عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم : پایان نامه ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم : پایان نامه ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم ” با گرایش ترویج و آموزش کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم :

هدف کلی این تحقیق تحقیق حاضر به عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم بود.پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها علی- ارتباطی می باشد. ضمن اینکه پژوهش یک نوع پژوهش میدانی می باشد و از نظر کنترل متغیرها غیر آزمایشی و برآورد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماري تحقيق شامل مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان بانک کشاورزی استان قم می­باشد که بر اساس آمار حدود ۲۵۰ نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان محاسبه شد(۱۵۲n=).

برای تعیین پایایی پرسشنامه به اجرای پیش آزمون با توزیع ۲۰ پرسشنامه در بین جامعه آماری مشابه با جامعه آماری مورد مطالعه اقدام می شود در این پژوهش پس از طراحی اولیه پرسشنامه که متناسب با مبانی نظری و تحقیقات انجام شد و سپس نظر صاحب نظران، اساتید، کارشناسان در مرود پرسشنامه اعمال شد و سپس جهت تأیید روایی محتوایی پرسشنامه از دید خبرگان پرسشنامه جهت مطالعه توزیع گردید که پس از مشورت های لازم و پیشنهاد خبرگان سوالات نامفهوم تعدیل یا حذف شده و سوالات جدید به پرسشنامه اضافه شد و در نهایت پرسشنامه اصلی بعد از این مراحل تدوین و توزیع شد و مقدار آلفای کرونباخ آن ۸۱/۰ بدست آمد.

ابزار لازم برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز به شکل اسنادی از کتب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط و پایگاه های اطلاعاتی مرتبط و پایان نامه ها و غیره، اعم از فارسی و انگلیسی استفاده شده است جمع آوری اطلاعات و داده های لازم از پرسشنامه کتبی استفاده می شود. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق و سؤالات از آمار توصيفي فراوانی، میانگین،واریانس،انحرافمعیار و دربخشآماراستنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانهبه کمک نرم­افزار آماریSPSSاستفاده شد.

بر اساس یافته های موجود بین متغیرهای مستقل فرهنگ سازمانی، منابع دانشی، حافظه سازمانی و تکنولوژی اطلاعات و متغیر وابسته استقرار مدیریت دانش در سطح یک درصد ارتباط معنی داری وجود دارد و مقدار ضریب تعیین تعديل شده، ۶۳۲/۰ بدست آمد و این یافته تحقیق نشان می دهد كه ۲/۶۳درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل (فرهنگ سازمانی، منابع دانشی، حافظه سازمانی و تکنولوژی اطلاعات ) تبيين شد.

 

 

 اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه شركت‌ها دريافته‌اند كه آنچه مي‌دانند (سرمايه فكري) بيش از آنچه نمي‌دانند اهميت دارد. دانش عنصر اصلي و ركن ركين مديريت دانش است و مساعي مديران بايد معطوف با ايجاد و اشاعه دانش باشد. نكته قابل بحث ديگر در مورد دانش، نقش انسان در دانش آفريني است. با وجود تحولات و توسعه شتابنده‌اي كه در زمينه‌ي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي انجام شده‌اند، هنوز نقش انسان به عنوان اصلي‌ترين عامل در كشف دانش مطرح است. دانش در اذهان انساني خلق انسان‌ها كسب مي‌شود و انتقال پيدا مي‌كند و اشاعه مي‌يابد. و در نهايت توسط انسان‌هايي كه آن را پذيرفته‌اند به كار گرفته مي‌شود(اورمزدی، ۱۳۸۹).

امروزه رمز بقا و موفقيت بسياري از سازمان‌ها مديريت دانش افرادي است كه آن را در اختيار دارند در صورتي كه سازمان‌ها از دانش موجود براي فعاليت‌هاي روزانه خود برخوردار نباشند و خود را با آن هماهنگ نكنند چندان بقاي حيات و وجود نخواهند داشت. اين مهم براي سازمان‌هاي خدماتي مانند بانك‌ها كه در آن رقابت عنصر مهم و حياتي محسوب مي‌شود از اهميت مضاعفي برخوردار مي‌شود.

در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یکی از عبارت های شایع در سازمانها مورد توجه واقع شده است. این سیستم بر اکتساب دانش از کارکنان درباره مشتری، رقبا و محصولات سازمانی تأکید دارد. به عبارت دیگر مدیریت دانش تشویق کارکنان در جهت تسهیم دانش(به اشتراک گذاشتن دانش) و ایده ها به منظور افزایش افزوده محصولات و خدمات می باشد. بنابراین چشم انداز مدیریت دانش”درون سازمانی” است و مزیت آن رضایت مشتری از خدمات و محصولات بهتر است. همچنین مدیریت دانش شامل کلیه فعالیتهایی است که برای دسترس قرار دادن دانش، به نحویی که دانش درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد، صورت می پذیرد.(داونپورت، ۲۰۰۸) مهمترین هدف بانکها از به کارگیری مدیریت دانش در بانک، حفظ و نگهداری کارکنان دانشی بانک، ارتقاء سیستم انگیزشی جهت خلق دانش بانکی، شناخت بهتر بانک و محیط، بهبود خدمات رسانی به مخاطبین و گروه های هدف می باشد. بیشترین موارد بهره گیری بانکها از مدیریت دانش شامل موارد زیر است:

کسب و تسهیم دانش

مهارت آموزی و یادگیری در بانک ها

ارتباط بهینه با مشتریان

ایجاد مزیت رقابتی

(صوفی و طاهری، ۱۳۹۱).

در مدیریت دانش مدیران با استفاده از قدرتشان تولید عقاید را توسط فرایند یادگیری در سراسر محیط کار تحریک می کنند تا کارکنان باسواد بتوانند عقایدشان را به اشتراک بگذارند(سانچز، ۲۰۰۹). برای عملکرد درست و هماهنگ هر مرحله فرایند مدیریت دانش آموزش کارکنان و مدیران امری ضروری است. کارکنان و مدیران باید آموزش ببینند تا حتی در زمان مواجهه با مشکلات خاص بر همه فرآیندها متمرکز شوند. همچنین اجرا کردن برنامه مدیریت دانش مستلزم تغییرات بنیادی در نحوه همکاری و تعاملات کارکنان و مدیران و اجرای درست کارهاست، به واسطه مدیریت دانش تحت شرایط مناسب و مساعد هزینه ها کاهش می یابد، خدمات بهبود یافته و کارایی و توانایی بانک ها در ارائه خدمات و حفظ دارایی های ذهنی بیشتر می شود(برگرون، ۱۳۸۷). بانك کشاورزی از جمله بانك‌هاي تجاري در كشور است كه ايجاد روش‌هاي نوين بانكداري و سرويس‌دهي به مشتريان مستلزم دانش نو و انتشار و توزيع آن مي‌باشد. ضمن اينكه هر مطالعه‌اي كه در اين زمينه انجام گيرد از اهميت قابل توجهي براي اين بانك برخوردار است.

 

مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت در سازمان های امروزی کاملاً پذیرفته شده، از این رو سازمانها و بخصوص بانکها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملات شان آموزش دهند، و چون سیستم بانک کشاورزی به علت ارتباط با بخش کشاورزی و بهره برداران این بخش از پویایی و پیچیدگی بالایی برخودار است، به نحوی که این امر منتج به ضعف در ثبات یادگیری و بهبود عملکرد واکنش در برابر تغییرات محیطی شده، نمی تواند از این سیستم مستثنی باشد. لذا یکی از موسسات مالی و اعتباری که به طور مداوم و روزمره با بخش کشاورزی و بهره برداران این بخش سروکار دارد بانک کشاورزی است، این بانک برنامه جامعی دارد که هدف آن کمک به کشاورزان و ایجاد رونق اقتصادی در جامعه روستایی و بخش کشاورزی با توجه به نیازهای روز آن جامعه است پی ریزی می کند که باید بطور صحیح این برنامه عملی و مدیریت شود و این مهم از طریق روش های سنتی بانکداری امکان پذیر نمی باشد و بانکها باید روش های سنتی اداره امور را کنار گذاشته و خود را به دانش و فناوری و فرهنگ استفاده از آنها مجهز کند تا بتواند اهداف بانک را برآورده و آنها را پیش ببرد. چون در صورت عدم مدیریت صحیح و نبود مؤلفه های مورد نیاز برای مدیریت، اهداف بانک بطور صحیح پیشرفت نمی کنند و افراد جامعه با کمبود تسهیلات و خدمات مواجه و نوعی چالش ایجاد می شود.

ضرورت مدیریت دانش و راهبردهای کلیدی آن در مشتری مداری و ارائه خدمات نوین به مردم در بانکها، مدیریت دانش را از ارکان اصلی و ضروری بشمار می آورد. بنابراین انجام این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم از دو جنبه زیر دارای اهمیت است:

از نظر تئوریکی: با بررسی ادبیات موضوع و انجام مطالعات اسنادی پیرامون بحث مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن یک چارچوب نظری غنی در این خصوص تدوین خواهد شد و از این نظر به تکمیل مبانی نظری پیشین کمک خواهد کرد.

از نظر کاربردی: نتایج کاربردی این پژوهش می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و دست اندرکاران بانکها و بخصوص بانک کشاورزی قرار گرفته و در تدوین برنامه ای واقع گرایانه برای استقرار مدیریت دانش به آنان کمک کند. آگاهی از عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش می تواند به مدیران و مسئولان کمک کند تا با آگاهی و کنترل این عوامل موجب استقرار مدیریت دانش شده و به تبع آن  خدمات خود را بالا برده و بتوانند در زمینه ارائه خدمات به مشتریان از سایر رقبا پیشی بگیرند.

 

اهداف تحقيق

اهداف كلي

هدف كلي این تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم است.

 

 اهداف جزئي

  1. تعیین نقش ویژگی های فردی بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم؛
  2. تعیین نقش منابع دانشی بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم؛
  3. تعيين نقش فرهنگ سازماني بر استقرار موفق مديريت دانش در بانک کشاورزی استان قم؛
  4. تعيين نقش حافظه سازماني بر استقرار موفق مديريت دانش در بانک کشاورزی استان قم؛
  5. تعيين نقش تكنولوژي اطلاعات بر استقرار مديريت دانش در بانک کشاورزی استان قم؛
  6. تعیین میزان همبستگی بین مدیریت دانش و مؤلفه های مؤثر بر آن.
  7. تعیین چالش های استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم.

 

فهرست مطالب

چکيده. ۱

فصل اولکلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بيان مساله. ۴

۱-۳- اهميت و ضرورت انجام پژوهش…. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۹

۱-۴-۱- اهدف کلي .. ۹

۱-۴-۲- اهداف جزئی.. ۹

۱-۵- سؤالات تحقيق.. ۹

۱-۵-۱- سؤال اصلي.. ۹

۱-۵-۲ سؤالات فرعي.. ۹

۱-۶- محدوده پژ وهش…. ۱۰

۱-۷ – تعاريف پژوهش…. ۱۰

۱-۷-۱ – تعاريف مفهومي متغیرهای پژوهش…. ۱۰

۱-۷-۲- تعاریف عملياتي متغيرهاي پژوهش…. ۱۱

فصل دوممبانی نظری تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- دانش…. ۱۳

۲-۳- اطلاعات… ۱۴

۲-۴- تفاوت اطلاعات و دانش…. ۱۴

۲-۵- طبقه‌بندي انواع دانش…. ۱۵

۲-۵-۱- انواع دانش از نظر نوناكا ۱۶

۲-۵-۲- انواع دانش از نظر نوناكا و تاكه‌اوچي.. ۱۷

۲-۵-۳- انواع دانش از نظر وارنك و ديگران. ۱۷

۲-۵-۴- طبقه‌بندي انواع دانش از نظر فاير استون. ۱۸

۲-۵-۵-انواع دانش از نظر جورنا ۱۸

۲-۵-۶ – انواع دانش از نظر بلاكر. ۱۹

۲-۵-۷- انواع دانش از نظر ليدنر و علوي.. ۱۹

۲-۵-۸- انواع دانش از نظر ارسطو. ۱۹

۲-۵-۹- دانش اصلی و  دانش فرعی.. ۲۰

۲-۶- سير مراحل تبديل داده به دانش و خرد سازمانی.. ۲۰

۲-۷-جريان دانش…. ۲۰

۲-۸- فرآيند دانش…. ۲۱

۲-۸-۱- در اختيار گرفتن دانش…. ۲۱

۲-۸-۲- ذخيره‌سازي.. ۲۱

۲-۸-۳- پردازش… ۲۱

۲-۸-۴- انتقال. ۲۱

۲-۹- خصوصيات دانش…. ۲۲

۲-۱۰- منابع دانش…. ۲۳

۲-۱۱- دانش سازماني.. ۲۵

۲- ۱۲- مفهوم مدیریت دانش…. ۲۷

۲- ۱۳- تاریخچه مدیریت دانش…. ۲۹

۲-۱۴- تئوري‌هاي مديريت دانش…. ۳۱

۲-۱۴-۱- تئوري مديريت دانش جامع (CKMT). 31

۲-۱۴-۲- تئوري مديريت دانش تيمي (TKMT). …32

۲-۱۴-۳- تئوري مديريت دانش جامعه‌گرا ۳۲

۲-۱۵- هدف های مدیریت دانش…. ۳۳

۲-۱۶- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. ۳۳

۲-۱۶-۱-مردم و فرهنگ سازماني.. ۳۴

۲-۱۶-۲- فرايند. ۳۴

۲-۱۶-۳-  فناوري.. ۳۴

۲-۱۷- عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش…. ۳۴

۲-۱۸- مدل‌هاي مديريت دانش…. ۳۷

۲-۱۸-۱- مدل عمومي دانش در سازمان. ۳۷

۲-۱۸-۲-مدل بويسوت… ۳۴

۲-۱۸-۳- مدل نوناكا ۳۵

۲-۱۸-۴- مدل نوناکا و تاکه اوچی.. ۴۰

۲-۱۸-۵- مدل فلاین.. ۴۱

۲-۱۸-۶- مدل چو. ۴۲

۲-۱۸-۷- مدل استیو هالس…. ۴۳

۲-۱۸-۸- مدل پیتر گوتشاک…. ۴۴

۲-۱۸-۹- مدل ليانج.. ۴۵

۲-۱۹- روش‌هاي دانش آفريني در سازمان. ۴۷

۲-۱۹-۱- كسب دانش…. ۴۷

۲-۱۹-۲-اجاره دانش…. ۴۷

۲-۱۹-۳- منابع متعهد. ۴۸

۲-۱۹-۴- هم جوشي.. ۴۸

۲-۱۹-۵- تطابق.. ۴۸

۲-۲۰- چرخه‌ي مديريت دانش…. ۴۸

۲-۲۰-۱- نياز به دانش…. ۵۰

۲-۲۰-۲- توسعه و بهبود دانش…. ۵۰

۲-۲۰-۳- توزيع و نشر دانش…. ۵۱

۲-۲۰-۴- بهره‌برداري از دانش…. ۵۱

۲-۲۰-۵- حفظ و ذخيره دانش…. ۵۲

۲-۲۰-۶- ارزيابي دانش…. ۵۲

۲-۲۱- موانع و چالشهای مديريت دانش…. ۵۳

۲-۲۲- پيشينه‌ تحقيق.. ۵۷

۲-۲۲-۱- پژوهش‌هاي خارجي.. ۵۷

۲-۲۲-۲- پژوهش‌هاي داخلي.. ۵۸

۲-۲۳- چارچوب نظری تحقیق.. ۶۳

۲-۲۴- مدل نظری تحقیق.. ۶۸

فصل سومروش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۷۱

۳-۲- روش تحقیق.. ۷۱

۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۷۱

۳-۴- روشهای گردآوری اطلاعات… ۷۲

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات… ۷۲

۳-۶- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات… ۷۳

۳-۶-۱- پایایی.. ۷۳

۳-۶-۲- روایی.. ۷۳

۳ -۷-قلمرو پژوهش…. ۷۴

۳ -۷-۱- متغير مستقل.. ۷۴

۳-۷-۲- متغيرهاي وابسته. ۷۴

۳-۸- فرضيه‌هاي تحقيق.. ۷۵

۳-۹- روشتجزیهوتحلیلآماریمورداستفادهدرتجزیهوتحلیلدادهها ۷۶

فصل چهارمیافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۷۸

۴-۲- آمار توصيفي.. ۷۸

۴-۲-۱- سن.. ۷۸

۴-۲-۲- جنس…. ۷۹

۴-۲-۳- سطح تحصیلات… ۷۹

۴-۲-۴- سابقه خدمت… ۸۰

۴-۲-۵- سمت… ۸۰

۴-۲-۶- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی.. ۸۱

۴-۲-۷- رتبه بندی گویه های منابع دانشی.. ۸۲

۴-۲-۸- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات… ۸۴

۴-۲-۹- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی.. ۸۵

۴-۲-۱۰- توصيف متغير وابسته تحقيق (استقرار مدیریت دانش) ۸۷

۴-۳- آمار استنباطي.. ۸۸

۴-۳-۱- مقايسه ميانگين‌ها ۸۸

۴-۳-۱-۱- نتایجحاصلازآزمونکروسکالوالیس…. ۸۹

۴-۳-۲- تحليل همبستگي.. ۹۰

۴-۴- تحليل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش…. ۹۲

فصل پنجمنتیجه گیري، بحث و پيشنهادها

۵-۱- مقدمه. ۹۵

۵-۲- نتایج آمار توصیفی.. ۹۶

۵-۲-۱- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی.. ۹۷

۵-۲-۲- رتبه بندی گویه های منابع دانشی.. ۹۷

۵-۲-۳- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات… ۹۷

۵-۲-۴- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی.. ۹۷

۵-۲-۵- توصيف متغير وابسته تحقيق (استقرار مدیریت دانش) ۹۸

۵-۳- نتایج مطالعات هبستگی.. ۹۸

۵-۴-۱-تفاوت بين ميانگين دانش و ميانگين نگرش كارشناسان. ۹۹

۵-۴-۲- تحليل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی.. ۹۹

۵-۵- پیشنهادها ۱۰۰

منابع ومأخذ  ۱۰۲

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0