بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل بندر عباس با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی :پایان نامه ارشد مدیریت گردشگری

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل بندر عباس با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی :پایان نامه ارشد مدیریت گردشگری

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت گردشگری و با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل بندر عباس با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی در ۹۹ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل بندر عباس با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی:

هدف از از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان هرمزگان و کارشناسان هیئت شنا و ورزش های آبی استان هرمزگان بودند که تعداد آنها برابر با ۶۸ نفر بود. بنابراین نمونه تحقیق به صورت کل شمار انتخاب شد، بطوری که تعداد ۶۸ پرسشنامه بین نمونه های تحقیق توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد.جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با  بهره گیری از کار آب یار(۱۳۹۱)، استفاده شد، که روایی آن توسط اساتید سنجیده و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ سنجیده شد و مقدار آن برابر با (۷۸/۰= a) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و در قسمت آمار استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. بعلاوه جهت تعیین رتبه های این عوامل از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین عوامل نه گانه و توسعه گردشگری ساحلی در استان هرمزگان ارتباط معنی داری وجود دارد که به شرح زیر می باشد:  بین منابع طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(۶۵/۰ = r)، بین خدمات حمل نقل و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(۵۵/۰ = r )، بین امکانات و زیرساخت ها و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(۷۰/۰ = r )، بین سرگرمی ها و فعالیت های تفریحی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(۸۱/۰ = r )، بین خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار (۸۱/۰ = r )، بین تأسیسات رفاهی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(۷۸/۰ = r)، بین عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزش بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان ارتباط مستقیم و معنی دار(۷۶/۰ = r) و بین گردشگری و میراث فرهنگی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد(۷۱/۰ = r) وجود داشت. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون فریدمن نیز نشان داد خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات بیشترین نقش و خدمات حمل و نقل نیز کمترین نقش را در توسعه گردشگری ورزشی استان هرمزگان با تأکید بر ورزشهای آبی و ساحلی دارند. بعلاوه رتبه هریک از عوامل دیگر به صورت زیر می باشد: منابع طبیعی، عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزش ، امکانات رفاهی، گردشگری و میراث فرهنگی، امکانات و زیرساخت­ها، سرگرمی و فعالیت های تفریحی.

 

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

گردشگري در هر کشوري چه توسعه يافته و چه در حال توسعه، شامل منافع اقتصادي و اجتماعي بسياري است. از اينرو برنامه ريزي براي توسعه و گسترش آن از اهميت فراواني برخوردار مي باشد (هنرورا،۱۳۸۳). طبق تأييد يونسکو و سازمان گردشگري جهاني  ايران جزو ده کشور برتر جهان در زمينه جذابيت هاي جلب گردشگر و داراي بيشترين تنوع و گوناگوني جاذبه هاي گردشگري است (فرقانی،۱۳۸۵) و اين در حالي است که اکنون سهم ايران از اين بازار بسيار ناچيز و در حدود ۱/۰ درصد از توليد ناخالص ملي مي باشد (تیک لی،۲۰۰۳). امروزه يکي از انواع گردشگري که بسيار مورد علاقه و استفاده مردم دنيا واقع شده است، گردشگري ورزشي است (کارترزمن[۱]،۲۰۰۵). همچنين در سال هاي اخير، احساس نياز مردم به ورزش در تعطيلات افزايش يافته و سفر هاي ورزشي طرفداران زيادي پيدا کرده است.

سال ۲۰۰۴ از سوي [۲]WTOبه نام سال گردشگري ورزشي نامگذاري شده است و دبير کل سازمان جهاني گردشگري و رئيس کميته بين المللي المپيک  در پيامي مشترک در سپتامبر ۲۰۰۴ تأکيد کردند که گردشگري و ورزش دو نيروي محرک براي ثبات در رشد اقتصادي، اشتغال زايي و افزايش در آمد هستند (ایساک براز[۳]، ۲۰۰۲) در حال حاضر اين نياز احساس مي شود که سازمان هاي ورزشي و گردشگري بايستي به طور نزديکي با يکديگر کار کنند تا از فرصت هاي گردشگري ورزشي که اهداف هر دو حوزه را تحقق مي بخشد، بهتر بهره برداري گردد .گردشگري ورزشي به عنوان صنعتي پيشرو در اکثر کشورهاي دنيا در حال اوج گيري و توسعه است (رس[۴]،۲۰۰۴و هات بویز[۵]،۲۰۰۴) و پيش بيني شده است، که اين صنعت به طور ميانگين تا سال۲۰۲۰ هر ساله رشدي معادل ۱۰ درصد خواهد داشت. هر چند که اين پيش بيني رشد براي کل بخش گردشگري، ۵ درصد است (وید،[۶]۲۰۰۶). اما در کشور ما فقدان شناخت کافي، عدم مديريت و نبود استراتژي هاي مدون و مشخص تاکنون، باعث غفلت از اين حوزه و از دست رفتن فرصت هاي منحصر به فرد موجود در کشور شده است.

با توجه به فوايد فراوان اقتصادي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و زيست محيطي گردشگري ورزشي و با درک اهميت داشتن جامعه اي سالم و با نشاط توسط مديران، برنامه ريزان و مسئولين و همچنين تمايل مردم به داشتن تعطيلات و تفريحات فعال و پويا، لزوم توجه به مقوله گردشگري ورزشي و توسعه آن در کشور اجتناب ناپذير مي نمايد (علمدار،۱۳۸۴). مناطق ساحلی از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است و آن از قابلیت های بالقوه و بالفعل اکوتوریستی هر ناحیه می باشد. محدوده های ساحلی با تلفیقی زیبا از دریا و ساحل، محیطی آرام بخش بوجود آورده اند که توانایی جذب گردشگران را از نقاط دور و نزدیک دارند.

امروزه ترکیبی از فعالیت ها و جذابیت ها مانند آفتاب، شن و ماسه های ساحلی و تنوع محیطی، باعث انتخاب سواحل توسط گردشگران شده است.  ورزشهای ساحلی نیز از جمله فعالیت های مهم گردشگران است که در نواحی ساحلی، امکان اجرا دارد(الهام،۱۳۷۶). کاویانی(۱۳۷۲)، با روش های مختلف به تهیه نقشه زیست اقلیمی  ایران پرداخته است. از میان اشکال مختلف گردشگری، بیشتر نواحی جذب گردشگر در سواحل متمرکز شده اند و این به علت فضای منحصر به فردی است که سواحل و جزایر در جذب گردشگر دارند(بریمانی،۱۳۸۹). کرانه های ساحلی استان هرمزگان با برخورداری از جاذبه های متعدد طبیعی توریستی و همچنین داشتن سواحل شنی و مناظر زیبا و دل انگیز، می تواند یکی از بزرگترین کانون های توریستی و گردشگری ورزشی ساحلی باشد. این سواحل به خاطر برخورداری از عوامل مساعد طبیعی و آب و هوای ویژه در فصول سرد، از جمله درجه حرارت مناسب، مدت آفتابی بودن روزها، درجه حرارت آب دریا، رطوبت نسبی و چشم اندازهای زیبای طبیعی و همچنین سهولت دسترسی به نقاط مختلف کشور از طریق راه های هوایی، زمینی و ریلی شرایط برخوردای از امکانات رفاهی و خدماتی و تأسیسات تفریحی، یکی از مساعد ترین مناطق ایران برای توسعه صنعت گردشگری ورزشی باشد. بنابراین با توجه به پتانسیل موجود در محدوده نوار ساحلی استان هرمزگان، می توان با شناخت زمینه ها و راه های توسعه گردشگری ورزشی در این سواحل، زمینه را برای جذب توریسم های ورزشی هموار کرد و از این طریق منبع مهمی جهت افزایش بهره وری و بهبود وضع موجود اشتغال ناحیه باشد.

 

 

اهداف تحقیق

هدف کلی:

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی می باشد.

اهداف اختصاصی:

 1. تعیین نقش منابع طبیعی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 2. تعیین نقش خدمات حمل و نقل بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 3. تعیین نقش امکانات و زیرساخت ها بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 4. تعیین نقش سرگرمی ها و فعالیت های تفریحی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 5. تعیین نقش خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 6. تعیین نقش عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 7. تعیین نقش خدمات ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی
 8. تعیین نقش گردشگری و میراث فرهنگی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی

 

فرضیه های تحقیق

 1. بین منابع طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 2. بین خدمات حمل نقل و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 3. بین امکانات و زیرساخت ها و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 4. بین سرگرمی ها و فعالیت های تفریحی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 5. بین خدمات اطلاع رسانی و ارتباطات و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 6. بین تأسیسات رفاهی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 7. بین عوامل مربوط به تربیت بدنی و ورزشی بر توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.
 8. بین گردشگری و میراث فرهنگی و توسعه گردشگری ورزشی سواحل استان هرمزگان با تأکید بر جاذبه ها و ورزش های آبی ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0