رابطه بين ترکيب بدنی و عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

رابطه بين ترکيب بدنی و عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” رابطه بين ترکيب بدنی و عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده رابطه بين ترکيب بدنی و عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان

پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين سطح فعاليت بدني ، عوامل آمادگی جسمانی و ترکيب بدنی دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا (فرهنگيان)سمنان انجام گرديد.

در اين مطالعه­ ي مقطع ي، جامعه تحقيق شامل كليه دانشجويان دختر پرديس الزهراي دانشگاه فرهنگيان استان سمنان بود كه از اين ميان ۱۷۷ نفر به صورت تصادفي جهت انجام پژوهش انتخاب شدند. بعد از انجام معاينات پزشكي و تكميل فرم رضايت­نامه، قد و وزن جهت محاسبه شاخص توده­بدني، نسبت دور کمر به دور باسن،عوامل آمادگي جسماني مانند استقامت عضلانی (درازونشست)، انعطاف­پذيری (خمش به جلو)، استقامت قلب و عروق (تست كوپر) و چابکی (تست ايلي­نويز) افراد مورد آزمون قرار گرفت.

اطلاعات مربوط به ميزان فعاليت بدني افراد نيز با استفاده از پرسش­نامه فعاليت­بدنی  فرم كوتاه جمع­آوري گرديد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماري SPSS 21 و با محاسبه شاخص­هاي آمار توصيفي و آزمون­هاي همبستگي پيرسون و اسپيرمن در سطح معني­داري (۰۵/۰>P) تجزيه و تحليل شد.

يافته­ها: بر اساس نتايج بدست آمده دانشجويان شركت كننده در سنين ۱۹ تا ۲۵ سال بودند و شاخص توده­ي­بدني اين افراد بين ۲۳/۱۶ تا ۷۶/۳۹ قرار داشت. سطح فعاليت بدني دانشجويان استقامت قلبي- عروقي (۱۷/۰=r و ۰۱/۰=p) با چابكي (۱۹/۰-=r و ۰۰۹/۰=p) و استقامت عضلات شكم (۱۷/۰=r و ۰۱/۰=p) رابطه معني­داري را نشان داد  درحالي كه بين  سطح فعاليت بدني با تركيب بدني و ديگر شاخص­هاي آمادگي جسماني افراد هيچ رابطه معني­داري مشاهده نشد.

نتايج اين تحقيق نشان داد بين شاخص­توده بدني افراد با استقامت قلبي – عروقي (۲۷/۰-=r و ۰۰۱/۰=p)، چابكي (۱۹۵/۰=r و ۰۰۹/۰=p) و استقامت عضلات شكم (۲۸/۰-=r و ۰۰۱/۰=p) رابطه معني‌داري وجود دارد. ولي رابطه آن با انعطاف­پذيري معني­دار نمي­باشد. اين در حاليست كه نسبت دور كمر به دور باسن فقط با استقامت عضلات شكم رابطه معني­داري را نشان مي­دهد (۱۷/۰-=r و ۰۲/۰=p) و رابطه آن با ديگر شاخص­هاي آمادگي جسماني از لحاظ آماري معني­دار نمي­باشد.

نتيجه گيري: تحقيق حاضر نشان داد شاخص توده بدني و سطح فعاليت بدني با برخي از شاخص­هاي آمادگي­جسماني ارتباطي قوي دارند اين درحاليست كه سطح فعاليت­بدني دانشجويان و تركيب بدني آنها هيچ­گونه ارتباط آماري را نشان نداد.

واژگان كليدي: آمادگي جسماني، ترکيب بدنی، فعاليت بدني، دانشجويان دختر

 

اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش

۱-۳-۱- هدف كلي:

 • ارتباط بين تركيب بدني، آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان

۱-۳-۲- اهداف جزئي:

 • بررسی ارتباط بين تركيب بدني وسطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان
 • بررسی ارتباط بين­آمادگي­جسماني و­سطح­فعاليت­بدني­دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان

۱-۴-فرضيه‌هاي پژوهش:

 • فرضيه كلي
 • بين تركيب بدني، آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني و دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان ارتباط معني­داري وجود دارد.
  • فرضيه ­هاي جزئي
 1. بين تركيب بدني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان ارتباط معني‌داري وجود دارد.
 2. بين آمادگي جسماني و سطح فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه فرهنگيان استان سمنان ارتباط معني‌داري وجود دارد.

۱-۵-متغيرهاي پژوهش

۱-۵-۱-فعاليت بدني: در اين پژوهش فعاليت بدني به عنوان متغير مستقل مي­باشد كه با استفاده از فرم كوتاه پرسشنامه فعاليت بدني مورد بررسي قرار گرفت.

۱-۵-۲-تركيب بدني: دراين پژوهش اين متغير با استفاده از شاخص توده بدن و نسبت دور كمر به دور باسن محاسبه گرديد.

۱-۵-۳-آمادگي جسماني: براي سنجش آمادگي جسماني در اين پژوهش از شاخص­هاي آمادگي قلبي و عروقي، انعطاف پذيري، استقامت عضلات شكم و چابكي استفاده گرديد

 فهرست رابطه بين ترکيب بدنی و عوامل آمادگی جسمانی و ميزان فعاليت بدني دانشجويان دختر دانشگاه پرديس الزهرا سمنان

 • چكيده      ۱
 • فصل اول: مقدمه پژوهش
 •  ۱-۱- بيان مسئله    ۳
 • ۱-۲-ضرورت انجام پژوهش              ۶
 • ۱-۳-اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش       ۸
 • ۱-۴-متغيرهاي پژوهش        ۸
 • ۱-۵-تعريف اصطلاحات      ۹
 • فصل دوم : ادبيات پژوهش
 • ۲-۱-مقدمه           ۱۲
 • ۲-۱- مبانی نظری  ۱۲
 • ۲-۱-۱- تركيب بدني           ۱۶
 • ۲-۱-۲- آمادگی جسمانی       ۱۶
 • ۲-۱-۳- استقامت قلبی و عروقی         ۱۸
 • ۲-۱-۴- انعطاف‌پذیری         ۲۰
 • ۲-۱-۵- چابکی     ۲۲
 • ۲-۱-۶- استقامت عضلانی    ۲۴
 • ۲-۱-۷- فعالیت بدنی           ۲۵
 • ۲-۲- مروری بر تحقیقات گذشته         ۲۶
 • ۲-۲-۱- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل کشور          ۲۶
 • ۲-۲-۲- پژوهش‌های صورت گرفته در خارج کشور         ۳۲
 • فصل سوم : روش شناسي پژوهش
 • ۳-۱-مقدمه           ۳۷
 • ۳-۲- روش پژوهش            ۳۷
 • ۳-۳- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری           ۳۷
 • ۳-۴- متغيرهاي پژوهش       ۳۸
 • ۳-۴-۱- شاخص توده بدني     ۳۸
 • ۳-۴-۲- نسبت محيط كمر به محيط باسن            ۳۹
 • ۳-۴-۳- تست كوپر (۱۲ دقيقه دور دويدن)         ۳۹
 • ۳-۴-۴- تست انعطاف پذيري ۴۱
 • ۳-۴-۵- تست چابكي ايلينويز ۴۱
 • ۳-۴-۶- تست دراز نشست    ۴۲
 • ۳-۴-۷-پرسش نامه بين المللي فعاليت بدني   ۴۳
 • ۳-۵-  ابزارهاي پژوهش      ۴۴
 • ۳-۶- شیوه اجرای پژوهش    ۴۴
 • ۳-۷- روش‌های آماری تحلیل داده‌ها     ۴۵
 • فصل چهارم : يافته هاي پژوهش
 • ۴-۱-مقدمه           ۴۷
 • ۴-۲- يافته‌هاي توصیفی       ۴۷
 • ۴-۳- يافته‌ها استنباطي         ۵۱
 • ۴-۴- يافته‌هاي جانبي          ۵۳
 • فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
 • ۵-۱ مقدمه           ۵۷
 • ۵-۲- بحث و نتیجه گیری     ۵۷
 • ۵-۳- پیشنهادات پژوهش      ۶۴
 • منابع      ۶۶
 • ضمايم    ۷۳

 

 • جداول :
 • جدول ۳-۱- تفسير شاخص توده بدني……….. ۳۸
 • جدول۳-۲- تفسير اعداد به دست آمده از نسبت محيط كمر به محيط باسن…….. ۳۹
 • جدول۳-۳- تفسير داده­هاي حاصل از آزمون ۱۲ دقيقه­اي كوپر……. ۴۰
 • جدول ۴-۱- شاخصهای توصیفی مربوط به اطلاعات دموگرافيك و تن سنجي آزمودنیها ۴۸
 • جدول ۴-۲- شاخصهای توصیفی مربوط به فاكتورهاي آمادگي جسماني.. ۴۹
 • جدول ۴-۳- توزیع فراوانی با توجه به سطح فعاليت بدني آزمودنيها ۵۰
 • جدول-۴-۴- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با BMI 51
 • جدول-۴-۵- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با BMI 51
 • جدول-۴-۶- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با استقامت قلبي عروقي.. ۵۲
 • جدول-۴-۷- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با انعطافپذيري.. ۵۲
 • جدول-۴-۸- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با چابكي.. ۵۲
 • جدول-۴-۹- نتایج ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه سطح فعاليت بدني با استقامت عضلات شكم……………۵۳
 • جدول-۴-۱۰- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه BMI با استقامت قلبي- عروقي…. ۵۳
 • جدول-۴-۱۱- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه BMI با انعطافپذيري.. ۵۴
 • جدول-۴-۱۲- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه BMI با چابكي.. ۵۴
 • جدول-۴-۱۳- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه BMI با استقامت عضلات شكم. ۵۴
 • جدول-۴-۱۴- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه WHR با استقامت قلبي- عروقي…۵۵
 • جدول-۴-۱۵- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه WHR با انعطاف پذيري.. .۵۵
 • جدول-۴-۱۶- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه WHR با چابكي.. ..۵۵
 • جدول-۴-۱۷- نتایج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه WHR با استقامت عضلات شكم..۵۵

 

 • فهرست نمودارها
 • نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی با توجه به سن آزمودنیها ۴۷
 • نمودار ۴-۲ – توزيع فراواني دانشجويان بر اساس شاخص توده بدني.. ۴۸
 • نمودار ۴-۳ –توزيع فراواني دانشجويان بر اساس نسبت دور كمر به دور باسن ……………….. ۴۹
 • نمودار۴-۴ توزيع فراواني با توجه به سطح فعاليت بدني آزمودني‌ها(درصد فراواني) …………. ۵۰

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0