عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره ۲ تهران): دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش علوم اجتماعی در میان رشته های پژوهشی از طرفداران زیادی برخوردار هست و خوشبختانه با رویکرد مثبتی از سوی بازار کار (دولتی و خصوصی ) مواجه شده است. مسترداک در ادامه پایان نامه های کارشناسی ارشد  خود اینبار سری جدیدی از پایان نامه های علوم انسانی و رشته علوم اجتماعی  را به کاربران خود معرفی میکند. پایان نامه حاضر با عنوان ” عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره ۲ تهران) ” در ۱۶۳ صفحه با فرمت PDF و  (قابل ویرایش) نگارش و تهیه شده است.

چکیده پایان نامه عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره ۲ تهران):

  اين پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر در طلاق زوجين قبل و بعد از زندگی مشترک در متقاضيان طلاق” با طرح فرضيه هايي بر روي ۵۰ زوج عقدکرده و۵۰ زوج داراي زندگي مشترك كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند اجرا شد.روش پژوهش مورد نظر از نوع توصيفی- تحليلی است. طرح پژوهش مورد نظراز نوع علّی – مقايسه ای پس رويدادی می باشد و از طريق پرسشنامه ، عوامل اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفته است . دراين پژوهش ابتدا به تجزيه و تحليل توصيفی پرداخته شده  و سپس برای استنباط و تحليل داده ها از روش آزمون آماریU مان- ويتنی استفاده گرديده است .طبق يافته هاي اين پژوهش با بررسي عوامل فردي ، اجتماعي ، فرهنگي و ارتباطي عوامل مؤثر در طلاق زوجين قبل و بعد از زندگي مشترك به نظر مي رسد ؛ اختلاف سني زوجين ، ميزان تحصيلات زوجين ، مدت زمان عقد ، مدت زمان زندگی مشترک ، نوع شغل ، ميزان مهريه ، دخالت ديگران در امور زندگي زوجين ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج ، شيوه  آشنائي زوجين قبل از ازدواج ، ميزان رضايت به ازدواج در اطرافيان ، وضعيت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها ، ميزان معاشرت قبل از عقد ، ميزان نظارت خانواده ها بر روابط طرفين قبل از عقد ، ميزان  ملاقات با همسر بعد از عقد ، ميزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد و وجود آسيب روانی– اجتماعی در فرد با درخواست طلاق رابطه وجود دارد.

واژگان كليدي: طلاق – طلاق نامزدي- طلاق عاطفي- ازدواج چند همسري

 

هدف پژوهش عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک

هدف اصلي

هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل مؤثردر طلاق زوجين قبل وبعداززندگی مشترک در متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره ۲ تهران است.

اهداف فرعي

۱-شناخت عوامل فردي موثر در طلاق زوجين قبل وبعد اززندگي مشترك.

۲-شناخت عوامل اجتماعي موثردر طلاق زوجين قبل وبعد اززندگي مشترك.

۳- شناخت عوامل ارتباطي موثردر طلاق زوجين قبل وبعد اززندگي مشترك.

هدف كاربردي

ارائه راهكار به مراكز مشاوره خانواده،دادگاه هاي خانواده ورسانه هاي گروهي جهت دانش افزايي عمومي وپيشگيري از طلاق.

 فرضيات پژوهش

  • به نظر مي رسد بين عوامل فردي موجود در زوجين(سن، تحصيلات، نوع شغل، میزان درآمد) و درخواست طلاق رابطه وجود دارد.
  • به نظرمي رسد بين عوامل اجتماعي (وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده فرد، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده همسر، میزان مهریه ،تناسب فرهنگی خانواده ها ، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان ، میزان نظارت خانواده ها برروابط طرفین قبل از عقد ووجود آسیب روانی –اجتماعی در فرد ) موجود در زوجين و درخواست طلاق رابطه وجود دارد.
  • به نظر مي رسد بين عوامل ارتباطي ( مدت زمان عقد، مدت زمان  زندگی مشترک ، دخالت ديگران در امور زندگي زوجين ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج، شيوه  آشنائي زوجين قبل از ازدواج ، میزان معاشرت قبل از عقد ، میزان  ملاقات با همسر بعداز عقد، میزان ارتباط   با خانواده همسر بعداز عقد) و درخواست طلاق رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک :

فصل اول : کلیات

۱-۱ بیان مساله.. ۲

۱-۲ -ضرورت و اهمیت پژوهش.. ۵

۱-۳هدف پژوهش.. ۱۱

۱-۴ فرضيات پژوهش.. ۱۱

۱- ۵ تعريف متغيرها.. ۱۲

فصل دوم : پيشينه پژوهش

۲-۱ازدواج و مسائل آن.. ۱۶

۲-۲ منشأ طبیعی ازدواج.. ۱۷

۲-۳آثار و فواید ازدواج.. ۱۹

۲-۴ ازدواج دراسلام.. ۲۱

۲-۵ اهمیت و جایگاه ازدواج دراسلام.. ۲۱

۲-۶ الگوهای گوناگون ازدواج.. ۲۳

۲-۷الگوهای دیگر ازدواج.. ۲۵

۲-۸ ازدواج درایران.. ۲۵

۲-۹ طلا‌ق نامزدي.. ۲۶

۲-۱۰عوامل رخداد در ‌اين پديده اجتماعي.. ۲۷

۲-۱۱مراحل طلا‌ق در دوره نامزدي.. ۳۳

۲-۱۲طلاق.. ۳۵

۲-۱۳طلاق در اديان.. ۳۸

۲-۱۴ انواع طلاق در اسلام.. ۴۰

۲-۱۵فروپاشي نهاد ازدواج در غرب.. ۴۱

۲-۱۶الگوهاي جديد ازدواج و طلاق در غرب.. ۴۳

۲-۱۷دلایل رشد طلاق.. ۴۴

۲-۱۸ تاثیرات طلاق بر کودکان.. ۴۹

۲-۱۹چارچوب نظري تحقيق.. ۵۰

۲-۲۰ نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق.. ۵۱

۲-۲۱ انواع فونکسیون و پدیده طلاق.. ۵۱

۲-۲۲ تحليل ساخت و پديده طلاق.. ۵۲

۲-۲۳جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق.. ۵۶

۲-۲۴نظريه هاي كلان.. ۵۹

۲-۲۵ نظريه هاي خرد.. ۶۰

۲-۲۶ نظريه هاي آسيب شناسي يا انحرافات اجتماعي.. ۶۳

۲-۲۷علل و زمينه هاى جامعه شناختى طلاق.. ۶۴

۲-۲۸ طلاق در جوامع امروزين.. ۷۷

۲-۲۹ طلاق در ایران و دیگر کشورها.. ۷۹

۲-۳۰ علل و عوامل طلاق.. ۸۱

۲-۳۱ طلاق و سستی روابط اجتماعی.. ۸۲

۲-۳۲ مدل تحقيق.. ۸۴

فصل سوم : روش اجراي تحقيق

۳-۱جامعه و نمونه مورد مطالعه.. ۸۶

۳-۲ روش پژوهش.. ۸۷

۳-۳ روش نمونه گیری.. ۸۷

۳-۴ ابزار اندازه گیری.. ۸۸

۳-۵ مراحل و روش اجرای پژوهش.. ۸۸

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۸۹

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

مقدمه.. ۹۱

بخش اول.. ۹۲

۴-۱یافته های توصیفی.. ۹۲

بخش دوم.. ۱۳۹

۴-۲ یافته های استنباطی.. ۱۳۹

فصل پنجم : نتيجه گيري

۵-۱ بررسي فرضیه ها.. ۱۴۹

۵-۲ محدوديت ها.. ۱۵۳

۵-۳ پيشنهادات.. ۱۵۳

۵-۴ نتیجه گیری.. ۱۵۵

منابع و مأخذ.. ۱۵۶

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

۴-۱جدول فراوانی آزمودنی ها.. ۹۲

۴-۲جدول فراوانی جنسیت آزمودنی ها.. ۹۳

۴-۳ جدول فراوانی سن آزمودنی ها.. ۹۵

۴-۴-جدول فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها.. ۹۷

۴-۵-جدول فراوانی اختلاف سنی با همسردر آزمودنی ها.. ۹۹

۴-۶-جدول فراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها.. ۱۰۱

۴-۷-جدول فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها.. ۱۰۳

۴-۸-جدول فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده   ۱۰۵

۴-۹-جدول تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده.. ۱۰۶

۴-۱۰-جدول فراوانی نوع شغل آزمودنی ها.. ۱۰۷

۴-۱۱-جدول فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها.. ۱۰۹

۴-۱۲جدول فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها.. ۱۱۱

۴-۱۳جدول فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها.. ۱۱۳

۴-۱۴جدول فراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان.. ۱۱۵

۴-۱۵جدول فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها.. ۱۱۷

۴-۱۶جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها.. ۱۱۹

۴-۱۷جدول فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها   ۱۲۱

۴-۱۸جدول فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی   ۱۲۳

۴-۱۹جدول فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد.. ۱۲۵

۴-۲۰جدول فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد   ۱۲۷

۴-۲۱جدول فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد.. ۱۲۹

۴-۲۲جدول فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد.. ۱۳۱

۴-۲۳جدول فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها   ۱۳۳

۴-۲۴جدول فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک   ۱۳۵

۴-۲۵جدول فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها   ۱۳۷

۴-۲۶ جدول آزمون Uمان-ویتنی برای مقایسه دو گروه آزمودنی های ازدواج کرده و عقدکرده متقاضی طلاق.. ۱۳۹

۴-۲۶جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردي موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده.. ۱۴۰

۴-۲۷ جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل فردي موجود درآزمودنیهای عقدکرده.. ۱۴۱

۴-۲۸ جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعي موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده.. ۱۴۲

۴-۲۹ جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل اجتماعی موجود درآزمودنیهای عقدکرده.. ۱۴۳

۴-۳۰ جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطي موجود درآزمودنیهای ازدواج کرده.. ۱۴۵

۴-۳۱ جدول همبستگی اسپیرمن برای بررسی عوامل ارتباطي موجود درآزمودنیهای عقد کرده.. ۱۴۶

 

فهرست نمودارها

۴-۱-نمودار فراوانی آزمودنی ها.. ۹۲

۴-۲ نمودار فراوانی جنسیت آزمودنی ها.. ۹۳

۴-۳ نمودار فراوانی سن آزمودنی ها.. ۹۵

۴-۴-نمودار فراوانی سن ازدواج آزمودنی ها.. ۹۷

۴-۵-نمودار فراوانی اختلاف سنی با همسردرآزمودنی ها.. ۹۹

۴-۶نمودارفراوانی مقطع تحصیلی آزمودنی ها.. ۱۰۱

۴-۷-نمودار فراوانی مدت زمان عقد در آزمودنی ها.. ۱۰۳

۴-۸-نمودار فراوانی مدت زمان زندگی مشترک در آزمودنی های ازدواج کرده   ۱۰۵

۴-۹-نمودار تعداد فرزند در آزمودنی های ازدواج کرده.. ۱۰۶

۴-۱۰نمودار فراوانی نوع شغل آزمودنی ها.. ۱۰۷

۴-۱۱-نمودار فراوانی وضعیت درآمد آزمودنی ها.. ۱۰۹

۴-۱۲نمودار فراوانی میزان مهریه در آزمودنی ها.. ۱۱۲

۴-۱۳نمودار فراوانی مدت آشنایی قبل از عقددر آزمودنی ها.. ۱۱۳

۴-۱۴نمودارفراوانی نحوه آشنایی آزمودنی ها با همسرشان.. ۱۱۵

۴-۱۵نمودار فراوانی میزان رضایت در ازدواج آزمودنی ها.. ۱۱۷

۴-۱۶نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده آزمودنی ها   ۱۱۹

۴-۱۷نمودار فراوانی وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده همسر آزمودنی ها   ۱۲۱

۴-۱۸نمودار فراوانی میزان تناسب خانواده ها از نظر فرهنگی- اجتماعی   ۱۲۳

۴-۱۹نمودار فراوانی نوع معاشرت با همسر قبل از عقد.. ۱۲۵

۴-۲۰نمودار فراوانی میزان نظارت خانواده ها بر روابط با همسر قبل از عقد   ۱۲۷

۴-۲۱نمودار فراوانی میزان ملاقات با همسر بعد از عقد.. ۱۲۹

۴-۲۲نمودار فراوانی میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد.. ۱۳۱

۴-۲۳نمودار فراوانی میزان بیماری ها وناهنجاری های اجتماعی آزمودنی ها   ۱۳۳

۴-۲۴نمودار فراوانی میزان دخالت دیگران در قبل و بعد از زندگی مشترک   ۱۳۵

۴-۲۵نمودار فراوانی افراد دخالت کننده در زندگی مشترک آزمودنی ها   ۱۳۷

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0