتباط با خطر پذيري کم ۱۸۶

جدول شمارة ۵-۱۰- امتياز زير معيارها در ارتباط با خطرپذيري زياد ۱۹۰

جدول شمارة ۵-۱۰-  امتياز زيرمعيارها در ارتباط با خطر پذيري بسيار زياد۱۹۲

جدول شمارة ۵-۱۱- جمعيت و مساحت نواحي آسيب پذير به دست آمده از  روش AHP194

جدول ۶-۱- ميزان خطر پذيري نواحي منطقه بر حسب وزن، جمعيت و مساحت ۱۹۹

جدول ۶-۳- ميزان خطر پذيري نواحي منطقه بر حسب وزن، جمعيت و مساحت ۲۰۳

جدول ۶-۴ رابطة همبستگي بين متغيرهاي تراکم  هاي جمعيتي وساختماني با ساير متغيرها۲۰۵

جدول ۶-۵- ميزان خطرپذيري نواحي به ازاي گزينه هاي مختلف ۲۰۹

جدول ۶-۶- رابطة همبستگي بين متغيرهاي فرضيه سوم ۲۰۹

فهرست شكل‌ها

شکل شمارة ۱-۲- موقعيت جغرافيايي منطقة ۴ تهران ۲۰

شكل شمارة ۲-۳- ساختار مديريت بحران کشور۸۵

شكل شمارة ۲-۴- فرايند انجام پژوهش۹۵

شکل شمارة ۳-۱- موقعيت منطقة ۴ در کلانشهر تهران ۹۷

شکل شمارة ۳-۲- موقعيت گسل هاي اطراف تهران ۱۰۴

شکل شمارة ۳-۳-  طبقه بندي شيب در منطقة ۴ تهران ۱۰۵

شکل شمارة ۳-۴- موقعيت مسيل هاي موجود در منطقة ۴ تهران ۱۰۶

شکل شمارة ۳-۵- کاربري اراضي منطقه در وضع موجود ۱۱۰

شکل شمارة ۳-۶- پراکنش کاربري اراضي شهري  ناحية ۱۱۱۲

شکل شمارة ۳-۷- پراکنش کاربري اراضي شهري  ناحية ۲۱۱۳

شکل شمارة ۳-۸- پراکنش کاربري اراضي شهري  ناحية ۳۱۱۴

شکل شمارة ۳-۱۰- پراکنش کاربري اراضي شهري  ناحية ۵۱۱۶

شکل شمارة ۳-۱۱- پراکنش کاربري اراضي شهري  ناحية ۶ ۱۱۷

شکل شمارة ۳-۱۲- پراکنش کاربري اراضي شهري  ناحبة ۷ ۱۱۸

شکل شمارة ۳-۱۳- پراکنش کاربري اراضي شهري  ناحبة ۸ ۱۱۹

شکل شمارة ۳-۱۴- پراکنش کاربري اراضي شهري  ناحبة ۹ ۱۲۰

شکل شمارة ۳-۱۵- موقعيت شبکه هاي ارتباطي منطقة ۴ ۱۳۹

شکل ۴-۳- وضعيت شبکه هاي ارتباطي در منطقه  ۱۵۷

شکل ۴-۴- اندازة قطعات در منطقه ۱۵۹

شکل ۴-۵- فاصله از فضاهاي باز در منطقه  ۱۶۰

شکل ۴-۶- وضعبت تراکم ساختماني در منطقه ۱۶۲

شکل ۴-۸- تراکم خالص مسکوني در منطقه۱۶۶

شکل ۴-۱۱- موقعيت مراکز آتش نشاني و شعاع عملکردي آنها  ۱۷۱

شکل ۵-۲- محدودة نواحي با خظر پذيري کم ۱۸۷

شکل ۵-۳- محدودة نواحي با خظر پذيري متوسط ۱۸۹

شکل ۵-۴- محدودة نواحي با خظر پذيري زياد ۱۹۱

شکل ۵-۵- محدودة نواحي با خظر پذيري بسيار زياد ۱۹۳

شکل ۵-۷-  پهنه بندي کلي آسيب پذيري منطقه ۱۹۵

شکل ۶-۲- رگرسيون خطي دو جانبه بين متغيرهاي همجواري و وسعت آسيب پذيري۲۰۱

شکل ۶-۳- رگرسيون خطي دو جانبه بين متغيرهاي همجواري و جمعيت آسيب پذيري ۲۰۲

شکل ۶-۴- رگرسيون خطي دو جانبه بين تراکم ساختماني و آسيب پذيري کل۲۰۶

شکل ۶-۵- رگرسيون خطي دو جانبه بين تراکم ساختماني و آسيب پذيري جمعيتي۲۰۶

شکل ۶-۶- رگرسيون خطي دو جانبه بين تراکم ساختماني و وسعت آسيب پذيري۲۰۷

شکل ۶-۷- رگرسيون خطي دو جانبه بين تراکم ساختماني و تراکم جمعيتي۲۰۷

شکل ۶-۸- رگرسيون خطي دو جانبه بين تراکم جمعيتي و وسعت آسيب پذيري ۲۰۸

شکل ۶-۹- رگرسيون خطي دو جانبه بين تراکم جمعيتي و آسيب پذيري جمعيتي  ۲۰۸

شکل ۶-۱۰- رگرسيون خطي دو جانبه بين نوع مصالح و آسيب پذيري کلي   ۲۱۱

شکل ۶-۱۰- رگرسيون خطي دو جانبه بين نوع مصالح و وسعت آسيب پذيري    ۲۱۱

شکل ۶-۱۱- رگرسيون خطي دو جانبه بين نوع مصالح و آسيب پذيري جمعيتي    ۲۱۲

شکل ۶-۱۲- رگرسيون خطي دو جانبه بين نوع مصالح و عمربنا     ۲۱۲

شکل ۶-۱۳- رگرسيون خطي دو جانبه بين عمر بنا و آسيب پذيري جمعيتي۲۱۴

شکل ۶-۱۴- رگرسيون خطي دو جانبه بين عمر بنا و وسعت آسيب پذيري۲۱۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0