مقايسه تطبيقی عوامل تاثيرگذار بر خريد ناگهانی و برنامه ريزی شده : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان  مقايسه تطبيقی عوامل تاثيرگذار بر خريد ناگهانی و برنامه ريزی شده  در ۱۲۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه مقايسه تطبيقی عوامل تاثيرگذار بر خريد ناگهانی و برنامه ريزی شده:

شناخت رفتار مصرف کننده در محیط کسب و کار عامل مهمي برای دستیابی به فروش بیشتر و کسب سهم بیشتر بازار مي­باشد. انواع خريد مشتريان شامل دو نوع خريد ناگهانی  و برنامه ریزی شده مي­باشد. هر کدام  ( خريد ناگهانی و برنامه ريزي شده ) تحت تاثير عوامل مختلفي مي­توانند افزايش پيدا كنند. در واقع هر فروشنده با شناسايي اين عوامل مهم رفتار مصرف کننده مي­تواند سهم چشمگیری از بازار را به خود اختصاص دهد و با اتخاذ راهکار های مناسب درصد فروش ناشی از خريد ناگهانی و برنامه ريزي شده را افزايش دهد. در واقع هدف از انجام اين تحقيق كمك به بازاريابان و فروشندگان در جهت افزايش ميزان فروش محصولات و كالاهايشان مي­باشد.

در اين تحقيق، عوامل تاثير گذار بر خريد از يك مدل بومي كه در آن عوامل موثر بر خريد تعيين شده­ اند، استخراج شده است و اثر هر يك از اين عوامل بر هر دو نوع خريد ناگهانی و برنامه ريزي شده تعيين شده است. با شناسايي اين عوامل، فروشنده مي­تواند سياست بازاريابي مناسب براي افزايش ميزان فروش خود را انتخاب كند.

براي انجام اين تحقيق مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي سلمان به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده ­اند. اين تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن پرسشنامه است.

نتايج تحقيق حاكي از آن است كه سه عامل مناسب بودن محل خريد ، راهنمايي فروشنده و فرد گرايي داراي تاثيري يكسان بر هر دو نوع خريد ناگهانی و برنامه ريزي شده مي­باشند.

علاوه بر اينكه بازاريابان بايد اولويت كاري خود را بر روي عواملي كه تاثير يكسان بر هر دو نوع خريد برنامه ريزي شده و ناگهاني دارد بگذارند، مي­بايست تلاش خود را به عواملي كه تاثير بيشتري در ميزان خريد مشتري نيز دارند (مناسب بودن محل خريد، راهنمايي فروشنده و ترفيعات بازاريابي) هم معطوف كنند.

 

قلمرو تحقيق

الف) قلمرو موضوع: قلمرو موضوع اين تحقيق مقايسه تطبيقي عوامل تاثير گذار بر خريد ناگهانی و برنامه ريزي شده مي­باشد. در اين تحقيق شناسايي عوامل موثر و يا كشف رابطه علي و معلولي مربوط به عوامل تاثير گذار بر خريد و يا همبستگي بين عوامل موثر بر خريد مدنظر نمي ­باشد.

ب) دوره زماني انجام تحقيق: دوره زماني انجام اين تحقيق بهار و تابستان سال ۱۳۹۳ مي باشد.

ج) مكان تحقيق: براي تعيين مكان تحقيق با توجه به ماهيت اين تحقيق يكي از فروشگاههاي زنجيره اي به نام سلمان در شهر كاشان انتخاب شده است.

 

فهرست مطالب پایان نامه مقايسه تطبيقی عوامل تاثيرگذار بر خريد ناگهانی و برنامه ريزی شده:

صفحه عنوان مطالب
۱ ………………………………… چكيده
۲ ………………………………… قصل اول: كليات تحقيق
۳ ………………………………… مقدمه ۱-۱
۴ ………………………………… بيان مساله ۱-۲
۷ ………………………………… سه خصوصيت اصلي خريد ناگهانی ۱-۲-۱
۸ ………………………………… ابعاد خريد ناگهانی ۱-۲-۲
۹ ………………………………… مدل عوامل تاثير گذار بر خريد ۱-۲-۳
۱۰ ………………………………… اهداف تحقيق ۱-۳
۱۲ ………………………………… فرضيه هاي تحقيق ۱-۴
۱۲ ………………………………… عوامل جمعيت شناختي ۱-۴-۱
۱۲ ………………………………… عوامل موقعيتي ۱-۴-۲
۱۴ ………………………………… عوامل روان شناختي ۱-۴-۳
۱۵ ………………………………… عوامل آميخته بازاريابي ۱-۴-۴
۱۷ ………………………………… قلمرو تحقيق ۱-۵
۱۸ ………………………………… تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي ۱-۶
۱۹ ………………………………… فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
۲۰ ………………………………… مقدمه ۲-۱
۲۱ ………………………………… نتايج تحقيقات گذشته ۲-۲
۲۱ ………………………………… نتايج تحقيقات خارجي ۲-۲-۱
۲۵ ………………………………… نتايج تحقيقات داخلي ۲-۲-۲
۲۷ ………………………………… مهمترين عوامل تاثيرگذار بر خريد ۲-۳
۲۹ ………………………………… مدل مفهومي پژوهش ۲-۴
۳۱ ………………………………… فصل سوم: روش تحقيق
۳۲ ………………………………… مقدمه ۳-۱
۳۳ ………………………………… روش تحقيق ۳-۲
۳۳ ………………………………… انواع تحقيقات علمي بر اساس نوع استفاده يا هدف ۳-۳
۳۴ ………………………………… انواع تحقيقات بنيادي ۳-۳-۱
۳۶ ………………………………… انواع حالات مختلف بيان فرضيات ۳-۴
۳۸ ………………………………… نوع پژوهش بر حسب نحوه گردآوري داده ها ۳-۵
۳۸ ………………………………… انواع تحقيقات توصيفي ۳-۵-۱
۴۳ ………………………………… جامعه آماري ۳-۶
۴۳ ………………………………… فرآيند نمونه گيري ۳-۷
۴۴ ………………………………… حجم نمونه ۳-۸
۴۴ ………………………………… محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران ۳-۸-۱
۴۵ ………………………………… محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۳-۸-۲
۴۷ ………………………………… ابزار گردآوري اطلاعات ۳-۹
۴۹ ………………………………… طبقه بندي پرسشنامه بر اساس ماهيت ۳-۹-۱
۵۰ ………………………………… طبقه بندي پرسشنامه بر اساس نحوه اجرا ۳-۹-۲
۵۰ ………………………………… طيف ليكرت ۳-۹-۳
۵۱ ………………………………… محتواي پرسشنامه ۳-۹-۴
۵۲ ………………………………… روايي و پايايي پرسشنامه ۳-۱۰
۵۲ ………………………………… روايي پرسشنامه ۳-۱۰-۱
۵۲ ………………………………… پايايي پرسشنامه ۳-۱۰-۲
۵۵ ………………………………… روشهاي آماري تحقيق ۳-۱۱
۵۵ ………………………………… انواع متغييرها ۳-۱۱-۱
۵۷ ………………………………… آمار استنباطي و آمار توصيفي ۳-۱۱-۲
۵۹ ………………………………… فصل چهارم: تحليل داده ها
۶۰ ………………………………… مقدمه ۴-۱
۶۰ ………………………………… آمار توصيفي ۴-۲
۶۰ ………………………………… آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي ۴-۲-۱
۶۵ ………………………………… آمار توصيفي متغيرهاي اصلي تحقيق ۴-۲-۲
۶۷ ………………………………… آزمون فرضيه ها ۴-۳
۶۷ ………………………………… آزمون فرضيه شماره ۱ ۴-۳-۱
۷۱ ………………………………… آزمون فرضيه شماره ۲ ۴-۳-۲
۷۷ ………………………………… آزمون فرضيه شماره ۳ تا ۱۱ ۴-۳-۳
۸۱ ………………………………… فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۸۲ ………………………………… مقدمه ۵-۱
۸۳ ………………………………… بررسي عوامل جمعيت شناختي ۵-۲
۸۳ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۱: برابري تاثير عامل جنسيت ۵-۲-۱
۸۴ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۲: برابري تاثير عامل سن ۵-۲-۱
۸۶ ………………………………… بررسي عوامل موقعيتي ۵-۳
۸۶ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۳: برابري تاثير عامل محل خريد ۵-۳-۱
۸۷ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۴: برابري تاثير عامل تنها به خريد رفتن ۵-۳-۲
۸۷ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۵: برابري تاثير عامل راهنمايي فروشنده ۵-۳-۳
۹۰ ………………………………… بررسي عوامل روان شناختي ۵-۴
۹۰ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۶: برابري تاثير عامل عزت نفس ۵-۴-۱
۹۱ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۷: برابري تاثير عامل فرد گرايي ۵-۴-۲
۹۱ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۸: برابري تاثير عامل تحريك پذيري ۵-۴-۳
۹۵ ………………………………… بررسي عوامل آميخته بازاريابي ۵-۵
۹۵ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۹: برابري تاثير عامل نوع محصول ۵-۵-۱
۹۵ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۱۰: برابري تاثير عامل قيمت محصول ۵-۵-۲
۹۷ ………………………………… بررسي فرضيه شماره۱۱: برابري تاثير عامل ترفيعات بازاريابي ۵-۵-۳
۹۸ ………………………………… پيشنهادات كاربردي ۵-۶
۱۰۱ ………………………………… محدوديتهاي تحقيق ۵-۷
۱۰۱ ………………………………… پيشنهادات به پژوهشگران ۵-۸
۱۰۲ ………………………………… پيوستها
۱۰۳ ………………………………… منابع فارسي
۱۰۴ ………………………………… منابع خارجي
۱۰۷ ………………………………… پرسشنامه
۱۱۰ ………………………………… چكيده انگليسي
۱۱۱ ………………………………… عنوان انگليسي

  

فهرست جداول

صفحه عنوان جدول
۸ ………………… ابعاد خريد ناگهاني ۱-۱
۲۸ ………………… خلاصه­اي از مهمترين تحقيقات انجام شده در حوزه عوامل موثر بر خريد ۲-۱
۳۰ ………………… چهار دسته عوامل تاثير گذار بر خريد ۲-۲
۴۶ ………………… جدول مورگان براي تعيين حجم نمونه ۳-۱
۵۴ ………………… نتايج محاسبات آلفاي كرونباخ براي تمام متغييرها ۳-۲
۶۰ ………………… فراواني جنسيت افراد نمونه ۴-۱
۶۱ ………………… فراواني سن افراد نمونه ۴-۲
۶۲ ………………… فراواني سن افراد نمونه بر اساس طبقه بندي ۴-۳
۶۳ ………………… فراواني تحصيلات افراد نمونه ۴-۴
۶۴ ………………… فراواني وضعيت تاهل افراد نمونه ۴-۵
۶۵ ………………… آمار توصيفي عوامل موثر بر خريد برنامه ريزي شده ۴-۶
۶۶ ………………… آمار توصيفي عوامل موثر بر خريد ناگهانی ۴-۷
۶۷ ………………… مقايسه عامل جنسيت در حالت خريد برنامه ريزي شده ۴-۸
۶۸ ………………… آمار توصيفي عامل جنسيت در حالت خريد برنامه ريزي شده ۴-۹
۶۹ ………………… مقايسه عامل جنسيت در حالت خريد ناگهانی ۴-۱۰
۷۰ ………………… آمار توصيفي عامل جنسيت در حالت خريد ناگهاني ۴-۱۱
۷۲ ………………… مقايسه عامل سن در حالت خريد برنامه ريزي شده ۴-۱۲
۷۳ ………………… آمار توصيفي عامل سن در حالت خريد برنامه ريزي شده ۴-۱۳
۷۵ ………………… مقايسه عامل سن در حالت خريد ناگهاني ۴-۱۴
۷۵ ………………… آمار توصيفي عامل سن در حالت خريد ناگهاني ۴-۱۵
۷۸ ………………… مقايسه عوامل موثر بر خريد ناگهاني و برنامه ريزي شده ۴-۱۶
۷۹ ………………… آمار توصيفي عوامل موثر بر خريد ناگهاني و برنامه ريزي شده ۴-۱۷

 

فهرست اشكال و نمودارها

صفحه عنوان اشكال و نمودار
۹ ………………… مدل عوامل موثر بر خريد ۱-۱
۶۱ ………………… درصد فراواني جنسيت افراد نمونه ۴-۱
۶۲ ………………… هيستوگرام فراواني سن افراد نمونه ۴-۲
۶۳ ………………… نمودار فراواني طبقات سن افراد نمونه ۴-۳
۶۴ ………………… درصد فراواني تحصيلات افراد نمونه ۴-۴
۶۵ ………………… درصد فراواني وضعيت تاهل افراد نمونه ۴-۵
۸۰ ………………… مقايسه ميانگين عوامل موثر بر خريد بر خريد ناگهاني و برنامه ريزي شده ۴-۶

   

فهرست فرمولها

صفحه عنوان فرمول
۴۴ ………………… فرمول محاسبه حجم نمونه كوكران ۳-۱
۵۳ ………………… فرمول محاسبه آلفاي كرونباخ ۳-۲

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0