شناسايی و تحليل عوامل موثر بر توسعه پايدار مسکن در نواحی روستايی: دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

شناسايی و تحليل عوامل موثر بر توسعه پايدار مسکن در نواحی روستايی: دانلود پایان نامه ارشد جغرافیا

پایان نامه ای که به کاربران همیشگی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد با عنوان شناسايی و تحليل عوامل موثر بر توسعه پايدار مسکن در نواحی روستايی از سری پایان نامه  های رشته جغرافیا و در مقطع کارشناسی ارشد میباشد. این پایان نامه با گرایش برنامه ريزي روستایی در ۱۲۵صفحه با فرمت word (قابل ویرایش) نگارش شده است . امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته جذاب جغرافیا قرار گیرد.

چکیده پایان نامه شناسايی و تحليل عوامل موثر بر توسعه پايدار مسکن در نواحی روستايی :

توسعه روستايي از عوامل مختلفي نشات مي­گيرد که يکي از آنها مسکن مطلوب مي باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پايدار است که داراي ويژگي هاي آسايش مناسب،فضاي مناسب،عوامل بهداشتي مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسي از نظر کار را دارا مي باشد . از اين رو هدف اصلي اين پژوهش شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توسعه پايدار  مسکن در نواحي روستايي است که به صورت مطالعه موردي در دهستان هاي بخش مرکزي شهرستان کرج صورت گرفته است .

روش تحقيق به صورت توصيفي –تحليلي و پيمايشي مي باشد . براي گردآوري داده ها از دو روش کتابخانه اي – اسنادي و از روش ميداني همچون مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماري اين تحقيق کل خانوارهاي روستايي بخش مرکزي کرج که داراي ۱۰۳۱۶ نفر ميباشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر تعيين شد . براي تعيين اعتبار متغيرهاي تحقيق از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با ۷۷/. به دست آمد . براي تحليل داده ها از نرم افزار آماري  SPSSآزمون هاي آماري T-test و تحليل واريانس يک طرفه استفاده شد .

نتايج حاصل از تحليل  داده هابا استفاده ازتحليل واريانس يک طرفه  نشان داد که در مولفه پايداري کالبدي  شاخص­هاي “ميزان رعايت اصول مقاوم سازي در ساخت واحد مسکوني “مقدار آماره F برابربا ۵۴۹/۱۶و ” ميزان رعايت شرايط جغرافيايي منطقه در ساخت واحد مسکوني “برابربا ۵۴۹/۱۲وهمچنين شاخص ” ميزان مقاوم بودن مساکن روستايي در برابر حوادث طبيعي ” برابر با ۴۶۵/۱۲ مي­باشدو در مولفه پايداري اجتماعي شاخص هاي “دسترسي به مراکز فرهنگي ومذهبي” مقدار آماره F برابربا ۳۱۳/۱۳ و”رضايت از سيستم فاضلاب واحدمسکوني”برابر با۴۶۰/۱۶ و”تاثير مهاجرت بر ساخت و سازهاي غير اصولي ” برابر با۳۶۲/۱۲ ميباشد.

همچنين در مولفه پايداري اقتصادي در شاخص هاي “ميزان قيمت هر متر مربع زمين ” مقدار آماره F برابربا ۵۲۷/۱۰و”ميزان اجاره بها در روستا “برابر با۰۴۶/۱۲ و”مساکن روستايي داراي مالک شخصي ” برابر با ۹۸۵/۵ ميباشد . همچنين نتايج نشان از متفاوت بودن پايداري کالبدي، اجتماعي و اقتصادي مسکن بين دهستان هاي مورد مطالعه است و دراکثر موارد پايداري بدست آمده در حد متوسط يا کمتر از حد متوسط بوده است .

واژه هاي کليدي : روستا ، مسکن روستايي، توسعه پايدار مسکن، بخش مرکزي شهرستان کرج ، عوامل موثر بر توسعه پايدار مسکن

اهداف تحقيق

–  شناسايي مهمترين شاخص هاي تبيين کننده توسعه پايدار مسکن در نواحي روستايي .

–  شناسايي سطح تفاوت شاخص­ها و ابعاد پايداري­کالبدي ،اقتصادي و اجتماعي بين مساکن روستايي .

–  ارايه راهکارها و پيشنهاداتي در جهت حرکت به سمت توسعه پايدار مسکن در بخش مرکزي کرج

.

  سوال­هاي تحقيق   

  • چه عواملي در پايين بودن سطح پايداري مساکن روستايي در روستاهاي مورد مطالعه بر اساس شاخص ها و ابعاد پايداري موثر مي­باشند ؟
  • تفاوتهاي موجود بين دهستان هاي مورد مطالعه در شاخص ها و ابعاد توسعه پايدار مسکن ، چيست؟

 فرضيه هاي تحقيق

۱-  مساکن روستايي در دهستان هاي مورد مطالعه براساس شاخص­ها و ابعاد پايداري­کالبدي ،اجتماعي و اقتصادي از سطح پايداري پاييني برخوردارند .

۲ –  بين شاخص ها و ابعاد پايدار مسکن ، در دهستان هاي مورد مطالعه تفاوت معني داري وجود دارد.

روش تحقيق

نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها و يا پاسخگويي به سوال­هاي (توصيفي، تجربي، تحليل محتوا، اسنادي، تاريخي و…) پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردي و بر اساس روش جمع آوري اطلاعات توصيفي – تحليلي مي باشد

 

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه     ۱

۱-۱٫تبيين مسأله پژوهشي و اهميت آن ۲

۱-۲٫ضرورت و اهميت تحقيق          ۳

۱-۳٫ پيشينة تحقيق ۵

۱-۴٫ اهداف تحقيق ۶

۱-۵٫ سوال­هاي تحقيق         ۷

۱-۶٫ فرضيه­هاي تحقيق      ۷

۱-۷٫ روش تحقيق  ۷

۱-۷-۱٫جامعه آماري          ۷

۱-۷-۲٫روش و طرح نمونه برداري   ۷

۱-۷-۳٫ حجم نمونه و روش محاسبه    ۷

۱-۷-۴٫ ابزار گردآوري داده ها         ۷

۱-۷-۵٫ ابزار تجزيه و تحليل            ۸

۱-۸٫ کاربرد نتايج تحقيق     ۸

 

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

مقدمه     ۹

۲-۱٫­تعاريف ومفاهيم          ۱۰

۲-۱-۱٫مفهوم مسکن           ۱۰

۲-۱-۲٫مسکن روستايي       ۱۱

۲-۱-۳٫پايداري و توسعه پايدار          ۱۴

۲-۱-۴٫توسعه پايدار روستايي           ۱۵

۲-۱-۵٫مسکن پايدار روستايي          ۱۷

۲-۲٫مسکن و نظريات مربوط به آن    ۱۷

۲-۳٫اهميت مسکن در زندگي انسان     ۱۸

۲-۴٫نقش مسکن درفرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهميت آن   ۱۹

۲-۵٫روشهاي اساسي تامين مسکن      ۲۰

۲-۵-۱٫ارتقاي کيفيت سکونت            ۲۰

۲-۵-۲٫تامين زمين و خدمات ۲۱

۲-۵-۳٫اهداف روش تامين زمين و خدمات        ۲۱

۲-۵-۴٫روش توانمند سازي  ۲۲

۲-۶٫عوامل موثر در تدوين استاندارد هاي مسکن            ۲۳

۲-۶-۱٫زيانهاي ناشي از بي دقتي در تدوين استانداردهاي مسکن     ۲۳

۲-۶-۲٫استانداردهاي مسکن  ۲۳

۲-۶-۳٫شکل مطلوب مسکن  ۲۴

۲-۶-۴٫استحکام مسکن        ۲۴

۲-۷٫جايگاه مسکن روستايي در توسعه پايدار روستايي    ۲۴

۲-۹٫  شاخص ها ي تبيين کننده توسعه پايدار و توسعه پايدار روستايي         ۲۶

۲-۱۰٫اصول طراحي مسکن پايدار روستايي     ۲۷

۲-۱۰-۱٫موارد اکولوژيکي   ۲۷

۲-۱۰-۱-۱٫مسکن پايدار و طراحي منظر         ۲۷

۲-۱۰-۱-۲٫مسکن پايدار و اقليم         ۲۷

۲-۱۰-۱-۳٫مسکن پايدار و حفاظت از منابع آبي            ۲۸

۲-۱۰-۱-۴٫مسکن پايدار و پيوند با طبيعت        ۲۸

۲-۱۰-۲٫موارد اجتماعي      ۲۹

۲-۱۰-۲-۱٫مسکن پايدار و فرهنگ ساکنين       ۲۹

۲-۱۰-۲-۲٫مسکن پايدار و کاربريهاي مختلط    ۲۹

۲-۱۰-۲-۳٫مسکن پايدار و تراکم        ۲۹

۲-۱۰-۲-۴٫مسکن پايدار و رابطه انرژي و سلامت        ۳۰

۲-۱۰-۳٫موارد اقتصادي     ۳۰

۲-۱۰-۳-۱٫مسکن پايدار و عوامل تکنيکي        ۳۰

۲-۱۱٫شاخص­هاي مسکن پايدار در تجارب جهاني          ۳۰

۲-۱۱-۱٫شاخص هاي توسعه پايدارمسکن در ايران         ۳۳

۲-۱۲٫سياست هاي مسکن در برنامه هاي عمراني قبل و بعد از انقلاب         ۳۴

۲-۱۲-۱٫سياست هاي مسکن در برنامه هاي قبل از انقلاب            ۳۴

۲-۱۲-۲٫سياستهاي مسکن در برنامه هاي عمراني بعد از انقلاب     ۳۵

۲-۱۳٫روش شناسي پژوهش ۳۶

۲-۱۳-۱٫ روش تحقيق        ۳۶

۲-۱۳-۲٫تعيين حجم نمونه    ۳۷

۲-۱۳-۳٫تجزيه و تحليل داده­ها          ۳۸

۲-۱۳-۴٫اجزاي پرسشنامه    ۳۸

۲-۱۴٫شاخص هاي مسکن پايدارمورد استفاده  در اين تحقيق          ۳۹

 

فصل سوم: جغرافياي تاريخي شهرستان کرج

مقدمه     ۴۰

۳-۱٫موقعيت جغرافيايي       ۴۰

۳-۲٫موقعيت سياسي           ۴۲

۳-۳٫ويژگي زمين شناسي     ۴۳

۳-۳-۱٫ زمين شناسي استان البرز در ترسير و كواترنر    ۴۳

۳-۳-۲٫كواترنر تا ميوپليوسن            ۴۳

۳-۳-۳٫ كانسار اشتهارد ( چشمه شور) ..۴۳

۳-۴٫وضعيت توپوگرافي     ۴۳

۳-۴-۱٫کوه ها      ۴۳

۳-۴-۲٫تپه ها       ۴۴

۳-۴-۳٫دشت         ۴۴

-۵٫وضعيت شيب شهر        ۴۵

۳-۶٫بررسي حرکات فعال زمين (زلزله ).        .۴۵

-۷٫ويژگيهاي اقليمي(درجه حرارت، بارش و …)           .۴۶

۳-۷-۱٫کوير يا دشت کوير   ۴۶

۳-۷-۲٫رشته کوه‌هاي البرز  ۴۶

۳-۷-۳٫بادهاي مرطوب و باران‌زاي غربي       ۴۶

۳-۸٫فاكتورهاي دمايي        ۴۶

۳-۸-۱٫بررسي وضعيت بارش          ۴۹

۳-۸-۲٫رطوبت نسبي          .۵۱

۳-۸-۳٫يخبندان      ۵۲

۳-۸-۴٫بررسي وضعيت باد  ۵۴

۳-۸-۵٫تابش        ۵۴

۳-۹٫شناسنامه اقليمي           ۵۵

۳-۱۰٫پوشش گياهي           ۵۵

۳-۱۱٫ جغرافياي تاريخي منطقه         ۵۶

۳-۱۱-۱٫پيشينه تاريخي       ۵۶

۳-۱۱-۲٫چگونگي توسعه شهرستان کرج          ۵۶

۳-۱۱-۳٫تحولات بافت        ۵۷

۳-۱۱-۴٫وضع موجو مساکن روستايي ۵۷

۳-۱۲٫ويژگي هاي انساني – اجتماعي  ۵۷

۳-۱۲-۱٫ بررسي ساختار جمعيتي استان البرز  ۵۷

۳-۱۲-۲٫نسبت جنسي و بعد خانوار استان البرز ۵۸

۳-۱۲-۳٫نرخ رشد طبيعي جمعيت طي سالهاي ۱۳۹۰-۱۳۸۵         ۵۹

۳-۱۲-۴٫ وضعيت اشتغال در شهر کرج          ۶۰

۳-۱۲-۵٫  وضعيت سواد     ۶۱

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه     ۶۲

۴-۱٫يافته هاي توصيفي متغير­هاي تحقيق         ۶۲

۴-۱-۱٫جنس پاسخگويان      ۶۳

۴-۱-۲٫وضعيت سني پاسخگويان       ۶۴

۴-۱-۳٫وضعيت تحصيلات پاسخگويان            ۶۵

۴-۱-۴٫وضعيت شغلي پاسخگويان      ۶۶

۴-۱-۵٫بعد خانوار ۶۷

۴-۱-۶٫سال ساخت مسکن    ۶۷

۴-۱-۷٫وضعيت دهستان ها از لحاظ مالکيت واحد مسکوني           ۶۸

۴-۱-۸٫فاصله روستا تا شهر ۶۸

۴-۱-۹٫زير بناي واحدهاي مسکوني    ۶۹

۴-۱-۱۰٫تعداد طبقات واحدهاي مسکوني          ۶۹

۴-۱-۱۱٫تعداد اتاق در واحدهاي مسکوني         ۷۰

۴-۱-۱۲٫تعداد نفر در هر واحد مسکوني           ۷۰

۴-۲٫ بررسي توصيفي متغير­ها         ۷۱

۴-۲-۱٫ بررسي توصيفي متغير­هاي کالبدي       ۷۱

۴-۲-۲٫ بررسي توصيفي متغير­هاي اجتماعي    ۷۲

۴-۲-۳ .بررسي توصيفي متغير­هاي اقتصادي    ۷۴

۴-۳٫يافته هاي تحليلي (آمار استنباطي )           ۷۵

۴-۳-۱٫ آزمون T-test       ۷۵

۴-۳-۱-۱٫ نتايج حاصل ازآزمون T-test         ۷۵

۴-۳-۱-۱-۱٫ شاخص کالبدي             ۷۵

۴-۳-۱-۱-۲٫ شاخص اجتماعي          ۷۷

۴-۳-۱-۱-۳٫شاخص اقتصادي           ۷۹

۴-۴٫ تحليل واريانس يک طرفه         ۸۱

۴-۴-۱-۱٫شاخص کالبدي     ۸۶

۴-۴-۱-۲٫شاخص اجتماعي  ۸۴

۴-۴-۱-۳ .شاخص اقتصادي ۸۸

۴-۵٫ عوامل موثر بر ساخت و سازهاي غيراصولي مسکن در پيرامون شهرستان کرج ۹۱

 

فصل پنجم: تبيين فرضيه­ها ،نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه     ۹۲

۵-۱٫سوال­ها        ۹۳

۵-۱-۱٫پاسخ سوال اول        ۹۳

۵-۱-۲٫پاسخ سوال دوم        ۹۳

۵-۲٫آزمون فرضيه­ها         ۹۳

۵-۲-۱٫آزمون فرضيه اول   ۹۴

۵-۲-۲٫ آزمون فرضيه دوم ۹۵

۵-۳٫نتيجه گيري   .۹۵

۵-۴٫ پيشنهادها     ۹۸

منابع و مآخذ        ۱۰۰

 

فهرست جداول

جدول ( ۲-۱)  شاخص هاي توسعه پايدارمسکن روستايي در تجارب جهاني   ۳۱

جدول( ۲-۲)  شاخص هاي توسعه پايدارمسکن در ايران   ۳۲

جدول (۲-۳ )اسامي روستاهاي منتخب و تعداد افراد نمونه گيري شده           ۳۷

جدول( ۲-۴) شاخص هاي مورد استفاده در اين تحقيق      ۳۸

جدول(۳-۱) موقعيت استان و شهرستان کرج و بر حسب طول و عرض جغرافيايي      ۴۲

جدول(۳-۲) تقسيمات سياسي استان البرز و شهرستان کرج۱۳۹۰    ۴۲

جدول (۳-۳) تحولات جمعيت در شهر کرج      ۵۸

جدول(۳-۴)  نسبت جنسي    ۵۸

جدول (۳-۵) نرخ رشد جمعيت شهرستان کرج طي سال هاي ۱۳۹۰-۱۳۸۵   ۵۹

جدول(۳-۶) وضعيت اشتغال شهر کرج در سال هاي ۱۳۸۵و۱۳۷۵            ۶۰

جدول(۳-۷) طبقه بندي جمعيت بر حسب گروه هاي عمده فعاليت طي سال­هاي۱۳۷۵تا ۱۳۹۰     ۶۰

جدول(۳-۸) ميزان با سوادي شهر کرج در سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۶۵ ۶۱

جدول(۴-۱) جنس پاسخگويان           ۶۳

جدول (۴-۲) وضعيت سني   ۶۴

جدول(۴-۳) توزيع پاسخگويان برحسب وضعيت تحصيلي ۶۵

جدول(۴-۴) توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت شغلي   ۶۶

جدول(۴-۵)  تعداد افراد خانواده         ۶۷

جدول(۴-۶)  سال ساخت مسکن         ۶۷

جدول(۴-۷) مالکيت واحد مسکوني     ۶۸

جدول (۴-۸) فاصله روستا تا شهر     ۶۸

جدول (۴-۹)  زير بناي واحد مسکوني ۶۹

جدول (۴-۱۰) تعداد طبقات واحد­هاي مسکوني   ۶۹

جدول (۴-۱۱)  تعداد طبقات  واحدهاي مسکوني ۷۰

جدول(۴-۱۲)  زير بناي واحد مسکوني            ۷۰

جدول (۴-۱۳) توصيف متغير­هاي کالبدي         ۷۱

جدول(۴-۱۴)  توصيف متغير­هاي اجتماعي      ۷۳

جدول (۴-۱۵)  توصيف متغير­هاي اقتصادي     ۷۴

جدول (۴-۱۶) شناسايي وضعيت شاخص هاي پايداري کالبدي در دهستان­هاي مورد مطالعه       ۷۶

جدول (۴-۱۷) شناسايي وضعيت شاخص هاي پايداري اجتماعي در دهستان­هاي مورد مطالعه    ۷۸

جدول (۴-۱۸) شناسايي وضعيت شاخص هاي پايداري اقتصادي در دهستان­هاي مورد مطالعه    ۸۰

جدول (۴-۱۹) شناسايي وضعيت شاخص هاي پايداري کالبدي با استفاده از تحليل واريانس يک طرفه…۸۱

جدول (۴-۲۰) طبقه بندي روستاها در گروههاي همگن براساس شاخص هاي پايداري کالبدي     ۸۳

جدول (۴-۲۱) شناسايي وضعيت شاخص هاي پايداري کالبدي با استفاده از تحليل واريانس يک طرفه…۸۵

جدول (۴-۲۲) طبقه بندي روستاها در گروههاي همگن براساس شاخص هاي پايداري اجتماعي  ۸۶

جدول (۴-۲۳) شناسايي وضعيت شاخص هاي پايداري کالبدي با استفاده از تحليل واريانس يک طرفه…۸۸

جدول (۴-۲۴) طبقه بندي روستاها در گروههاي همگن براساس شاخص هاي پايداري اقتصادي  ۸۹

جدول(۴-۲۵) عوامل تاثيرگذار بر ساخت و سازهاي غيراصولي مسکن        ۹۱

جدول (۵-۱) مقادير بدست آمده از آزمون T test براي گويه­­ هاي کالبدي،اجتماعي، اقتصادي     ۹۴

جدول (۵-۲) مقادير بدست آمده از آزمون تحليل واريانس يک طرفه براي گويه­­ هاي کالبدي،اجتماعي،
اقتصادي ۹۵

 

فهرست اشکال

شکل (۲-۱)  :ابعاد و مولفه هاي اصلي توسعه پايدار       ۱۵

شکل (۲-۲) فرايند انجام تحقيق          ۳۹

شکل (۳-۱) موقعيت جغرافيايي بخش مرکزي شهرستان کرج در استان البرز ۴۱

شکل (۳-۲) نقشه توپوگرافي شهرستان رستم     ۴۴

شکل(۳-۳) ميانگين ماهيانه حداقل دماي روزانه بر حسب درجه سانتي گراد   ۴۷

شکل(۳-۴) ميانگين ماهيانه حداکثر دماي روزانه بر حسب درجه سانتي گراد ۴۷

شکل(۳-۵) پهنه بندي متوسط دما در مقياس سالانه          ۴۸

شکل (۳-۶) ميانگين ماهيانه بارش بر حسب ميلي متر     ۴۹

شکل(۳-۷) پهنه بندي متوسط ساليانه بارش       ۵۰

شکل (۳-۸) ميانگين ماهيانه حداقل رطوبت نسبي بر حسب در صد             ۵۱

شکل(۳-۹) ميانگين ماهيانه حداکثر رطوبت نسبي بر حسب در صد ۵۱

شکل (۳-۱۰) ميانگين تعداد روزهاي يخبندان   ۵۲

شکل(۳-۱۱)پهنه بندي متوسط تعداد روز­هاي يخبندان سالانه          ۵۳

شکل(۳-۱۲) ميانگين ماهيانه سرعت باد بر حسب متر بر ثانيه      ۵۴

شکل(۳-۱۳) ميانگين تعداد ساعات آفتابي منطقه(ساعت) ۵۵

شکل(۴-۱) نمودار جنس پاسخگويان   ۶۳

شکل(۴-۲) وضعيت سني پاسخگويان  ۶۴

شکل(۴-۳) وضعيت تحصيلي پاسخگويان         ۶۵

شکل(۴-۴) وضعيت شغلي پاسخگويان ۶۶

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0